18 července, 2024

Kupte si tepelné čerpadlo, za 10 let ho vyhoďte a poděkujte Bruseli

Evropská komise koncem roku 2023 vydala prováděcí nařízení, podle něhož lze z rozpočtu EU dotovat instalaci nebo výměnu topení pouze pokud je jím tepelné čerpadlo. Europoslanci včera schválili návrh nařízení o fluoridovaných plynech, které od roku 2034 zakazuje opravy tepelných čerpadel poháněných tímto typem chladiva. Jejich životnost je přitom podle výrobců 25 až 30 let.

Brusel chrlí nové obecně závazné právní předpisy jak o závod. V polovině roku 2023 europoslanci v 1. čtení schválili novelu směrnice o energetické účinnosti budov. Evropská komise, která má na úrovní Unie jako jediná právo zákonodárné iniciativy, navrhla uzákonit povinnost do roku 2050 předělat všechny budovy na bezemisní režim. Po roce 2050 by podle verze schválení europoslanci v 1. čtení nebylo možné zkolaudovat budovy s vytápěním na plyn nebo pevná paliva. Do té doby mají být postupně všechny už stojící budovy rekonstruovány na bezemisní standard. Poslanci neschválili výjimky ani pro historické budovy. O této směrnici spolu nyní jednají v tzv. Trialogu zástupci Rady ministrů s delegací europarlamentu (zpravodaj a stínový zpravodajové) za účasti Komise. Jedná se už o čtvrtém pokusu o kompromis a nikdo zatím neví, jak to dopadne.

V roce 2020 oba spoluzákonodárci schválili nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic – zkráceně nazývané o taxonomii. Toto nařízení stanoví, do čeho se má a nemá investovat, aby se Unie do roku 2050 stala „klimaticky neutrální“. Hlavně ale stanoví skutečně velmi „rámcové“ podmínky pro investice, které z dotací spolufinancuje rozpočet EU a dluhový Fond obnovy. Nejdůležitějšími pasážemi nařízení jsou tzv. zmocňovací ustanovení. Komise je v nich zmocněna formou prováděcích předpisů nazývaných delegované a implementované akty (obdoba ministerské vyhlášky na vnitrostátní úrovni) vymezit konkrétní technologie, jež mohou být instalovány s přispěním dotací EU.

Loni na podzim se Komisi vydařil jeden z kousků, které lze zařadit do kategorie „bludy bruselské obludy“. V prováděcím předpisu k nařízení o taxonomii eurokraté stanovili, že eurodotace bude možné čerpat pouze na vytápění s „energetickou účinností“ vyšší než 116 %. Pokud máte pocit, že se Komise pokouší cestou své vyhlášky „novelizovat“ přírodní zákony, nejste daleko od pravdy. Ve skutečnosti je to tak, že Komise se pokusila nad rámec zákonného zmocnění, které jí dává nařízení o taxonomii, právně zvýhodnit tepelná čerpadla a fakticky diskriminovat ostatní druhy vytápění. Jako první v ČR na tento právní paskvil upozornil na webu Kosa zostra bloger Petr Vlk, kterého tímto zdravím do nemocnice a přeji mu, aby svůj boj se zákeřnou chorobou vyhrál, a mohl pokračovat ve vydávání Kosy.

Eurokraté z Generálního ředitelství pro klima však nejsou zrovna technickými ani legislativními přeborníky, takže se jim do textu delegovaného aktu vloudila chybička. Pokud Komise tento předpis časem neopraví, což zatím neučinila, nebude možné z rozpočtu EU dotovat výstavbu ani výměnu ŽÁDNÉHO druhu topení. Energetické účinnosti nejméně 116 % až do vynalezení perpetua mobile nebude moci dosáhnout žádný typ vytápění. Přírodní zákony, jak je dnešní věda dokázala poznat a popsat, to vylučují. Současné technologie nejsou schopny překročit parametr energetické účinnosti 100 %. Ani ty nejúčinnější se ke 100 % zdaleka nepřibližují.

Úředníci Komise si při tvorbě předpisu trochu popletli pojmy. Při stanovení požadavku na „116 %“ měli podle důvodové zprávy na mysli tepelná čerpadla. Tento typ vytápění podle jejich zdůvodnění už nyní tento parametr plní. Při stanovení definic dotovatelných technologií zřejmě měli na mysli „účinnost“ a omylem napsali „energetickou účinnost“. Podle certifikovaných údajů o jednotlivých druzích tepelných čerpadel může tento způsob vytápění dosahovat účinnosti až 187 %. Pro srovnání – plynové kotle mají certifikovanou účinnost až 104 %, kotle na tuhá paliva až 98 %. Při o řád nižší pořizovací ceně v přepočtu na kW výkonu dodávaného do topné soustavy (do rozvodů a radiátorů). Účinnost 99 % mají certifikovanou nejlepší elektrokotle. Ovšem s tím, že elektřina je dnes jako zdroj vytápění násobně dražší než tuhá paliva.

Prakticky tepelná čerpadla fungují tak, že ze sítě odebranou elektřinu používají ke stlačování chladícího/ohřevného média. To odebírá energii z prostředí, kde je médium pod nízkým tlakem v plynném stavu (země, voda nebo vzduch mimo budovu) a po stlačení jej v kapalném stavu předává do výměníku, v němž je teplo využíváno k ohřevu vody v soustavě rozvodů a radiátorů.

V přepočtu na cenu každého wattu do topné soustavy dodaného tepla jsou při rozpočítání pořizovacích nákladů na životnost i při rozpočítání nákladů na spotřebované topné médium (elektřina, plyn, tuhá paliva) nejlevnější kotle na tuhá paliva. Ty však chce Komise vytlačit z trhu i od uživatelů stejně jako plynové kotle, protože vypouští do ovzduší CO2. Při zohlednění životnosti jsou tepelná čerpadla nejdražší, protože vydrží maximálně 30 let. Kotle na tuhá paliva mohou fungovat i více než 100 let. A právě proto se je Komise snaží legislativně diskriminovat a naopak zvýhodnit nejdražší způsob vytápění, jímž jsou tepelná čerpadla.

Komise i europarlament a Rada ministrů se těsně před koncem funkčního období eurokomisařů a europoslanců snaží do Úředního věstníku (unijní obdoba naší Sbírky zákonů) natlačit co nejvíce „klimatických“ předpisů. Je velmi pravděpodobné, že nová Komise přijde s novým programem, a že i v Evropském parlamentu po červnových volbách bude mnohem méně stoupenců Zeleného údělu. Co se nestihne schválit do dubna letošního roku může po změně Komise a obměně poslanců skončit ve sběrných surovinách. Takže peníze nadnárodních korporací, které investovaly do mediální kampaně a lobbyingu kolem předpisů z řady Fit for 55, jímž je legislativně prováděn Zelený úděl, mohou přijít vniveč. V Bruseli a ve Štrasburku se nyní proto hodně spěchá. A ve spěchu, jak známo, vznikají chyby.

Hodně velkou minelu včera udělali europoslanci, když schválili tzv. kompromisní znění nařízení o fluoridovaných plynech, které na plénum dodali z Trialogu zpravodaj Výboru pro životní prostředí (ENVI) holandský zelený poslanec Bas Eikhout s ostatními stínovým zpravodaji z výboru ENVI. Společně se španělským předsednictvím v Radě ministrů životního prostředí splácali kompromisní znění nařízení, podle něhož budou po 10 letech od vyhlášení v Úředním věstníku zakázány opravy tepelných čerpadel, majících jako médium nejen fluorid sírový (SF6), ale všechny fluoridované plyny.

Zde považuji za nutné vysvětlit co je to „kompromisní znění“ z Trialogu. Do trialogu zašlou své texty, jak je schválili v 1. čtení jak europarlament, tak i Rada ministrů. Ministři i poslanci obvykle schválí různé pozměňovací návrhy. Účelem trialogu je připravit společný text, který obvykle obsahuje něco z pozměňovacích návrhů europsolanců a něco ze změn od ministrů. Nebo něco mezi tím. V případě nařízení o fluoridovaných plynech v 1. čtení Rada ministrů životního prostředí navrhla zakázat SF6 a většina europoslanců schválila úplný zákaz používání všech fluoridovaných plynů. I když tyto plyny tvoří chladící médium ve většině ledniček, mrazáků, chladících zařízení a bez nich nebude možné vyrábět potraviny podle pravidel stanovených pro potravinářské podniky v souboru směrnic a nařízení označovaných jako „hygienický balíček EU“. Nejen chladící zařízení, i většinu tepelných čerpadel poslali europoslanci loni v 1. čtení do zakázané zóny.

V Trialogu za europarlament vyjednává delegace, která je složena ze zpravodaje garančního výboru a zástupců každé parlamentní frakce nazývaných stínoví zpravodajové. Z každé frakce pouze 1 člověk. Za Radu jedná ministr předsedající země, který se však před každým zasedáním radí s kolegy z ostatních členských států, což delegace europoslanců v praxi nikdy nedělá. Tyto dvě party enviromentalistů a klimatistů připravily kompromis, podle něhož mají být po 10 letech zakázány opravy všech tepelných čerpadel, v nichž jsou fluoridované plyny. Včetně těch, která jsou instalovaná nyní nebo v budovách teprve instalovaná budou.

Pokud nebude do 10 let objeveno nové pracovní médium, budou uživatelé, kteří si zvykli na provozní komfort tepelných čerpadel, odkázání při výměně pouze na soustavy pracující s propan- butanem. Jeho zásadní nevýhodou však je vysoká hořlavost a ve směsi se vzduchem i výbušnost. Při úniku z okruhu může propad-butan s pomocí jiskry z elektrického motoru, který tepelné čerpadlo pohání, vyhodit do povětří celý vytápěný dům. Navíc je otázkou, zda za 10 let bude možné propan-butanová tepelná čerpadla ještě používat. Z důvodu provozních rizik byly po sérii výbuchů v 90. letech 20. století zakázány chladící systémy se čpavkem. Stejný osud může ve Výboru pro všeobecnou bezpečnost výrobků (RAPEX) potkat i propan-butan jako pracovní médium.

Životnost tepelných čerpadel je podle údajů výrobců 25 až 30 let. Pokud se však za 10 let jeho uživateli na přístroji pokazí byť jen jediné tlačítko nebo sebemenší součástka, bude jej muset vybourat a nechat sešrotovat. Opravy budou zakázané. Po včerejšku jsem opravdu moc rád, že jsme se ženou neinvestovali do tepelného čerpadla, ale do kachlových kamen s tepelným výměníkem. Spotřebitelů, kteří ze svého dali desítky tisíc k dalším desítkám tisíc unijních a státních dotací na investici do tepelného čerpadla, je mi opravdu líto. Poděkovat mohou lidoveckému ministru životního prostředí Petru Hladíkovi, pro něhož je program Zelená úsporám 2 hlavní funkční náplní, a europoslancům, kteří včera tento paskvil schválili.

Podle protokolu o hlasování pro návrh hlasovali z ČR poslanci:

Hynek Blaško (SPD)

Luděk Niedermayer (TOP 09)

Markéta Gregorová (Piráti)

Marcel Kolaja (Piráti)

Proti hlasovali:

Ivan David (SPD)

Kateřina Konečná (KSČM)

Evžen Tošenovský (ODS)

Alexandr Vondra (ODS)

Veronika Vrecionová (ODS)

Jan Zahradil (ODS)

Hlasování se zdrželi:

Martina Dlabajová (ANO)

Martin Hlaváček (ANO)

Dita Charanzová (ANO)

Ondřej Knotek (ANO)

Ondřej Kovařík (ANO)

Radka Maxová (zvolena za ANO, nyní ČSSD)

Jiří Pospíšil (TOP 09)

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

Na hlasování se nenamáhal přijít:

Stanislav Polčák (STAN)

119 thoughts on “Kupte si tepelné čerpadlo, za 10 let ho vyhoďte a poděkujte Bruseli

 1. Pamatujete tu masírku s Kuponovými knížkami?
  To byla reklama! A kolik lidí se ve finále za pár let napakovalo?
  Pamatujete na masírku ČEZ, aby si každý pořídil skvělá laciná akumulační kamna? Přidávaly k tomu 500 korun! Za dva roky zvedly cenu elektřiny a topeníčko nočním proudem vyšlo na dvojnásobek.
  Ve žhavé paměti máme tu masírku vládců a médií na jedinečnou zázračnou Tečku. Metrová písmena a Tečkovacích centrech desítky geniálních hesel s Tečkou v hlavní roli. Ještě je mám někde napsané.
  A pár let stejná masírka na zázračná tepelná čerpadla! Už nikdy nemusíte topit! Jste nezávislí!
  „A sousede, kolik proudu ti ty dva vrtulníky, který každou chvíli hučí jako žentour, sežerou proudu? Za měsíc? Za rok? Jakou máš spotřebu elektřiny proti minulému období?“
  „Copak já vím? Říkaly, že to nic nežere.“

  1. Tak já pamatuji 3 takové masírky. Konec 60. let a dostavba ropovodu Družba. Očekávání ropy od bratrů ze SSSR za levně, lidi kupovali naftová kamna, někdo dokonce dělal na zahradě i nádrže a že bude vytápět komplet celý barák. Očekávání se nenaplnilo a lidi to zrušili, dnes nafťáky asi nemá nikdo. Uteklo 20 let a dostavba Temelína, přejděte na přímotopy. Kdo poslechl, opět prodělal. Pak plynofikace , na vsích zaplatili obce přípojky až k barákům, aby se zlepšilo ovzduší. A topení plynem opravdu pohodlné, cenově dostupné , ekologické, tak to musí lidem znechutit brutálním zdražením popřípadě i zákazem, co už jsem zaslechla. A masirka na čerpadla. Už to má hodně lidí, mnozí raději plyn nechali pro jistotu, ale udržovat 2 systémy mi přijde už hodně neekonomické. Někdo udělal i venkovní kotel ke krbu a topí v jedné místnosti a zbytek plynem tak 2 měsíce v roce. Soláry na střechách taky rostou jak houby po dešti. Takže co 20 let nějaký zvrat.

 2. Jen pro upřesnění:
  „Z důvodu provozních rizik byly po sérii výbuchů v 90. letech 20. století zakázány chladící systémy se čpavkem.“
  není správná informace.

  Čpavek/amoniak/NH3/R717 je dnes brán jako jedno z chladících médií budoucnosti. Spolu s CO2 a propanem.

   1. Jenze von ma pepik pravdu.
    Alfou a omegou unijnich tepelnych medii je GWP, global warming potential. Cislo, ktere dokaze pochopit i prumernej ouredni parazit, a podle nej zakazovat veci spolehlive a fungujici.

    A protoze zachranujeme planetu, jsou media budoucnosti budto mizerne ucinna, nebezpecna (vybusna/horlava) nebo draha, popr. kombinave vyse uvedeneho.

    Chceme bezemisni budoucnost, tak to nejak zaridte, technikalie nas nezajimaji.

    S pozdravem vase evropsky a klimaticky hodnotne blahorodi

 3. Chcem vidieť ten kotol, ktorý vydrží 100 rokov… Aj kotol z 80. rokov sa po 30 rokoch niekde prepálil a tiekol. A dnešné kotle plné elektroniky nevydržia ani toľko.
  Možno kotle z čias priemyselnej revolúcie ešte fungujú, alebo kotle v parných rušňoch?
  Trochu panská rada, ale ja by som každému odporučil postaviť si pasívny dom. Za pár stoviek tisíc Kč investovaných naviac nekúrite skoro vôbec.

  1. Umím si představit, JanJane, postavit dům za 5 milionků, ale ten pasivní dům za 6 miliónků, proč ne?
   Také si umím představit, dát si do trezorku 6 000 000 Kč a celý zbytek svého života připlácet na energie a fantastmagorie vládních sil a úředníků Evropské Ukraunie.
   Když si připlatím letos 100 000 Kč a spolu s inflací další nárůst, tak mně těch 6 miliónků vydrží na 25 let minimálně.
   A to už tady určitě nebudu.
   Přeju všem „cetiletým“ pasívní dům, který budou šťastně splácet až do důchodu v 75 letech.
   Mohou si být jistí, že i jim Říše a Systém napaří daně, že se z toho zpotí i v únoru!

 4. No,116% je docela síla. Pokud se nemýlím,nejúčinnější způsob využití energie z hmoty je anihilace,kde se uvolní 100% energie. Ale v brusli odhlasovali,tak to platí,né? Nemůžu se zbavit dojmu,že kdybychom sečetli IQ všech schvalovatelů tohoto paskvilu,vyjde nám s bídou součet dnešního data.

 5. Kurvítkem číslo 1 jsou elektronické řídící jednotky, které používají můstkové usměrňovače místo klasického trafa. Spínané zdroje s můstkovými usměrňovači jsou vhodné do nabíječkek mobilů a notebooků, ne však do trvale napájených řídících jednotek kotlů a tepelných čerpadel. Průběh závady: po několika málo letech spínaný zdroj začne elektronice řídící jednotky dodávat nestabilní napětí, které pokurví hlavní řídící čip. Celá řídící elektronika je pak na vyhození a vy platíte tisíce za její výměnu. Vyčkejte času, čerpadloví nadšenci, dočkáte se.

  1. Zde není problém v můstkovém usměrňovači, ale v 99% případů jsou na vině nekvalitní elektrolytické kondenzátory. Velmi zhusta jsou kondy úmyslně umístěny poblíž (někdy i přilepeny k) chladiče m.u. (jinak též grécův můstek) kde vlivem vyzařovaného tepla vysychají. Vysycháním se mění kapacita kondenzátoru a výkonové tranzistory se postupně dostanou mimo svůj pracovní bod až některý nevydrží a dojde k průrazu. Pokud je zdroj dobře konstruován, špičku do zařízení by měla požrat vnitřní ochrana. Jediné jak lze tomuto zabránit je zařízení po záruce otevřít, koupit kvalitní kondenzátory (budou dost drahé) a preventivně je vyměnit.

   1. Přesně tak, díky za doplnění popisu příčiny. Problém je, že pro prakticky všechny majitele zařízení je vámi popsaný postup úpravy ŘJ nerealizovatelný. Ani já, který podstatě problému rozumí, ale nejsem bastlíř, si sám netroufnu na drahé ŘJ preventivně vyměňovat elektrolytické kondenzátory poblíž můstku za tepelně odolné. Můstek jim zatápí tak, že u zaplastovaných ŘJ časem v místě můstku ztmavne plastový kryt. Udělal jsem aspoň to, že jsem na můstek přidal chladič, před kondenzátory dal tepelněizolační stěnu z polystyrenu a udělal svislé provětrávání zaplastování.

    1. Naprosto nechápu Vaši „posedlost“ můstkovými usměrňovači, to je přece naprosto obyčejná součástka, nic od ďábla ;-). Navíc u spínaných zdrojů bývají v jeho analogové části, usměrňují napětí přímo ze sítě, a toto usměrněné napětí pak napájí vlastní spínaný zdroj.
     Stejně tak nechápu Váš obecný odpor ke spínaným zdrojům, resp. spekulace, že někam vhodné jsou a jinam zase ne. Realita je taková, že analogové zdroje časem prakticky vymizí, s tím se smiřte – staré zlaté časy, kdy Vám na opravu stačila žárovková zkoušečka, nejvýše Avomet, jsou pryč.
     Každé zařízení má svého konstruktéra, pokud je navrhl špatně, budou s ním problémy. Třeba ten Váš můstek – není jen poddimenzován? Elektrolytické kondenzátory jsou slabým článkem, opravdu nemají rády vyšší teploty a je třeba je vhodně umístit – opět věc konstruktéra. Atd., atd.

     1. Lokomotivy škoda z 80. let byly osazovány (ve funkčním celku, zvaném centrální napáječ) elektrolytickými kondenzátory Philips s pracovním rozmezím -40°C až 105 °C. Jinak, pokud to bylo možné, upřednostňovaly se součástky tuzemské výroby, ale tady se vědělo, že na spolehlivosti tohoto bloku závisí funkce celé lokomotivy.

   2. Ty kondenzatory blizko chladice nejsou kurvitkem, ale vysledkem pozadavku stale se zprisnujicich pozadavku na EMI. Ten kondenzator ma funkci vyhlazeni a pokud se neumisti co nejblize prave te soucastky, ktera posleze premenuje napeti (a tudiz topi), tak ztrati vyznam a to zarizeni certifikaci neprojde. A obvykle tam ani jinde misto neni. To je cele.

 6. Překvapilo mne, že pro ten návrh hlasoval i gen. Blaško. Ta jeho Aliance za nezávislost ČR je tedy co?
  Naopak nepřekvapili alibisti z ANO, KDU a TOP. Jakpak by asi hlasovali, kdyby nebylo půl roku před volbami ?

 7. Dotace jsou svinstvo! Je to socialismus naruby. V tom musí být neuvěřitelná korupce a spousta vyhozených peněz za předražené projekty.
  A politici či úředníci se na tom přiživují přes spřátelené podnikavce.

 8. V plnění cílů udržitelného rozvoje je prý třeba se zříci pokroku. A „klimatická krize“ znamená více našich daní na financování jejich falešných projektů. Rok 2023 byl klimatickou „apokalypsou“, kdy se oceány doslova vařily.  Musíme skoncovat s fosilními palivy, s výjimkou  těch, které potřebují do svých tryskáčů. Více úmrtí je špatné, ale vylidňování je nezbytné
  https://necenzurovanapravda.cz/2024/01/stripky-z-uternich-vystoupeni-v-davosu-videa/.

 9. Ještě nedávno jsem provozoval ledničku s freonem CCl2F2. Sháněl jsem někoho, kdo by ve Zlatých Moravcích zinscenoval maškarádu chlazení piva v ledničce z pamětihodných dnů roku 1968, ale nebyl zájem.
  Je jisté, že v ozonové vrstvě je díra jako hrom.
  Pak jsem používal prosklené dveře , které zbyly z generální opravy jakési budovy v Německu, prodával to Stavobazar v Plzni. Nápadné bylo, že při venkovních
  teplotách pod -15°C u dveří nebylo chladno (na rozdíl od oken. Že není dvojsklo jako dvojsklo mne poučil až požár .Dvojsklo nebylo lepené, ale vytvarované do dvojité vaničky a svařené na obvodu elektricky, podobně jako se svařovaly černobílé obrazovky. V literatuře jsem se poučil, že takováto okna se plní hexafluoridem sírovým SF6. Také zástupce pojišťovny mne upozornil, že opravu tohoto skla neproplatí, že proplatí pouze lepené. Původní verze by stála 40 000 korun a provádí ji pouze Glavunion Teplice.
  Hexafluoridem sírovým SF6 se plní též tzv zapouzdřené rozvodny, které obsluhují
  hustě osídlená území velkoměst s nedostatkem plochy pro klasické provedení . Důvodem je vyšší elektrická pevnost SF6 , vn rozvodnu lze radikálně zmenšit.

  1. Nejen rozvodny, ale i mnohé odpojovače a výkonové vypínače používají SF6. Asi je nahradí vakuové typy. Zaplatí to spotřbeitel elektřiny ve vyšších platbách za jistič.
   Ještě pár takových nápadů a EU skončí ještě před 2030.

   1. U vakuových vypínačů se vyskytuje drobný problém – v průběhu vypínání přetrhnou oblouk a vznikají obrovské přepěťové špičky, což má za následek odcházení isolace vinutí transformátorů vn a vvn do věčných lovišť …

 10. Agenda 2030: Zbývá ještě šest let….

  Soudružka Ida Auken (WEF):

  Vítejte v roce 2030, vítejte v mém městě – nebo bych měla říct „v našem městě“? Nic nevlastním. Nevlastním auto. Nevlastním dům. Nevlastním žádné vybavení ani oblečení.

  Problémy životního prostředí se zdají být vzdálené, protože používáme pouze čistou energii a čisté výrobní metody. Vzduch je čistý, voda čistá a na chráněná přírodní území by se nikdo neodvážil sáhnout, jsou tak cenné pro naše blaho. Ve městech máme všude spoustu zelených ploch, rostlin a stromů. ..
  https://necenzurovanapravda.cz/2024/01/clanek-wef-ktery-byl-smazan-protoze-zrejme-prilis-brzy-odhalil-skutecne-plany-globalistu/

 11. 2 technické:
  1. SF6 se nepoužívá v tepelných čerpadlech, ale ve spínacích prvcích vysokého napětí. Což mj. znamená, že také v každém větrníku.
  2. Účinnosti jsou v článku pomíchané, resp. zaměňuje se běžná účinnost využití paliva/zdroje energie se sezónní účinností. Sezónní účinnost se vztahuje k plynu jako primárnímu zdroji (plyn se buď přímo použije pro vytápění, nebo se z něj vyrobí elektrická energie a teprve ta se pak použije k vytápění). Je-li v článku uvedena účinnost tepelného čerpadla 187%, je to sezónní účinnost, zatímco u plynového kotle a elektrokotle uvedených 104%, resp. 99% je běžná účinnost. Pokud bychom chtěli srovnat všechny uvedené zdroje podle sezónní účinnosti, je to takto:
  až 187% tepelné čerpadlo
  93% plynový kotel
  36% elektrokotel.

  1. Re: fn

   Mám-li si přeložit váš text do jazyka svého kmene, soudruzi v Bruslogradu dostali papír s písmenky, kterým nerozumějí skoro vůbec, načež zplodili nějaké hovno, o kterém všem okolo tvrdí, že je to velmi chutný dortík.
   Po pravdě řečeno, vůbec nechápu, PROČ bych se měl zabývat, nedej bože hodnotit nějakou sezónní účinnost, když mrznu jenom v zimě.

 12. Klídek.

  Do roku 50 je daleko.
  Ale ne tak daleko, aby se posílily elektrorozvody do té míry, aby utáhly všecky ty elektronesmysly.
  A pokud se posílí elektrorozvody, nebude nikdo, kdo by – zejména v zimě – poptávku uspokojil. Kolik se plánuje postavit v ČR nových elektráren, které zvednou kapacitu výroby?
  Odpovím za vás.

  NULA NULA NIC.

 13. Musím to sem dát. Dostal jsem poptávku na projekt – tak jsem se optal na účely, na výkresy, na skladby konstrukcí a jiné blbosti, aby se dalo něco spočítat. Tohle je odpověď – kopíruju z mailu:

  „Podlaha Vynil – nezateplená, sklep, Stěny všechny venkovní.
  Vytápěno elektrickým kotlem, teplotní spád to nevím.
  —-
  xxxxx yyyyy
  Realitní makléř“

  Jen jméno jsem nezveřejnil, jinak je to autentické. Nastala nová doba, kde je všechno možné.

  1. No, realitni makler… to zni hrde… ale v realu to dela kazdej, kdo ma prdele diru. Kdyz jsme shaneli pred par lety misto, kde bysme se usidlili, byli jsme se podivat s maklerkou na jednu parcelu. Skoncilo to serii jejich odpovedi ve stylu „to nevim“, „fakt,“, co to je?“ a na zaver mi nabidla, jestli bych pro ni nechtel delat. A to jsem obycejnej pucmidrat.

   Smutny kino.

   1. Re: jozka

    Úplně totéž jsem zažil při mém pokusu o získání práce automechanika u popelářů ve Frýdku-Místku.
    Pohovor se mnou vedla soudružka ING. dálnepíšuaťjineztrapním, která měla dělat šéfku opravárenské čety.

    1/ Prvně vedla zasvěcené řeči.
    2/Pak jsem pochopil, že má průmyslovku nebo učební obor s maturitou, protože chodila na praxi do haly, kde byly obráběcí stroje.
    SUPER!
    3/ následně přišla řeč na nutnost zvedat břemena pomocí strojů, nejlépe pak jeřábů. Divila se, že je potřeba vést deníky a dělat revize.
    Zbystřil jsem.
    4/ následně se divila, že jako mechoš, který má pracovat jen na ranní směně, bych si dovolil chtít pravidelně přistavovat auta na nějaké preventivní kontroly, a to nejlépe ráno, nikoli v půl jedné, kdy se popeláři vracejí z linek.
    5/ vůbec nepochopila, proč se jí ptám na soustruh a frézu.
    6/ byla v šoku, když jsem chtěl ukázat knihy oprav jednotlivých aut, resp. záznamy poruch k analýze poruchovosti aut
    7/ divila se, že se divím, že nemá v kompu data výměn olejů a filtrů.

    Za dvě hodiny jsem odcházel s pocitem promarněných dvou hodin života.

    1. No jo Targusi. Ale třeba její dědeček, nedej bože otec byl něčím užitečným a ona z té rodinné slávy čerpá jen trochu výhod…..
     Ano máte pravdu je to bizzzááár.
     Bohužel všude kam se podíváš.

  2. Co Vám na té vyčerpávající odpovědi není jasné? Není to snad ekvivalent nejčastější manažerské věty posledních třiceti let – „technický detaily mě nezajímají, ale ať je to v termínu“ ?
   Na tohle už snad jako na výsledek libtardího inkluzivního školství lze poukázat bez rizika trestního oznámení, co vy na to, služební čtenáři?
   A krom toho vinyl vinil, až vyhnil na vynil, stěny jsou tak velký a pevný, že potřebujou velký písmeno, skoro jako Černoši.
   Jak vidno, brutální potlačování technického vzdělání není zárukou udržení jakés takés kvality toho humanitního.

   1. Tak jsem to spočítal a poslal mailem zpátky. Do výkresu jsem přilepil výše uvedené zadání, i se jménem a mailem.

    1. Re: jozka

     Dle posledních genderově inkluzivních výzkumů podlaha může POUZE vihňýýýt a vy jste hloupej Jožan – ale uplněganc!

 14. Žádné „fluoridované plyny“ neexistují.
  Jsou to plyny fluorované . Produkty fluorace.
  Fluorace rozhodně není totéž co fluoridace.
  Fluorace je chemická reakce, kterou se do molekuly organické sloučeniny zavádí atom/zavádějí atomy fluoru.
  Fluoridace je aplikace fluoridu (například fluoridace zubní skloviny).

 15. Jako projektant topenář budu bez práce. Topit se nebude – “nezatopíš” je prvním z novodobých přikázání dvacatera. Což mě nesere, bo už beru důchod. Bez práce budou brzy i jiné technické profese. Dnes je nejvyšším dosažitelným vzděláním “politický geograf”.
  Finové už provozně zkouší pískové baterie. Tak rychle koupit písek (alespoň 50m3 pro domek) a vyčkat nařízení politických geografů.

  1. Bude se využívat chemických reaktorů, dnes je patentováno zařízení na bázi kyseliny borité.
   Nebo jaderných baterií. Už dnes mají Číňani vyvinutou takovou baterku do mobilu – nebude se muset již nikdy nabíjet. Trochu větší se dá do sklepa a bude teplo. Než to zvolený ekolog zakáže.

    1. S těma duchodama to je tedy komedie. A můžete o něj přijít škrtnutím pera, tedy dnes jen kliknutím, Ládik ho jistý nemá.
     Lidem, kteří něco budovali a dělali ho seberou, přitom si dovoluji upozornit, že za komunisti byly na důchody stropy, ne jak dnes, maximální důchod byl 3000 Kč, takže oni měli ty základy už oseknuté a dnes jim chtějí zase sebrat 3 stovky. Zato nemakačenka, kteří nešáhli na práci, 34 let neodváděli po plyšáku nic, dostane průměr, který nemá dost populace

 16. O.K.
  Ale všechna ta elektřina se vezme odkud ? Když nezafouká, nebo když bude zataženo či tma.

  Předtím dotace na plynové kotle, pak zase na ekologičtější uhelné…..no a potom přijde Číňan s jadernýma baterkama a zase se bude bourat a vyhazovat (hmmm – po novému “ ekologicky likvidovat“ či “ recyklovat“).

  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-battery-Chinese-firm-aiming-for-mass-mark

  Zatím ve výhledu řádově pouze watty. No ale i slépka byla kdysi vajíčkem.

  1. Anonym:
   Nojo, ale když nebude zataženo či tma, tak se vbrzku upečeme, protože oteplování planety nadobude nevídané rychlosti. Schválně si někdy zkuste šáhnout nad solární panel. Nad – ne na, na to jsem odvahu nesebrala.

   1. Re: Markýza

    Všichni vždycky čumí, jak sahám na horkou plotnu pece.
    Přitom všichni zcela opomíjejí pořekadlo, že – POCTIVÉHO NEPÁLÍ.

   2. No, on funguje (naštěstí ještě) nějaký ten zákon o zachování energie, takže fotovoltaický a patrně ani solární panel nebude nikdy ohřívat ovzduší, protože ohřívá / generuje něco jiného na výstupu.
    Ruka není dobrý měřák…

     1. Mluví o solárních panelech. Popravdě nevěřím, že když dopadnou sluneční paprsky na solární kolektor, že to způsobí nějaký větší ohřev okolí než když dopadnou na černou neglazovanou tašku na střeše. Navíc, co solár vstřebá, konvertuje z velké části na médium (zjednodušeně voda), které se odvádí k vytápění něčeho dalšího. Takže hned první tvrzení mi přijde divné:
      „Když někam umístíte velké množství solárních panelů, tak se dotyčná oblast ohřeje.“

      Můj selský rozum říká, že je to hovadina. Potom je ale hovadinou i ono následné rozebrání vlivu na klima.
      Redistribucí energie po planetě určitě může dojít k ovlivnění klimatu. Ale je to redistribucí (masovou) energie a ne ohřevem solárního kolektoru.

      Navíc si myslím, že autor nějak nerozlišuje mezi solárem a FV. Prostě vyplodil „odborný“ poplašný článek. Asi tak.

      1. Jethro:
       Nevím, je-li to technická hovadina, čili nic, říkám jen, co je vidět: nad solárnáma polema se chvěje vzduch a dělá tam takovou tu silnicovou fatu morganu. A když si na ně zkoušíte sáhnout, pálí to.

       1. Jestli to nebude tím, že je to černá plocha.
        Zkuste si šáhnout na asfaltovou silnici, také se nad ní vlní vzduch.

        1. Jina.
         A skleněná k tomu. Však o tom se nehádám – jen že pěkně přispívají a přitom měly ubírat – teda mluvím o tom oteplování vzduchu.

    1. Jethro :
     Heleďte, něco jiného snad ohřívá panel taky, já mu to neberu. Ale že ohřívá vzduch nad sebou jako blázen, to je bohužel pravda. Hotový faty morgány nad tím a tlapičku si popálíte razdva. Pokud ovšem nejste Targus 😀
     Pokud ovšem neohřívá vzduch nad sebou, tak se ten vzduch nejspíš ohřívá z leknutí, nebo co…..prostě, je nad nima pekelný vedro.

     1. Re: Markýza + ti další

      Vážení, melete neskutečná hovna.

      Ať namontujete solárů, kolik vás napadne, rozhodujícím efektem je naprosto stejný svit Slunce, jako byl před namontováním. Přitom na elektřinu se snad mění světelná energie, nikoli tepelná. Nebo nemám pravdu?
      Tudíž samotné klima můžete ovlivňovat pouhým ODRAZEM energie dodané Sluncetem (podle vzoru prasetem). Země pod soláry se zahřeje o tolik méně, o kolik více tepla zachytí , případně odrazí soláry samotné.

      1. No já teda nevím, Targusi, kdy jste byl naposledy na louce, natož na nesečené louce? Já jen, že slunko sice svítí stejně na solár, jako na polní máky, akorát že od těch polních máků se fakt tak neodráží. Teda to teplo.

        1. Já se s vámi pruhovanými inženýry nehádám. Ani trochu 🙂 Ale nepokoušejte se mě prosím přesvědčit, že mě tlapičky nepálily a že to tam nehřeje – to se vám nepovede.

       1. Re: Markýta

        Takže jako policajt. Dvakrát a hlavně PO-MA-LU!

        klima můžete ovlivňovat pouhým ODRAZEM energie dodané Sluncetem (podle vzoru prasetem). Země pod soláry se zahřeje o tolik méně, o kolik více tepla zachytí , případně odrazí soláry samotné.

        A ještě pro jistotu.
        Část energie dodané ze Slunce(te) můžete odrazit zpět směrem od Země ven. Je předmětem výpočtu, anebo empirického měření, kolik energie se SKUTEČNĚ odrazí a vyfičí až do meziplanetárního prostoru, případně jak moc by tato energetická ztráta rozvrátila Klima na Sahaře.
        Nemůže ale dodjít k tak extrémnímu přenosu energie, aby se dala způsobit o několik tisíců km změna klimatu. Kromě toho výsledná suma Slunce(te)m dodané energie na zemskou kuličku bude stále stejná.
        Je to velmi podobné, jako byste chtěla zabránit, anebo posílit oteplování fotbalového míče pomocí fénu tak, že teplému vzduchu z fénu byste vrazila do cesty špendlíkovou hlavičku.

        1. Targus.
         Ach jo, inžinýři. Pruhovaný. To byla nad-sáz-ka! Ale jestli je to studenější pod solárama než jinde, to vyzkouším a dám vědět.

    2. Jethro:
     Jen na okraj – ruka je vynikající měřák. Normální matce dodnes stačí loket na to, aby zkontrolovala teplotu vody pro mimino (které je na to náramně háklivé) a nepotřebuje měřáky. Namouduši.

     1. Zjevně vám nějaký zákon o zachování energie nijak nezavazí ve vašem přesvědčení a ani energetická bilance takových systémů vás moc nerajcuje. Nechám vás vašemu bloumání.

      Možná jen otázečka: v létě mi na autě topí kastle jak blázen. Ruku neudržím. Znamená to snad, že všechna stojící auta za slunečného počasí významně ohřívají planetu? Pokud toto někdo prosadí, tak po roce 35 fakt nebudeme mít čím jezdit… Možná už dříve 🙁 .
      Svět se ve velkou kravskou pr.el obrátil.

       1. Re: jozka

        Tepelný ostrov na rozpálené Sahaře?
        Povídejte!
        Přehánějte!

        Víte, jak vzniká tepelný ostrov? Zlikvidováním všeho, co může odrážet tepelné záření, resp. všeho, co působení tepla ze Slunce omezuje a rozmělňuje. Tedy vegetace a vodní zdroje (potoky, rybníky, příkopy, močály, blablabla…).

        Klasický případ MIKRO-tepelného ostrova – 3,14-čus s motorovou sekačkou a dostatkem benzínu na zahradě. To je doslova škodná. Půl dne jezdí dopoledne sem a tam, až je na hlíně, a půl dne pak odpoledne lítá jak kokot s hadicí a vylívá na hlínu kubíky pitné vody.
        Kopat takové do prdele i do hlavy.

        1. Targus:
         Obludná hromada betonu, skla a kovu, kde nezůstává prakticky žádná voda a rostlinek vskutku pomálu, teplo částečně odrazí (to od těch skel a kovů) a částečně polkne a uchová – aby později pomalu vydýchala. Takže jo – tepelný ostrov. Co se vám na tom nezdá?

         1. Nezdá , rostliny nepotřebují tepelné záření, ale světlo na dej zvaný fotosyntéza. Je to děj endotermický, energie se spotřebuje. Proto se les tak nerozpálí. A jaký je rozdíl mezi pojmy teplo a energie by též bylo vhodné nastudovat.

          1. No vidíte Sibylo a já si až doposud myslela, že teplo je formou energie, to se omlouvám. A co to teda je?
           Ano, rostlinstvo dokáže udržovat stabilní teplotu jemu příjemnou – les zvláště. Takže je-li rostlinek málo a hodně betonu, teplota se patrně udržuje rovněž víceméně stabilní, ovšem daleko vyšší, než by nám bylo příjemné.
           Nám je zkrátka daleko příjemnější ona stabilní teplota lesa.
           Shodneme se apoň na tom?

          2. Nojo,ale v lese se trvale žít nedá a elektřinu potřebujeme. Já jen reagovala na nesmyslný příspěvek z Markýza napsal:17 ledna, 2024 (14:07)

          3. To je v prdeli, tohle……….ještě jednou: Nadsázka!! To je prohlášení, které ÚMYSLNĚ zveličí některé záležitosti, ať už za účelem jejich zdůraznění, nebo znegování, případně vtípku.
           A nechytejte mě za slovo stran definice – jednak jsem příliš bio na to, abych definice příliš respektovala, druhak jsem to dávala z hlavy.

         2. Na Sahaře je obludná hromada kovu a betonu?
          Úvodní zadání bylo změnit klima na Sahaře, nebo se pletu?

          1. Na Sahaře?? Kde bylo úvodní zadání na Sahaře? Holt jsem asi reagovala až za Saharou, no.

      1. Re: Jethro

       Jste velmi hloupý Jethro.
       Budete přeci na doporučení bruslo-soudruhů jezdit NA (nikoli v) autě bez karosérie! Samozřejmě za TUČNÝ příplatek, protože to bude bio- a eko-!
       (-:

      2. Jehro.
       Já nevím. Ale vždycky jsem tak nějak měla dojem, že když se sluneční paprsky od něčeho odrazí, tak že se vzduch kolem tak nějak ohřeje – ale třeba se celoživotně pletu a na jachtě jsem si mazala rypák úplně zbytečně, protože kdybych znala pravdu o odrazu, nespálila bych se. 🙂
       S autama bych si hlavu nedělala……megapole jsou mnohem větší a mnohem horší než auta. Apoň předpokládám, když si představím ty obludné hromady betonu a skla.

       1. Tepelné paprsky jsou infračervené, vy jste si mazala rypák kvůli záření ultrafialovému. A v 7. třídě fyziky jste asi chyběla. Nebo měla blbou učitelku?

        1. Blbého učitele. Byl to cholerik, který na nás věčně řval a házel křídou.
         Dobrá – tak mi tedy řekněte, jak je možné, že uv záření přestane kilák od břehu? Poněvadž fakt se spálíte daleko víc a rychleji na té vodě, namouduši.

          1. Sibyla.
           Subjektivní….no to jste ale měla kdysi vysvětlit mojí kůži, teď už mi jachta nehrozí a kánoe taky ne.

          2. Sibyla.
           Ha! Tak vidíte, že je v tom odrážení! (jako bych tvrdila něco jiného)
           Takže ani ty soláry to všechno nesežerou, ale pořádný kus odrazí.

     2. Jojo, loket je perfektní. Naučili jsme to i dceru, když měla vlastní mimina. Vždycky se pak culila, když vyprávěla, jak kamarádky – novopečené maminy prožívaly měření teploty vody na koupání pomocí teploměrů téměř laboratorních (včetně ceny).

    3. A kam se tedy ztratí těch 80% dopadajícího záření, pokud má fotovoltaický panel účinnost 20%?
     Odpovím za vás – přemění se na teplo, kterým panel ohřívá své okolí.

     1. Zákon zachování energie, to si zase zopakujte vy . solarni panely nevyrábějí žádné teplo navíc, i když jsou teplé.

      1. Samozřejmě že nevyrábějí žádné teplo navíc. Jenže jsou konstruovány tak, aby maximum záření absorbovaly. Zatímco volná suchá půda, pokud by nad ní nebyl panel, by odrazila cca 35% záření zpět.

        1. Panel samozřejmě něco odráží, není to absolutně černé těleso. Albedo FV panelu je cca 3-5%.
         Řečí čísel:
         Dopadající záření: 1000W/m2
         1. FV panel
         Odražené záření: 50W/m2
         Elektrický výkon FV panelu: 200W/m2
         Teplo přijaté panelem: 1000-200-50 = 750W/m2
         2. Volná půda
         Odražené záření: 350W/m2
         Teplo přijaté půdou: 1000-350 = 650W/m2
         Závěr: FV panel má o 100W/m2 vyšší teplený tok, kterým ohřívá své okolí.

       1. Re: fn

        Kdyby bylo pravdou to, co si zde namlouváte, zřejmě by pod FV panely nerostla tráva.

        A tu svini je potřeba FURT kosit.
        Anebo tam poslat ovečky.

        1. Tráva by pod FV panely nerostla, pokud by tvořily dostatečně velkou souvislou plochu. Protože ale takovou plochu netvoří, a existuje jev zvaný difuzní záření, tak pod nimi tráva roste.

   3. Právě že když se bude planeta oteplovat, bude se pořád víc vody odpařovat, bude větší oblačnost a zataženo pořád a tím se planeta ochladí a bude zima, to už nám ale neřekli.

 17. Jeste poznamka… ze v Komisi a ostatjnich organech je to organ na organovi nezpochybnuji… ale s tou ucinnosti se nejedna o novelizaci prirodnich zakonu. Ucinnost pres 100% mohou mit uz dnesni plynove kondenzacni kotle.

  1. Účinnost nad 100 % ve smyslu druhého termodynamického zákona (tedy přeměna jednoho druhu energie na jiný) není možná, v praxi je vždy nižší. Plynové kondenzační kotle mají vysokou účinnost, až lehce přes 97 %.
   Pokud se uvádí účinnost nad 100 %, jedná se o něco jako je účetní operace, nikoliv o aplikaci druhého termodynamického zákona.

 18. Pomalu to speje k tomu, ze lid si prosadi svou tuzbu a zakaze paleni cehokoliv a lidi, aby nezmrzli budou palit cokoliv, co hori.

  1. Re: tzR

   Vysrat se na kokoty z Bruslogradu a držet si v baráku funkční komín za jakoukoli cenu.
   Co připojíte do komína, to je váš problém a všech ostatních zbytečná starost.
   Mrznout budou oni, ne vy.

   1. Ja zadal pred peti lety o stavebni povoleni, tedy, ohlasoval stavbu a celil otazkam typu „Komin? Dneska? Na co?“.

    No rok se sesel s rokem…

    1. Kamarádka má takhle komín jen na plynový kotel, ovšem tuhle radostně objevila, že se prý dneska dá natáhnout komínová vložka venkem. Jakási zateplená nerezová, nebo co.

     1. Re: Markýza

      Ano, ale okrádáte se o teplo, které vyzařovalo zdivo komína, pokud bylo ve středu stavby.
      Jinak taky existují tzv. „komínové systémy“. Zadáte do kompu parametry, a dodávka vám přiveze cihlové lego, které pak poskládáte na vybrané místo.

       1. Lego jí řeknu – pokud na to najde chlapy, aby jí poskládali, je to poslední dobou s řemeslníkama bída, aspoň u nás.

        1. Zvládla by to i sama, tedy pokud jí není 90 a má jednu ruku, je to fakt dělaný jako pro blbý.

          1. Základ to v podstatě mít nemusí. V podstatě stačí podkladní beton pod podlahou. A samotné tvarovky jdou spojovat stavebním lepidlem a ten kouřovod se spojuje tmelem z kartuše. Pak je i systém kde je to v kuse jako jedna tvárnice a ty se na sebe lepí. Možnosti je mnoho. Podle intenzity využití a podle toho do jakého prostředí to pak má přijít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *