24 června, 2024

Rozum a spravedlnost

Německou politickou scénou obchází strach ze Sahry Wagenknechtové. Až 27 % voličů, podle různých průzkumů, si dovede představit, že by v budoucnu volilo její stranu.

U příležitosti představení nového stranického projektu Sahry Wagenknechtové a jejích kolegů na spolkové tiskové konferenci dnes 23. října 2023 byl také distribuován zakládající text aliance. Manifest se zaměřuje na čtyři hlavní tematické bloky „Ekonomický rozum“, „Sociální spravedlnost“, „Mír“ a „Svoboda“ a vše následně je podrobně vysvětluje. Převzala jsem manifest strany z webu NachDenkSeiten:

„Naše země není v dobrém stavu. Po celá léta vlády ignorovaly přání většiny. Místo odměňování výkonů se peníze přerozdělovaly od pracovitých k horním deseti tisícům. Namísto investic do kompetentního státu a dobrých veřejných služeb politici plnili přání vlivných lobby, a tím vyprázdnili veřejnou kasu. Místo respektování svobody a názorové rozmanitosti se šíří autoritářský politický styl, který chce občanům říkat, jak by měli žít, topit, myslet a mluvit. Vláda se zdá být zmatená, krátkozraká a jednoduše nekompetentní v mnoha otázkách. Bez nového politického začátku je v sázce náš průmysl a naše malé a střední podniky.

Mnoho lidí ztratilo důvěru ve stát a necítí se být zastupováno žádnou ze stávajících stran. Mají právem dojem, že už nežijí v zemi, kterou kdysi byla Spolková republika. Bojí se o svou budoucnost a budoucnost svých dětí. Chtějí odpovědnou politiku pro udržení našich ekonomických silných stránek, pro sociální rovnováhu a spravedlivé rozdělení bohatství, pro mírové soužití mezi národy a zachování našich přírodních zdrojů.

„Aliance Sahra Wagenknecht – za rozum a spravedlnost“ byla založena, aby připravila novou stranu, která by těmto lidem dala znovu hlas. Jsme pro návrat rozumu do politiky. Německo potřebuje silnou, inovativní ekonomiku a sociální spravedlnost, mír a spravedlivý obchod, respekt k individuální svobodě svých občanů a otevřenou kulturu diskuse. Potřebujeme spolehlivé politiky, kteří jsou oddáni těmto cílům.

Členové aliance podporují následující zásady a cíle, které budou rozhodující i pro novou stranu:

Ekonomický rozum

Naše země má stále solidní průmysl a úspěšnou inovativní středně velkou společnost. Ale všeobecné podmínky se v posledních letech dramaticky zhoršily. Naše veřejná infrastruktura je – pro přední průmyslovou zemi –  v ostudném stavu. Téměř žádné vlaky nejezdí včas, jako pacient  „na pokladnu“ čekáte měsíce na návštěvu specialisty a chybí desítky tisíc učitelů, školky a byty. Zchátralé silnice a mosty, hluchá místa a pomalý internet, zahlcená administrativa a zbytečné regulace ztěžují život především malým a středním firmám. Německý školský systém s 16 různými učebními osnovami, příliš velkými třídami a raným výběrem upírá dětem z méně bohatých rodin vzdělávací a životní příležitosti a zároveň selhává v úkolu vyškolit kvalifikované pracovníky, které ekonomika naléhavě potřebuje. Vzhledem k tomu, že protiruské sankce a údajná klimatická politika náhle zdražily energii, naší zemi hrozí ztráta důležitých průmyslových odvětví a statisíců dobře placených pracovních míst. Řada firem zvažuje přesun své výroby do zahraničí. Existence ostatních je ohrožena.

Politika ovlivněná a kupovaná korporacemi a selhání antimonopolních úřadů vytvořily tržní ekonomiku, ve které mnoho trhů již nefunguje. Objevily se velké společnosti, které dominují trhu, všemocné finanční korporace jako BlackRock a digitální monopolisté jako Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft a Apple, které uvalují svou daň na všechny ostatní účastníky trhu, podkopávají konkurenci a ničí demokracii. Současná inflace je do značné míry také výsledkem selhání trhu způsobeného nadměrnou ekonomickou silou.

Usilujeme o inovativní ekonomiku se spravedlivou konkurencí, dobře placenými, zajištěnými pracovními místy, vysokým podílem tvorby průmyslové hodnoty, spravedlivým daňovým systémem a silnou střední třídou. Abychom toho dosáhli, chceme omezit tržní sílu a uvolnit dominantní společnosti. Tam, kde jsou monopoly nevyhnutelné, musí být úkoly delegovány na nejméně ziskové poskytovatele. Německý průmysl je páteří naší prosperity a musí být zachován. Potřebujeme více technologií budoucnosti vyrobených v Německu, více skrytých šampionů a ne méně.

Abychom zabránili ekonomickému úpadku naší země, jsou zapotřebí masivní investice do našeho vzdělávacího systému, naší veřejné infrastruktury a… je nezbytná kompetentní a účinná správa. Potřebujeme budoucí finanční prostředky na podporu inovativních místních společností a začínajících podniků, a ne miliardové dotace pro zámořské korporace. Německo jako země, která je exportně silná a chudá na suroviny, potřebuje politiku zahraničního obchodu, která se opírá o stabilní obchodní vztahy s co největším počtem partnerů namísto vytváření nových bloků a přehnaných sankcí a která nám zajistí dodávky surovin a levné energie.

Změna globálního klimatu a ničení našich přírodních zdrojů jsou vážnými výzvami, které politika nemůže ignorovat. Seriózní klimatická a environmentální politika však vyžaduje poctivost: Německé energetické nelze zajistit dodávky pouze prostřednictvím obnovitelných energií vzhledem k dnešním technologiím. Slepý aktivismus a nedomyšlená opatření klimatu nepomáhají, ale ohrožují naši ekonomickou podstatu, prodražují životy lidí a podkopávají veřejnou akceptaci rozumných opatření na ochranu klimatu. Nejdůležitějším příspěvkem, který může země jako Německo učinit v boji proti změně klimatu a ničení životního prostředí, je vývoj inovativních klíčových technologií pro klimaticky neutrální a přírodě šetrnou ekonomiku budoucnosti.

Sociální spravedlnost

Nerovnost u nás roste už léta. Miliony lidí tvrdě pracují na zajištění dobrého života pro sebe a své rodiny. Jsou to oni, kdo udržují naši společnost v chodu a platí velkou část daní. Místo toho, aby se jim dostalo respektu a sociální jistoty, které si zaslouží, staly se jejich životy v posledních desetiletích nejistějšími a obtížnějšími. Přestože mají práci na plný úvazek, mnozí z nich se svým příjmem sotva vydrží měsíc. Příslib vzestupné mobility sociálně tržního hospodářství již neplatí, osobní blahobyt je již dávno závislý především na sociálním postavení rodičů. Koncentrace bohatství v Německu je dnes stejně vysoká jako před začátkem první světové války, kdy v Berlíně ještě vládl císař. Zatímco korporace vyplácejí rekordní dividendy i v době krize, fronty v potravinových bankách jsou stále delší a delší.

I s těmi, kteří roky pracovali a platili sociální pojištění, se po pouhém roce nezaměstnanosti zachází jako s prosebníky. Protože je nedostatek školek a škol a naše společnost je všechno možné, jen ne přátelská k rodinám, je obzvláště běžné, že rodiče samoživitelé a jejich děti žijí v chudobě, která se od doby, kdy byl Hartz IV přejmenována na „občanské peníze ( Bürgergeld)“, nestala o nic snesitelnější. Miliony starších lidí si po dlouhém pracovním životě nemohou užívat důchodu, protože jejich důchody jsou ponižující. Byty, nemocnice, pečovatelská zařízení, ordinace a mnoho dalších důležitých sociálních zařízení byly a jsou rozprodávány lovcům zisku. Od té doby náklady rostou, zatímco kvalita služeb pro většinu lidí klesá.

Chceme zastavit rozpad sociální soudržnosti a znovu sladit politiku se společným dobrem. Naším cílem je spravedlivá, meritokratická společnost se skutečnými rovnými příležitostmi a vysokou úrovní sociálního zabezpečení. Vysoce produktivní ekonomika potřebuje kvalifikované a motivované zaměstnance. Předpokladem k tomu jsou výkonové mzdy, jistá pracovní místa a dobré pracovní podmínky. To platí i pro zaměstnance v obslužných profesích, kteří jsou pro naši společnost stejně důležití jako dobří inženýři a inženýři. Aby se předešlo mzdovému tlaku, mělo by se opět posílit kolektivní vyjednávání a usnadnit obecná platnost kolektivních smluv. Naše země zároveň potřebuje spolehlivý sociální stát, který snižuje obavy z budoucnosti a chrání před sociálním úpadkem v případě nemoci, nezaměstnanosti a stáří. Je nutné zastavit privatizaci a komercializaci základních služeb, např. v oblasti zdravotnictví, péče nebo bydlení, v těchto sektorech by měli mít přednost poskytovatelé, kteří nejdou po největším zisku. Potřebujeme spravedlivý daňový systém, který uvolní zátěž na osoby s nízkými příjmy a zabrání velkým korporacím a velmi bohatým soukromým osobám vyhýbat se spravedlivému podílu na financování společnosti.

Osobní blahobyt by neměl být otázkou sociálního zázemí, ale musí být výsledkem tvrdé práce a individuálního úsilí. Každé dítě má právo na to, aby byl jeho talent objeven a podporován.

Mír

Naše zahraniční politika navazuje na tradici spolkového kancléře Willyho Brandta a sovětského prezidenta Michaila Gorbačova, kteří se postavili proti myšlení a jednání v logice studené války politikou uvolnění, vyvažování zájmů a mezinárodní spolupráce. Zásadně odmítáme řešení konfliktů vojenskými prostředky. Bojujeme proti tomu, že stále více zdrojů plyne do zbraní a vojenského materiálu místo do vzdělávání našich dětí, výzkumu technologií šetrných k životnímu prostředí nebo do našich zdravotnických a pečovatelských zařízení. Jaderné zbrojení a eskalující konflikty mezi jadernými mocnostmi ohrožují přežití lidstva a musí být zastaveny. Usilujeme o novou éru uvolnění a nové smlouvy o odzbrojení a společné bezpečnosti. Bundeswehr má za úkol bránit naši zemi. Pro tento úkol musí být patřičně vybavena. Odmítáme využívání německých vojáků v mezinárodních válkách, stejně jako jejich umístění na ruských hranicích nebo v Jihočínském moři.

Vojenská aliance, jejíž vedoucí mocnost v posledních letech napadla pět zemí v rozporu s mezinárodním právem a zabila v těchto válkách více než 1 milion lidí, podporuje pocity ohrožení a obranné reakce, a přispívá tak ke globální nestabilitě. Namísto nástroje moci pro geopolitické cíle potřebujeme defenzivně orientovanou obrannou alianci, která respektuje principy Charty OSN, usiluje o odzbrojení namísto závazku k přezbrojení a v níž se členové setkávají za rovných podmínek. Evropa potřebuje stabilní bezpečnostní architekturu, která by měla zahrnovat i Rusko.

Naše země si zaslouží sebevědomou politiku, která se zaměřuje na blaho jejích občanů a je založena na pochopení, že americké zájmy se výrazně liší od našich zájmů. Naším cílem je nezávislá Evropa suverénních demokracií v multipolárním světě, nikoli nová bloková konfrontace, v níž je Evropa drcena mezi USA a stále sebevědomějším novým mocenským blokem kolem Číny a Ruska.

Svoboda

Chceme oživit demokratické rozhodování, rozšířit demokratickou participaci a chránit osobní svobodu. Odmítáme pravicově extremistické, rasistické a násilné ideologie jakéhokoli druhu. Cancel culture, tlak na konformitu a stále větší zužování názorového spektra jsou neslučitelné s principy svobodné společnosti. Totéž platí o novém politickém autoritářství, které předpokládá výchovu lidí a regulaci jejich životního stylu nebo jazyka. Odsuzujeme pokusy o komplexní sledování a manipulaci s lidmi ze strany korporací, tajných služeb a vlád.

Imigrace a soužití různých kultur může být obohacující. To však platí pouze do té doby, dokud bude příliv omezen na úroveň, která nepřetíží naši zemi a její infrastrukturu, a pokud bude integrace aktivně podporována a úspěšná. Víme, že cenu za zvýšenou konkurenci o dostupné bydlení, za práci s nízkými mzdami a za neúspěšnou integraci neplatí primárně lidé na slunné straně života. Každý, kdo je ve své domovské zemi politicky pronásledován, má nárok na azyl. Migrace však není řešením problému chudoby v našem světě. Místo toho potřebujeme spravedlivé globální ekonomické vztahy a politiku, která se bude snažit vytvořit lepší vyhlídky v našich domovských zemích.

Společnost, jejíž nejmocnější aktéry pohání pouze motivace vydělávat více peněz z peněz, vede k rostoucí nerovnosti, ničení našich přírodních zdrojů a válkám. Proti tomu stojíme svými představami o komunitním duchu, odpovědnosti a pospolitosti, kterým bychom rádi dali opět šanci změnou rovnováhy sil. Naším cílem je společnost, ve které má obecné dobro přednost před sobeckými zájmy a ve které nevyhrávají podvodníci a hazardní hráči, ale ti, kteří se snaží a dělají dobrou, poctivou a solidní práci.

53 thoughts on “Rozum a spravedlnost

 1. Wagenknecht je prozatím opatrná ,ale dnes ješte bezmocná politička,která vidí pád a deindustrializaci Německa do pozice snad brzy banánové republiky a vize 15 minutových měst ,obdoby Indiánských rezervaci se približuje a možná i ví co znamenají satanistické písmena CBDC.
  Řídící skupinu pro účely záchrany okupovaného Německa,které náma ani Ústavu , si myslí ,že má.

  U nás v republice existuje pomalu a jistě jiná a bohužel stále nepochopitelná značka síly SV,kdy její návrh programu PNZ budou muset převzít všechny politické subjekty,které by chtěly být zvoleny.
  To bohužel stále nechápe ani doktor Jindra.Ten slíbil,že udělá vše co chtějí voliči
  Voliči však chtějí, ANO bude mi líp pod vedením starých londýnských bank ,satanistu z KDU -ČSL a Aspen institutu ,které táhnou okurku pétidemolice do záhuby.
  Tady nezbývá než přát voličum jen šťastnou cestu do pekla satanistických písmen CBDC s není,že ne ANO!

  Varuje ideologii antineomarxismu AzKSH ,. ., tak jako psala vedle na kydech odkud byla vyštipana zbytečnými opatřeními ve prospěch režimu,který má být brzy Joura 🤐🤐🔔 NO NI?

 2. Sára vyslovila důvody marasmu – banksterský korporátní fašismus, už to má význam.
  http://www.sahra-wagenknecht.de
  Koaliční potenciál s korporát fašistickými partajemi může zmiňovat snad jen fanoušek své zhouby nebo lepšočlověk.
  Sára vadí i zdejším korporát žumpám, takže zřejmě dobrý oddíl;

  „Rudá Sahra zakládá novou stranu. Sází na přívětivost k Rusku nebo „konec ekoaktivismu“
  kvůli kritice migrace a postoje Německa k válce na Ukrajině se ocitala ve stále větším konfliktu se svou stranou.

  košer debilizační zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/sahra-wagenknecht-nemecko-levice.A231023_181013_ln_zahranici_hud

 3. Thomas Röper píše:
  Jakkoli je to smutné, založení strany Wagenknecht v Německu nic nezmění. Pokud to myslí s cíli, které dosud oznámila, vážně, pak nemůže vytvořit koalici s žádnou ze stran bloku, protože stojí za jinými politickými cíli. Strana Wagenknecht říká, že nechce spolupracovat s AfD.
  AfD a strana Wagenknecht mají podle průzkumů aktuálně potenciál 30 procent. Ale i kdyby to mělo dosáhnout 40 procent, nic by to nezměnilo, protože vládu by stejně tvořily strany bloku.
  Zajímavé by mohlo být, kdyby se Wagenknecht a AfD společně dostali přes 50 procent ve (východoněmecké) spolkové zemi, protože pak by tam strany bloku neměly vládní většinu. Pokud to Wagenknecht myslí vážně a odmítne spolupracovat s AfD, nabízí se otázka, zda strany bloku nabídnou AfD nebo Wagenknechtovi účast ve vládě. Nabízí se ale otázka, zda by se tím skutečně vše politicky změnilo.
  (Skutečné) opoziční strany mohly v Německu něco změnit pouze tehdy, pokud by nejen vytvořily spolkovou vládu, ale také většinu v Bundesratu, tedy ve spolkových zemích, protože téměř všechny důležité změny zákona jsou možné pouze se souhlasem Bundesrat. A většina Wagenknechtů a/nebo AfD v Bundestagu i Bundesratu je více než nepravděpodobná.
  Je proto více než pochybné, že založení strany Wagenknecht v Německu něco změní.
  https://www.anti-spiegel.ru/2023/wie-sehr-veraendert-die-wagenknecht-partei-die-politische-landschaft/
  Dagmar Henn píše:
  Alliance Sahra Wagenknecht: Žádné probuzení z noční můry
  Za vysokými volebními čísly pro stranu Wagenknecht, která ještě ani nebyla založena, je pravděpodobně méně naděje než zoufalství. Tisková konference, na které byl projekt představen, nyní ukázala, že moc naděje ve hře není.
  Kdo doufal, že tisková konference sdružení „Alliance Sahra Wagenknecht“ bude začátkem probuzení z noční můry, v kterou se německá politika změnila, byl dnes zklamán. Naopak se ukázalo, že ani zde se toho moc čekat nedá a v popředí jsou zásadně chybné motivy.
  https://rtde.site/meinung/184724-buendnis-sahra-wagenknecht-kein-erwachen/

  1. Četla jsem oboje a jako levičák starého střihu jsem jiného názoru. Koaliční potenciál vidím v tom, že například SPD, které bude hrozit vymazání, se vzpamatuje a vymění klíčové lidi i politiku. Bude to ovšem trvat. Sahra a AfD mají naprosto neslučitelný sociální program.

   1. Wagenknecht byla předsedkyní okrajové strany die Linke.
    Teď bude předsedkyní jiné okrajové strany. Žádná zásadní změna.

   2. Paní Kunšteková, Vy věříte, že může dojít ke změně v naší soc. dem. Vámi preferovaným směrem?

    Stejně tak je to s německou SPD.

    1. Říkám, nebucde to hned. Ale efekt strany je v tom, že odláká voliče vládní koalice, z AfD asi 5 % podle průzkumu by mohlo volit Sahru. A cílí mimo jiné na nevoliče, na ty, kteří nemají zastoupení a kterých není málo ani u nás.

      1. A to je zřejmě záměr.
       Stejně jako u nás chce nějaký sponzor oživit ČSSD, aby ubral Babišovi. A stejně tak se to mine účinkem, když sledujeme aktuální kampaň čssd.

       1. Nejde o fanouškovství, jen o obecnou analýzu. Wagenknecht je umělý produkt. Tak se dnes dělá politika: není důležitý program ale mediální obraz.

        1. Doslova. Taková naše Danusche, sousedojc Zuzka. Vliv mainstreamu a „pokroku“ na lidskou mysl jen nepřehlédnutelný.
         Se zase budou divit všichni po volbách, co to tam nakooptovali.

         1. No ,tak my si pockame, co predsedkyne udela nejdrive sama .
          Ceho vseho je schopna ,jaky ma schopnosti a co umi , my pockame az udela
          a vykona aspon to vo cem kaze a dokaze ,
          ze to neni jen prazdny zvaneni my se k ni pridame a zacneme taky delat.
          Delat , prestaneme zvanit a budeme nasledovat jejiho prikladu a budeme spokojeni s vysledky jeji prace , potom s vysledky nasi prace pod jejim vedenim..
          Tak ted se budeme divat , abysme nejdriv videli ,co slavna predsedkyne vsechno zacne a umi udelat.

       2. Paní Kunšteková, osobně jsem názory sociální demokrat starého pojetí. Tedy levice. Ale AFD mi nevadí, jde proti stejnému nepříteli.

        Spory, jestli má něco být víc nalevo, nebo napravo, nechme napotom.

        Jakmile se roztříštíme do množství frakcí, mají nás na lopatě.

        1. My v Německu nevolíme. A kdo srovnává Danuši a Sahru, netuší o německé scéně zřejmě nic. Kdo sleduje německou politiku, ten ví. Pro ostatní – stačí si poslechnout nějakou talk show, kde Sahra mluví a porovnat. Ostatně je fascinující, jak by řekl Mr. Spock, že kdo nemá moc co k danému problému říci, je samý názor. To neplatí pro vás.

      2. Vidím to podobně, taková obdoba Přísahy. Mouřením posloužil, mouřením může jít. Škoda.
       Ten její program jsou méně blyštivé sluníčkové slinty, ale pořád sluníčkové = nic vlastně neříkající, k ničemu konkrétnímu moc nezavazující, vůči ničemu se ani moc nevymezující. Takové to „chceme“. Odtud bude kousek k „vyslal jsem signál“ atd.
       Takový dobře stravitelný gulášek pro soft část AfD, kterým tak trochu vadí, že v tom vlastním jsou pořád ještě kusy opravdového hovězího. A dostatečně hard pro konzumenty ovesných kaší a sojových lateček z opačné strany spektra politiky.
       Ostatně, paní vychází z našich pirátů, takže jaký obrat čekati, že ano.
       Zatím jediná opravdová opozice tam se zdá být ona AfD. A to je pro hodnou paní fujka a no go. Takže, …. .

 4. Jebat na takové potřeby…
  „Usilujeme o inovativní ekonomiku se spravedlivou konkurencí, dobře placenými, zajištěnými pracovními místy, vysokým podílem tvorby průmyslové hodnoty, spravedlivým daňovým systémem a silnou střední třídou.“

  Normální člověk nepotřebuje tvůj průmysl, kerej mu vydlabe mozek a sebere fšechno na daních, normální člověk se potřebuje zbavit takových jako si ty.

  1. Tak tady na tom komentu všichni vidíte, že názory lidových komentatorů přesahuji naše hranice a budou pro SV smérodatne.
   Žádny program PNZ ,žadna kontraideologie ,žadna vize pana doktora Blahyňky nebude zoperovana ,náš LID nemuže v pokroku NIC zastavit !

   Bude zima bude mráz ,domnívá se AzKSH s podporou pana Šašina ,Muheeee a hotovo.

 5. Sára byla drzá už delší dobu, skoro bych jí to věřil. Až na toho perestrojkáře Gorbačova. Nešíří komunistická hesla. Jen se oprostila strachu z ideozločinu.
  V Němcích už jsem pár let nebyl, překvapilo mě tedy, že se situace v silničním hospodářství zaměnila. Z pěkných cest mají tankodromy jako byly kdysi v Čechách? K tomu rozpadající se mosty? Jak to obohacení krimigranty a Zeleným fašismem zamává hmotnými statky!

  Sára sepsala pěkný program. Stál by za využití, protože v Čechách nás ničí stejní nadlidé. Majitelé zmíněné košer fašistické korporace BlackRock/Vanguard. A jejich souvěrci, hlasatelé proevropského, tedy pro fašistického/banksterského směřování. Víc Sár a Jardů Foldynů.
  Program je sepsán, stačí vynechat Gorbačova, a šířit mezi lid prostý. 😉

 6. OK – konzervativní levice v Německu schází – ti co se zaměřili na starost o záchodky pro 99 pohlaví, spojili se se zelenými Khmery, levice nejsou.

  Škoda jen, že rozmělní přízeň pro AFD.

 7. Jako bych slyšel Katku Konečnou….. Bohužel pod značkou komunistů je nemožné oslovit dostatečný počet voličů. I kdyby se přejmenovali, i kdyby založili novou stranu libtardí média je zničí…..
  Proto se 30 let dnes a denně dehonestují podobné myšlenky, protože jsou zcela zásadním ohrožením vlády současné zlodějské svoloče. Až se najde někdo, komu se podaří dostat se z podobné klatby, bude líp….
  Jenže na to musí většina obyvatel ještě více zchudnout …. aby začali volit dle svých potřeb (Sasin má pravdu jako málo lidí na tomhle blogu ….)
  Cesta vede přes Wagenknechovou ne přes Raichla a podobné asociální šmejdy ….. a je mi líto, ale musím to říct, ani přes jejich propagandisty, kteří se vidí na sešli ministra zemědělství ….

  1. Po Sahře také jdou mééédia. Kdybyste slyšel tiskovku, kde spolu se svými kolegy stranu představovala – pořád dokola asi tři otázky, z toho nejúpornější byla ta, proč se nevzdá mandátu, když byla zvolena za jinou stranu… jako by to někdo někdy udělal a jako by nebylo v základním zákonu SRN, že lidé volí poslance, ne strany.

   1. Svetice jest pronasledovana a tak ziskava prizen lidu v boji za udrzeni u koryta.
    Pomoci prazdnych klise , vomletych frazi co delat lepsi aby bylo lepsi
    ale vzdycky je daleko hur. Kecy a koryta.
    Mirnej pokrok v mezich zakona ,kazdej souhlasi..
    To je osvedceny.
    Akorat musi davat pozor aby nerekla co vona umi a udela. To je vzdycky my , nas , vime, nase zeme si zaslouzi , a to zaslouzeni nikde, to je obvyklej bordel ..
    Dalsi zlaty pravidlo je gangstery nemenovat , za zadnych okolnosti nemenovat , protoze vodnekud muze prilitnou vokovana bota rovnou do prdele.
    nebo jinam.Nemenovat.
    Vsecko se to stalo samo vod sebe. Nasim cilem a co vsecko potrebujem. To krici vsichni a porad a v zakulisi se plazi , aby si pridali co nejvic na prilepsenou..
    Nasim cilem , to znamena , ze je taky ta nasim , cilem je , aby nevladli ty spatny ,
    ale ty dobry. /Pozor nemenovat/.To je problem asi tak vod zacatku sveta.
    Ted sahodlouhy poucovani jak to poridit, co mistrova udela misto kecu , je ze neudela vod plnyho koryta zase nic. Vubec nic.Jenom macha hubou.
    A vsichni se prej z ni a z toho poserou.

  2. Pluto,neohlupujte lidí,že musí zchudnout,když už jsou skoro i tak na konci svých sil.

   Ani po dalším „zchudnutí „,kdy jste i vy dopustíl,že chybí dvě třetiny jejich přijmu , to se bez programu záchrany ,kontraideologie a následně vize, nemůže napravit , NIC dít a stát teprve ne !
   Vlada pétidemolice a její zvolení je nová Bílá hora pro celé SV volicu a tak jim hrozí \\\\\jako tehdy ,300 let rabování, p.PLUTO s vasi vizi pro blbce a gaučaky ,aby \nemuseli nic dělat jako za komunistu,kteří jim vše zajistili a dnes jdou za svoji tzv „DOBROTU“ na žebrotu ###°°°°°to jsou vaše nesmysly neboli CAGLOVINY .

   Rachoti AzKSH. .

    1. Tak píšete pod krytím past na krtka ,že nemáte rád malá zviřata a jste závislý na drogách,jako správný kavárenský povaleč no asi se v nich vyznáte .!!!
     Do této doby si ANTINEOMARXISMU nikdo nevšímal a byl progressivisty ignorován.
     Že vy nevíte co obsahuje Plán Národní Záchrany a potřeb,PNZ dále ideologie ANTINEOMARXISMU a nerozumíte co přednášel doktor BLAHYŇKA za opravdovou VIZI ,která bude nejen jim samým zoperovana,přiznejte se zločinče!💥💇♥️🇨🇿🤩,,vy máte jak říkají Němci na kukadlech rajčata?

     Ptá se AzKSH . . .

   1. Konečna jejich kapo prý narředila ,aby jejímu webu http://www.nasepravda.cz byla zakázany všude rubriky pro diskusi 🤐 a teď je to celé KSČM v hajzlu.
    Ještě štésti,že to zachraňuje doktor hysterie strejda na http://www.stripkyzesveta.cz kde si můžeme všichni podle něho trhnout nohou v jeho simultánce a to je tak celé, , , . .

    Hanba ,mini AzKSH🤐🇨🇿🥒🔔!!+

    1. Když se podívám na Vaše texty tak se ani nedivím. Stačili by 2-3 zdejší přispěvatelé a bylo by to tam k nečtení…..

     1. TAK VY JOSEFE ll KSÇM CHCETE ZABIT Z VNITŘKU ,JAKO JEJICH FUNKCIONAŘŠTI BURžOUSTI.

      To vám nestačí ,že z kdysi „velké strany“ se stala jen zmrsklina ,která se nyní živi prodejem asi 70 lukrativních nemovitosti,které možna stále patří nám lidu.
      Na žadost ,aby se tady mezi námi jejich funkcionáři v diskusi objevili a vysvětlili,kde strejda Marx nechal díru ,kterou se propadli ,tak mají zakázáno vadnými stanovami s LIDEM komunikovat jinak vyhazov.
      Zastupujte VY ty Nemehla a věřte sám sobě ,že tím jako jediný zastavíte jejich pád do propasti zapomnění historie,kam bohužel nenávratně ONI sméruji.
      Nebo napište, zda nejste náhodou plem,plem a zaspal jste dnešni dobu 🔔🍒🤐?!To že textum v diskusi nerozumíte vás neopravňuje komunistům škodit!

      Domnívá se AzKSH. . .

  1. Anonyme,máme tady Asocialni rezim kapitalismu BEZ PRIVLASTKU tj jinými slovy dřevní kapitalismus BEZ skrupulí a ten všemi možnými triky MUSI zajišťovat zisk pro sebe a rabovat už tak zubožene domorodce.
   Dokud se zašmelovali a vozily do šrotu hodnoty ,které nám všem patřily a zbyly ze socialismu,bylo peněz dost a voliči byli celí nadšení a cinkalisti nechápali ,co se bude dít poté co budou tyto bilonove hodnoty UKRADENY .
   Nechapou dodnes ,že pak přijdou na řadu oni a budou i ONI oloupení o ty klíče co s nimi cinkali přijdou nedají li si pozor !
   Jak vidíte ukraden byl z Ústavy záměrně celý režim a nyní není kam se odvolat,neboť nemohly bez režimu vzniknout i jeho ŘADNE zákony .
   Republika nedosáhla ani kategorie ve které je bohatě Německo,kterému berou sami jeho voliči Zeleným údělem jeho blahobyt a MY tj SV jsme hloupým způsobem okrádání o celé dve třetiny přijmu.
   Námi z SV zvolena tzv elita žadnou elitou není a nebude.Neni divu,že voliči nechápou , společně že v našich podmínkách je zapotřebí se zcela jiným postupem bránit a nedovedou si představit ani svuj vlastní program nyní v návrhu cenzurovaný PNZ.

   Tak si uvědomte že beztoho ,aby VSECHNY politické formace,které chtějí být zvoleny budou muset být samými voliči tlačeny, aby převzaly Program Národní Záchrany a potřeb do svých slabých a nedostatečných výtvoru smrdicich poradnym KRACHEM,jinak bude po celé republice veta a potopa veliká.
   Proto se tedy v republice jednoti zcela nová ideologie ANTINEOMARXISMU,vznika program PNZ a je tu i VIZR pana Ing.Petra Blahyňky,která je pro gaučaky nesrozumitelná stejně jako AzKSH.

   Rachoti Anička (AzKSH )a dav čeka na smilování banksteru a nechápe co se robi?🔔🔔🔔

  2. Zase dalsi prazdna loutka s ukolem aby presvedcila masy , jak ta kulisa v taskarici demokracie je nejlepsi i opatrne a mirne vseobecny plytkosti a prazdnych abstrakci ,
   mirne opacnej nazor smi rict , kdyz ma imunitu.
   Zadna skutecnost nesmi stat v ceste k laciny popularite , do vo koryto vlastni a jinych , tak nemenovat a nic konkretniho ,zase zvasty z vedeckyho komunismu , jak se vsichni budou mit nejlip.
   A blbci se teteli blahem. Neuveritelny jak ty masy tohle porad zerou..

 8. Snad ne další Merkel.
  O té paní Wagenknechtove se občas dozvídáme, docela rozumné názory, nápady, tak snad ji Němci porozumí a podpoří. K vůli naší závislosti na prospěšném Německém hospodářství, tak by to prospělo i nám.

  1. I v Nemecku jsou ovčané, stejně jako u nás. A bohužel jich neustále přibývá. Názor, že vystřivění nastane, teprve až se to posere je nesprávný. Je potřeba začít hned. Jenže sytý hladovému nevěří a kdo má zatím plný kastról, ten se pro ty co už pomalu nemají co do huby nepřetrhne.

   1. Ja vas naucim novou spolecenskou hru. To se dohodne 5-7 znamych, sejdou se, sednou si kolem stolu, dobre se najedí – a nevěří hladovému.

   2. Vidím toto kolem sebe. Kdo už je ohrožen (anebo není, ale vidí, že už brzy bude také), stará se a mává rukama. Kdo pořád ještě má na hypo, kárku, Neflix a dovču, ušklíbá se nad dezolátstvím. Házet perly…. .
    Je třeba začít odspodu. Paralelní společností, protože systém není reformovatelný. Přerůst současný systém a pohltit a tak dojít změny – pro nějakou dobu, než se zase nahoru prodere póvl.
    Pozdravím souseda, pomůžu kamarádovi či švagrovi, u sedláka koupím vejce. Upozorním majitele, když mu někdo škodí. Pak můžu očekávat podobné i já. Dokud budeme čekat pomoc od škůdců, půjde to jen dolů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *