13 června, 2024

Libtardi! To vy jste dezoláti!!

Množí se nám tak zvané „politické procesy“ a řada lidí je pobouřena. Skutečnou zlost vyvolalo odůvodnění jednoho rozsudku, považovaného „dezoláty“ za proces politický, kdy soudce v krátkém ústním odůvodnění uvedl, že „svoboda slova už nemůže být taková, jak jsme si mysleli v roce 1989, ale má ústavní limity.“

Pobouření bylo veliké, ovšem nikdo ani pracovně nevzal do úvahy hypotézu, že by pan soudce mohl mít pravdu. Přitom právě tak tomu je.

Začnu odzadu, od těch „ústavních limitů“. Svoboda slova má skutečně jednoznačné ústavní limity a tyto limity jsou velmi pečlivě „projudikovány“ dobře sedmdesátiletou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku i českým Ústavním soudem. Je dokonce možno říci, že svoboda slova je jedním z hlediska právní teorie a jejího dopadu na realizaci tohoto práva nejprecizněji probraných právních institutů. To se vztahuje jak na svobodu slova samotnou, tak i v její vazbě na jiná práva, zejména právo na informace. Svoboda slova je také provázána na „obecný zájem“ státu, který se zavázal další lidská práva také chránit. Jedná se o tak zvané „vyvažování práv“, což je jeden ze základních způsobů, jakým jak Ústavní soud, tak Soud pro lidská práva ve Štrasburku soudí. Totéž se týká i Soudního dvora Evropské unie, který zásady a principy Soudu pro lidská práva do své judikatury a obecně svých postojů inkorporoval.  Pro úplnost musím připomenout, že svoboda projevu je garantována nejen čl. 17 Listiny základních práv a svobod, ale i čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  Obě tyto právní normy obsahují limitující ustanovení, na která se často zapomíná, pročež je uvedu v plném znění:

čl. 10 odst. 2 „Evropské úmluvy“ zní:

„(2) Výkon těchto práv, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“

Analogicky Listina základních práv a svobod v čl. 17 též odst. 4, který zní:

„(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnosti státu veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“

V zásadě jde o to, že na omezení „svobody slova“ musí být veledůležitý a obecný právní zájem, takže takové omezení musí chránit tak velkou část obyvatelstva před takovou újmou, že to omezení svobody slova jednotlivce ospravedlňuje.

Je zřejmé, že od doby, kdy byla přijata Listina základních práv a svobod (původně v rámci ČSFR 9. 1. 1991) a tzv. „Evropská úmluva“ (účinnost od 15. 5. 1992) nedošlo ke změně těchto ústavních norem, ale ke změně výkladu toho, co jsou ty „důvody omezení“ svobody slova. Abychom tuto změnu a její důvody pochopili, nejsou použitelné nástroje práva, ale musíme nahlédnout do takových oblastí, jako je politická ekonomie a státověda.

Obě výše citované právní normy byly přijaty v době, kterou z ekonomického hlediska nazýváme kapitalismus. Z hlediska politického se jedná o parlamentní demokracii. Kapitalismus se jeví od začátku těch 90. let jako jediný ekonomický řád, který ovládl celou planetu. Protože kapitalismus stále trvá, zdá se, že k žádným změnám z hlediska státního zřízení nedošlo. Ovšem ouha – není tomu tak.  K přijetí obou právních norem došlo v dobách, kdy v České republice a obecně v celé Evropě vládl tak zvaně liberálně-meritokratický kapitalismus a nikoho ani nenapadlo, že by mohl existovat i nějaký jiný, nedemokratický a neparlamentní kapitalismus. V liberálně – meritokratickém kapitalismu je výroba založena na soukromém vlastnictví výrobních prostředků a kapitál najímá volnou pracovní sílu, jejíž práva jsou chráněna zákonem. Vládne zákon, který je určován vůlí zástupců lidu, tedy parlamentu. Pojem „meritokratická rovnost“ rozvinul významný právní teoretik (alespoň někde se dostáváme k právu) John Rawls. Podle tohoto autora je meritokratický kapitalismus „systémem přirozené svobody“ a i když jeho základní vlastností je, že kapitálový příjem je extrémně koncentrovaný a z největší části plyne znovu a znovu bohatým, do svobody jednotlivce toto politicko-ekonomické uspořádání v zásadě nezasahuje. Zajímavý je ovšem jeden aspekt liberálně-meritokratického kapitalismu, a to, že příslušníci jeho nejvyšší vrstvy mají značně amorální pohled na život, přičemž jejich etiku určuje právní rámec té které země. Tento právní rámec je však právě těmito příslušníky vykládán velmi volně. Důsledkem toho je, že se tato společenská vrstva sice (víceméně) pohybuje v mezích zákonnosti, ovšem její skutečné činy se stále více a více odklánějí od všeobecných právních norem a jejich obecného, širokou masou přijímaného výkladu. Tento trend bude mít další tak říkajíc „státní“ vývoj, jak poukáži dále.

Kromě liberálně-demokratického kapitalismu se zhruba od doku 2000 na světové scéně etabluje na ještě další druh kapitalismu, a to kapitalismus politický. Ten je charakterizován zcela specifickým uspořádání. Stát v něm hraje významnou roli značně převyšující úlohu formálního spoluvlastníka kapitálu. Jeho charakteristikou je, že politické moci masivně využívají příslušníci vládnoucí vrstvy k dosažení ekonomických zisků. Dnes je systém politického kapitalismu manažován vysoce účinnými byrokraty, kteří ovládají moderní technologie. Úkolem těchto byrokratů je realizace vysokého hospodářského růstu a zavádění takových politických opatření, která k tomuto růstu povedou. To se ovšem nemůže dařit za působení bezvýlučné vlády zákona.  Svévole vládnoucí vrstvy, charakterizující liberálně-meritokratický kapitalismus přerůstá ve způsob státního zřízení. Některá práva, svobody a zákony všeobecně jsou v individuálních (anebo též skupinových) případech potlačovány, neboť ekonomický růst (v českém specifiku vlastní ekonomický růst, na rozdíl od klasických zemí s vládou systému politického kapitalismu naše vládnoucí honorace na ekonomický růst země… se jí nezabývá) je nejdůležitějším úkolem vládnoucí třídy. Dochází tedy ke změně! V momentě, kdy do zájmu státu, respektive zájmu vládnoucího byrokraticko-politického aparátu negativně zasáhne, respektive jej omezí jednotlivec či nějaká skupina, jde jakékoliv právo a zákon stranou. Je to stát, který si ponechává zásadní autonomii, aby mohl prosazovat politiku svých vlastních zájmů. Činí tak tím, že se oprošťuje od právních omezení, a to zejména právních omezení a výkladů daných liberálně-meritokratickým kapitalismem, tedy svévolně rozhoduje podle toho, vůči komu či ve prospěch koho rozhoduje. Zákony jsou v případu státního zájmu překračovány. Vláda práva pozbývá svou absolutní platnost, nemůžeme nadále hovořit o právním státu. Politicko-byrokratický aparát dle své libosti a dle svých politicko-ekonomických zájmů buď nějaký zákon neuplatní, anebo jej naopak uplatní se vší tvrdostí. Zákony jsou užívány selektivně a dochází k tomu, čemu čínská akademička Flora Sapiová (autorka, příkladmo, knížky „Sovereign Power and the Law in China“) říká „zóna bezzákonnosti“.

Nu a právě v této fázi vzniku „zóny bezzákonnosti“ se nacházíme nyní, o čemž svědčí výše zmíněn trestní procesy s lidmi, kteří zastávají odlišné než vládou prosazované stanovisko. Liberálně-meritokratický se definitivně překlopil v kapitalismus politický. Pojďme se podívat na další atributy toho nového politického uspořádání, ve kterém jsme se náhle, během méně než půlky jednoho volebního období (i když si přiznejme, že již dříve jsme měli pěkně nakročíno) ocitli.

Politický kapitalismus se vyznačuje nikoliv třemi zdroji a třemi součástmi tak, jak si to my, dříve narození, pamatujeme z přednášek marxismu-leninismu, ale z tří systémových charakteristik a dvou protikladů. Tři systémové charakteristiky jsou tyto:

 1. využití politické moci k dosažení hospodářských zisků, a to silovými prostředky, politickými konexemi a spekulacemi.
 2. absence vlády zákona, respektive zcela účelové užívání zákona
 3. státní dohled nad soukromým sektorem v politickém slova smyslu, totiž, že kapitálu není dovoleno jakkoliv zasahovat do politických rozhodnutí.

Pojďme si tyto zásady přetavit do poměrů v České republice:

ad a) – k využití politické moci k dosažení hospodářských zisků mimo jakoukoliv zastupitelskou kontrolu jsme nakročili zrušením okresů a konstituováním krajů, které svou velikostí nesplňovaly podmínky příjmu dotací z Evropské unie. Kvůli jejich nedostatečné rozloze (kterou bohatě splňovaly původní kraje) se založily tzv. „ROP“, tedy „Regionální operační programy“, jmenovitě: ROP Severozápad, ROP Severovýchod, ROP Střední Čechy, ROP Jihozápad, ROP Jihovýchod
ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Morava. Vesměs to byly grandiózní rozkradačské podniky, které neměly naprosto žádný protějšek v zastupitelských tělesech. Zrušení okresů bylo tedy krokem zásadně popírajícím zastupitelskou demokracii a demokracii obecně. Zrušení okresů a ustavení ROPů osobně považuji v českých poměrech za naprosto největší problém, ke kterému se následně ještě vrátím.

ad b) jsem již popsala, je to účelové uplatňování zákona. Abych poněkud zlidštila teoreticko-právní pohled na tento aspekt politického kapitalismu, podám zde (čistě metaforicky) následující příklad:

          K poctě zemřelého prof. JUDr. Cepla navazuji na jeho nekonečné příklady o Malinovi a Kalinovi takto: Panu Malinovi čouhají na zahradu větve hrušně ze zahrady pana Kaliny, i dožaduje se pan Malina u občansko-právního soudu, aby pan Kalina větve, ze kterého padá přezrálé ovoce, na které se následně houfně slétají vosy, laskavě uřezal tak, aby nad jeho pozemek nezasahovaly. Pokud ani pan Malina i pan Kalina nejsou protégé politického režimu, soud dojde s maximální pravděpodobností k závěru, že pan Malina musí vyčkat „vegetačního klidu“ a během toho pak musí pan Kalina větve odstranit. Pokud však pan Kalina je „chráněnou osobou“ vládnoucího politického kapitalismu, případně pan Malina je osobou, kterou politický kapitalismus nemá rád, záleží na tom, jak moc chce režim pana Malinu zlikvidovat a pana Kalinu ochránit a dát mu status beztrestnosti. Pak může dojít nejen k tomu, že je návrh pana Maliny zamítnut, ale soud též mu může přikázat, že má povinnost panu Kalinovi umožnit vstup na svůj pozemek, aby pan Kalina měl ke svým větvím kdykoliv volný přístup, a to i mimo dobu zrání ovoce, ale též na příklad za účelem potírání mšic. Když přituhne, je panu Malinovi pozemek pod větvemi hrušně pana Kaliny vyvlastněn, případně nejen pod větvemi (kdo by se babral s geometrickým plánem), ale rovnou pozemek celý. Jestli to má pan Malina opravdu blbý, podá na něj v rámci ohlašovaní povinnosti občanskoprávní soudce zároveň trestní oznámení příkladmo pro útisk, omezování vlastnictví (k těm shnilým hruškám), případně pro pomluvu protežovaného Kaliny a státní zástupce na Malinu promptně uvalí vazbu ad a, b, c, ust. § 67 Trestního řádu, neb samozřejmě hrozí, že Malina uprchne či se bude skrývat (útěková vazba), bude působit na dosud nevyslechnuté svědky (koluzní vazba) nebo bude svou trestnou činnost opakovat (předstižná vazba). Při obzvláště kreativním přístupu trestních soudů a státního zástupce může dojít i na aplikaci ust. § 350c TŘ, totiž ke vzetí do vyhošťovací vazby, protože, soudruzi, proč ne. Jak vyplývá z povahy věci, pan Malina si může jít stěžovat tak akorát do Bruselovic na lampárnu.

Myslím, že s různým „drobným“ a účelovým zneužitím moci se setkal zejména v rámci správního řízení již každý p.t. čtenář, pokud by snad někomu konkrétní příklad scházel, mohu nejeden dodat ze své osobní zkušenosti. 

ad c) – napadlo vás někdy dívat se na hnízdo Velkého Bociana z pohledu zabránění ovlivňování politiky kapitálem, a to ze strany nikoliv jen politiků, ale především nejvyšší vrstvy byrokratů? Nezdá se vám, že smrt Petra Kellnera dostává najednou nějakou zvláštní příchuť? V politickém kapitalismu mají miliardáři utrum. Mohou si obchodovat, jak chtějí, ale za své peníze jim režim dovolí maximálně tak zrekonstruovat v zásadně nezrekonstruovatelný statek a předělat jej na dětský hospic. Ano, pak možná dostanou i metál, ale jinak? Chodorovkij by mohl vyprávět…

Tím se dostáváme k tomu, kdo je klasickým reprezentantem politického kapitalismu. Dnešní velikáni jsou dva: Čína a Rusko. V těsném závěsu jsou další země, které se vyznačují následnou shodnou vlastností:

 • pokud tam jsou jiné politické strany, rozhodně jsou udržovány v takovém stavu, že nikdy nemohou vyhrát volby
 • pročež povětšinou tam žádná jiná partaj není a u vlády se jedna partaj drží i řadu desítek let. Totéž platí pro vládní představitelé těchto zemí, různé ty doživotní prezidenty a předsedy vlád. Podívejme se, které země to jsou:

země                      politický systém                           počet let u moci (do roku 2018)

Čína              vláda jedné strany od r. 1949                                     69

Vietnam        dtto od r. 1945, od r. 1975 i Jižní Vietnam             73

Malajsie        stejná strana u moci 1957-2018                                61

Laos             vláda jedné strany od 1975                                       43

Singapur        stejná strana u moci od r. 1959                                  59

Alžírsko         vláda jedné strany od r. 1962                                     56

Tanzanie       vláda stejné strany od r. 1962                                    56

Angola          vláda jedné strany od r. 1975                                     43

Botswana      stejná strana u moci od r. 1975                                  53

Etiopie          vláda jedné strany od 1991                                        27

Rwanda        vláda jedné strany od 1994                                        26

Tyto údaje jsou převzaty z knížky „Nic než kapitalismus“ bývalého místopředsedy Světové banky, Branko Milanoviče, kterou ovšem doporučuji k podrobnému studiu celou.  Za domácí úkol se můžete podívat, jaký politický systém mají země, kam se ve zcela nedávné době vydal náš pan premiér a ministři. Jsou to země s liberálně-meritokratickým kapitalismem? ANI OMYLEM!!! jsou to všechno jednoznačně země, které spojuje jedno: maximální potlačení politického pluralismu a parlamentarismu.

Je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy nás vede, respektive již dovedla přímou cestou do státně-právního zřízení politického kapitalismu, tedy do stejného politického systému, jaký panuje v Číně a v Rusku(!!!), proti kterým současná vláda údajně tak horlivě bojuje. Což dokonalo zde již panující Absurdistán, neboť to jsou tzv. „libtardi“, kdo pod vedením svého premiéra – a dle mého názoru i prezidenta – likvidují politický zastupitelský pluralismus a jsou to tzv. „dezoláti“ kdo se zde dožadují a odvolávají se na zásady liberálně-zastupitelského kapitalismu. Je to tedy přesně naopak, než tvrdí oficiální média i „libtardi“ samotní, když to jsou ve skutečnosti oni, kdo jsou opravdovými „dezoláty“.

Hmmmmm

A teď si vezměte, že současná vládní garnitura má 108 + 1 přeběhlický hlas. Navíc, jak se nechal Andrej Babiš slyšet, ani v jeho hnutí nehlasují vždy všichni tak, jak by si pan předseda přál, tedy, jinými slovy, je zde velký přeběhlický potenciál.

Můžete mi laskavě říci, proč za této situace by současná vláda vůbec kdy nějaké nové volby vyhlašovala? Říkáte, že musí? Mýlíte se – nemusí. Existuje totiž pojem mimořádný (krizový) stav, který může zahrnovat:

Každý z nich může být záminkou (a protože jsme v politickém kapitalismu tak již víme, že záminka stačí) pro to, aby se volby nevyhlásily. Vláda prostě prohlásí, že „situace je příliš vážná a na volby není čas“. Správně je možno tušit, že obyvatelstvo si může jít opět stěžovat do již zmíněných Bruselovic na lampárnu. Ale vážně: co je alternativou „pozastavení“ parlamentní demokracie? Ano, tušíte správně: alternativou je občanská válka…

Tváří v tvář této situaci však náhle zcela jinak vypadá i smlouva „O spolupráci v oblasti obrany s USA“, kterou přijala naše (politicko-kapitalistická) vláda a o které má zanedlouho hlasovat i Parlament. Připomeňme si znova, že v politickém kapitalismu platí zákony účelově a s nějakou právní filosofií se nikdo moc nematlá. A proto si dobře přečtěte článek 14 odst. 2 příslušné smlouvy, který se nazývá „kázeň“ a který zní takto:

„2. Uznávajíce, že Česká republika má primární odpovědnost za udržování veřejného pořádku na svém území, orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.“

Co myslíte, bude se někdy někdo zajímat o to, zda k „nedostatku kázně a pořádku“ dochází pouze ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA? Doufám, že takové naivitě nepodlehne nikdo, kdo dočetl tento text až sem. Ve skutečnosti to znamená, že americká vojska mohou být kdykoliv a jakkoliv nasazena proti českému politicky protestujícímu obyvatelstvu, ba, řekla bych, i proti tomu neprotestujícímu… Kdy se tak stalo na našem území naposledy? Napadají mne dvě místa, obě na „L“: Lidice a Ležáky…

Dodávám: najednou zcela jinak vypadá i fakt, že naším novým prezidentem je generál, nomenklaturní kádr NATO. Je totiž vrchním velitelem branné moci a jak je známo, velet umí.

Takže abych to shrnula:

 1. Vláda Petra Fialy faktickou cestou a účelovou re-interpretací platného práva změnila politický systém v zemi z parlamentního na politicko-byrokratický.
 2. Zásadním způsobem ohrozila parlamentní demokracii v zemi a není možno předvídat, zda poslední parlamentní volby (a to jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu) náhodou skutečně nebyly posledními.
 3. K udržení moci si připravila vojenskou podporu, směřující proti vlastnímu obyvatelstvu, vedle které intervence vojsk Varšavské smlouvy bledne závistí, totiž již citovanou smlouvu „O spolupráci v oblasti obrany s USA. Ta fakticky likviduje českou státnost a českou samostatnost, pluralitní demokratický systém a parlamentní uspořádání.
 4. Vrchní velitel branné moci není žádný nerozhodný civil, ale generál – kádr prověřený NATO, rozuměj tedy USA.

A můj osobní dodatek zní:

máme tady ust. §§ 309 – 310 Trestního zákoníku, které zní:

§ 309

Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 310

Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Těchto trestných činů se dle mého názoru se dopustí každý z poslanců či senátorů, kdo pro schválení „Smlouvy O spolupráci v oblasti obrany s USA“ zvedne ruku. Ano, já vím, že jsme v politickém kapitalismu a neúčelově a nepoliticky pojaté zákonnosti a spravedlnosti se nelze dovolat. Což zajisté platí i v tomto případě… zatím.

JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D.

121 thoughts on “Libtardi! To vy jste dezoláti!!

 1. Doporučil bych paní Kláře ještě na zveřejněném textu trochu zapracovat s využitím zdokonalených znalostí marxismu leninismu …
  Potom ten její politický kapitalismus lze ještě z hlediska „rozpornosti mezi moudrostí a debilitou jeho protagonistů“ specifikovat na
  1) moudrý státní kapitalismus -to je nám starším známý socialismus a na
  2) debilní protistátní kapitalismus – to je současný debilní globální (nadstátní, nadnárodní) kapitalismus, který úpadkově zdegeneroval v diktaturu debilních byrokratů a politiků globálního kosmopolitního zdegenerovaného neetnika ….

   1. Paní plukovníková je manželka pana plukovníka. Paní podplukovnice je paní armádní generálová. Čert aby se v těch hodnostech vyznal.

 2. V chválení jsem hodně zdrženlivý. Tento popis a výklad tématu sám za sebe vysoce oceňuji. Text Libtardi! To vy jste dezoláti!! je žádoucí k opakovanému studiu. Bravo, paní Samková!

 3. Hezký článek paní Samková

  Na příkladech Maliny, Kaliny a vůbec na dost soudních rozhodnutí se vlastně potvrzuje proč je ta socha svobody slepá. ,,tak trochu ironie,, V normálních sporech většinou rozhoduje chytrý právník a v politických režim. Bohužel k čemu je tak složitý zákoník když se dá tak lehce obcházet. Skutečná spravedlnost a právo je od sebe dost vzdálené

  1. Socha svobody není znázorněním nevidoucí osoby. Drží knihu a pochodeň. Asi jste to popletl se zobrazením spravedlivosti. Ta se znázorňuje se šátkem přes oči. Váhami a mečem. Nebo jste to myslel nějaký příměrem, který jsem nepochopil?

 4. My starší a pokročilí, nyní již v menšině, s tím umíme vyjebat, řádně vychované děti také. Zblblí mileniálové a jejich potomstvo si to vyžerou.

  1. Ono s těmi dětmi je to dost složité když se tak bavím hodně rodičů radši politické debaty vypouští, vůbec v rodině u nás je to Tabu. Obzvlášť když potomek je Pražská náplava

  2. Žel s nimi /kterým to ze srdce přeju/ si to vyžerou i naši potomci, kteří nemají v hlavách nasráno, vědí „wo co go“, ale jsou už asi v menšině s tím, jak rok od roku my staří vymíráme tempem ca 100 tisíc za rok.

   A pokud jde o Cromwellovu řeč při rozehnání „Dlouhého parlamentu“, je to snad nejlepší řeč, jaká kdy byla ohledně „vládců“ pronesena.
   Problémem ovšem bylo následující období neuvěřitelně kruté diktatury…. .

  3. Hned mi byl vyzmizikovanej prispevek ,asi dva , vo jednom skutecnym pripadu..
   F boji fzdycki fydrz ,abys nepad nybrz..
   Pod slavnym usilim za svobodu projevu , se skrejva lecos , sou dalsi a dalsi zkusenosti..
   Kazda skupina mocnych , napr. v EU a nezvolenych !!! si upevnuje moc..
   To je nejdulezitejsi a ostatni , az dlouho potom..
   Odstavce napr. ty EU umluvy c.2 a c.4 , jsou priklad nejakych hrubych zertu /jokes/na nas ucet , kdyz staci vymenit slovo demokracie , za vyraz treba fasistokracie .
   Nebo stejnej format vlady , zkopirovanej , dle vzoru bejvalyho Ustredniho vyboru KSC…
   Nezvoleny diktatori ,obklopeny zkorumpovanyma podrztaskama ,lepsi vyraz asi prostitutkama , penezma koupeny , ,pisou a nazyvaji se demokratickou vladou /joke/, podvod na prvni pohled ,odstavce jsou jenom vycet zakazu pro kazdeho , ty zakazy jsou tak „siroky a gumovy “ , ze zakony z nich , pak zahrnujou kazdej projev lidsky aktivity , po pripade i pouhy existence obcana, naroda a statu..Zadny pochybnosti.
   Postihy se zhorsuji. S tim, ze ..
   Ze pujdou treba i pres mrtvoly.. A taky jdou….

   1. Omluva , omluva ponizena vopravdova omluva s cepici v ruce , prispevek zmizelej na mne hned vyskocil..Uz to nikdy neudelam..

 5. Abych to shrnul…
  Právo není nic jiného než projev vůle vládce. Není nic nad to. Je lidský konstrukt. Veškerá „učená“ tlustospisová a judikatorní pojednání o tomto jsou jen prázdné věroučné účelové pindy.
  Žádné „právo“ neobstojí v konfrontaci s reálnou mocí.

  Pro chod civilizace nepostačují jen „mravy zákonné“, zákon jako jediný regulativ.

  Cromwellova řeč se mi velmi líbí, její připomenutí je velmi vhodné.

  1. Právo není nic jiného než projev vůle vládce. — Jo, jenže i ten suverén musí v nějakém rozsahu respektovat realitu. Touhle cestou by ses dostal jedině do kruhu, a nevytěžil bys odtud nic.

   (Jinak vítám, že, jak jsem v rychlosti nahlédl, si někdo adoptoval nepostradatelný termín Mandát Nebes, který jsem sem uváděl, před desítkami let načtený z Lin Yutanga…)

   Podle mého názoru je ještě tak nejužitečnější základní pohled ten, že primární funkcí práva je minimalizovat konflikty: pokud možno jim předcházet, a nastanou-li, vyřešit je co možná rychle a efektivně. Se spravedlností to má společného velmi málo, něco však přece: Mají-li účastníci potenciálních či proběhnuvších konfliktů pocit, že výchozí či dosažený stav je spravedlivý, zpravidla to i navzdory jejich případné vrozené svárlivosti omezuje jejich touhy se do konfliktů pouštět.

   (A konflikty je z hlediska suveréna dobré tišit. Jednak mu to dodává legitimitu, a s legitimitou se mu vládne snáze i laciněji; jednak ani on nemá zájem, aby se mu poddaní pomordovali kvůli spadanému ovoci v hodnotě pár krejcarů, a připravili jej tak o daňový výnos řádu desítek zlatek, který z nich nebýt toho mohl mít.)

   — — — • — — —

   Naopak pracuješ-li s pojmem suveréna, rychle zjistíš, že v jeho zájmu není mít žádnou zbubřelou, rozbujelou legislativu. (Stačí mu taková, která mu případ od případu umožní nenápadně prosadit svou vůli; k tomu se pochopitelně nepřehlednost a nejednoznačnost hodí, netřeba však milionů paragrafů.) Suverén toliko naráží na to, že je (z důvodu složitosti systému) nucen vládnout pomocí aparátů, a ty není schopen plně kontrolovat.

   Srovnej s tím, jak funguje mafie: Capo di tutti capi si nepotřebuje lámat hlavu, aby vymyslel, jak přesně definovat třeba velezradu. Každej velmi dobře ví, co se od něj očekává. A támhle o Giuseppem Zoppicare sice nikdo nemluví a vlastně o něm nikdo nikdy nic neslyšel, ale všichni naprosto přesně vědí, proč skončil v základech třetího pilíře toho nádherného Morandiho mostu…

   — — — • — — —

   Tohle všechno by mělo být dokonale jasné každému právníkovi. Následkem profesionálních deformací a tzv. Cimrmanova efektu (sopka svým bahnem zasypala sama sebe) to však dnes vědí spíše neprávníci.

  2. Ad Schumacher (12:43)
   „Právo není nic jiného než projev vůle vládce.“:

   Bať, bať.

   Údové rodu císařského, jakož i osoby, jimž přísluší právo mimozemství, jsou vyjmuty z moci soudní vojenské, i když zastávají místo ve vojsku.

   [§ 15 Císařského patentu č. 255/1851 ř. z., daného pro celou říši, jímžto se vyměřuje obvod moci soudní vojenské (jurisdikční normy vojenské) a ustanovuje, že ustanovení tato ve všech zemích korunních v platnost vejíti mají 1. ledna r. 1852]
   Dáno v Našem hlavním a sídelním městě Vídni dne dvadcátého druhého prosince léta tisícího osmistého padesátého prvního, panování Našeho roku čtvrtého.
   František Josef m.p. (v.r.)
   https://1url.cz/grmh6

 6. Dovoluji si podotknout, že formulace „Udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA“ umožňuje dvojí výklad.
  Neznám anglický text…
  Jestliže by smysl měl být takový jak je interpretováno, musel by znít“…kázně a pořádku příslušníků….“
  Nynější formulace mě poněkud znepokojuje.

  1. Nynější vláda České republiky se snaží o nastolení poměrů, které případnou další vládou budou nezměnitelné či obtížně změnitelné, zřizuje minové pole.

  2. Strávila jsem dnes značnou část odpoledne hledáním anglického textu, abych zjistila, jak moc je česká verze přesná. Nepodařilo se mi ho najít, takže jsem skutečně znepokojena.

 7. Na komoru!
  Dodávat k Tvému článku cokoliv dalšího by bylo nošením dříví do lesa či sov do Athén.
  Žel, z takto pojmenované reality nemůže na člověka nepadat tíseň.
  Nadějí není ani skutečnost, že postupně dochází ke změně světového hegemona z „kolektivního Západu“ na spojenectví BRICS, případně že mocenský monopolární svět, jak se vyvinul počátkem „devadesátek“ se mění zpět na bipolární či dokonce multipolární, protože naše země v tom vývoji bude patřit jednoznačně mezi poražené, navíc „dobrovolně“ poražené v důsledku sebezničující politiky „Eurouhnije“.

  „Cifix Barko“ po ránu!
  A to je venku krásně.

  1. Čím to je, že ve všech možných konfliktech musíme vždy a bez vyjímky stát na té špatní straně?

   1. Trochu bych to modifikoval z hlediska dějin.
    Nicméně si myslím, že to posuzujete ve světle posledních nějakých třiceti let…. .
    Pak souhlas.

 8. Bývám kritikem, leč dnes je mé ostří silně otupeno a snad se přetupilo do chvály. Nemohu si všek odpustit dotaz, jak tedy charakterizovat demokratický kapitalismus USA, jenž onen politický kapitalismus Ruska a Číny překonal jeiž mnohem dříve.

  1. bezuzdně-korporátní?? Řekla bych, že to je podmnožina politického kapitalzimu, podle kterého se hájí zájmy státu jako takového (což je jedním ze znaků politického kapitlismu), leč na vlastní národ a vlastní lidi se sere. Na rozdíl od Číny a Ruska, kde si můžeme o nich myslet kde co, ale hospodářská čísla jednoznačně hovoří o vzrůstu životní úrovně, a to všech složek obyvatelstva, včetně toho zapadlého venkovského. Zejména v Číně je ta starost o „sprostej lid“, byť za podmínky, že bude držet hubu a krok, evidentní. Ovšem dlužno říci, že tzv. „obyčejnému člověku“ jsou ideje obvykle u pozadí, když se mu žije trošičku lehčeji…

    1. Trikrat hura a obdivnej jasot.
     Dulezity ,ze jako obvykle nevite ani, vo cem,nebo cemu jasate..Trikrat…
     Vycviceny ste ale dobre , to se musi nechat.

   1. Dovolím si trošku oponovat.

    Správně píšete:

    Obě výše citované právní normy byly přijaty v době, kterou z ekonomického hlediska nazýváme kapitalismus. Z hlediska politického se jedná o parlamentní demokracii.l

    Kapitalismus fungoval i v socialistické společnosti, jen nebyl takto nazýván. Ono ani nejde nic jiného vymyslet pro současnou vývojovou etapu společnosti. Kapitalismus nemá politický rozměr. Je to fyzikálně matematická konstrukce charakterizovaná systémem Má dáti, Dal.

    To co popisujete je deformace demokracie-politiky. Uplatňování zákonů na rovné a rovnější nemá s kapaitalismem nic společného. Teprve důsledky kapitalismu, bohatství, vatváří politickou nerovnost a přirozeně selektivně uplatňovat zákony. V USA přímo neskrývaně. Bohatý se vykoupí, chudý jde do ťurmy.

    Z druhé strany kapitalismus má krom neskonalých výhod, i neskonamlé neodstranitelné NEvýhody právě v nerovnoměrnosti rozdělování bohatství. Tudíž demokracie v nějaké té nejčistší formně ve své podstatě nemůže existovat, vždy bude deformována osobními a skupinovými zájmy a držitelé kapitálu, májí ty nejsilnější zájmy.

    Soudím, že politický kapitalismus je nevhodná kombinace. Ona výběrová politika musí být přičleněna oné demokracii.
    Je to převelice smutné, sle zatím se ukazuje, že ona kombinace politické výběrové demokracie a obyčejného kapitalismu představovaná Ruskem a Čínou, se ukazuje, co se týče ekonomických výsledků , efektivnejší.

    Uvidíme jaké budou výsledky v toku času a jak se i toto deformuje.

    1. Já zase soudím , že pokud se nevyplatí akumulovat peníze a používat je coby komoditu, tak je tento druh „kapitalismu“ (je tak předotován, že je spíše socialismem pro vybrané, samozřejmě s nutností pacifikovat chudé, čímž z nich činí závislé na státní či lokální byrokracii) v háji. Ovšem trh jako takový může vzkvétat.
     Pročež znovu připomenu pana Unterguggenbergera a jeho “ Zázrak ve Woergel“.

     Naprostá většina tkzv. ekonomů lže, potažmo záměrně zamlčuje. A sice to, že základní premisa, východisko ekonomie “ náklady obětované příležitosti“ se má vztahovat i na měnu.
     Trochu zúženěji i “ substituční teorie“.
     Proto také neumějí vysvětlit realnou inflaci či hyperinflaci. Až ex post, až po válce.
     Americký zbrojařský komunismus už je jen takovou jakousi špičkou ledovce, dosti nalomenou (i přes navyšování zbrojení je tu opět téma dluhového stropu).

     P.S. Z patria.cz :“Rakouský finanční ústav Raiffeisen Bank International v prvním čtvrtletí více než ztrojnásobil zisk v Rusku na 301 milionů eur (zhruba sedm miliard Kč) z 96 milionů eur před rokem. K růstu zisku přispěly vyšší příjmy z úroků a silnější kurz rublu. Banka to uvedla v dnešní prezentaci, na které se zabývala podrobnostmi k hospodářským výsledkům (ČTK)“

     1. Nechci rozvíjet polemiku, leč peníze jako takové nelze považovat za žádných okolností za komoditu. Je to jen prostředek směny a nic víc. Cenu peněz představuje jen úrok. Zkuste investovat například 100000,-Kč na burze.

      Pokud nějakému sedlákovi začnete vysvětlovat náklady oěbtované příležitosti, asi na vás vezme potěch a požene váz ze stavení. Pokud věříte kde jakému fantazírování ekonomů s fikcí, je to s vámi převelice špatné.

      Dovolím si citovat z WIKI:
      Práce s náklady obětované příležitosti je důležitá nejen například v přímo v ekonomii podniků, politologii a tak podobně, ale zejména při rozhodování v běžném životě. Lidé mají totiž často tendenci náklady obětované příležitosti opomínat a dělají proto často špatná rozhodnutí. Každé rozhodnutí, ať už na individuální nebo společenské úrovni, s sebou nese náklady obětované příležitosti, které je potřeba brát v potaz při jeho realizaci.

      I takové pitominy je ekonomie, nebo spíš ekonomové, schopna plodit. Přiznám se, nejsem schopen pochopit v čem mi může být užiteční zjištění, že nedělám to nejlepší rozhodnutí, když to nejlepší, je pro mne nedostupné.

      Nevím jak mi pomůže, když půjdu do dívadla a zaplatím ze lístek nějakou částku místo toho abych využil nejlepší přípežitost s šel pracovat, tudíž k částce za dívadlo přičetl cenu případné mzdy za neuskutečněnou práci. Pokud by mi někdo toto sdělil při východu z dívadla, asi bych se neudržel a poslal ho k zemi.

      1. Cituji : „Nechci rozvíjet polemiku, leč peníze jako takové nelze považovat za žádných okolností za komoditu….“
       Nezlobte se, ale dál se mi to nechtělo číst…

       1. V tom případě považujete peníze za komoditu, k čemuž vám gratuluji. Asi nebudete sám, leč nebude vás asi mnoho. Z druhé strany jste neodpověděl, kde, případně jak, budete investovat oněch 100000,-Kč . Jen pro zpřesnění, ne co za onen obos koupíte a investujete, ale přímo investujete.
        Chápu, selký rozum je nedostatková komodita a věřte, ani za uvedený obnos si ho nekoupíte, což by byla vcelku příhodná investice, ale ještě není cesty, jak vám ho vpravit do vašeho vcelku zvadlého mozečku.

   2. Ste se zapomnela nsprtat vo tom politickym kaput a lismu. Podmnozinovym.
    Zadna definice.
    Uz davno je na programu agresivni globalni imperialismu a fasismus , ktery pomoci novych metod ,vybranych sluhu ,rostouci anarchie ,rozvratu nasili a valek chteji zachvatit celej svet.
    Uz to tady bylo ,ale pokazdy jejich svetovy valce /vetsinou/ s tim couvli.

 9. Za pár dnů bude PS schvalovat Smlouvu o obranné spolupráci s USA. A slyšíte to ticho ze strany tzv. systémové opozice? ANO?
  Ta smlouva projde naprosto hladce.
  Obavy z toho, že příští volby nebudou, jsou liché. Stačí už jen zavést všeobecnou korespondenční volbu, snížit věkovou hranici voličů a zrušit přímou volbu prezidenta. A je to. Čeho by se báli?

  1. Asi tak, trefný předpoklad. Navíc lidu je pojem „samostatnost, suverenita“ naprosto cizí a fuč – vždyť jsme v EU, chrání nás NATO, a samostatnost nám naposledy přece „chtěl a okupací sebral“ Russák, ne – A je vymalováno.
   Lokaj ze své podstaty – tedy český volič, nechce, a nakonec nemá čím rozlišovat, chápat souvislosti a nenechat sebou vláčet. Především nechce.
   Výše zmíněné kroky ve své stupiditě ještě podpoří …

 10. Dobrý den. Skvělý komentář, plně reflektující současnou realitu. Mnohokrát jsem zmínil vámi popsanou a zdokumentovanou skutečnost o rozpadu státní správy a její přeměnu v chaotickou džungli řežeb zájmových klanů zrušením okesů a vytvořením 14 idiotských krajů. Bohužel, zdá se, že tento katastrofický zločin není dostatečně akcentován v celkovém hodnocení třicet let probíhajícím rozpadu státu a jeho přeměnu na vazalskou neokoloniální gubernii. Navazující akty podřízenosti vládnoucích satrapů americkým ovladačům jsou navazujícím článkem řetězu.

 11. Spěchám, tedy jen krátce:
  1. Výborný článek, jasný pohled!
  2. Návrh: nepomohlo by, kdybychom do zákonů někam k pasáži o svobodě slova doplnili ustanovení o tom, kdo rozhoduje, zda posuzované tvrzení je/není metafora?

  1. Navrhuji příslušné paragrafy označit zkratkou: „QLLNLB“ – Quod licet Iovi, non licet bovi.

 12. Mě vrtá hlavou ten rozpočtový schodek 200 miliard za čtvrtletí.

  Kde se vzal? Jak to, že to někdo seriózně nerozpitval a neporovnal s minulými (nekovidovými) lety?

  Mě z toho vychází obrovská díra na straně příjmů. Firmy nevydělávají a neplatí daně – patrně vysoké ceny energií a ztráta trhů (příčina – podle mně – zelený úúděl a zřeknutí se laciných zdrojů energií). To je systémový megaprůser, to není nějaká zanedbatelná nahodilost. Ty peníze scházejí a SCHÁZET BUDOU.

  Vzhůru do chudobince.

  1. Napsal jsem pod nesprávný blog, patřilo pod Vidláka – omlouvám se pí Samkové, že ruším její kruhy.

   Jen dodávám, to, že právo není prosaditelné dnes, neznamená (v souvislosti s tím, co jsem napsal o rozpočtovém schodku) že to nebude možné zítra. Toho by si poslanci či senátoři měli být vědomi.

  2. Fiat peníze nebudou (neměly by) scházet NIKDY !!
   Co může „scházet“ je např. jejich cena coby komodity nebo jejich hodnota coby prostředku směny.

   Neustále se řeční o ceně dostavby Temelína, Dukovan. Tedy toho nejdůležitějšího, co moderní civilizace potřebuje. A o tom , kde na to vzít peníze. Což je humorné. Jak to, že na manipulace s cenou měny byly jednoho času až skorem 2 biliony korun ? Nebo proč by ČNB, která svého času vlastnila i akcie Apple – tehdy korporace s nejvyšší hotovostí na světě, proč by ČNB přes opce či akcie nemohla profinancovat skorem až fatálně nutnou jadernou elektrárnu ?
   Málo se však ví, že v garančním fondu, určeném na výplatu vkladů krachujících bank je :

   1. Je tam :
    https://www.garancnisystem.cz/o-garancnim-systemu#milniky
    „…K 31.12. 2022 disponoval Garanční systém finančního trhu s následujícími finančními prostředky:

    – Fond pojištění vkladů: 14,21 mld. Kč

    – Fond pro řešení krize: 27,54 mld. Kč

    Nad rámec vlastních finančních prostředků má Garanční systém další zákonné možnosti, jak získat dodatečné zdroje, aby všichni klienti, kteří mají na náhradu vkladu nárok, dostali své peníze zpět. Garanční systém může doplnit chybějící zdroje mimořádnými příspěvky, půjčkou na finančním trhu nebo úvěrem od obdobných evropských institucí či případně přímo ze státního rozpočtu….“

    Čili na jedné straně obrovská kupa kvalitního (mohl by být) hnoje, na straně stejné loužička po mopslíkovi, základ žumpy.

 13. Hele Samice a kdy lze tedy vlastně použít tu literu Ústavy která říká že občan má ústavou garantované právo postavit se na odpor každému kdo bude bránit v prosazování demokratických principů?
  Zajímá mne procedurální postup a kdo vlastně bude garantem vynutitelnosti takové litery ústavy až k tomu stavu dojde, a dále kdo rozhodne o aktivaci článku ústavy.
  Z podstaty věci totiž kdo brání v prosazování demokracie ten je také aktuálně u moci a má do určité míry ovládnutou justici a silové složky, z podstaty věci tedy bude vždy občan stavějící se na odpor uzurpátoru moci vyhodnocen státním aparátem jako rozvratný živel kterého je potřeba eliminovat a eliminován státem bude. V takové fázi už každý vidí že je mu nějaký článek ústavy úplně k hounu protože není nikdo kdo by byl z titulu nadřízené autority schopen vynutit jeho prosazení a tudíž stojí tváři v tvář nastupující diktatuře sám s holýma rukama (nanejvýš s podmnožinou stejně naladěného obyvatelstva ale pořád bez opory nějaké ústavní autority).
  Hlavní slabina té litery spočívá v její vágnosti a absenci procedurálního postupu v momentě kdy dojde k naplnění toho bránění prosazování demokracie, ostatně ta definice stavu je vágní rovněž protože k osekávání demokracie tu už dochází minimálně od času přijetí Lisabonské smlouvy ale děje se to salámovou metodou. Rozhodně nedojde k převzetí moci nějakým vojenským pučem ale dochází k němu soustavně dlouhým pochodem institucemi. Na takový průběh je ústava krátká a vlastně k ničemu protože k žádnému jasně ohraničenému spouštěči nedochází, ačkoliv si v celkové bilanci neoliberální aristokracie už přivlastnila prakticky všechnu zákonodárnou a výkonnou moc ve státě. Dalo by se to úspěšně přirovnat k záchrannému pásu v autě. Možná to tady ale třeba čte nějaký ústavní právník nebo právník kdo by byl schopen vysvětlit proč tam ten článek vůbec je??

  1. článek tam je pro to, že Listina základních práv a svobod byla přijata v roce 1991, kdy si něco takového jako je to co se děje dnes, nikdo vůbec neuměl ani představit. ostatně v té době chodil prof. Jičínský po FS a vykládal, jak jenom my, tehdejší poslanci, jsme takoví tupci a ty následující „generace“ poslanců již budou vzdělaní a zkušení… Docela mne mrzí, že jsem nestihla se jej zeptat před jeho smrtí, (2020), jestli si myslí, že tahle jeho idea dosáhla naplnění…
   Jinak správně charakterizujete, že jest ten článek celkem na dvě věci.
   Jo – poté, co bude „naplnění ústavního práva na odpor“ potlačeno a poté, co dojde ke „změně politických poměrů“ (mým odhadem tak 50 – 60 let) se bude k pomníkům zavražděných fajne klást kytky. Ještě něco dalšího?

  2. Jaqykmy: O legitimnosti rozhodně vítěz. Něco podobného říkali Číňani ve starověku a středověku, zde pokud se někdo vzbouřil proti císaři v domnění, zde císař ztratil Mandát Nebes, a prohrál. Znamená to, že se mýlil, císař stále přízeň Nebes má a proto vzbouřenci zaslouží trest. Pokud povstání vyhraje, znamená to, že císař přízeň Nebes už neměl a vzpoura byla oprávněná. A vzniká nový dynastie.

   1. To je jenom jinak řečeno že dějiny a jejich interpretaci píšou vítězové, proto mě taky zarazilo že si Ústava dělá ambice ošetřovat stav kdy je systém vykolejen tak že se nedá spolehnout na demokratický výkon státní moci aniž by k tomu nabízela nějaké účinné nástroje. Patrně je tam ten článek jenom jako amendum.

    1. Demokracie je institut, který má jen v „normální době“ možnost fungovat tak, jak je teoreticky očekáváno. Která ovšem nastává jen velmi málokdy a lokálně. Což ostatně taky platí pro zatím všechny ideologie, které kdy vznikly, a což jistě není žádná novinka.
     Nejsem zrovna odborník na právo a filozofické rozměry aplikace
     demokracie, ale i z toho, či právě z toho, jak je interpretována (tzn. provítězně) ta historie, jednoznačně plyne jen jedno. Osvícený despotismus místo demokracie. To je jediná, ovšem ne teoretická, dokonce ani hypotetická, ale pouze vytoužená možnost k dosažení stavu, aby se lidé, zejména političtí lidé, chovali víc ku prospěchu, než k neprospěchu ostatních.
     Člověk jako takový je predestinován k tomu, aby měl problém se soužitím s ostatními. Není s ním k vydržení, a to zejména tehdy, stane-li se z něj ten politický člověk. Jestli jej stvořil Bůh, přímo extrémně to zvoral. A jestli příroda, potom dtto. I když jsem nevěřící, v Bibli je podrobně popisováno, kam až to dovedlo Boha, tehdy vlastně ještě Jahve. Sice je to podáno, že lidé neplnili jeho příkazy, šlo ale de facto o interpersonální vztahy. Protože už to dál jinak nešlo, nejdřív vykop Adama s Evou, pak to vymlátil potopou, no a následně z čirého zoufalství musel vymyslet tu mimořádně krutou věc s vlastním synem. A to on je podle tý Bible, aspoň teda od tý chvíle, co se z židovského Jahve stal křesťanským Jahve, přímo mimořádný filantrop. Navíc, pořád to nestačilo, pořád si ten člověk nedal říct. A vymyslel pak tu demokracii, ve které ovšem prvek „zneužít“ až zoufale pravidelně vítězí nad prvkem „použít“. Asi by taky šlo říct, že ji používá tak, aby ji dle vlastní potřeby mohl zneužít, ale to už je jen slovní fotbal, výsledkem je tak jako tak kromě ostatního i to, čím pí Samkový oponujete.
     Vlastně lze říct, že prostě jen zrovna máme obzvlášť smůlu. V tom, že jsme se ocitli v obzvlášť zvrhlé fázi té demokracie, a v tom, že s tím naděláme málo. Snad teda to něco málo a na nějaké období, ale víc ne, protože zásoba „demokratů“ je prakticky nevyčerpatelná.
     Na závěr standardní polemická otázka – zda jsem to napsal zbytečně pesimisticky, či „nezbytečně“ tak, jak to s námi, homo vulgaris, je.

     1. Co furt tady bušíte na vrata?!! Já slyšim. Jenom nevim, jestli mám přestřihnout ten červený nebo zelený. To nevim nikdy. Ale tak snad mám ještě chvíli, chvilku… to jsou rány, porád

  3. Jakápak “ demokracie“ když Piráti mají 2 ministerstva a ANO žádné.
   Lid volící Piráty je snad nějakým způsobem kvalitnější jak lid volící ANO ? Všichni lidé jsou si snad rovni, ne ?

   1. Jen jsou si někteří rovnější – což je v dnešní době dáváno dostatečně zřetelně najevo …
    Tedy ANO, Pirátstvo jest lid rovnější, než lid ANO, páč Pirátstvo jest lidem demokratickým, svobodným na rozdíl od lidu extrémistického, nedemokratického až revizionistického , tedy lidu ANO plus spol. , jak správně kategorizoval páně profesor Signalista I .
    Navíc, lid Pirátský vědom si nebezpečí plynoucích z uchopení moci lidem ANO , včas spojil své síly s lidem STAN , a po volbách se toto uskupení demokratů spojilo s dalším uskupením lidu demokratického, tedy lidu ODS, TOP09 plus KDU-ČSL . Jedině takto, spoluprací demokratických sil , bylo zabráněno extrémistickému lidu ANO plus dalším, nástupu k moci …
    To vše umožnil víc, než přítel jejich v osobě šéfa US…
    Pějme Hosana…

 14. Právnicky graduovaným osobám (všech myslitelných pohlaví) předkládá se k úvaze následující.

  Nebylo by lze prohlásit onu dohodu (smlouvu) za nulitní – neplatnou od samého počátku – pro nejednoznačnost? Nedílnou její součástí je příloha A, která vymezuje „zařízení a prostory“.
  Kde v našem, dnes platném, právním řádu je definice „vojenského výcvikového prostoru“ nebo „vojenské posádky“?
  Místo „vojenský výcvikový prostor“ by kdyžtak mělo být „vojenský újezd“.
  A co by mělo být místo „vojenské posádky“, bůhví.
  Co např. lze vykládat jako „vojenskou posádku Stará Boleslav“? Je to někde, zákonným předpisem, územně určeno? A jestli není, tak nějaký subalterní úředník ad hoc prohlásí, že k tomu patří „odloučené pracoviště“ třeba v Kolíně, Žatci, nebo Přerově?
  Tudy by mohla vést cesta třeba k Ústavnímu soudu, kdyby někdo z juristů chtěl a na to měl…. Fantasii se meze nekladou….

  1. Právní formalismus vám jde velmi pěkně, leč ve svém článku jsem se snažila vysvětlit, že v podmínkách, do kterých nás Fiala zavedl, na nějaký právní purismus sere pes. (Pardon). Takže snahy ústavních i jiných právníků jsou předem odsouzeny k úplnému nezdaru.

   1. Řekněme narovinu ještě další věc, která silně koreluje v Vaším “ na právní příslušenství sere pes“…
    On totiž dnešní stav není až takovým překvápkem, a hlasy, které tehdy v těch devadesátkách podobné formy, projev, mozný stav společnosti predikovali, byly umlčeny, uštěkány, vystaveny veřejnému posměchu a doslova „uštípány“ tehdejším praporečníky demošky na věčné časy a účelovými právními puristy, kteří vykřikovali, podporovali a konali mnohé nesmysly, umetající cestičku k dnešku, že , autorko…
    Z Vaší strany jde o popis skutečnosti, podoby příšery, která byla zřetelná relativně brzy. Dodnes si kladu otázku, kdo přispěl k dnešní destrukci víc – zda Havloidní smečka, nebo Klausův klan – obě strany téže mince totiž spojoval, a spojuje jak nezřízená touho po moci, tak po majetku, nehledě na způsoby, a opovržení běžným plebsem.
    Míra kolaborace s nepřáteli, či na kořist číhajícími predátory, jest kolísavá, a oba tábory si nemají v disciplíně skoku do zadku z vlastní iniciativy na konto zblblého plebsu co vyčítat.
    Jen ta poslední verbež u vesla to dotáhla do dokonalosti – jako filcky, tedy k dispozici každému, kdo se otře.
    Zpět k devadesátkám – Vy sama, a mnozí Vaši tehdejší souvěrci, nesete svůj díl odpovědnosti ( dnešní verbež nespadla z nebe, ale kontinuálně se vyvíjela, tedy kořeny má právě tehdy ) jak za stav, tak za způsoby ( pokud je mi známo, distingovanost nepatřila mezi Vámi preferovanou dovednost ) , jenž jsou dnes zhmotněny v personách a způsobech Demolice.
    Tedy, pro mne osobně, jste jednou z těch, co nadšeně zasívali a pěstovali výhonky dnešní bujné vegetace, přičemž jste ukřičeli oponenty …

  2. Už jsem to kdysi psal na Vidlákovi. Pojem „posádka“ je interní vojenská organizační záležitost a je/byla dána Řádem posádkové a strážní služby (Zákl-1-2, později Zákl-Ř-2). Posádku tvoří všechny útvary v dané lokalitě, účelem je/bylo zefektivnit zejména běžnou činnost a situace vojsk. Je třeba mít na mysli, že v jedné lokalitě mohly být útvary nemající z hlediska linie velení nic společného (letci/tankisté/zpravodajci/…). Útvarem byl pluk, případně samostatný prapor nebo zařízení na roveň mu postavené (velitel pluku měl nejvíce povinností ze všech velitelů, po něm byl … velitel roty).
   Posádka měla velitele, tím byl velitel „nejvýznamnějšího“ útvaru (v Praze a v Bratislavěto byla tabulková funkce, tedy „na plný úvazek“), a dále správce posádky, ve větších lokalitátách (Brno, Plzeň, Příbram, Tábor, …) to byla opět tabulková funkce . V rámci posádky se koordinovalo asi toto: zdravotnické zabezpečení, požární ochrana, strážní a pořádková (ano, ona „lítačka“) služba, posádková hotovost, hotovostní tahače, využití posádkové střelnice atd. Jo – také hospodaření s byty!
   Dnes je to podobné, jenom v minaturním. O vojenských újezdech zde: https://acr.army.cz/scripts/detail.php?id=215

   1. Ještě jsem zapomněl na basu :-). Vzpomínám si na tu posádkovou brněnskou, v ní úpěli neukáznění vojíni i poddůstojníci nejen z vlastní posádky, ale i ze širokého vojenského okolí, kde se nalézala řada malých útvarů toto vymožeností nedisponujícími.

   2. Ano. Poslední znění, které jsem našel, je/bylo z roku 2001 články 264 a násl. https://docplayer.cz/89535-Zakladni-rad-ozbrojenych-sil-ceske-republiky.html
    265. Posádku tvoří vojenské útvary rozmístěné trvale nebo dočasně na území jedné nebo několika blízkých obcí.

    Vnitřní předpis/interní normativní směrnice – není obecně závazný právní předpis. V mezinárodní smlouvě na něj nelze odkazovat.

 15. Jaké je podle vás nejlepší východisko pro Evropu?
  Nejsnazší cestou pro Evropany je spotřebovávat stále méně a méně a prostě vymřít. Taková je jejich oficiální vládní politika, a tedy i volba jejich voličů. To je to, co Amerika vítá jako „demokracii“. Nejbohatší Evropané se přestěhují do Spojených států a jinam, zatímco eurozóna se změní v ekonomicky mrtvou zónu.
  Pokud se evropská populace jako celek pokusí o odpor, čeká ji osud Libye, Sýrie a Iráku. Proto dá přednost chudobě před vzájemně výhodným obchodem s Ruskem nebo Čínou. (Michael Hudson, Profesor ekonomie, University of Missouri – Kansas City)

  1. Studentky prestižní britské školy si odhlasovaly obědy z hmyzu, píší na Novinkách. Takže dobrovolně a jak píšete tedy i volba jejich voličů

   1. Jestli chce někdo žrát brouky, je to jeho věc (primátům blíž).

    Jiná věc je kdyby se mi to někdo snažil nutit – i když – hlad je hlad.

    1. Předpokládám, že ta část, která hlasovala pro, byla v menšině a většina, která se držela nebo byla proti má teď povinnost ty brouky žrát taky.

  2. Samozřejmě, že jdeme vstříc osudu Libye a Iráku. Sýrii bych vynechala, protože tam se sice za cenu ruské intervence, leč podařilo původní režim udržet (ať je jakýkoliv…)
   Upřímně řečeno, podle mého názoru naše jediná šance je, že to zbytek světa „odmaká“ za nás. Dedolarizace a všechny s tím související jevy. To, co se nepovedlo Kaddáfímu a Íránu se evidentně daří tlačit Rusku a Číně. Jsem přesvědčena, že to přetlačí… A Evropa? Vezměte si její osud v takovém 4. – 10. století. Zopakování přesně tohoto období nás čeká. Sice nějaké státní útvary, více méně funkční by tu byly (Francká říše Karla Velikého, příkladmo…) taky se občas něco pozoruhodného postavilo (třeba v Ravenně) ale oproti předcházejícímu tisíciletí to celkově byla bída politická, ekonomická i duchovní… Myslím, že toto Evropu čeká i tehdy, když se její obyvatelstvo NEPOSTAVÍ na odpor… Protože na nějaký odpor skutečně sere Bílý Tesák (viz Francie a žluté vesty, Katalánské demonstrace a další). Co nám zbývá? Dle mého názoru to, co se dělo v té druhé půlce prvního tisíciletí: tehdy mniši zalezli do klášterů a narvali knihovny starými autory. A až začalo být lépe (cca 11. stol.) bylo kam sáhnout na příklad pro Justiniánův kodex, čímž začala středověká recepce římského práva a mohlo začít být lépe… Ale pro nás a naše potomky tady je dle mého názoru vymalováno. Pěkně schizofrenní zbytek života nás čeká…

   1. Nebyl by vhodnější příměr spíš než k 4.-10. století k době reformece, husitských válek až třicetileté válce?
    Máme tu také rozdělenou společnost, témeř feudální zřízení v podobě novodobé šlechty i s tím selektivním uplatnováním práva a v určitém smyslu i podobně rozevírajících se sociálních nůžek na chudinu a horních pár tisíc, kdy měštanstvo i rytířský stav chudnou.
    Stejně tak nic významného nestaví, i kousek dálnice je spíš zázrak, natož například potřebná jaderná elektrárna. Zato davy fanatických (eko)blouznivců bloumají Prahou jak flagelanti…
    Občas se najde i Hus k upálení, jen je otázka jak dopadne II. Bílá hora?

    1. Bílá hora II dopadne jako vždy. Záchrana by byla v aplikaci osvědčeného politicko-politologického vynálezu českých dějin, a to defenestrace… Alespoň něčím přispěli Češi ke světovým dějinám…

     1. Jakkoliv by „vyoknění“ vlády (dokonce už i mnoha ministerskými úředníky zvané „pětisráči“ !) bylo prospěšné, brání mu pychologický jev strkání hlavy do písku, „mě se to netýká“, „ještě není tak zle“, a nepochopení, že v době internetu může být zle už večer.

      A to ať již jde o přelití bankovní krize, nebo braterských vojsk Západu, obojí tu může být v řádu dní.

      Jenže, těch, kterých se to UŽ týká, ještě není zatím nadkritické množství. A až jich bude kritické množství, zas pro exponencielní charakter průseru (povšimněte si, většina pufračních kapacit systému je na dorazu, zdravotnictví, finančnictví ba i plné kriminály, a kde co dalšího.) nebude situace moc zvládnutelná.

      1. To je krásný výraz „pufrační kapacita systému“. Naprosto odpovídá současnému stavu.
       Jenže mu asi málokdo rozumí.
       Nestudoval jste náhodou někde v Dejvicích, snad Technická ulice se to tam dnes jmenuje?
       Také v Pardubicích býval podobný institut.
       A zřejmě měli něco i vojáci.

       1. No, na nějakou školu jsem chodil, byla vysoká (tak dvě – tři patra)?. Nyní se chystám na Lékařskou fakultu, Anatomický ústav prý shání mrtvoly, což takhle při pátku musím splňovat na 105 %. Do úmrtního listu si vypisuji intrakraniální krvácení po sledování vládních masmédií.

     2. Aplikace naplikovatelna , nebot bestie se schovavala ve Vidni.
      Jindy v Bruselu atd..
      Nepoliticky reseni politickych problemu , diky besneni byrokratickych akademiku je totalne potlaceny , sprovozeny ze sveta..
      Nevyplaci se neco zacinat a husiti, jako Bila Hora byli predcasny.
      Vatikan miloval penize nade vse ,ale predstiral neco jinyho ,/Wyclef a Hus na tom rajtovali , jakoby to bylo uplne neco novyho/, hniloba a vakuum ve Vatikanu vyprovokovaly sileny zverstva fanatismu protestantu /Evropu skoro vyhladili , kazdej utek jinam kdyz moh/, jejich zbrusu novej buh ma rad penize a bohatstvi a kazdymu to prikazal.
      Tim odboural zbytecnosti, jako nejaky ty pitomy prikazani pro deti…
      Vod ty doby je vsecko pouhou samozrejmosti….

     1. pokud se pamatuju, Rudlof II. vlastně do Prahy uprchl, Praze se také pak i díky tomu vlastně dařilo nad poměry. Tedy, ani v tomto se mi ta analogie nezdá se být špatnou, i nyní venkov chřadne zatímco Praha, Brno a středočeský kraj si žijí dobře.

      Ad Rudlof II., také to byl degenerát s psychiatrickou diagnozou 😀

      1. Rudolf , nemel zajem ani schopnosti na systematicky vlade , to znamenalo delsi dobu oslabovani centra moci / a to se v dusledku spatne zastavuje a mechanismus moci obnovuje ,jako dneska/, tim vydlazdil cestu k 1618 , stavove videli prilezitost , prestali se bestie obavat …
       Tedy v podstate ,kdyz to nejde nahoru tak to de dolu, system vlady se bud upevnuje a nebo povoluje , kazda vlada ma za ukol upevnovat svoji moc .
       Kdyz to neumi , nema schopnosti , tak konci , protoze u nas vladne zahranici , pripravuji si nahradniky , kdyz nejsou s fialou spokojeny..
       Nebo pro vsechny pripady.

    2. Jenže dává se na Chelčického, Želivský je za teroristu, Jakoubek ze Stříbra za fašistu a Žižka za Žižkotlera.

   2. @Klára
    Samozřejmě, že už to Čína, Rusko a BRICS přetlačí, hlavní procesy už běží a jen tak někdo je nezastaví. Na jejich stranu se přidává více a více států.

    Podívejte se na města v Číně jaká je jejich urbanistika, jak vypadají. Můžete sledovat do detailu jak v Neználkovi.
    http://pf.bigpixel.cn/en-US/pano/772196334345129984.html
    K porovnání
    https://gigapan.com/

    Mé doporučení, mrkněte se na dokumentární film Americká fabrika 2019 (jeden Oskar), kde velmi výstižně ukázali tvůrci, dali do kontrastu americký sen a čínskou společnost.
    Americká fabrika 2019
    https://www.csfd.cz/film/688123-americka-fabrika/prehled/

    Kam kráčí západní svět? Odpověď najdeme ve filmu Švédská teorie lásky zde tvůrci ukázali co udělalo sociální inženýrství se Západem. Je to velmi syrový film.
    Švédská teorie lásky 2015
    https://www.csfd.cz/film/426174-svedska-teorie-lasky/prehled/

    No ještě jedno skvělé doporučení ruský seriál K jezeru.
    Děj se odehrává uprostřed děsivé epidemii (COVID19). Mrkněte kdy rusové natočili seriál. Ano 2018 a uveden byl 2019. Asi věděli, že něco přijde.
    K jezeru Rusko 2019
    https://www.csfd.cz/film/922946-k-jezeru/prehled/

    Myslíte Kláro, že je možné pomocí demokracie (liberální demokracie) řídit státy jako je Čína, Rusko, Irák, Libye, Sýrie, Indie a další země?Jaký režim by měli nastolit v Sýrii? My jako lidé jsme do té demokracie, kterou tu máme ani nedozráli. Ještě mnoho let uplyne, aby jsme mohli žít ve spravedlivém systému. Zatím se točíme v kruhu.
    Já se přikláním ke KSB – Koncepce sociální bezpečnosti.

 16. Hle, jak i po 370ti letech je nejznámější část Cromwellova projevu při rozpuštění parlamentu aktuální:

  „Jste neřestní lidé, zlí lidé; protiřečíte svému zákonodárství. Jste hrabiví a nenasycení! Máte-li být soudci, kdo vás postavil na tuto svrchovanou autoritu? Ne já. Jsem si jistý, že to nebyla moc, kterou jsem hájil; ne ta moc, která přinesla mnoho z vás zpět způsobem, jakým jste přišli, když jste sem přišli. Už jste tady poseděli příliš dlouho na to, aby vám mohlo být něco dobrého připisováno… Odejděte, říkám; a nechte nás s vámi skončit. Ve jménu Božím, jděte!“
  ——-

 17. Paní Klára a Vidlák mě dneska meromocí chtějí přesvědčit, že jsem ty čerty na zeď maloval příliš málo a ještě až dětský roztomilé.
  P.S. Kdyby se přeci jen poštěstilo, tak ten business po Janu Mydlářovi klidně vezmu.

 18. Ač podroben určitému vzdělání, ba dokonce registrován i v I.R.C.A., přiznám upřímě, že se v tom ztrácím.
  Až nějak od té tabulky začínám mírně chápat (ale opravdu mírně), o co by mohlo jít.
  Nebijte autora, vinen jsem já. Jsem starý, blbý a mé kognitivní funkce již jsou utlumeny.
  Poprosil bych paní Kláru, jíž si jinak velice vážím za její odvahu a odbornou erudici, kdyby mohla, třebas někdy příště, napsat odborný právnický článek tak, aby o pochopil i běžný dezolát, jako jsem dle mainstreamových médií i já.

  1. Já bohužel nejsem Vidlák a neumím to… Prostě některý věci jdou moc těžko… a chápu, že to nechápete. Ale fakt jsem se snažila. Zkuste jít po obsahové ose: rozsudky na základě jiného výkladu práva – politický systém, u kterého to je normální – a ten tady máme teď – a kdyby se mám nelíbil, máme tady emerický chlapce a generála na hradě. Je to jasnější?

   1. Psal jsem komentář, ale po nějakém blbém kliknutí zmizel.
    Už nejsem schopný to reprodukovat celé.
    Prostě paní Kláro, díky za reakci, pište dál.
    To, že já něčemu nerozumím, je chyba moje, nikoliv vaše.
    Ale nebojte, budu jako ten volek, který přežvýkáním už jednou sežvýkané potravy z ní získá větší energii.
    Samozřejmě tuším (nevím, to si nikdy netroufnu tvrdit, že vím), co za hovada sedí ve vládě, televizi, neziskovkách, ve školách, na soudech, v úřadech, etc.
    Vím (a tam už nemám pochyby), že moje země, kde jsem vyrůstal a kde jsem něco dokázal nebo vybudoval, jde totálně do prdele.
    Bohužel, nevím co s tím.

    1. Od devadesátých let prý pivoJí normální lidé za to, aby odborníci mluvili jako pro normální lidi, že po třiceti letech dosáhli toho, že svět už je konečně pro normální lidi, ale přesto se najdou tací, kt. drží, a tu hned přispěchají pivoJé a sráží tu laťku k zemi v touze po normálním světě, kt. vytváří ti hnusní mlaďoši, kt. jsou űplně už normální až škoda mluvit… prý a achjo

    2. Co s tím? Začínám chápat scientology, kteří dílo svého proroka L. Ron Hubbarda vyrývají do titanových desek a ukrývají v podzemních bunkrech pro spasení příštích generací. ZACHOVAT PAMĚŤ bude zcela zásadní…

     1. Aha, bubnuju už nějakou dobu za papír, za kroniky, ale titanové desky.. to je lepší, musím uznat. Jsem rád, že ta tíha světa neleží jenom na mně. Díky za ty lidi, za každého…

     2. Nojo, Kláro,

      hlavně aby se taky ZACHOVAL NĚKDO, kdo to vůbec BUDE UMĚT přečíst… A pochopit…
      Při dnešní/současné debilizaci školství…

      1. Škoda titanu, je to prima matroš. A k tomu čtení : je to snad dvanáct let, uvedla ČT úvahu (Deutsche Welle), obrazový dokument, který začínal obrázkem, kterak si mladý otec natáčí na formát Hi 8 první kroky svého potomka. Následovala úvaha: Položil si otec otázku, na čem bude vznikající záběry přehrávat? Až budou působit jako dojemný archiv, bude ještě nějaké Hi 8 ? Ampex už v té době byl v muzeu a VHS, CD, DVD, Blu-Ray následovaly po sobě jako svatí na orloji.Záznamy SECAM a PAL, NTSC
       jsou obsahem profesionálních archivů. Aspoň vidíte, co musí znát takový televizní archivář. Ve filmu byl naznačen i postup, jak naznačit optický záznam zvuku, ale, bohužel, na pořadu byla ještě účast třetí firmy, takže je věcí štěstí jej někde vypátrat. N 1 . máje připadá výročí ČTV. Ta měla signál slučitelný s OIRT, CCIR už byla jiná, Francie měla 800 řádků proti našim 625, Británie 419, takže buďme rádi za elektronický průlom 90. let, jinak bychom toho moc neviděli. A to je jenom televize.

     3. To sou zase Vyjimecnisti , ty udelaj uplne vsecko, aby se lisili a isolovali /kdyz sou ty jiny/, poslechnou prikazy jako dobre cvicenej pes, kazdej si s nima muze delat co chce a jsou este za to vdecny , veri vsemu , ty jejich velitele pachaji mezi sebou vsecky mozny zverstva ,vydiraji se a vyvrazdujou hojne,,/Jonestown/..
      Potkal sem nektery v Londyne , ty chodili ochotne na schuze s nejakym Mubaratem ,dost vodporny individuum,, von ji prodaval v lahvickach vodu ,ve ktery si /mozna/ umyl nohy a potom zase odejel v Bentley.
      Zkratka delaji uplne vsecko stejne , jako ostatni obyc lidi .
      Velitele s nima zase delaji , jako kazdej obycejnej psychopat s obeti.
      Jenom tak muzou a sou spokojeny..

   1. Se slovenskými přáteli – právníky – jsem svůj náhled, prezentovaný v článku, diskutovala a dospěli jsme zcela nezávisle ke stejným závěrům pro obě země. S tím, že oni to mají ještě lepší, protože oni mají vládu v demisi, která jim všechna tato zvěrstva vesele servíruje jako kdyby nic. Mají mít volby září, rovněž vyslovili pochybnosti, zda se realizují. (A ti, se kterými jsem mluvila, fakt nejsou žádná „béčka“). Vývoj na Slovensku bude velmi určující i pro nás, protože jak vidno na Čaputové, jsme vedeni ve slovenských šlépějích.

    1. Též mám kolegy ze Slovenska a moc si tamní vývoj „pochvalují“. Mají náskok v platbě Eurem i v braterské pomoci USA, a také skvělou vládu odborníků nejspíš na věčné časy, nejhůř jenom na furt („obměnová demokracie“, kdy je jeden lump demokraticky obměněn druhým, pak se cyklus opakuje).
     Coming soon.

     1. Dalsi vyhoda demo , s nazvem „votaceci dvere“, ty se toci a tema vodejde nejaka vlada , ke korytu zvanymu opozice /aby neprodelali/, nebo do predem pripravenych pro ne statnich funkci, aby za chvili se prave tema dverma zase vratila zpet, presne tam vodkud pred chvili vodesla.
      To je doprovazeny obvyklym blekotanim , ze se poucili ze svych chyb a uz je nikdy neudelaji, ze vi nejlip, jak co zlepsit a napravit co zkurvili /vymeni vratnyho/, kdyz napravi ,zkurvi neco jinyho jeste vic a votaceci dvere zase vytoci dalsi vladu ,atd..
      De to vzdycky tim smerem aby se to totalne posralo , vetsinou bezne zase do dalsi valky.Nebo aspon okupace ,revoluce, prevratu do diktatury ,kdyz je jich hodne, ubyde v tu ranu par milionu.. /Indonesie/.atd…

  2. Re: PivoJ

   Udělal jste ve svém životě ZÁSADNÍ chybu.
   Vyzbrojil jste se na něj kvalitním vzděláním.
   Chyba!!!
   Je z vás nyní vzdělaný mamlas a NIKDY již nebudete moci vstoupit do řad nás – chytrých, mladých a krásných!!!

   Odborné a systematické vzdělání ŠKODÍ!
   FUJ – vy jeden, co jste to provedl!

   1. No jo. Já si nemohl pomoci.
    Otec mi říkal: „Kluku uč se, nebo skončíš jako zedník!“
    A já blbec jsem se učil.

 19. Jmenuji se Jmelí
  dobře se mi roste
  ale cyp mě střelí
  že je to tak prosté.

  Hostitel mi umírá
  vzalo jsem mu listy
  prdel se mi zavírá
  v tračníku mám hlísty.

 20. Šedesátníci a starší to už nějak do smrti doklepou, ale co budou dělat debilizovaní čtyřicátnící a mladší??… vlastně, těm nic vadit nebude. Ti schopní utečou a blbým bude všecko jedno. Smutný konec národa.

   1. „… půjdou pofelit a budou pojídat suši.“
    To spíše vypadá na ty „cvrčky“, suši bude pro „šlechtu“, bude-li zde ještě nějaká …

    1. Cvrčci jsou drazí, v krmení vybíraví. Budou to švábíci!!! A samozřejmě syroví (suši), protože CO2, že.

   2. Kdyz maji rypaky v mobfonu ,souhlasi se vsim..Sezerou vsecko. Sou nauceny.
    Kdyz je odtrhnete vod , sou v rozpacich a nevi vo co de…
    Co delat v takovy chvili v telefonu neni vysvetleny..
    Za moment uz sou zpatky v mobfonu..A kdyz maji zase rypaky ..

  1. Vždycky jsem říkal těm mladším:
   „Vy si ještě zastřílíte!“
   Tím jsem myslel, jako vy, Ládíku, že to šedesátníci už nějak doklepou a na nás starší a pokročilé exkrementuje Bílý Tesák.
   Vypadá, že jsem se hluboce mýlil.
   Zdá se mi, že ti mladí/blbí ještě rádi půjdou na východ s tím, že je to nějaká počítačová hra.
   Bohužel, oni nevědí, co to je 14 dní nezout boty, nebo se umýt, natož natáhnout závěr samopalu.
   A nemají možnost se to nikde naučit. Až pak někde v zákopu.
   To už by nejspíš mohlo být dost pozdě.

 21. To mi spadla brada, po přečtení! Díky, paní Kláro,za objasnění, je to příšerná situace, jak z nějakého temného filmu…. Máme jako národ, stát ještě vůbec nějakou naději? Snad jedině v tom ruském dubisku…. opět.

  1. „Vlastizrádců je plný parlament …“
   bohužel o tom kdo je „vlastizrádce“ rozhodují VÍTĚZOVÉ, a to dezoláti zatím nejsou !!
   PS. zdravím vespolek …

 22. Jó Kláro, třeba já v tom §310/2c- ROZVRACENÍ REPUBLIKY nemám jasno už minimálně od dob“ topných olejů“, to je tak zhruba doba, kdy ze mne opadl pel slepoty a naděje.

  Takže ten Váš názor:
  …“dle mého názoru se dopustí každý z poslanců či senátorů, kdo pro schválení …“
  mě nechává UŽ absolutně v klidným, neboť to budete mít stejný jako já!

  Ledaže by …, ale to bych Vám křivdil, kdybyste na to nepřišla sama … ale to nám asi taky nehrozí.

  Takže vlastně zase nic.

  1. To směřován je jasné od doby likvidace okresů a ustavení nových krajů. Ale i dezoláti (včetně pochopitelně mě) trpí kognitivní disonancí a připustit si to dá prostě zásadní práci. Amíci svého času taky nevěřili v německé koncentráky, a to ani tváří v tvář leteckým fotografiím z Osvětimi, protože Němci jsou přece vzdělaný národ a toto by jistě nedopustili! Člověk se sebezáchovně drží vlastních hodnot a přijmout fakt, že s těmito „hodnotami“ může jít tak akorát plejt mrkev, prostě bolí… Jsem už rovněž drahně let „z pelu odpadlá“, ale člověk to k tomu kremačnímu roštu nějak doklepat musí, tak prostě alespoň vypouštím varování pro klid duše… A na závěr ještě jedna věc: nějak se mi začíná posouvat názor na bratry Mašíny, jejichž jednání při útěku jsem nikdy neschvalovala, ba odsuzovala… to jsme to dopracovali.

   1. “ … začíná posouvat názor na bratry Mašíny…“
    Jóó ti se ale starali jen sami o sebe … a o tom „boji proti KOMUNISMU“ zaspívali až u výslechu v lágru v Německu … aby dostali nažrat …

   2. … ten posouvající myšlenkovej proces, kterej se týká těch Mašínů, mě docela zajímá. Jak se to, Kláro, člověku přihodí? Zkuste pár řádků, dík.

    1. Ano Mašíni jsou takový lakmus, jak si bibtardi testují, jak moc dokázali zmanipulovat mínění líných jedinců, co si ty jejich báchorky neověřují. Včera se sešel rozvědčík se starou Mašínovou a je zajímavé ten posun v chápání Mašínů u populace pozorovat třeba v dnešní diskusi pod článkem na iDěsu, kde se též pokusili zrelativizovat předvolební prohlášení komunistického rozvědčíka, že Mašíny nevyznamená. Už se tam objevilo slůvko “asi” nevyznamená. Už tam nahradili termín vražda slovem zabití, usmrcení. Jde to postupně a cíleně. Souhlasím s K.S., že politický kapitalismus si s morálkou starosti nedělá, tohle je názorný příklad.

     1. A tak to já se už kdysi dočetl toho, že Heydricha zabili teroristé……
      Mimochodem zdá se, že se opět přehodnocuje kdo byl za WW2 teroristou a kdo partizánem. A kdo obráncem a kdo agresorem. A kdo okupovaným a kdo okupantem. Atd.
      Když se k tomu přidá i jazyk právníků a právniček……tak nevím, nevím zda vůbec bude možno se zbraní v ruce bránit demokracii (to znamená především různé partajnické mafie) či svobodný trh (to znamená např. megadotace různým agro či industrial baronům a zvyšování dluhu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *