16 dubna, 2024

Demokracie, neboli vláda lidu

Přátelé, jak jsem slíbil, tak plním. Dnešní text není můj, ale napsal ho Rostislav Čuba s Petrem Blahynkou. Nazval bych ho rozjezdovým… Nemusíte s ním souhlasit, berte to jako pohled od člověka, který byl kdysi součástí podniku, kde nic nebylo nemožné.

A teď už vlastní text pana Čuby:

První zmínky o demokracii lze najít tisíce let před našim letopočtem, kdy se člověk zastavil. Je to období, kdy se začaly zakládat první zemědělské usedlosti a začal se hledat systém, jak společně hospodařit a vést komunitu lidí. Tyto usedlosti malých komunit lidí přijímaly rozhodnutí konsensem neboli většinou a mnohokrát bez označení konkrétního vůdce komunity. První národní shromáždění, o kterém je jisté, že se konalo, se objevilo téměř před pěti tisíci lety. Konkrétně 2800 let před naším letopočtem. Shromáždění bylo dvoukomorové: horní komora sestávala z “rady starších” a dolní sestávala ze všech mužů ve městě schopných nést zbraň. Toto setkání nevzniklo v Aténách ani v Římě, ale ve městě Uruk v Sumeru. V dnešní době lze tento systém srovnat se Spojenými státy, kde je moc prezidenta omezena senátem a kongresem stejně tak, jak byla omezena královská moc v Sumeru.

Tyto demokratické procesy byly vystřídány monarchistickým vedením staré říše Egypta. Po rozpadu Egypta se ke slovu znovu dostává vláda lidu, reprezentována v řeckých městských státech. Zde se také poprvé setkáváme se slovem demokracie. V Římě existoval římský senát a římská lidová shromáždění (comitia).
Středověk patřil monarchiím a po tomto temném období přichází demokracie nejdříve v Anglii v podobě konstituční monarchie. V 18 století následují Spojené státy a v průběhu 19 století přicházejí liberální demokracie v Evropě. Před druhou světovou válkou patřilo Československo k nejvyspělejším světovým demokraciím.
Na velmi zhuštěném průřezu historie demokracie je zřetelné střídání demokracie a diktatury. Jednoho dne převezme moc diktátor, který je zvolen v demokratických volbách, ať už se sám následně nazývá jakkoli. Tyto cykly se zrychluji s rychlejším přesunem informaci a zrychlující se dynamikou světa. V roce 1925 lidé v Itálii demokraticky hlasovali pro Mussoliniho, v roce 1933 obyvatelé Německa demokraticky zvolili Hitlera a ani Mao Ce-tung se k moci nedostal vojenským pučem. K moci se
dostal proto, že drtivá většina chudých čínských rolníků důvěřovala předsedovi Maovi.
Ve Spojených státech se v současné době rozrůstá chudoba takovou rychlostí, že lze očekávat podobný osud. Situace je tam taková, že již neexistuje demokratické řešení. USA čeká na svého diktátora. Vždy se tak stane ve chvíli, kdy demokracie není schopna najít řešení přicházející bídy. Když vládne blahobyt, demokracie je neotřesitelná.
Položme si otázku. Žijeme dnes v demokracii nebo v diktatuře? Kdo ovládá náš svět? Jak moderní svět pracuje s demokracií?
Svět dnesřídí tři samostatné městské státy, které mají rozdělený svůj úhel působnosti v ovládání světa. Zároveň velmi úzce spolupracují a doplňuji svůj vliv. Jsou to:

Washington, D.C. (District of Columbia) (vojensky)
City of London (finanční)
Vatikán (duchovní)

Ve středu každého městského státu je vztyčen obelisk na počest egyptského boha Amona, kterého někteří nazývají Amon-Re (Skrytý). Obelisky Vatikánu a Londýna pochází z Egypta. Washingtonský obelisk byl postaven zednáři na počest George Washingtona. Městské státy mají své vlastní vlajky, vlastní vlády a své vlastní zákony.
Vatikán, který je přímým nástupcem Papežského státu, byl naposledy upraven Lateránskou smlouvou z roku 1929, vládne nad 2,1 miliardami lidí. Obrovský majetek Vatikánu mu spravuje Rothschild. Katolická církev je největším vlastníkem majetku. Slovo Amen symbolizuje boha Amon-Re.

City of London je městským státem, není součástí Anglie ani neplatí žádné daně. Vznikl v roce 1694 za krále Viléma III, kdy byla založena Bank of England. V City of London je anglická Rothschildova banka, anglická burza, na ulici Fleet Street se zrodil
Reuters. Dále jsou zde všechny britské banky, pobočky 385 zahraničních bank, 70 amerických bank a samotná Bank of England. City of London má své vlastní soudy, vlajku, zákony a vlastní policejní síly.

Washington, D.C. (District of Columbia) byl založen v roce 1871. Slouží jako vojenská ruka uskupení Tří-států. Nachází se na pozemku o rozloze 10 čtverečních mil ve Washingtonu. Má vlastní vlajku a má svou vlastní ústavu a soud. Obyvatelé D.C. nemají volební zastoupení v Kongresu, nemají žádné zastoupení v Senátu Spojených státu amerických. Ve Washington D.C. stojí budova Kapitolu, ve které sídlí Sněmovna reprezentantů a Senát, dále zde stojí Bílý dům sídlo prezidenta a Pentagon symbol
americké armády. Ačkoli jsou tyto tři státy geograficky oddělené, jsou propojeny pod hlavičkou „Empire of the City
(Říše města)”

Druhý prezident Spojených států John Adams jednou řekl: “Jsou jen dvě možnosti jak si podrobit národ, jedna je zbraní a druhá prostřednictvím dluhu”. Hlavní exportní artikl “Říše tří měst” je vývoz demokracie. Finanční centrum přináší demokracii a svobodu přes Světovou banku a MMF, když nabídnou státu finanční prostředky výměnou za restrukturalizaci a následnou privatizaci. Restrukturalizace znepřehlední strukturu lidí v nových výkonných funkcích tak, aby jim nebylo divné, že jsou prodávány funkční celky, důležité pro chod státu.

Stát se zadluží ve stejném momentě, kdy ztratí schopnost ovlivňování příjmu a regulace. Jako například energetické sítě, voda, podniky strategické důležitosti, surovinový potenciál země. V takovém případě zůstanou státu jen výdaje a příjmů se vzdá. Když stát ztratí vliv na tvorbu ceny, dluh následně dopadne na obyvatelstvo. Pokud nějaká země, která se dostane do strategického zájmu “Říše tří měst” odmítne takový scénář, zdiskreditují se představitelé té dané země a pokud ani to nepomůže, v rámci osvobození lidu vstoupí armáda, která pohlídá, aby byly demokraticky zvolení ti správní představitelé, kteří se podepíšou pod takový scénář.
Duchovní centrum nám říká, před bohem jsme si všichni rovni. Autorita Vatikánu je tak obrovská a politický vliv disponuje takovou politickou silou, že mnozí ateisté se před papežem rádi pokloní. Vatikán dává pozor na veřejné mínění, o chudobě se mluví opatrně, tak aby bylo jasné, že patří do našich životů. Nic není náhoda, vše má systémové řešení. Svět rozdělili do zemí pěti kategorií, tak aby lépe zabezpečili tok kapitálu k sobě.
Uveďme si příklad:

kategorie 1 USD

kategorie 10 USD

kategorie 100 USD

kategorie 1 000 USD

kategorie 10 000 USD

Země z kategorie 1 (rozvojová země) vytěží železnou rudu, oddělí hlušinu od minerálu a do této země je zaplacen 1USD.

Země z kategorie 2 koupí za 1 USD čistý minerál (železnou rudu), ze které vyrobí železo a plech, to prodá za 10 USD.

Země z kategorie 3 koupí plech za 10 USD a vyrobí karoserii auta a tu prodá za 100 USD a následně zkompletuje celé
auto ze součástí, které prošly stejným řetězcem 1 až 3.

Země z kategorie 4 má nadnárodní koncerny, které vlastní automobilky ve státech třetí kategorie včetně řady poddodavatelských firem v nižších kategoriích a obchodní koncerny, které zajišťují obchody mezi všemi kategoriemi. Zde se soustřeďují zisky z výroby i obchodu všech kategorií ve výši 1 000 USD.

Země z 5. kategorie dodává finance všem zemím, ale nejvíce zemím čtvrté kategorie a ode všech si inkasuje profit ve výši
10 000 USD. Poskytováním či neposkytováním úvěrů udržují státy pevně v určených kategoriích.

Nyní si položme otázku. Kdo vlastní největší továrnu ve Zlínském kraji Barum Continental? No přece německý Continental. A kdo vlastní ten německý Continental? Nevíme. Hedgove fondy, různí akcionáři! A kde mají sídlo oni? Nebo kde je registrován majitel Škoda auto? V ČR ani v Německu to není. Je to v zemi, kde se dobře pracuje s dividendou. A kdo ovládá obchod? Zdá se to jako jednoduchý proces, ale aby fungoval musí se zapojit všechny tři faktory (finanční, duchovní a vojenský) rovnoměrně s tím, že na každou zemi působí jinak a jinou intenzitou.

Máme pocit, že jsme získali demokracii po svobodných volbách? Jaký vliv mají všechny okolnosti na demokracii u nás. Podívejme se jaká demokracie nás obklopuje. Demokraticky volíme členy obou komor parlamentu a demokraticky tím volíme i politickou stranu. Tato strana nebo strany vybírají členy vlády. Členy vlády tedy už nevolíme, zde může být zapojen
ovlivňující faktor. Vládu však kontroluje demokraticky zvolený parlament. Vládne se formou zákonů, které jim musí zákonodárci schválit. Členové parlamentu zastupují své voliče po dobu čtyř až šesti let. Měli bychom být spokojeni: máme demokracii.

Parlament formou zákonu schvaluje státní rozpočet, ze kterého jsou financováni učitelé, policie, hasiči, vojáci, úředníci, důchodci a přes zdravotní pojišťovny také zdravotnictví atd. Menší část jde na investice veřejného sektoru, jako jsou silnice, železnice, kultura a přes krajské a obecní rozpočty je placena místní infrastruktura.
Vláda ale jenom nepatrně ovlivňuje, či spíše neovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu, tedy tvorbu hodnot, které generují prostředky ke zdanění. Tedy podnikatelskou, či VÝDĚLEČNOU oblast hospodářství. Není schopna z pozice své autority dělat samostatná strategická rozhodnutí, která by následně významně pomáhala celému našemu hospodářství a zvyšovala životní úroveň lidí.


Například:
Všichni víme a upozorňuje na to i energetická koncepce státu, že potřebujeme nové energetické zdroje. V současné době vyrábíme zhruba 50% elektrické energie pomocí fosilních paliv, v jaderných elektrárnách cca 35% a zbývající část připadá na obnovitelné zdroje. Velká část elektráren je v pokročilém věku, jen část uhelných elektráren je schopno pokračovat po roku 2022, což znamená, že před tímto rokem může být odstaveno 40% výkonu uhelných elektráren. V tu chvíli již nebudeme vývozci elektřiny a nastává problém s pokrýváním špiček. Okolo roku 2035 začneme odstavovat zbývající uhelné elektrárny a jaderné elektrárně Dukovany bude 50 let, tedy bude na konci svého životního cyklu. Při diskuzis odborníky vyjde najevo, že spotřeba elektřiny se zvyšuje dvakrát rychleji než celková spotřeba energií. Do roku 2040 se spotřeba pravděpodobně zvýší o více jak dvě třetiny.

Vláda není schopná říct, jak nahradíme dosluhující elektrárny i když je vlastníkem společnosti, která převážně tyto elektrárny provozuje (ČEZ). Je to krásný exemplární příklad, že vláda není schopna rozhodnout v zájmu národa a vytváří prostor pro závislost. Vše je alibisticky ponecháno volné soutěži a regulaci „trhem“.

Jak ale funguje regulace trhem?
Uveďme si další příklad.
Skleníkový areál
V České republice máme akutní nedostatek vlastní čerstvé zeleniny. Dovoz ze zahraničí není řešení, protože nelze zvládnout čerstvost kvůli velkým vzdálenostem. Česká firma se rozhodne postavit skleníkový areál v hodnotě 2,4 mld. Kč, který by čerstvost do republiky dostal. Má 400 milionů Kč nachystáno z vlastních zdrojů. Za to nakoupí pozemky, připraví projekt, zajistí zdroje surovin a odbyt, absolvuje povolovací řízení a požádá banku o úvěr 2 mld. Kč na vlastní realizaci s prokázanou dobou návratnosti do 8 let. Všechno je v pořádku, ale najednou se věc zadrhne.

Banky v ČR jsou vlastněny zahraničními investory a tuzemským ředitelům ponechaly pravomoci rozhodovat o půjčkách do 1 mld. Kč. Naše částka tento limit přesahuje, a proto je žádost o úvěr se všemi průvodními podklady předána zahraniční centrále banky. Po krátké době dojde zamítavé stanovisko a to bez odůvodnění. Ještě že je zde konkurence více bank. Požádá se o úvěr v jiné bance. Výsledek je stejný. Jak je to možné? Odpověď jsme dostali neoficiální cestou: “postavte to v Rakousku a máte okamžitě úvěr k dispozici”!
Jaké je z toho ponaučení?
O velkých investicích nerozhoduje dnes v České republice ani trh, ani vláda, ale BANKY! Banky ctí rozdělení států do 5 kategorií. V každé kategorii je stanoveno, jak velké investice zde můžou být realizovány a kdo je může realizovat. Jaká životní úroveň zde bude a jak budeme závislí. Protože závislost je klíč k ovládání. Kde je demokracie? Demokraticky si zvolíme vládu, ale kdo volí
bankéře?
V dobré víře a s neznalostí výše uvedeného jsme se po roce 1990 podřídili pravidlům “Říše tří měst” a výsledek:

Demokraticky jsme se vzdali demokracie!

Říjen 2020
Rostislav Čuba
Petr Blahynka

195 thoughts on “Demokracie, neboli vláda lidu

 1. Jak vládl demokraticky zvolený Baťa ve Zlíně? Osvíceně a diktátorsky. Prohlásil totiž: chci vybudovat a povznést nejen svoji firmu, ale i město Zlín. Jenže nemám čas ani chuť se hádat o každou věc s opozicí. Proto budu kandidovat na posledním místě kandidátky Baťovců. Chcete-li, abych byl starostou Zlína, musíte dát tolik hlasů Baťovcům, abych prošel i já z posledního místa. A tak se i stalo.

 2. Chceš-li spatřit svého nejbližšího a nejsilnějšího nepřítele i spojence, podívej se do zrcadla.
  Na ostatní si stěžuj poté cos vyčerpal všechny své možnosti.

  1. Fuj, u nás nepečené nikdo nejí. Vosí hnízda jsem jim vnutila jenom jednou, místo piškotových drobečků jsem vytvarovala úl z mletých hrozinek. Byla to strašlivá fuška , ještě dneska mě bolí ruka při vzpomínce na masový strojek plný pořádně vyschlých hrozinek. U nás jdou jenom vanilkové rohlíčky, linecké a jednoduché kokosové slepované a počmárané hořkou čokoládou. Nikdo nechce máslovou náplň.

   1. Já už po několik let redukuji vánoční cukroví na tři druhy: vanilkové rohlíčky, linecké slepované marmeládou a trubičky z listového těsta plněné tepelně stabilizovaným ( za tím účelem používám mikrovlnku) bílkovým sněhem s Vitacitem. Dříve jsem k tomu pro větší pestrost objednávala i něco z cukrárny, jenže ta už před pár lety kvůli nedostatku pracovní síly přestala vánoční cukroví péct. Kolik by takové cukroví stálo teď, radši ani nezjišťuju.

    1. Moje ženuška každý rok říká – to je naposledy, co peču cukroví.
     A koncem listopadu mi řekne – měl by jsi začít loupat ořechy, letos se jich urodilo nieuriekom.

     1. Ořechový likér je výborný a léčivý. To už jste ale propásl. Ořechy se musejí sbírat do 26. 7.
      Jakáž pomoc. Budete zapíjet cukroví teplým chčajem.

    2. Já peču ve velkém, vnoučata potřebují krabičku do školy, do kroužků a na sportovní večírky.
     Ale letos poprvé vypustím Masarykovo s lískovými ořechy. Vzhledově nic moc a mám neblahé tušení, že nejvíc kousků zbaští pes.
     Ty trubičky musejí být výborné. Ale nikdy jsem se nenaučila ušlehat pevný sníh. 😢

     1. Já ho šlehám ruční metlou, bílky se špetkou soli. Když už je tuhý, přidávám postupně cukr krupice.A sáček jahodového Vitacitu ( dodá kyselou chuť a růžovou barvu). Pak to strčím na chviličku do mikrovlnky. Pak prošlehám, pak zase do mikrovlnky a tak pořád dokola, dokud sníh není horký ( teplejší než můj mlsný jazyk) a cukr i Vitacit dokonale rozpuštěný. Je to pohodlnější a rychlejší, než ho šlehat na horké vodní lázni. Pak strčím mísu do kastrolu se studenou vodou a za občasného prošlehání nechám sníh vychladnout.

 3. Já nevím… mne tento text nijak nenadchnul.

  Autor si klade otázku, zda žijeme v demokracii, ale přitom předmětný pojem nijak nevymezuje. Tím otevírá prostor pro bezbřehé a nikdy nekončící spory. S malou nadsázkou řeknu, že když v článku pana Bati nahradím slovo „demokracie“ slovem „pufodédr“, na hodnotě textu to nezmění vůbec nic.- Pokud zůstaneme u intuitivního chápání pojmu demokracie, jak autor činí, všechny úvahy o demokracii stojí na tekoucích píscích.

  Tím není řečeno, že by text neobsahoval užitečné informace, naopak. Ale jako odpověď na vstupní otázku nestojí ani za čas, strávený jeho čtením.

  1. Pan Anonym je demokrat jako z praku. Ten kdo nic neznamená ať drží hubu.
   Prosila bych seznam lidí, kteří právě dnes smějí vyjadřovat svůj pohled na věc.
   Děkuji
   🤓

   1. To vůbec neřešte 🙂
    S tím, že nic neznamenám, jsem srozuměn a spokojen, to je úplně v pořádku. A pokud tady pánovi (či snad dámě?) z mého přísného pohledu na článek pana Čuby divně pšká v životě… co naděláme?

    Kdyby nakonec došlo k nejhoršímu a anonym se tady opravdu vyzvracel, uklidím to 😀

    1. Pan Alef Nula něco znamená, na rozdíl od pana Anonyma. Na můj vkus se vyjádřil poněkud hrubě. Anonym nenapsal názor, jenom se ublink.

     1. Když ty tady nikoho nezajímáš, pytlíku. Nebýt paní Helanov a jejího smyslu pro rovnováhu, nikdo by si tě ani nevšiml.

      A že sis pošavlil vlastní triko? No bóže. Jsme šťastni, že ses nepoxral, to by bylo horší.

  2. Re: Halef

   To máte těžké, autor textu zřejmě zcela mylně předpokládal, že jste se občas spletl a navštívil ve škole klasickou hodinu dějepisu, či dokonce občanské nauky, kde vám byl původní – nepříliš zdeformovaný – pojem vysvětlen jak z hlediska historického, tak i z hlediska filozofického.
   A vy jste místo toho honil velbloudy po Sahaře a zavíral do báně neposlušné škipetary.
   Dnes to už opravdu nehrozí – děják a zemák jsou zrušeny jako nepotřebné harampádí. Takže ano, pan Čuba mladší by měl předem vydat obsáhlý slovník naučný, v němž seznámí široké publikum se svými naivními představami, co by měl ten který odborný termín znamenat.

   1. No… kdybych hledal odpověď na otázku, zda žijeme v demokracii, za smysluplný postup bych považoval následující:
    1. Sepsal bych podmínky, které musí společenský systém splňovat, aby se mohl demokracií nazývat
    2. Prověřil bych, zda systém, v němž žijeme, těmto podmínkám vyhovuje

    Autor neudělal ani jedno z uvedeného. Článek je opravdu zajímavý; mne třeba zcela vyvrátilo, jak se v Tuzemi žádá o úvěr: postavte to v Rakousku a úvěr máte zajištěn; toto – troufám si tvrdit – kdo není insider, ani se nedozví. A uvádí i jiné zajímavosti. Potud je to v pořádku.

    Ale jako odpověď na otázku, zda žijeme v demokracii, se to prostě autorovi nepovedlo. – Je to jako u Egona Bondyho s anglickou jezerní pannou: nedozvíte se o ní v povídce nic, zato o nafťákách se dozvíte všechno, což ovšem byl Bondyho literární záměr. U pana Čuby si tím nejsem jist, ale řekl bych, že analogický záměr tu nebyl.

    Hovořit o článku jako o analýze, zda žijeme/nežijeme v demokracii, je… nadnesené.

    1. Re: Halef

     Myslím, že jste upřel svůj duševní zrak zcela nesprávným směrem.
     Vidlák anoncoval pohled, nikoli vědecké pojednání…

     1. Dyť jo. To, co jsem k tomu připsal, je taky můj pohled.
      A jak správně poznamenal kdosi, kdo si ani neumí vymyslet přezdívku – jak trefně poznamenala paní Helanov – můj pohled není směroplatný. Ale je můj!

    2. „Freedom is the other word, for nothing left to lose..“ zpivala ta holka.
     Jeden detail na cely clanek ,skolniho slohoveho cviceni,je ponekud malo
     Ozyva se plac cetnych pozustalych a na funuse demokracie, nikdy neexistujici..
     Kdyz nevis o cem ..Demo byla vnucovana, az nekterym zaplnila hlavy..
     Je tam porad. Staryho psa novym kouskum nenaucis.
     Tez komunisti strany a vlady meli podpovrchem podskupinky , ktere si pestovaly sve tazne „kone“ na uspechy a finance..F bitve vo koryto.
     Clanek je zase vod yntelygenta hojne poucujicich idioty ,ale nejak podnecujici zaroven..Kdyz nic a prazdno tak synek s nejakym jmenem, co bylo v novinach s taky hodi..A tech je hromady a lacinych ..Jmeno tahne pozornost..
     Jako treba Bata. Za sto let , kdyz nevis ,tak bata,batatata na ne.
     Delka poucovaciho vysvetleni zase zaruci ,ze se nevi nic.
     Ani to nejde..Jako ve skole. Zivani a nuda.
     Vycteny vodjinud , to je stale jako ten stafetovej kolik, co si predavaji gangy akdemiku..Najdou se vzdy obdivovatele a spousty dekovnych dopisu..
     Cim vyspelejsi podvod demo i hospodarsky , tim horsi konce..

    3. Re: Zakladatel
     Přiznám se, že mne zajímají hlavně důsledky toho, čemu se říká demokracie.
     Pozoruji, že systém tzv. demokratických voleb, vyprodukoval nejen u nás, ale také v jiných zemích, parlamenty a vlády, složené téměř výhradně z neschopných lidí, s nadměrným zastoupením hlupáků. Výjimky (ať už země nebo jednotlivci) pro které to neplatí, se hledají obtížně.
     Platí rovněž pro nadnárodní parlament a komisi.
     Čím to je způsobeno netuším a ani mně to nijak zvlášť nezajímá. Důležitý je výsledek.

  3. Mám otázku na pana Vidláka:
   Nejste patrně zcela v obraze, jak to v současnosti ve Slušovicích a okolí vypadá, ale to nevadí.
   Vysvětlil Vám pan Čuba junior, proč AK dopadl jak dopadl – rozdrobený a z větší části rozkradený, nebo proč nemohl pokračovat v činnosti nástupnický DAK MOVA Bratislava, záměrně registrovaný na Slovensku, který skončil gigantickým krachem a s dluhy? Nebo proč se všem bývalým členům představenstva AK Slušovice děří mimořádně skvěle, včetně rodin Čmolíků, Drhů a dalších?
   To byl pan docent Čuba ještě aktivní – a přesto to nějak nešlo. Vysvětlil Vám junior, PROČ to nešlo? A proč například nechali zchátrat i skvěle vybavené budovy bývalých obchodů Kvatro, nebo družstevní banky?

   Pane Vidláku, najděte si čas, udělejte si s paní výlet a zajeďte si do Slušovic, k dostihovce, do Všeminy, kde nejspíš junior dneska bydlí. Nebo do parkhotelu, bývalého a kdysi skvěle vybaveného oddechového centra družstevníků, u krásného jezera a lesů.
   Sám to nemám zase až tak daleko, jezdím tam často a vyptávám se. Někdy jsou to přímo bývalí družstevníci z AK, někdy jejich potomci.
   A poptejte se jako já, tamní lidé jsou velice sdílní. Když si odfiltrujete tu nostalgii a vzpomínání na staré dobré časy a pořádek v nich, doberete se pravdy o tom, proč to tam dnes vypadá, jak vypadá.
   Jednostranné informace a filosofování tohoto typu, jsou na hovno.

   1. Protože Havel, protože Kubát (ministr zemědělství), protože Devátý, protože tajné služby a jejich zpravodajské hry, protože policie a účelové trestní stíhání, protože mééédia a jejich kampaň a v neposlední řadě protože urvi/ zachraň ( nehodící se škrtněte), co se dá.

   2. Na hovno je váš příspěvek a pokud si myslíte, že se letmými hovory s bývalými družstevníky doberete pravdy, tak i vy sám, člověče nešťastná. Přečtěte si část projevu Havla z 21.8.1990 a porovnejte si to s patnácti miliardovou kauzou Diag Human díky Pojarově výroku. Ten Havlův výrok byl v té době, vzhledem k tehdejší situaci, naprosto likvidační. Ale to nebylo všechno… Jinak, Slušovice znám dost dobře.

    Uberte plyn, pane Tomšů. Tento způsob diskuse tady není podporován.
    Zakladatel

    1. Tak když znáte Slušovice tak dost dobře, proč tedy namísto tří teček, nenapíšete něco konkrétnějšího, než jsem napsal já?

  4. No hlavně že vy tolik znamenáte, že se nepodepíšete ani žádným nickem 😂 Ale jo, jedno vám přiznám, „anonym“ je nejvíc poblikující individuum na internetu 😂

 4. Zajímavé postřehy, jenže v předestřeném okultním rámci chybí Aštar Šeran, Ušrum Ašram, Andor Šandor, ilumináti a židovská lobby, řízení odkudsi od Betelgeuze.
  Kde je siklenecké cenrum? Či centra? Jak mezi sebou komunikují?
  Kde má spiklenecké centrum například mraveniště?

  Mají něco společného Rostislav Čuba a Petr Blahynka s oním skleníkovým projektem?

  Co by poradil František Čuba?
  „Synu, založ si vlastní banku.“
  Chápu, je to obtížné. Víc než dřív. Navíc, i na to potřebuješ kapitál.

  Co bych já, nebohatý mudrlant od verpánku, poradil? Jestliže projekt je tak perspektivní, hledej kapitál na nebankovním trhu. Hledej investory. Spoj se třeba s čertem. Upiš mu svoji duši. Třeba Agrofertu, Babišovi. Jestliže zavětří zisk, půjde do toho. Chápu, že se nechceš dělit, že všechno chceš mít pod svoji kontrolou.
  Jenže jestliže nemáš dostatek vlastních zdrojů, nejde to jinak než že se rozdělíš. Není oběd zdarma.

  Co by jim poradil třeba…starý Silberstein….
  „Hmmm….jestli není lepší mít podíl na dobrém podniku než žádný podnik. Jenže takový velký podnik, jen tak z jedné vody na čisto, na jednoho kdo zatím nemá o něco menší úspěšný podnik, je tuze velké sousto. Moc velké riziko. Do toho s nima nikdo nepůjde. Ne, ne. Zatím. Zkusej napřed ukázat, že uměj, na něčem menším, na co maj. A až to dokážou, každý jim rád půjčí. Říkaj, že potřebujou dvě miliardy. A že ty jim nikdo nepůjčí. No, jestliže nepůjčí tak nepůjčí. Je jedno proč nepůjčí. Jenže miliardu by někdo půjčil? Miliarda, to i dneska je spousta peněz, by nestačila? Když budou mít pozemek, aby podnik rozšířili, začnou v menším, až budou prosperovat, rozšířej. Nechtěj všechno hned… Jestli maj rodinu, a tu by měli mít, někoho, aby to měli komu předat… Tak o tom uvažujou…. Ale napřed v menším musej ukázat, že na to maj. Hlavou.“

  1. Vy máte ve svém příspěvku samovysvětlující překlep: siklenecké centrum. – To je od slova Síkela, to nepotřebuje další výklad.

   Prostě to tady řídí síklenci – a výsledky se dostavují.

  2. Tak jest, Schumi. Napřed se ukaž, pak žádej.
   K Mravencům: Před cca 100 000 000 lety byl vyvinut program a je tak úspěšný, že funguje dodnes. Individuální vzpoury se netrpí, Mravenec „Z“ je možný jenom ve filmu. U lidí byl nejúspěšnější systém asi tak otrokářství / feudalismus. Vydržel nejdéle. Ale nebyl odolný vůči všem možným mravencům „Z“.
   Dnes je ovšem prakticky zrušen liberální demokracií a tím vším, co sebou nese. Není odolný proti ničemu.

 5. Je to OT, ale nedá mi to.
  https://www.novinky.cz/clanek/domaci-nejvetsi-euroatlanticky-projekt-od-vstupu-do-nato-vlada-ho-zatim-ignoruje-40413707
  Slyšíte zvuk trubek a víření válečných bubnů pro východoevropské státy?
  Polský projekt „Polska od morza do morza“ a americký projekt sanitárního koridoru, který oddělí Německo a Ruska v jednom. Spolek, ve kterém bude hlavní hegemon Polsko (největší počet obyvatel), v pozadí Američané a výsledkem bude slovanský kanónenfutr do války proti Rusku až dojdou Ukradinci. Sice jim to zatím dělí Maďarsko (a moc nevěřím, že do toho půjde Rakousko), ale ti ostatní jsou na to dostatečně blbí (bohužel mi mezi nimi, jak ukazuje diskuze pod článkem).

   1. Kdyby se ti psavci domluvili a alespoň v rámci redakce táhli za jeden provaz. Není to tak dávno, když jeden „kolega“ dělal rozhovor s nějakou stjúdents ze zámoří a ona si stěžovala na ponožky v sandáech a smrad z nemytých těl v dopravních prostředcích. A bylo to vlétě, když byla ta horka. A on jí nejenže neoponoval ba přímo sekundoval. Jek nejsme světoví… hmm
    Pak jim má někdo věřit a vůbec ty noviny číst. Škoda, že jsem si to nestáhla. paka

      1. Nejhorší jsou s tím Japonci. Ti nosí ponožky v sandálech již několik set let. Jsou-li u nás ponožky v sandálech znakem zaprděného češství (Ricin), co teprve zaprděné japonství?

       1. Ponožky v sandálech by téměř mohly být znakem ALTERNATIVY. Žádný mladý a krásný sluníčkář by je nenosil jako znak konformity s mladými a krásnými bezponožkáři.

        A když ponožky, tak bílé, aby to bylo dobře vidět. Žádná přizdisráčská tělová barva!

        PS: V létě,když se mi zpotí nohy mně bez ponožek v sandálech kloužou a to je naprd na práci i pohodu.

     1. Von někdo říkal že se nesmí nosit ponožky v sandálech? A kdo? Asi nějakej vypatlanec vypatlanej. Já je nosím v létě i ke kozám a neříkají nic. A že to jsou nóbl holky.

     2. Já taky. Bez ponožek okamžitě chytnu rýmu.
      Musím v ponožkách i spát, dokonce i v létě.
      Pro ty, kteří by mne chtěli označit ze změkčilosti:
      1) je mi to fuck
      2) tričko s krátkým rukávem a šortky jsem odložil před dvěma týdny, když jsem v Kauflandu chytil SARS 2, který se tak nějak přetransformoval v takový malý chronický zápal plic.
      S tím samozřejmě ani nemarodím, jen se trochu tepleji oblékám.

      1. Re: PivoJ a všichni předešlí

       Jste všichni trapná Béčka! Blbí, hnusní a tak dále!

       To JÁ(!!!) nosím fusky i na rukou!!!
       HEČ!!!

 6. Demokracie končí na hranici firmy. Firmu musí řídit ten, kdo to umí. Základní pravda.
  Jenže pokračujme: I vesnici musí řídit ten, kdo to umí. I kraj. I stát.
  A kde to najednou jsme? Odpovím si sám – u „osvíceného“ diktátora.
  Což bývá kupodivu režim, který je stabilnější a lépe properuje. Problé, je v tom, že diktátor strárne a senilní, kolem něj se objeví taková „slupka“ přitakávačů, kteří z toho něco chtějí mít – a je z toho diktatura se spoustou „rádců“ které lze korumpovat atd. K nerozeznání od víceúrovňové „zastupitelské demokracie“. Kdyby jste zvolili jako výchozí stav anarchii, dopadlo by to stejně.

  1. Viz Licht. Konstituční monarchie s osvíceným knížetem (Bergstrasse 2, Vaduz). Občané v referendu podpořili stávající státní uspořádání. Když se přejede most ze Schaanu do Buchsu, je vidět ten bordel. V Lichtu všechno OK, ve Švajcu trochu maras. V Lichtu pracují gastarbajtři (ve firmách Hoval, Hilti, Weisshaupt a dalších) ze Švýcarska, Rakouska a Německa.

  2. Demokracie nespočívá v tom, jakým způsobem kdo řídí obec, ale jakým způsobem je vybírán. Když je vybrán demokratickými volbami schopný starosta, pak může řídit obec osvíceným způsobem. A klidně třeba i “ diktátorsky“, pakliže má u lidí dostatečnou autoritu. Pokud je ale neschopný a autoritu nemá , potřebuje zrušit demokracii a zavést diktaturu, aby se u moci udržel. To je případ i této fialové vlády. Proto cenzura, proto korespondenční volba, proto zatahování země do války…

   1. Volby.
    Aby bylo možno zvolit správného „diktátora“ musí být dodrženy tři podmínky
    – systém voleb musí být přehledný a nesmí být ničím narušen
    – voliči musí mít dostatečné informace o volených (Ochrana osobních údajů je paskvil)
    – voliči musí mít dostatek zdravého rozumu a zájem o volby
    Druhá a třetí podmínka je stěží splnitelná.

 7. Jako „pohled od člověka, který byl kdysi součástí podniku, kde nic nebylo nemožné“ to je vcelku velice, ale velice, dietní.

  1. Re: věštec

   1/ každý ví, časy se mění
   2/ nebude vám tady vykládat své know-how, jak docílit svého i přes „nepřízeň osudu“.

   1. Drahý Targusi,
    již minule, při chvalozpěvu Vidláka na slušovickou stár, jsem uvedl portfolio jeho firem jež buď nevykazovaly činnost, nebo jen symbolickou. Trošku mi to nekoresponduje s onou stárovitostí jmenovaného.
    Ale, nechci na ním hned dělat kříž. Popis minulosti mu šel vskutku dobře. Nakonec, co je na minulosti k pokažení, že. Uvidíme, bude li pokračování, jak se vypořádá s budoucností. Mám trošku obavy, že budu zase!!! muset porušit slib.

 8. Nemám sílu komentovat jednotlivosti, tohle je text vzniklý v rámci úvah, co a jak dělat, aby byla podcycena skutečná příčina problémů, a ne jen zástupné projevy.

  V dnešní době je jednoznačně nejvíce skloňované slovo „demokracie“, které je používáno jako řešení, doplněk a někdy i přímo symbolizace hlavních civilizačních kritických bodů, jako je svoboda jedince, schopnost vytváření širokospektrální dohody, vytváření shody (konsensu). Už se dají zachytit i signály, že pojmenovat něco jako „demokratické“ je automaticky potvrzením pravdivosti a správnosti v těch absolutně nejširších hranicích.

  Jenže…

  Ono je to všechno úplně jinak. (Copyright na to „Vše je jinak…“ má jeden rabín z Haliče, dnešní Ukrajiny, mnou je jen použito)

  Tato sdělení buď realitu tohoto pojmenování ve svém ozáření buď vůbec nevidí, anebo – a to je podle mne pravděpodobnější – tím oslavováním chtějí zakrýt.

  Demokracie – v nám známém pojetí – vznikla jako praktický výsledek shody v období starověké řecké kultury nad použitelnou formou vlády. Potud je to takto i publikováno.

  Jenže…

  K tomu, aby řecká Res Publica („věc veřejná“) mohla existovat a dovolit si i Démos Cratia („vládu lidu“), musela vymezit pojem „lid“. A to je to, co nám neustále utajují…

  Lid v pojetí „starověkého Řecka“ byla v podstatě velmi malá skupinka lidí, kteří měli rodové vazby na půdu v tehdejším Řecku. V podstatě to byli vlastníci půdy. Mimo tuto malou skupinku lidí, ale ve starověkém Řecku byly i jiné skupinky, na které se „nějak“ definice „lidu“ a tedy i ta „demos Cratía“ nevztahovala – různí řemeslníci, obchodnníci, nájemnní vojáci – a hlavně OTROCI. V podstatě z toho vychází, že ono „Demos Cratía“ sloužilo jen jakési elitě, procentuálně cca 10% všeho obyvatelstva.

  A protože srovnávací jednotkou hodnoty toho či onoho člověka (případně celého jeho „rodu“) pro staré Řeky nebylo to, co on sám udělal, ale naopak to, kolik vlastnil otroků (v principu toto hodnotové měřítko přece platí stále – firma se určuje dle svého finančního „obratu“ a… podle počtu „zaměstnanců“!…), lze odvodit, že motorem a existenční nutností „Demos Cratía“ byli právě ti nemajetní otroci, zcela mimo jakékoli další práva… (Mimochodem, ta „elita“ dnešních dnů to už i pro“kecla“: „nic nebude vlastnit a budete šťastní“)

  Takže z tohoto pohledu lze vidět i kořeny takových prohlášení dnešních lidí – „Zlatá miliarda (vlivem událostí se už spíše dá předpokládat, že spíše už „jen“ Zlatá půlmiliarda – bojí se normálních lidí jak čert kříže)“, „Vedení elitami“, a dokonce i dekódovat onen známý „export Demokracie“ (jakožto získání nových zdrojů a otroků).

  Vždyť jde stále jen o ten samý princip – určitá forma vlády „deklarované elity“ a povinnosti, pro tuto elitu, zbytkem populace ji všemožně „podporovat“ – případně i se šťastným úsměvem na rtech i zemřít.

  Protože se ta část otroků musela v rozvíjejícím se čase nějak „saturovat“ aby tu elitu bylo možno udržet u vlády, vymyslely se některé „úlevy“, jako třeba „všeobecné volby“. To ale tak nějak nefungovalo, protože ti lidé byli od elit uměle odděleni, takže sem tam ani netušili, že mají volit jen pouze ty členy té patřičné „elity“ – takže vznikl další prvek – „zastupitelská“ demokracie, kdy už bylo dané, koho a z jaké skupiny „volit“ lze (a jednoznačně nikoho jiného).

  Stále to ale nebylo ještě to „ono“, takže nakonec se vlastníci dostali do situace, že si museli začít vychovávat „báječné“ herce, kterým byl propůjčen (samozřejmě, že jen dočasně) statut „člena elity“. Procedury a podmínky lze zkrátit do jednoduché úvahy – nesmí mít vlastní názor a musí s sebou táhnout „něco“, jak může být okamžitě zdiskreditován a odstaven, když – nedej bože – by někdy nějaký svůj názor měl, a dokonce ho chtěl i projevit.

  Čili – nakonec zde máme utajenou skupinu „vlastníků“ – jde hlavně o bankéře a vedle nich i o vlastníky „duší“ – různé „koncerny“ (a protože i oni chtějí dávat o sobě „vědět“ a ukazovat svou moc – tak známe takové věci jako „Setkání“ skupiny Bilderberg, Konference „Forum2000“, anebo tajemnější „Řimský klub“, „Trilaterální komise“ a další, ve kterých se silově určují strategické hranice „moci“ jednotlivých „klanů“ a formy přenosu těchto hranic do reality), skupinu najímaných „herců“, kteří pouze – skrze své charisma – propagují tyto určené hranice ve světě, jejich „kontrolorů“ (to je většinou státní soudní exekutiva a informace sbírající a nátlakově publikující „NNO“, známé jako „neziskovky“).

  Protože lidé ale nejsou hloupí, a uvědomují si toto rozdělení, uvědomují si i uzavřenost (pro jiné) celého „spolku“ elit, a snaží se tu hranici nějak „proniknout“, a to z mnoha různých důvodů – a na druhé straně i ve spolku „vlastníků“ je nepříjemná skutečnost „úbytku“ členů), jsou činěny pokusy o jakési „nastavení“ možnosti průniku řadového otroka mezi elitu.

  Staré „standardní“ postupy „průniku“ vytvořily v čase takové organizace jako „mafie“, vojenské elitní školy, prestižní university, jejich zákony a dril měly případné adepty „filtrovat“ podle těch základních kritérií (bez názoru a s nepromlčitelným proviněním), některé to dokonce mají i ve svých „nepsaných“ stanovách (v podstatě napodobují „zednářské“ rituály „přijetí“ do „komunity“ dané organizace, kde jsou zároveň iniciovány první důkazy „o nepromlčitelném provinění“), nověji byla zvolena praxe „posunu kariéry“ (výběru a výchovy perspektivního adepta) v rámci koncernu konkrétního vlastníka – názorně se všemi detaily je to odzkoušeno v Japonsku, Jižní Koreji a Tchajwanu; přenos do Ameriky se nepodařil, protože američané zjistili oč jde a snažili se jen „zalíbit se a patřičně provinit“ – a tak co nejrychleji „proniknout“, avšak bez návaznosti na nějakou stabilitu ve formách „bez názoru“ – oni svoje názory mění až tak rychle, že jsou pro jakoukoli váznější kandidaturu do spolku „vlastníků“ nepoužitelní.

  Nejnovější trend „selekce“ – ano, zase z USA – je dokonce v tom, že se snaží ke klasické (dobou vynucené) volbě „svobodnými volbami“ doplnit „páky“ změny volebních výsledků, protože stále více a více otroků, kteří se dostávají do určujících rolí si s sebou nese dobře ukrývaný vlastní názor, který ale voliči vycítí – mají přece stejné „otrocké“ kořeny – a pak je – o hrůzo – skutečně i volí, kroužkují atd… Takže vznikají doplňky – jako například „korespondeční hlasování“, anebo ryze „evropské“ – zrušení volebních výsledků pro nepohodlné vítěze (třeba „barevnou revolucí“), případně i „opakování voleb do té doby, dokud „volici“ nepochopí „jak“ vlastně mají volit, aby to bylo správně (Irsko, Šapnělsko). Příklady lze dohledat i velmi rychle – a to v situaci, kdy je snaha je zcela „zahladit“, protože stále jsou dost živé na to, aby ten lehký nános prachu zapomnění nešlo prstíčkem a špendlíčkem zase vynést na světlo boží.

  Takže závěrem – prosazování demokracie v kontextu dnešní reality vlastně stále není nic jiného, než silové protlačování hranice oddělující ty „vlastníky“ od těch „otroků“.

  A co s tím?

  Odstranění „demokracie“ skrze prohlédnutí jejího „otrokářského bahýnka“, je neperspektivní – v nastalém „prázdnu“ se uchytí i sám „dábel“ a to navíc i zcela nepovšimnut. Proměna demokracie v něco spravedlivějšího není možná – bude chybět ten pracovní motor otroků. Zatím mi vychází jako jediná perspektivní možnost změna nastavení lidské mysli u každého jedince – a to se týká už přímo smyslu existence člověka na planetě Zemi, případně smyslu existence člověka samého. A ne obecného „člověka“, ale konkrétně a uplně každého jednotlivě.

  1. Velmi kvalitní text…..

   Čtyři poslední řádky se ale pochopitelně momentálně jeví jako SF.

   – likvidace svobody názorů, plánované hypercenzury s kriminalizací veřejného šíření očividných pravd.

   Plus kontrola, zda se náhodou některý učitel ve škole nepodřekne a nepřipustí jiné než toho dne a týdne momentálně platné tvrzení, masivní a profesionálně zvládnuté vymývání mozků sice není nic zcela nového, ale nyní dochází k totální a pro civilizaci smrtelné proměně kvantity v kvalitu.

  2. Lentilka správně upozornila, že demokracie byla vždycky jen pro některé. Že je to vlastně jen chiméra.
   Ale i tak se o ní vyplatí usilovat. Na rozdíl od zvířat je nám dáno usilovat i o z podstaty věci nemožné věci.
   Proč nás tak naprogramovala Matka Příroda? To ví jen Buch. A sv. Václav.
   😀

   1. Ženy mohou využívat demokracie až od 20. století. Před tím volit nikde nemohly.Takže demokracie byla vždycky jen pro některé. A jak nás naprgramovala Matka příroda se taky moc neví. Začalo se to zkoumat až v 80. letech,v rámci nově vzniklého oboru sociobiologie.

    1. Asi vá zklamu, ale volební právo žen si s demokracií nějak nespojuji. Je to sice bezva, ale nevidím v tom něco extra.
     Každý muž má matku, babičku, sestru, manželku , dceru, a pokud není úchyl, nebude volit proti nim. Nemyslím si, že by muži a ženy měli rozdílné preference. ( Ale nejsem si tím úplně jistá. Spíš v to doufám. )

  3. Tyhle dlouho rozvlacny texty vsecko vysvetli do podrobna utopi vse v detailech a clovek vi zase hodno..Zase jen nejaka ucebnice.

  4. Já bych jen podotknul, že rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií je zhruba stejný jako mezi aktem a pietním aktem… Současná tzv. liberální demokracie je fakticky identická s fašismem (tedy korporátně řízenou společností). Nebo snad najde někdo nějaké rozdíly?

 9. Pan Čuba ml. mě zklamal. Úroveň jeho článku neodpovídá ani hodinám filosofie na střední škole u profesora Lásky + hodinám PŠM během základní vojenské služby. Hitler se k moci dostal pomocí demokratických voleb?
  Kdyby žil pan Čuba starší (vždy jsem jej obdivoval především za jeho enormní tah na branku), zeptal bych se jej, zda počítal s tím, že družstevní podnik, kde každý zaměstnanec má demokraticky jeden hlas na valné hromadě, v konečném důsledku nejde řídit.

  1. Re: Laco

   Laco, pokud chcete někoho topit na lžíci vody, pro příště zkuste tu vodu napřed do lžíce nabrat.
   ***************************************************************************************
   Ve federálních volbách 6. listopadu 1932 získala NSDAP 33% hlasů a stala se tak nejsilnější politickou stranou. Druhá byla Sociálně demokratická strana Německa s 20,4 % a třetí byla Komunistická strana s 16,9% hlasů

   30. ledna 1933 se Hitlerovi jeho sen konečně splnil: prezident Hindenburg jej jmenoval říšským kancléřem.
   https://www.dejepis.com/ucebnice/nastup-nacismu-v-nemecku-priprava-nemecka-na-valku/

    1. Re: Občan

     A co mám špatně? Myslím, že jsem se nedopustil ničeho svatokrádežného, když jsem namátkou flákl do textu to první, co mi vyjelo na sklo.
     Samozřejmě, Adolfek měl svůj mandát potvrzen nejen jednou, na tom se my dva asi shodneme.

     1. Nic, sorry.
      Překouk´ jsem se a místo 1932 viděl 1933.

      Jo. Zcela demokraticky a za tiché masivní podpory „demokratického západu“.

     2. RE : Targus
      Hlavně Adolfka mocně podporovala i elita národa, třeba Martin Heidegger. Vstoupil do NSDAP a stal se rektorem a čile podporoval Hitlerovu doktrínu a trvalo mu sakra dlouho, než prozřel.
      Ádovo vítězství bylo křišťálově čisté. Nadšeně hajloval celý národ.

    2. Ono už spousta levicových Němců před volbami vědělo, že nesprávně myslet není zcela bezpečné a nezaručuje dlouhý život. Z Vikipedie:
     —————
     „(…) KPD podpořila vznik ústavodárného shromáždění, které vyhlásilo Výmarskou republiku. Během druhého berlínského povstání v lednu 1919 se Liebknecht s Luxemburgovou primárně neangažovali, odmítli násilí Spartakovců k dosažení moci, ale pod tlakem okolností a Die Rote Fahne, který mj. vyzýval k okupaci úřadů a liberálních redakcí, povstání podpořili.

     V reakci na povstání povolal sociálně demokratický premiér Friedrich Ebert nacionálně-pravicové Freikorps k potlačení revoluce. 15. ledna 1919 byli Luxemburgová a Liebknecht v Berlíně strážní jednotkou Freikorps zadrženi. Luxemburgová byla po výslechu sražena puškou a střelena do hlavy, její tělo bylo hozeno do berlínského Landwehr Canal, kde se našlo až po čtyřech měsících, 1. června 1919. V Tiergartenu byl zastřelen Liebknecht a beze jména uložen do márnice. Podobně byla zabita STOVKA DALŠÍCH členů KPD,rady dělníků a vojáků se rozpadly a německá revoluce tím prakticky skončila.

     Pouze jeden voják Freikorps, Otto Runge (1875–1945), byl na dva roky uvězněn za vraždu Luxemburgové,
     za což byl později odškodněn nacisty, kteří zahrnuli strážní jednotku Freikorps do SA.

     Podle pozdější výpovědi Waldemara Pabsta (Der Spiegel, 1962), který velel zasahující jednotce Freikorps proti Luxemburgové a Liebknechtovi a který souzen nebyl, byly jeho akce prováděny s vědomím sociálně demokratického premiéra Eberta a jeho stranického kolegy, ministra vnitra Gustava Noskeho.

     Luxemburgová a Liebknecht jsou pohřbeni na ústředním hřbitově v berlínském Friedrichsfelde, kde jsou každoročně k 15. lednu připomínáni. O tom, kde opravdu skončilo její tělo, se ale stále vedou spory…“
     …….
     Závěr:
     Hitlerova Pravda a Láska prostě jen DEMOKRATICKY zvítězila nad komunistickou lží a nenávistí!……. 🙁

     Problém spatřuji v tom, že většina lidí tehdá měla v kapse jen jeden klíč a tak se s nimi nedalo cinkat!

     Proto se nedaly dělat sametové revoluce jako u nás a Hitler se musel potupně uchýlit k volebnímu vítězství. v demokratických volbách.

   1. Targusi, vy jste celý Goebbels, nedocitoval jste váš zdroj:

    30. ledna 1933 se Hitlerovi jeho sen konečně splnil: prezident Hindenburg jej jmenoval říšským kancléřem. K moci Hitlerovi pomohla totiž i velkoburžoazie a pravicové strany, které se obávali komunistické revoluce. Pomohly mu i rozpory uvnitř dělnického hnutí (komunisté × Sociální demokracie). Konec citace

    Ano, bez pravicových stran by se k moci Hitler nedostal. Takže Čuba ml. měl správně napsat:
    …v roce 1933 obyvatelé Německa demokraticky zvolili Hitlera, ale bez podpory pravicových stran by se k moci „demokraticky“ nedostal.

    Vykašlete se Targusi na lžíce vody a dávejte raději bacha na dopravní značky.

    1. Re: Laco

     Víte co, drahý Laco?
     Běžte na ha*zl a vykloktejte si.
     Budete mít na výběr, jestli vodou ústní, anebo tou z haj*lu. Ve vašem případě to je úplně jedno, kterou užijete a požijete.

     Hitler vyhrál v regulérních volbách, Občan vám přihodil hodil dokonce i procenta.
     Skutečnost, že Adolfka podpořily pravicové strany, na jeho vítězství VŮBEC NIC nemění. Pravicové strany tehdy nebyly a nejsou – prozatím – nikde zakázány. A jejich členové, resp. voliči měli stejné hlasovací právo, jako kdokoli jiný.
     Že to je povětšině banda vypatlaných pablbů, na jejich volebním právu vůbec nic nemění.

     1. Ale vubec ne. Po volbach 32 bylo jasny ,ze nadseni pro NSDP ochlazuje .
      Nastesti Stalin zakazal spojeni socdem s komunisty , jinak by zavladli.
      Nebyly to volby, ale prisne demokraticke ,zakulisni machinace von Pappena ,a von Schleichera vselijake demise, az nezbyl nikdo jiny nez Dolf.
      Nebyt demokracie tak se takovy veci nestanou..
      Dnes vedou EU taky von.
      Syn premluvil Versailama nepotrestaneho valecneho zlocince H.,/tez velmi demokraticky zvoleneho/,aby jmenoval budouciho valecneho zlocince Dolfa , von P. dostal misto velvyslance v Turecku za sve zasluhy a klepal se tam o svuj zivot a Schleicher taky von, byl sprovozen s SA vedenim.

   2. Čímž demokracie skončila, a bylo tím prokázáno, že podnik demokraticky řídit nelze. Třebaže jak se později ukázalo, onen podnik ani demokraticky. Jenže příčinou byl chybný projekt.

  2. Na to vám mohu odpovědět já. Když někdy v prosinci 89 někteří družstevníci dožadovali větší demokracie, řekl jim pan Čuba: Demokracie končí na hranici firmy. Firmu musí řídit ten, kdo to umí.

   1. Demokracie končí na hranici firmy. Firmu musí řídit ten, kdo to umí. Základní pravda.
    Jenže pokračujme: I vesnici musí řídit ten, kdo to umí. I kraj. I stát.
    A kde to najednou jsme? Odpovím si sám – u „osvíceného“ diktátora.
    Což bývá kupodivu režim, který je stabilnější a lépe properuje. Problé, je v tom, že diktátor strárne a senilní, kolem něj se objeví taková „slupka“ přitakávačů, kteří z toho něco chtějí mít – a je z toho diktatura se spoustou „rádců“ které lze korumpovat atd. K nerozeznání od víceúrovňové „zastupitelské demokracie“. Kdyby jste zvolili jako výchozí stav anarchii, dopadlo by to stejně.

   2. No jo, ale nakonec Čuba st. skončil v 89 převratem na valné hromadě družstva, mocně fedrovaným jistým Devátým.

  3. Laco,
   utrpěl jsem ve Vás hluboké, ale opravdu velmi hluboké zklamání.
   Ode dneška budu muset kontrolovat každé vaše tvrzení, jestli se náhodou nemýlíte.
   Třeba pokud budete tvrdit, že se obědvá v poledne, znejistím a půjdu si pro jistotu vyheledat na internetu, zeptat, jestli se náhodou správně neobědvá o půlnoci.

 10. Dík za článek. Utvrdil jste mne v tom, že su asi geniální, protože aniž bych znal přesně všechny ty historické peripetie včetně vztyčování obelisků, už dávno jsem přišel na to, že vlády, obzvláště ty naše, koloniální, jsou na ho… a na nic a o všem rozhodují kartely. Jen mi trochu uniká, jestli ta Čína a Rusko je prozatím mimo ty hlavní struktury, nebo to tak jenom hraje. No a u těch dvou autorů by mne pak zajímalo, zda na to dolarové rozdělení světa přišli až po tom neschválení úvěru, nebo dříve. Ty skleníky se mají totiž stavit nedaleko a dosud je tady o té situaci prakticky ticho po pěšině.

  1. Re: JT

   Čajna jede tvrdě po linii státní kapitalismus – tedy prý. Asi jo, když podnik se zahraniční účastí musí být nad 50 % čínský.

   A Ivani to mají jasné. Kdo chtěl zpátky domů i s penězi, musel zdanit. Pak Vladimírek vyhlásil jednorázově daňové prázdniny výměnou za převod peněz do matičky Rusi.
   A finále je takové, že zahraniční podniky v RF jsou jakože vypláceny z peněz zablokovaných po 24. 2. tohoto roku, případně jsou na šéfy vedeny trestní spisy, protože BEZDŮVODNÉ zastavení výroby je v Rasíji trestné.
   Vladimírek je v tomto punktu náramná zfííííně a jede přesně podle zákonů.
   Rasíííja až v první řadě…

 11. Závěr článku je dost slabý, pokud jej srovnáme s celkovou linií. Pracoval jsem v bance patnáct let a nevzpomínám si na případ, že by z nějakých tajemných polických pozadí mě umravňovali při poskytování úvěru. Vždy má banka i u oslňujícího projektu obavy, že přijde o peníze a zpravidla (vždy) je odmítnutý žadatel nespokojen (a více či méně to dává najevo). Příklad: projekt tunelu pod předělem Šumperk – Jeseník. Jiná věc je, že jsme (pod cenou) prodali strategické podniky, např. hospodaření vodou (Veolia) a že stát nedokáže pod politickými tlaky rozhodnout ve výstavbě a obnově klíčových energetických zařízení. Tam a v rozhodování státu obecně je vidět ta tajemná ruka (vidím jen jednu – tu z Ameriky). Papeži jsme ukradeni a Londýn je v područí USA. Nepopírám vliv několika mocných, ale u nás se to projevuje jinak, ne rozhodováním o poskytování zanedbatelných úvěrů do řádu stamilionů, ale v Dukovanech, Temelínu, nákupu zbraní a jiných maličkostech.

  1. Re: Homér

   Homére, Homére, opět nedáváte pozor.
   Jak je stanoven HORNÍ limit pro rozhodovací proces, v němž má ZÁSADNÍ úlohu ČESKÝ vrcholový manažér z banky – dcery?
   Jak je stanoven HORNÍ limit pro rozhodovací proces, v němž má ZÁSADNÍ úlohu ZAHRANIČNÍ vrcholový manažér z banky – matky?

   Eh, no nic, spěte všichni dál.
   Kdo z vás by se chtěl dobrovolně probudit, tomu BEZPLATNĚ poradím, na jaké místo v automotivu se dostat, aby mu přišly rozhodující informace až pod nos. Nicméně stejně vám to ho*no pomůže…

   1. To máte pravdu, ale asi to bude v řádu miliard. Vyšší částky mohou mít jiné schvalovatele a tam můžeme konspirovat, jak se nám zachce, protože do toho nevidíme. Ale největším producentem penízků je válka, na začátku pro zbrojaře, na konci pro stavebníky obnovovatele. Penízky půjdou za těmi nejvyššími, zaplatí do těch spodních pár miliard lidí (konkrétně Targus a další kverulanti, Homerovi a StK sníží důchod) a všichni se pak budeme mít dobře. Tolik politická ekonomie H.S.

    1. Re: Homér

     Když nejste manták, na válce se dokážete slušně opeřit i v pozici blátošlapa.
     Napíšu to jinak.

     Kdybych nebyl kokot, dnes bych se v důsledku války v Jugošce válel buď:
     – někde v příkopě s prostřelenou hlavou , anebo
     – na Seychelách s hlavou otlačenou od balíku stodolarovek namísto polštáře z prachového peří.

     Ale ani tak si nenaříkám, jestli mi rozumíte.

     Ukrajina je totéž, stejné principy, stejná schémata, stejná rizika. Záleží jen na vás, zda popadnete příležitost za pačesy.
     Neboli zda vaše motivace přebije výši nesporně existujících rizik.

   2. Homer ma zajem uplatnovat sve spisky a povoluje je cist a kdyz na ne nekdo reaguje ,tak prispevek zakaze / f nadsenem boji za svobodu slova jen pro sebe/ , aby je zadny ctenar necetl ,kdyz se mu nelibi.
    Hraje si na vrchniho demofasistu ,miniPinocheta. F boji taky za demo , tu jeho..A jejich.

  2. Papeži jsme ukradení?
   Ondyno se chlubila jedna farářka od Husitů, jak dobře si vede její církev v Číně.
   Pašují tam Bible, je to tam složitý, všechno tajně, křesťané jsou nuceni pracovat v podzemí. Hrozí jim nucené práce v převýchovném táboře a mnohdy i šikana celé rodiny.
   Přesto to slečna farářka nevzdá. Má velké úspěchy v osvětě Číňanů a pozvali ji i do Vatikánu a tleskali jí tam i kardinálové!!!!!!!!!!!!!
   Papež určitě ví, že i v Kotlině má věrné bojovníky. Kteří za Kristovu lásku ochotně prolijí i krev. ( Samozřejmě, né vlastní. Slečna farářka do Činy nejezdí, posílá tam osvícené Číňany, kteří již pochopili Pravdu. )

   1. A to ani nemluvím o Halíkovi a třeba biskupovi Tomášovi Holubovi, zapálenému aktivistovi ze z Plzně.
    O v Kotlině má Vatikán svoje bojovníky a náramně se jim daří. Ty silně přepísklé církevní restituce jsou nejhmatatelnější důkaz. Co je v kasičce, to se počítá. I ve Vatikánu.
    😉

    1. Helanov, naše země je proti Polsku nebo Maďarsku silně ateistická. A nemohu najít někde ve svém okolí (i v tom nejširším) jiný příklad než Svědky Jehovovi. Tam silně vidět nesnášenlivost. Vaše zkušenost je jiná, takže nemůžu vynášet nějaké nadnesené názory.

     1. Nevadí mi církev, pokud se mi nevměšuje do života příliš. Jsem sice „věřící“ právě té Československé církve husitské, ale je to nějaký úřední šotek. Od šesti let (a to je sakra dávno) nevěřím. Tehdy jsem usoudil, že když je Bůh vševědoucí a všemocný, je to pěkná svině, když nechává lidi dopouštět se takových lumpáren jakých se dopouštějí.

      Na druhé straně, když mi umřela máma, tak se ozvali a zorganizovali celý pohřeb a to zadarmo. Tedy: pak farář žádal každý rok před Vánoci nějaký příspěvek a dlouhá léta jsem mu stokorunu posílal. Pak dvě stě – a pak se odmlčel. Možná umřel.

      Nemyslím, že by církev byla něco škodlivého. Hodně starých lidí opečovává po psychické stránce. A některé mladé lidi odvede od drog tím, že jim nabídne jinou požnost.. Takže jako obvykle – schíza. Sám nevěřím ale nebráním nikomu, aby věřil.
      V co chce.

      1. Také mi nevadí věřící jak lidé. Ale silně mi vadí církevní potentáti.
       Křesťanství, stejně jako i islám, jsou misijní náboženství. Jejich úkolem je draftovat další ovečky , ZA KAŽDOU CENU.
       Z mého pohledu je ta farářka od Husitů stejně škodlivá, jako ten bigot, který přivezl do muslimského Súdánu náklad Biblí. Mně se také nelíbí dovoz Koránů a podobného čtiva do zemí s křesťanskými kořeny.

     2. To je pěkné, že je naše země silně ateistická.
      Ale nějak se mi to nerýmuje se stoupající mocí kléru. Bohoslovecké fakulty chrlí bohoslovce po desítkách, vlastně i aktivisté Minář a Roll jsou nedostudovaní velebníčci.
      V nemocnici, kde kdysi měli na nástěnce jídelníček, se dneska skví úřední hodiny nemocničního kaplana.
      A protože pestrost, tak k nemocniční kapli brzy přibude i nemocniční mešita a synagoga.
      Vojenského kaplana jsem znala jen z literatury. Dneska je nezbytnou součástí každé vojenské jednotky.
      Pro někoho je to určitě pokrok. Ale pro mne krok zpátky.

      1. Berte to tak, že je to „hnutí“ stejné jako LGBT+, Zelení a podobní. Církev je prostě jedna další neziskovka. Souvisí to s rozkolísaností společnosti. Lidé pociťují nejistotu ve všem svém počínání, nejsou schopni si přiznat, že nejsou zcela pány svého osudu a tak hledají zastání. Někteří v KSČM, někteří u Zelených a jiní zase u pánbíčkářů. Pořád je to lepší, než se stát smažkou nebo alkoholikem.

       (A další hledají zastání třeba na blogu Litterate… [;>))

       1. Sakra bohatá a mocná “ neziskovka”.
        Ti kaplani v nemocnicích oblbují staříky bez příbuzných. Proč by měl odúmrť shrábnout erár, když může skončit v církevní kasičce, no ne?
        ( Jenom můj pohled na věc. )

 12. Ono jde také o to, že některé regiony jsou prostě více investičně rizikové, např. investovat větší částku do skleníků v JAR, taky bych se jako bankéř asi cukal.
  A pokud si je nějaká kultura schopna zvolit do svého čela Fialu… tak to prostě svědčí o komparativně větším investorském riziku než v jiném regionu.

 13. Pane Vidláku, v důležitých věcech toho článku máte bohužel pravdu. A pravda je, že když jsem do dočetl, tož jste mi zkazil neděli!
  Smutná pravda… kde je východisko?

 14. S tim Continentalem je to jednoduché. Poté, co v roce 2007 Continental od Siemensu koupil jeho automotive divizi, se dostal finančně do problémů, tak byl koupen „rodinnou“ firmou Schäffler. Poté se sám Schäffler dostal do finančních problémů a jeho dluhy byly kapitalizované bankami. Takže je to standardní korporát vlastněný finančním kapitálem…

  1. Ještě aspoň citát z článku. Celý text je hodně dlouhý, ale stojí za přečtení. Zásadně to všechno zčásti víme, zčásti tušíme, ale nechceme si to připustit. Alespoň ne v celém popisovaném rozsahu.

   „Na území ČR je dnes položeno nejméně 30000 km páteřních optických kabelů asi s 1 500 000 km optovláken. Cca 98% optických páteřních sítí je privátních a většina v úplném, nebo částečném vlastnictví zahraničních společností. Mapa jejich průběhů a vzájemných průniků, která by měla spadat do kompetencí ČTÚ, pokud je mi známo, neexistuje. Běží-li po takových páteřních sítích strategické okruhy státních institucí, což pro ČR platí v plné míře – tedy vlády, tajných služeb, ministerstev obrany, zahraničí, vnitra, energetiky, průmyslu, financí a dalších, či komunikace týkající se infrastruktury /dopravy, rozvodů VN, ropovodů, plynovodů, energetických zásobníků, vodovodních sítí, nebezpečných výrob/, jakož i výzkumu a významných obchodních informací /např. stav tendru dostavby JE/, existují desítky míst, kde je možné tuto komunikaci“ napíchnout“. To zejména v uzlech, v kterých se signály větví, nebo kvůli útlumu optického signálu opakují. Provozní bezpečnost páteřních tras je zajišťována tzv. „kruhovými spoji“. Tzn., že každý páteřní okruh je zálohován jinou cestou. Komunikující nemají ani tušení kudy jejich komunikace probíhá. A zde je řada možností celé informační toky jednoduše a nekontrolovaně, často i mimo území republiky napíchnout a získané informace odeslat na patřičná místa ke „zpracování“. O tom se nikdo a nikdy nic nedozví.. Jako mnoholetý manager konstrukce optických okruhů a autor jejich rozsáhlé databáze vím o čem píši.“
   https://www.novarepublika.online/2022/11/zetakorupce-pokracovani-reserse-zastupna-valka-usa-s-ruskem-ii

   1. Paranoidní představy, že jsme stále někým sledování zas tak moc paranoidní nejsou. Jsme. jenže není kapacity, která by ty veletoky většinou zbytečných dat nějak „vytěžila“ pro prospěch… Koho vlastně?

    Druhá věc je ta, že pokud optiku vlastní soukromník, může ji také na něčí příkaz (nebo s hlavní u hlavy) vypnout. A to by byla skutečně katastrofa.
    Jenže kdyby ji vlastnil stát, byl by to jen další klacek vlády, kterým by mohla mávat. Takže taky špatně.

    1. Kdyz prasklo, ze Obama odposlochaval po celem svete kdekoho, i svou kamaradku z Vychodniho Nemecka, tak zaroven vyplavalo na povrch i mnohem zavaznejsi zjisteni.

     Hlavni internetove uzly v Evrope jsou v Dansku a Nemecku (Frankfurt).
     Uz si nepamatuji, jak to meli osefovane v tom Frankfurtu, ale Dansko si jeste pamatuji:
     Tam nemuseli vubec nic pokoutne napichavat, tam to bezelo za POMOCI danske tajne suzby. Politici sice breceli, ze o nicem nevedeli, ale to se mi nechce verit.
     V klicovych bodech elektronicke komunikace meli dokonce sve mistnosti se zarizenim a vlastni infrastrukturou napojenou na mezinarodni site.
     Takze zadne pokoutne odposlouchavani za pomoci nahodile zasunutych USB bazmeku, jak to Hollywood ukazuje bezmozkum, ale pekne uhledne vedene kabely do predem pripravenych mist.
     Pochybuju, ze se neco zmenilo.
     Proto jsem s tak smal, kdyz jeceli, ze Huaiwei muze odposlouchavat.
     Vsuchni mi znami ale maji Huaiwei za velmi neduveryhodnou znacku.

 15. “Marnost nad marnost” – cituje Franta nebo Pavel svou svatou knížku. A dostal po papuli od mlčící většiny už tolikrát! Je v zájmu všech lidí udržet rozmanitost ve všem, protože rozmanitost = život. Zglajchšajtovat cokoliv může jenom tupý germán a jeho přisluhovači (kolaboranti) s kopím nahoru. Takovým je přilbice k hovnu nebo ji mají jako kamufláž.
  Mlčící většina může mít krev Avarů či Kumánů, Polovců. I Alef položil na stůl papriku.

  1. Re: Ládik!!!

   Protože banky spolupracují a chtějí jištění na celý projekt, v tom je to kouzlo.
   Jinak samozřejmě skleník byl příkladem. Ve Východní Marce by nikoho ani nenapadlo pracovat rukama (No FUJ, ty prase!!!) a navíc ještě ve skleníku. A kdyby už omylem ano, stavěl by se tak, aby byl dostupný „jedničkovým národům“.

   https://www.denik.cz/ekonomika/v-dolni-lutyni-se-uz-rysuji-rozlehle-moderni-skleniky-20180816.html

   Mám samozřejmě na mysli dojezd do práce, nikoli cenu polystyrénových hampejzů, pěstovaných v pokusu o vodu a v tekutých hnojivech, růstem podporovaným foukáním dusíku a oxidu uhličitého (vše je vyrobeno z ruského plynu, který byl demokratizován průletem přes Říšské trubky.

 16. Analýza nijak oslňující. Nevím, proč tam pletou Amona-Ré. Že by další stoupenci teorie GP, kontinuálně vládnoucího nejméně 3 tisíciletí? Že bychom zkusili hledat hlouběji, v Atlantidě nebo Lemurii? Podobné úvahy pokládám za kontraproduktivní. I kdyby byly pravdivé (pravděpodobnost konvergující k nule), stejně neexistuje možnost důkazu. Zato spolehlivě odradí 99,9% populace uvažovat o tom, že možná opravdu existuje centrum světové moci a že vlády jsou většinou jenom divadlo, dekorace a články, které realizují rozhodnutí učiněná úplně jinde.
  To, že národní vlády většiny zemí prakticky nerozhodují o směrech rozvoje a strategických investicích, ale pouze o (některých) daních je jasné. U nás jsme se podobných možností vzdali už v roce 1990 a nechali jsme rozhodovat TRH. Představa TRHU, jako dokonalé samoregulující veličiny je samozřejmě absurdní. Nicméně většina populace tomu věří jako písmu svatému.
  Že v současném (západním) světě o všem rozhodují banky, je zřejmé. Na jedné straně jsou to zcela objektivní, na úrovní fyzikálních zákonů rozlišující TRHY, na druhé straně všichni s napětím sledují, jestli se příští týden rozhodne FED posunout sazbu o nějaký zlomek promile sazbu nahoru nebo dolů. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo pláči.
  I když se v zásadě s vývody dá spíš souhlasit, přesto je analýza příliš zjednodušená. Ze schematu by se například zdálo, že se strategické podniky budou stavět pouze v zemích první (USA), nebo druhé (SRN) kategorie. Pročpak se tedy převedla komplet do Číny (tj. země druhé až třetí kategorie) nejen výroba, ale postupně i výzkum a vývoj? Když jde navíc o zemi, kde se strategie nenechává na TRHU, ale KSČ přímo stanovuje na řadu let strategii rozvoje?
  Klíčové je, k čemu analýzu použijeme. Analýza by neměla být samoúčelná, měla by sloužit k tomu, aby bylo možné dělat správná rozhodnutí. Řadě přemýšlejících lidí zřejmé, že západní model řízení vede (pro většinu lidstva, ne nutně pro elity) do pekel. Jak z toho ven, to už tak jasné není.

  1. Představa TRHU, jako dokonalé samoregulující veličiny je samozřejmě absurdní. Nicméně většina populace tomu věří jako písmu svatému.


   Většina populace to nejspíš vůbec neřeší, protože to je na ně moc komplikované.

   Trh funguje, jak předvedli veksláci socialistickému plánování, jak předváděli pašeráci britské koruně, jak předvádějí nejrůznější padělatelé už od starověku.

   Jen má také své hranice a když to přepísknete, tak můžete zničit i sám sebe. Třeba Římská republika nebo USA.

   Jinak egyptský obelisk není v londýnské City, ale na nábřeží ve Westminsteru.

   1. Kdyby trh byl samoregulující soustava, směřující ke stabilitě (stálým poměrům), pověsili by burzovní makléři a tržní autority řemeslo na hřebík a požádali o místo úředníka se stálým
    měsíčním platem. Nanejvýš by ve volném čase šmelili se zašantročeným materiálem.

    1. Co tím chcete říci, Idiotronicu?

     Burza je poddruh trhu.

     Samozřejmě, že tam jsou samoregulační mechanismy. Cena se určuje jen tak, že jeden chce za to koupit a druhej prodat.

   2. Ále prdlajs.
    Žádnej TRH – politici, korporace, ideologie… o tom rozhodujou.
    Nebo snad (například) o tom, že nebudeme brát levný plyn z Ruska, ale budeme ho brát draho od Američanů, rozhodl TRH?
    TRH (přání a poptávka zákazníků) naopak dnes nerozhoduje nejspíš už vůbec o ničem.

    1. Ano, oni to rozhodli arbitrárněm bez ohledu na trh a trh na to reaguje tržně, zdražuje se.

     Kdyby ne tak není drahota.

     Kdyby byly demonstrace hned, jak Fiala poprvé řekl: „No tak všichni trochu zchudneme“ tak se zdražuje daleko méně.

     1. Kdyby „politici“ nedostali příkaz rozhodnout “ arbitrážně“ tak, aby DOŠLO k očekávanému zdražení ,

      (čti: přelití peněz desítek miliónů na účty nepatrné zahraniční menšiny)

      – plus kdyby nedostali za úkol způsobit, k tomu, aby v důsledku onoho UMĚLE VYTVOŘENÉHO zdraženíplynu nedošlo ke krachu průmyslu i zemědělství, mnoha států,

      – pak by to byli opravdu politici – a nikoli fialové či jinobarevné „to“ co sedí a slouží ve evropských vládách a pro co jazyk dosud nevytvořil slušné jméno.

      1. Proč ten příkaz dostali v téhle formě jen u nás a ne po celé EU stejně ?

       Řekl bych, že příkazy nepříkazy, mohli to dělat trošku jinak. Stačí se podívat na jiné země v Evropě.

       Oni na ně mohou občané tlačit jaksi víc, než nenásilnejma demoškama, ale těm se taky nechce a bude se jim chtít, až to bude moc pozdě.

       1. Na to, „proč ten příkaz dostali jen u nás“, byste se musel zeptat jinde.

        V jiných zemích v Evropě občané ani nemuseli „tlačit nenásilnejma demoškama“, a přesto se jejich politici zachovali poněkud jinak, než ti „naši.

  2. Re: Václav

   Tak mi VJETECKY zdůvodněte, proč německé firmy sedí v Říši a platí daň 30%, zatímco třeba v přilehlém okolí by platily polovic.
   Jaké další důkazy ještě potřebujete, když ve Čtvrté Ojroříši není nezadluženého státu?

   1. To Targus.
    Samozřejmě, analýza (i můj příspěvek) jsou zjednodušené.
    Fungujících mechanismů je vždycky víc. Některé působí stejným směrem, jako působí aktuální trendy elit Západu, některé protichůdně, některé mimoběžně… Pro lidstvo jsou důležité dominantní trendy, a ty nevidím dobře.
    (Dobrý) příklad: Od některých německých firem kupovala naše firma zařízení, takže jsem s jejich techniky byl v kontaktu.
    V Německu stále ještě existují (víceméně) rodinné firmy, které mají v daném (úzkém) oboru celoplanetární dosah. Například jedním ze světových lídrů vývoje/výroby válcovacích stolic pro válcování hliníkových fólií je firma Achenbach. Firma, která o sobě tvrdí, že má tradici 500 let (původně snad vodní hamry na mletí rudy), přičemž válcovací stolice vyrábí zhruba 100 let.
    Mluvil jsem s lidmi, kteří pracují pro tuto firmu už třetí generaci. Ředitelem (a spolumajitelem) je syn a vnuk předchozích ředitelů (majitelů). Přestože se zabývá hlavně obchodem, skutečně rozumí nejen vlastní výrobě, ale (do jisté míry, samozřejmě) i výrobě na jimi produkovaných zařízeních. Seděli jsme s ním, ostatními (našimi i jejich) zaměstnanci v hospodě, diskutovali u piva o technických problémech…
    Zaměstnanci jsou k firmě loajální a majitel je lojální k nim. Ukázka kapitalismu, jak jsme si jej idealizovali začátkem devadesátých let. Takových firem jsem tam (i třeba v Anglii, Rakousku…) viděl víc.
    Ale taky jsem viděl, jak některé z nich převálcoval byznys. Velké peníze (často z USA). A náhle bylo všechno jinak. Propouštění, na řídících místech nafoukaní troubové… jak je u nás běžné… místo kvalitních mašin sračky…stupidní prodejně výrobní strategie…
    Četl jsem, jak například Henry Fond nesnášel finančníky a byl proti tomu, aby rozhodovali v reálné ekonomice. Velice dobře mu rozumím.

    1. Zase slepej a hluchej k pricinam s vidinama nasledku.
     Rozhoduje treba jista soukroma banka od 1913..
     Ani kartely uz nejsou , jen vlada totalni politicky plutokracie ma navrch..
     Zmaskarovana jako demo..

    2. Re: Václav

     V Německu existuje kulové s přehazovačkou. Já jsem se ptal na CELÉ Německo, vy mi odpovídáte JEDNOU firmou.
     Píšu pět a lépe příště…

     A znova – PROČ v Čtvrté říši existují firmy, které daní své zisky z dcer právě zde, když mohou klidně danit jinde?
     Ne, rodinnými pouty to není. Máte-li jiný názor, poučte nás, které rodiny drží BASF, VW, Bosch, Siemens,… blablabla…, můžu pokračovat ještě půl hodiny.

  3. Václave, ty starý chřestýši, dobře ty. Jen snad drobnost: trh nemůže být veličina, mechanismus, nebo tak něco.

 17. Je třeba nechat banksterům ochutnat jejich medicínku – všechno jsou to šovinističtí bílí geronti, kteří se pokoušejí vládnout světu. Je třeba odstranit diskriminaci s ohledem na rasu, pohlaví, věk a sexuální orientaci. Konec nadvlády bílého muže.

  1. TDX

   V Goldman Sachs sedí ve vedení Ind, Nigeriec, míšenka, i s ní je tam 6 ženskejch z toho 2 vypadají tak na 35 a jedna na 40.

   Nejstarší vypadá Oppenheimer a tomu je 59.

   Geronti, to je sedmdesát a víc. Něco jako Brežněv, Černěnko, Andropov.

   Jenže Reaganovi bylo 70 když nastoupil do funkce, Zemanovi skoro sedmdesát, Mitterrandovi 65 když nastoupil do funkce a 79 když končil. – Byli víc v kontaktu s realitou než náš Rakušan 44, Pekarová Adamová 37, Černochová 49, Bartoš 42 či Petr Fiala 58.

   Rakušan utíká před podřízenejma, protože po něm chtěj rozhodování o věcech, které on nechápe, asi jak Major Major z Hlavy 22, jestli tu knížku znáte.

   V Barclay’s máte zase jednoho Inda, jednoho egyptskýho Araba, 5 ženskejch. Takže zase víc, než většina.

   Spíš než o tom, jestli je dotyčnej bílej geront nebo ne, je to o tom, jak pořádně zná to, o čem mluví.

   1. Ze 14ti vedoucích GS je 6 žen. Ovšem až po r. 2018. Do té doby to byla čistě mužská parta.
    Ze 14ti vedoucích je 1 Ind (majitel Arcelor Mittal) a 1 amík nigerijského původu (od 17ti let žije v UK a USA).
    Pouze Harris(ové) je méně něž 50 let (1976), Uhl(ové) méně něž 60 let (1968) a Johnsonovi méně než 60 let (1966).
    Všichni ostatní jsou 60, 60+ a 70+.

    Ti s exotickým původem a/nebo ženským pohlavím jsou v BoD US firem nově (nejdříve po r. 2015), protože „kvóty“. PLUS jsou buď majiteli významných firem, lobbyisty nebo úspěšnými právníky či fofrspekulanty.

    1. No a co jako?

     Pořád to nejsou geronti. (Co zákazník chtěl, to dostal.)

     Radši řešte naši vládu dětinů a tohle nechte plavat.

     Politika ani obchody se nedělají ani pohlavím, ani pletí a dokonce ani ne fyzickými výkony, sexuálními výkony a ani pohlavníma hormonama.

     Dělá se to mozkem. Z mozku na to potřebujete hlavně paměť a analytické schopnosti.

     V sedmdesáti má úplně každej o 20 let více životních zkušeností, než měl v padesáti. Tomu se nedá utéct.

     Jestli si někdo myslí, že bez zkušeností dokáže to, co jiní s desetiletími zkušeností v oboru, tak je nejspíš volič naší vlády.

     1. Ale houbeles. Jestli věříte, že tihle jsou tam kvůli svým schopnostem, a ne rodinnému původ, rase, příslušnému náboženství, majetkům a své sociální bublině, tak jste přinejmenším naivní. Tahle jejich grupa je de facto aristokratickou teokracií kříženou s plutokracií a oligarchií. Pokud nemáte stejný původ a naturel, nedostane vás mezi ně ani genialita spojená s výjimečnými sociálními schopnostmi. A tenhle jejich domnělý pocit nadřazenosti nad všechno a všechny je potřeba vytáhnout na světlo boží, ukázat, že jde o stejný relikt jako třeba Vatikán a postupně ho přes tlak veřejného prostoru rozemlít a zneškodnit. Zatím žijí skrytě v té své bublině a trpí pocitem, že tahají za nitky jako nějací bohové.

      1. Já jsem právě psal, že tam jsou kvůli své rase.

       Jen tomu stejně rozumí a vrcholná rozhodnutí se dělají někde jinde. Ne však o dvou miliardách.

    2. U britu vedou playboy Sunak , jeho jedina schopnost byla vdat se za dcerku miiardaaare a Indie, a Kwantag z Ghany , pocita penize a rozhoduji kdo dostane..
     Ocekavaji se dalsi pronikave uspechy britu ve svete..
     Feministku vykopli sou politicky prave ted vic korektnejsi..

     1. https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-britsky-premier-ma-problem-indicka-firma-ktera-vyplaci-dividendy-jeho-manzelce-stale-pusobi-v-rusku-40413732
      ***
      (…) Akshata Murtyová, manželka britského premiéra Rishino Sunaka získává roční dividendu ve výší 11,5 milionů liber (v přepočtu 341 milionů korun) od indické IT firmy Infosys, která nadále působí v Rusku. Uvedl to britský list The Guardian. Firma, která patří tchánovi britského premiéra, má podle listu nadále zaměstnance ve své moskevské kanceláří a platí dvěma místním subdodavatelům. I když po ruské invazi na Ukrajinu slibovala, že se stáhne. (…)

 18. Díky, uloženo a už čekám na další. Te´d ještě aby si to přečetlo víc lidí, hlavně mladých a aby tomu dokázalo porozumět. Bohužel se obávám, že na ně je to moc náročné, na rozdíl od nás starších.

     1. Re: borsky

      Na co čekáte?
      Trestní oznámení na všechny zúčastněné a do větračky ve špajzu vsadit rouru z kamen. Následně všem debilům napsat formou podání dopisu na podatelnu (potvrzenou kopii dobře založit doma) od kdy zahajujete vytápění tuhými palivy bez komína a bez schválení kominíkem.

      1. Darebáci jsou všichni zúčastnění,to je pravda. Určitě v paneláku bydlí nějaký právník,který trestni oznámení ve zrychleném režimu může podat.

       1. Trestňák sesmolíte dokonce i vy, pokud vám bude záležet. Je úplně jedno, jestli to je psáno na hlavičkovém papíře s razítkem renomované právní kanceláře, anebo lacinou propiskou na hajzláku. Paragrafy najdete dnes na netu během 5 minut.

     2. Re: borsky

      Ještě maličkost. Nevím, zda se jedná o nájemní bydlení, nebo to jsou družstevní byty, případně domy, resp. v tzv. osobku.
      Každopádně máte docela velkou paletu k osobní obraně svých práv.
      Vyhrabejte nájemní smlouvu, anebo si fofrem najděte adekvátní §§, které by vám měly zaručovat užívání vlastního nebo smlouvou pronajatého majetku.

      Tady máte odkaz, se kterým můžete začít pracovat.
      https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-prava-na-pokojne-uzivani-majetku-jako-zakladniho-prava-jednotlivce-v-ramci-evropskeho-systemu-ochrany-lidskych-prav-68479.htmll
      Dále pak adekvátní §§ v Občanském Z.

      1. Díky za všechny odpovědi.

       V mém případě se jedná o společenství vlastníků, ale problém se týká půlky města. Dvě sídliště, škola, ústav sociální péče, několik firem. Záležitost vzbudila dost velkou pozornost, konšelé začali horečně jednat. Video z jednání šlo na internetu, chvíli jsem se díval, ale přišlo mi to jako mlácení prázdné slámy. Každý se hlavně hájí, že dělá, co může, a dohromady nemůže nikdo nic.

       Myslím, že trestní oznámení teď ničemu nepomůže. Kdybych ho měl podat, nevím na koho. Na město, nebo na teplárenskou firmu? Nejspíš mají máslo na hlavě obě strany. Teď je hlavní, aby se začalo topit. Každému musí být přece jasně, že je situace neúnosná, snad se na něčem dohodnou. Otázka je, kolik to bude stát.

       Naštěstí venku svítí slunce, o život zatím nejde.

       1. Re: borský

        Neznámý pachatel a péče o státní/ obecní majetek.

        MÁTE PRAVDU v tom, že trestňákem sice ničeho extra nedocílíte, ALE!!!!!!!!

        Do hry vstoupí možnost, že to přistane na stole stejně postiženému policajtovi.
        A to stačí!!!
        Kolikrát jste byl ve svém životě předvolán na výslech, či podání vysvětlení?
        Opravdu si myslíte, že nezačnete zmatkovat, když vás někdo tři hodiny griluje a vyhrožuje paragrafy citovanými z Trestního zák.?
        Vy potřebujete na ty svině ZATLAČIT, aby se konečně domluvili, jak budou postupovat dál a aby vám pusztili teplo, o nic jiného teď nejde.

        Dále vám připomenu, že můžete dokonce i páchat trestné činy, pokud jejich skutková podstata slouží k odvrácení hrozící škody, ochraně zdraví, či dokonce zamezí ohrožení života vlastního či třetí osoby.

        Ergo kladívko – vy klidně můžete přijít k rodinnému baráku starosty či šéfa výtopny, vykopnout dotyčnému dveře a vyhodit ho z baráku, pokud budete schopen prokázat, že vaše manželka či dítě by se mohlo nachladit a onemocnět.

 19. Zajímavý článek.
  K tomu Vatikánu :
  Biskup Malý si liboval, že Bergoglio navštívil Bahrajn. Že je to vstřícná muslimská země, jsou tam i křesťanské svatostánky.
  Bodejť by nebyly!!!
  V zemi pracují křesťanští gastarbajtři , tak ať se po té dřině mohou aspoň pomodlit.
  Púvodně v Zálivu pracovali chudí Arabové, hodně jich bylo z Palestiny. Všichni dostali padáka, tihle ropní monarchové mají největší hrůzu z chudých soukmenovců. V Kuvajtu totiž vítaly modré límečky Saddáma chlebem a solí.
  Bahrajn je vrahounský režim, žijí tam převážně šíté, ale vládnou chamtiví sunnité. V roce 2011 bylo velmi krvavě potlačeno lidové povstání, desítky mrtvol.
  Ale Bahrajn je na dostřel blízko Íránu. A protože Írán je Belzezub, tak je Bahrajn prima kámoš a přeje mu nejenom Bílý dům, ale žehná mu i papež.
  To bych blila. 🤮

  1. Ale té demokracie jsme se vzdali demokraticky. Aspoň něco. Nikdo nás nenutil.
   Konec konců, i v 48 to národ demokraticky naházel klukům z Karlína. Lidi byli zklamaní z Francie a Anglie, tak to vzali ode zdi ke zdi. Asi nějaké naše špecifikum.

    1. Re: idiotronic

     Operace Gladio
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Gladio
     Ovšem ve wikině je ze skutečného příběhu asi tak 10 %.

     Dále bych doporučil k zaznamenání název organizace, uvedené v 1. řádku. Ta měla na svědomí i toto:
     https://www.databazeknih.cz/knihy/vybusnina-operace-cia-splinter-factor-129727

     Nějaké základní info o SF bylo i na wikině, ale jak se zdá, obsah tak silně pobuřujících událostí se stal poněkud nevhodným…

    2. U nás to měli bolševici líp ošéfované.
     Beneš jel už v roce 1943 navštívit Stalina, ačkoli mu to měli Britové za zlé. A Jan Masaryk nepodal demisi a pozdě bycha honil, když zjistil, že je Stalinovým pohůnkem. Že pomohl legitimizovat komunistickou vládu.

     1. Re: Helanov

      JM nebyl ničím jiným, než finálním produktem, kterému se v jistém období říkalo „zlatá mládež“.

     2. Add Beneš. Myslím, že to bylo trochu jinak než se ventiluje.
      On trochu prozřel po Mnichovské dohodě a asi chtěl získat co nejvíce pro republiku.

 20. Děkuji, pro mne moc zajímavé! Teorie o ovládání světa Říší tří měst vztahující se až k vládcům starověkého Egypta zní poněkud konspiračně , ale naše třicetiletá zkušenost ji vpodstatě potvrzuje. Demokracie s limity….
  Moc se těším na další článek !

  1. Zrejma blbost , mesta nic nevedou , jako nevedli Benatky kdysi , stale vetsi vzor pro dnesek ,ale vladne nekolik plutokratu a jejich otroku /ti uz nejsou ani sluhove ,nebo podrztaskove ve sve ponizenosti/, ,ani se neskryvaji s tim..

 21. Dalo mi celkem práci projít celý text. (Nudil mě.) Vše je, jako příklad, je nejspíš správně.
  Jenom – proč pro to potřebovali autoři tolik slov, když tvrdá fakta tam vlastně ani nejsou?

  1. Re: Sk

   Už jste slyšel slovo gůgl?
   Do 5 minut si najdete to, o čem si myslíte, že vám v článku chybí. Akorát musíte zvládnout umění vkládat do g. správně formulované dotazy.
   Jinak třeba v otázce energetiky, resp. produkce elektřiny snad nic ověřovat nemusíte. Je toho všude plno. Uhlí dojíždí, bo bio a eko, Dukovany dojíždějí taky.

  2. Kocoure souhlas.

   Jestli má Olga pravdu a je to nějaká starověká legenda, tak autor rve na cosi starého cosi dnešního.

   Ani jeden ze tří není městský stát. I když u Vatikánu bychom to se zatnutýma zubama mohli uznat alespoň po formální stránce, protože je to město-stát. Jen obyvatelstvo je jaksi importováno z celého světa a rozmnožování moc nedá, takže je to spíš taková Strakovka katolický církve.

   City of London je malá kancelářská čtvrt a je téměř bez obyvatel.
   Washington DC měl v sedmdesátejch letech asi 70% černošské populace a jak postoupili na společenském žebříčku, tak se ze „svého městského státu“ odstěhovali. Je to jen hlavní město mocného státu. Banky sídlí jinde.

 22. Až na pár nepřesností a zjednodušení v historickém exkurzu do dějin demokracie není moc co dodat.
  Jediné, co mne napadá, jít nyní zkontrolovat zásoby calvadosu a následně pilně ochutnávat, jestli se právě nekazí.

  A uspořádat anketu na téma:
  Kdo se ještě diví Putinovi, že vtrhnul na Ukrajinu?

  1. Vy ste fakt hnusnej, starej, škaredej a vůbec…
   Děsivý je, že cesta ven bez rozbití držky většiny prostě není.
   A odpověď na poslední řádek?
   Většina populace.

   Oni to vymazávání mozků, indoktrinaci, implantaci lepšolidství, prostě umí. A to už bez ironie. Jsou v tom špičkoví. Umí naprogramovat mozky k přesvědčení, že myslet podle programu znamená být lepší, než ostatní, než lůza kolem. Jsou špičkoví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *