18 července, 2024

… a na Bílou horu budeme v dobrém vzpomínat (aneb URNA klepe třikrát…)

Dnešní psaní je pro mne bolestné, protože veřejným prostorem se prohánějí dvě témata, ke kterým mám osobní vztah. Ten vztah se jmenuje smutek v duši a je okořeněn něčím, co musím považovat za svůj životní neúspěch. V dnešních konotacích se z tohoto neúspěchu však stává tragédie národa… Těmito tématy je české občanství (spojované nyní s korespondenční volbou) a restituce.

Pro ty později narozené si dovoluji připomenout, že po roce 1989 bylo přijato několik málo zákonů, kterým se souhrnně říká „restituční“ a kterými byl navrácen (některý) majetek (některým) subjektům. Protože jsem v letech 1990 – 1992 byla dopuštěním Božím poslankyní Federálního shromáždění, byla jsem u toho a myslím, že v kontextu dnešní doby je potřeba poukázat na některé události a souvislosti, které v dnešní době, avšak v návaznosti na restituce a diskutované udělování českého občanství, dostávají zcela nové souvislosti.

Dlužno říci, že ze začátku roku 1990 vypadal restituční proces velmi nadějně, protože (ještě před mým nástupem „na plac“, tedy kooptovaným Federálním shromážděním), byl přijat zákon č. 119/1990 Sb., nazývaný krátce „o soudních rehabilitacích“, který v zásadě říkal, že každý rozsudek, vynesený za trestný čin, který měl ideologický podtext jdoucí proti komunistickému světonázoru, má být zrušen. A to bez ohledu na občanství, které dotyčný odsouzený v mezidobí získal. Tyto rozsudky obsahovaly velmi často trest propadnutí majetku, takže bláhoví antikomunisté se naivně domnívali, že když se zruší rozsudek ex tunc (tedy od počátku), což bylo v zákoně uvedeno, automaticky se jim navrátí i zabavené majetky.  Protirestituční boj začal prakticky okamžitě po volbách odehravších se na prahu léta 1990, ovšem opět na začátku to tak nevypadalo. Do ústavněprávního výboru Federálního shromáždění se dostavil tehdejší tajemník místopředsedy vlády, JUDr. Cyril Svoboda se seznamem nemovitostí, které žádá vrátit Římskokatolická církev a církevní řády s tím, že, poslouchejte dobře, už nikdy nic jiného církev žádat nebude. (dovoluji si připomenout, že jednání Ústavněprávních výborů obou sněmoven, která se konala společně, byla nahrávána, takže by to mělo i nyní být dohledatelné.) A členy výboru ubezpečil, cituji doslova, neb to bylo zcela zásadní a tudíž zapamatovatelné, že každé číslo popisné a katastrální území osobně zkontroloval a ubezpečuje členy výboru, že je vše v pořádku. Výsledkem byl známý průser, kdy byla řádu Voršilek vrácena Nová scéna Národního divadla. Cyrda zkontroloval čísla popisná – stavby bohužel nikoliv – a sestry Voršilky neměly tolik slušnosti, aby tento majetek, nabytý omylem, vrátily zpět, případně za finanční kompenzaci majetku původního. Zákonem by bývalo bylo možno učinit cokoliv – ale kdo by se namáhal, když to sypalo, že… 

Po velkých dohadech jak to, že se nepojede dle zákona o soudních rehabilitacích a vrácení majetku má být provedeno dle zvláštních zákonů, byl za obrovského osobního nasazení jeho zpravodaje, Ing. Rostislava Senjuka, přijat zákon č. 403/1990 Sb., tzv. „malý restituční zákon“. Jednalo se o vydání především později, až po roce 1950 zabavené nemovitosti, zejména o činžovní domy. V zásadě se jednalo o domovní fond, dílny a drobné podnikatelské stavby, což odpovídalo poslední fázi znárodňovacího procesu, nikoliv o zásadní majetkovou podstatu výrobního charakteru. Oprávněnými osobami, tedy těmi, kdo mohl o vrácení majetku žádat, byly „fyzické nebo soukromé právnické osoby, kterým byly věci odňaty.“ Okruh oprávněných osob byl uveden v ust. § 3 cit. zákona a považuji za nutné jej zde uvést celý:

§3 Další oprávněné osoby

(1) Zemřel-li vlastník nebo byl-li prohlášen za mrtvého, vydá se odňatá věc dalším oprávněným osobám v tomto pořadí:

a) dědic ze závěti, dožil-li se dne účinnosti tohoto zákona;

b) děti vlastníka a jeho manžel, který žije ke dni účinnosti tohoto zákona; není-li některé z dětí vlastníka v den účinnosti tohoto zákona naživu, jsou na jeho místě oprávněnými osobami jeho děti, a není-li naživu některé z nich, jeho potomci;

c) rodiče vlastníka, nejsou-li naživu osoby uvedené pod písmenem b), kteří se dožili dne smrti vlastníka;

d) sourozenci, kteří žijí ke dni účinnosti tohoto zákona. V případě, že některý ze sourozenců ke dni účinnosti tohoto zákona nežije, jsou oprávněnými osobami na jeho místě jeho žijící děti.

(2) Nejsou-li osoby uvedené v odstavci 1, vydá se odňatá věc dědici vlastníka, a není-li naživu, jeho žijícím dětem.

Dlužno podotknout, že v době přijetí tohoto zákona platil ještě Občanský zákoník č. 40/1964Sb., poznamenaný sice třemi drobnými novelami, přijatými v průběhu roku 1990, leč na určení dědické posloupnosti, orientované především na možnost získání odúmrti státem, nebylo možno se pro účely restitucí příliš spolehnout.

Pozoruhodné je ovšem jedno, totiž ust. § 6 odst. 4, zákona o „malé restituci“, které znělo a stále zní takto:

(4) Je-li oprávněnou osobou devizový cizozemec, přiloží k výzvě potvrzení příslušné Správy pro věci majetkové a devizové, že nemovitost nebyla vypořádána mezistátními dohodami.

Což znamená, že pro vydání majetku nebylo vyžadováno české občanství. Zákon dbal pouze na to, aby někdo něco náhodu nedostal dvakrát, což je legitimní požadavek.

Zcela jiná situace byla při projednávání tzv. „velkého restitučního zákona“ č. 87/1991 Sb., který časově těsně předcházel zákonu o tzv. „velké privatizaci“. Už jen předřazení restitučního zákona před zákon o privatizaci byl skutečný porod, a to bez ohledu na logickou námitku, že dokud nevíme, co a jak se bude restituovat, není možné rozhodnout, co a jak se bude privatizovat. Již tehdy se objevily hlasy, že za nevůlí k restitucím stojí tehdy všemocný ministr financí Václav Klaus, který chystal kupónovou privatizaci a hodlal za její provedení získat Nobelovu cenu za ekonomii. Tomuto jeho postoji by odpovídalo i jeho jednání vůči mně osobně. Byla jsem totiž jedním ze tří zpravodajů (společně s Rostislavem Senjukem coby ekonomem a Václavem Bendou poskytujícím „ideologicko-filosofický dohled“) k tomuto zákonu. Račižte si povšimnut: v této věci jediný právník… holka, které bylo sedmadvacet a vůči níž Klaus nepřestával osobně intervenovat po všech koutech té šílené budovy, zvoucí se Federální shromáždění. Chodil po chodbách a provolával „tak bojujte proti té Samkové, tak bojujte…“ Já jsem kvůli tomu chodila plakat na WC, protože jinde soukromí nebylo. Nicméně jsem i přes to trvala na tom, že vrátit se má všechno, co bylo ukradeno – éééé znárodněno – a to všem. Přesto, že se mnozí poslanci významně angažovali stejným směrem (ráda bych připomenula: Pavel Bratinka, Jiří Skalický, Michal Malý a MUDr. Karel Novosad, který následně spáchal sebevraždu za okolností, které dodneška považuji za zcela nedůvěryhodné), výsledky byly naprosto chabé, a to zejména z dnešního hlediska.  

Jaké majetky se vracely, ponechám ke samostudiu laskavého čtenáře, ovšem dovolím si významně upozornit na ust. § 3, které oproti „malému restitučnímu zákonu“ přidal pro žadatele o navrácení majetku významnou, ba přímo zásadní podmínku, a to státní občanství ČSFR, a to, pozor, nikoliv v době odejmutí majetku, ale v době podání žádosti o jeho vydání. To vyloučilo na příklad všechny emigranty z USA, kteří automaticky ztratili české/československé občanství přijetím amerického, neboť zde byla smlouva o nemožnosti dvojího občanství. A taky všechny ty, kteří byli odsunuti ze… Sudetoněmecké župy – to pro případ, kdyby jim nějaký majetek byl znárodněn až po 25. únoru 1948.

Došlo také k dalšímu zásadnímu omezení okruhu oprávněných osob. Především byly jako oprávněné vyloučeny veškeré právnické osoby, což mělo pro rozsah restitucí zdrcující dopad. Důvodem byl zcela lživý důvod, že vlastníky obchodních podílů nelze dohledat. Není a nebyla to prokazatelně pravda. Ke stahování akcií došlo v rámci znárodňování naprosto koordinovaným způsobem a soupisy akcií byly v létech 1990 – 1991 stále uloženy v depozitu Živnostenské banky. Dohledatelných bylo přes 90 % akcií a obchodních podílů. Kde jsou ty soupisy akcií ovšem dnes, to ví snad Bůh. Tímto způsobem bylo zabráněno v restituci tisíců „rodinných akciových společností“, mimo jiné též továrny na znojemské okurky, jejíž majitel převedl svůj podnik na akciovku, aby mohl ve formě akcií vyplatit věno svým dcerám. Podobných případů pak byly desítky tisíc. Stejně tak byl omezen i výčet fyzických osob, které měly právo se o restituční nárok přihlásit. Na základě osobní intervence tehdejšího děkana Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Mečla, z KSČ(M) (a opět, byla jsem osobně u toho, pamatuji si to…)  byli praneteře a prasynovci shledání „příliš vzdálenými“ příbuznými původních vlastníků, takže byli vyloučeni z možnosti žádat rodinný majetek. Tím byli postiženi zejména čeští Židé, jichž se z koncentračních táborů vrátilo zpět žalostně málo a oprávněnou osobou po celé řadě příbuzných by byl právě jen prasynovec nebo praneteř. Byla tím zachována odúmrť pro dědictví státu tak, jak k tomu směřoval původní Občanský zákoník z roku 1964? Nikoliv… bylo zachováno portfolio majetku pro velkou privatizaci.

Nyní se podívejme na to, komu byl ve skutečnosti majetek restituován: nikoliv českým spolkům (s výjimkou Junáka a Sokola, kteří prokázali svou právní kontinuitu v zahraničí), nikoliv českým kampeličkám, družstvům, záložnám, společnostem s ručením omezeným. V zásadě restituce dosáhl pouze jeden právní subjekt, a to subjekt s mezinárodně-právní subjektivitou, totiž Římskokatolická církev. Nyní se nám objevuje na stole další osoba požívající mezinárodně-právní subjektivity, totiž Lichtenštejnské knížectví. Ani těm Schwarzenbergům, tedy hlubocké větvi, se majetek nevrátil, i když jim byl odňat na základě totálně právně absurdního „Lex Schwarzenberg.“ Neměli mezinárodně-právní subjektivitu, tak měli po ptákách.

Pro to, aby se mohlo jednat o lichtenštejnských restitucích, je ale nutno se vypořádat s tím občanstvím, které se, jak vidno dnes, v roce 1991 coby podmínka utilitaristicky schválilo v rámci zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích – velké restituci. Tehdy podmínka občanství byla žádoucí, dnes je nežádoucí. Možná si řeknete, že je to nesmysl: se 108+1 jde přece lehce prosadit „lex antischwarzenberg“, který můžeme nazvat „lex Lichtenštejn“, nač se tedy párat s nějakým občanstvím?

Nu a teď to přijde:

JESTLIŽE dostanu občanství Lichtenštejnové, dostanu je zpět všichni bývalí sudetští Němci. Sorryjako, ale jejich vítačky Velkého Vůdce (a volební výsledky Henleinovy stany) jsou zdokumentovány příliš dobře, než abych byla ochotná souhlasit s udělováním občanství potomkům vlastizrádců.

JESTLIŽE budou mít bývalí obyvatelé bývalého pohraničí české občanství, kdo zabrání (však Posselt si na tom vybudoval kariéru, a nejen on…) restitucím sudetoněmeckého majetku, anebo jeho tučným náhradám? Omlouvám se, vážení čtenáři, ale otázka udělování občanství se vztahuje k Sudetským Němcům a jejich potomkům – nikoliv k emigrantům po roce 1968, jak je obecně prezentováno. To je prostě false flag…

Důsledky tohoto vývoje, jehož reálnou možnost vám zde předestírám, jsou několikeré:

 1. Z hlediska restitucí bude objem navráceného majetku či jeho náhrad bude pro občany ČR s trvalou dlouhodobou rezidencí v ČR objemově neporovnatelně menší než „restituce“ dalších subjektů. Jinými slovy čeští restituenti budou majetkově ve významné menšině. Či ještě jinak: v ČR budou restituovat co do objemu prioritně nečeské subjekty, český ekonomický element potlačen ještě více než je nyní. Česká ekonomika bude, dle mého odhadu, méně v českých rukou než v 19. století.
 • Protože cca 40 let po Velké Sametové revoluci skutečně nebude moci být většina německého majetku fyzicky vydána, dojde na finanční kompenzace, jejichž výši si vůbec nedovedu představit. Ale jak praví známý marketérský slogan „kde je vůle – tam je cesta“, aneb kde je 108+1, tam se přece můžeme domluvit i na dnešních cenách včetně zohlednění inflace, což konec konců, už nám ukázal cestu zákon o církevních restitucích.  Výsledkem může být naprostý finanční kolaps státu. Poté, co vlastně vůbec nevíme, kolik dlužíme/za kolik ručíme v rámci války na Ukrajině, bude tato rána poslední ranou k možnosti nazývat Českou republiku ekonomickou entitou. Čeká nás Argentina, v jejímž rámci se rozebere to, co by snad ještě zbylo.
 • Sice tvrdím, že velká část německého majetku nebude způsobilá k fyzickému vydání, avšak jedna část zcela rozhodně způsobilá bude: totiž rodinné domy… Ty mají konkrétního fyzického majitele – českého, pochopitelně. Vydání nemovitého majetku tohoto charakteru nebude – při přijetí příslušného zákona – bránit vlastně vůbec nic. Pro korektnost je nutno dodat, že dle zák. č. 87/1991 Sb., tedy velkého restitučního zákona, nebyly povinny vydat soukromý majetek osoby, které získaly majetek po emigrantech, pakliže prokázali, že „nebyli protěžováni.“ Osobně jsem zastupovala svého času případ, kdy rodinný dům ve  Střešovicích nebyl vydán, neboť jeho nabyvatel – ministr vnitra Obzina a jeho potomci prokázali, že „nebyli oproti ostatním žadatelům zvýhodněni.“ Takže summa sumárum komunistickým papalášům domy po emigrantech zůstaly. Co myslíte, budou mít Češi před Němci podobnou ochranu? A taky se už těšíte z toho, že potomkům a příbuzným obětí holocasutu jsme majetek nevrátili, ale potomkům podporovatelů režimu, které rodiny těch „nezpůsobilých k podání restituční žádosti“ poslali do plynu, těm ten majetek vrátíme?  

Pakliže se skutečně vydáme touto cestou, je jasné, že se jedná o konečnou likvidaci České republiky jako – byť jen formálně – samostatného státu. I když tomu nebudeme moci třeba zabránit, je potřeba vědět, kam se řítíme a po věky budoucí pamatovat, kdo je původcem těchto zatím pouze jen plánů.

Na konci mi dovolte osobní poznámku: je mi celkem jasné, že tato moje úvaha je naprosto za hranicí snesitelnosti tolerance všech těch kumpánů, kteří jsou nyní u moci. A zde se nacházejí dvě možnosti: buď mě začnou stíhat pro šíření poplašné zprávy či spáchání nějakého podobného trestného činu… ovšem pak výše nastíněný scénář nemohou realizovat… Tedy realizovat jej samozřejmě mohou, ale bude zřejmé, že moje odsouzení bude protiprávní a v rozporu s realitou, anebo si tu realizaci ještě alespoň chvíli rozmyslí a nám se to přece jen podaří nějak ustát. Pokud tento článek, poslouží byť jen k minimálnímu oddálení bezbřehého udělování českého občanství a „restitucí na xicht“, splní svůj účel. Pokud k tomu URNA, či kdo má dnes ty protirežimní živly na starosti, potřebuje vůči mně nějakou akci, prosím, nechť slušně zazvoní. Přijdu jim otevřít. Při vyrážení dveří by si mohli namoci rámě, které by následně mohli případně i potřebovat pro svou vlastní obranu… protože znáte to… když chodili pro Židy, mlčel jsem… když chodili pro … no dál je to notorieta. Jen dnes, dle mého názoru a zachycených signálů je možno ještě přidat jedno „kdy jsem mlčel“… když přišli pro kolegy příslušníky…

Tak se všichni držte…

Klára

P.S. Omlouvám se, že je to tak dlouhý, ale víc už historii zkrátit neumím…

141 thoughts on “… a na Bílou horu budeme v dobrém vzpomínat (aneb URNA klepe třikrát…)

 1. Říkám to už od začátku, kdy se tady němci začali roztahovat a kupovali a nechávali zkrachovat jednu fabriku za druhou. Po tisíci letech neúspěšné snahy o vojenské obsazení se jim dobudování Říše podaří ekonomicky

 2. Havel, Čalfa, Junek, BIS – jak se to rýmuje ?

  Církve, takže i Církev, dostávají úrok (tedy lichvu – což je těžký hřích), “ díky“ inflaci je to už několik miliard.
  Naštěstí se ze všeho mohou vyzpovídat a obdržet rozhřešení. To je obrovská vymoženost, unikátní, neznám jiný spolek (možná nějací satanisté ???), který by to tak měl.

  Jasně že rozložený stát bude rezignovat na udržení si Sudet apod. Dycky jde o majetky.

 3. Připadám si jako v absurdním divadle, kdy je divák nedobrovolně součástí děje. A to ani tak absurdní divadlo shlédnout nechtěl.

 4. Všimli jste si toho, píše vás sem jen dvacet 20, možná třicet a možná padesát s přeběhlíkama.
  Ste spokojený?

 5. Ještě poslední poznámku k otázce vrácení církevního majetku. I když nejsem katolík, opět musím připomenout historické pravdy, o kterách se málo mluví. Obecně teď položím otázku každému, kdo je plný zlosti a v odporu proti jakémukoliv navracení majetku církvi po roce 1989.

  Desítky roků studuji historii, historické dokumenty, ze svědectví očitých svědků a znám stovky a tisíce případů z dob řádění komunistů a těch, kteří obecně dostali díky KSČ moc a s komunimem měli společné jen to, že jim umožnil projevit brutalitu a svinskou povahu, kdy byly surově odvlečeni kněží, představitelé církve, řeholníci i řeholnice, byl zabaven, zničen, barbarským způsobem spáleny celé knihovny, předměty církve, rozkradeny starožitnosti a majetek nevýslovné historické hodnoty, devastovány objekty křesťanských chrámů, klášterů aj. Bylo to v podstatě dědictví našich předků, náš společný majetek pro budoucí generace, jenž byl nenávratně ztracen.Podíleli se na tom i sovětští funkcionáři a jejich poskoci, kdy ožralí pálili na hromadách vše co jim přišlo pod ruku na dvorech, hřáli se kolem, chlastali jako dobytek…a co mohli ukradli.

  Kněží a vězni svědomí, věřící si v komunistických lágrech prožili krutá mučení mnoha způsoby, hrozné zacházení i ponižování, které je zdokumentováno, vylíčeno přeživšími…
  Skutečně je zde někdo, kdo je ochoten se jediné oběti těchto zvěrstev podívat do očí a říci mu, i když není již mezi námi: Církev nemá nárok na navrácení zabaveného a rozkradeného majetku? Váš osud a ani vaše utrpení pro mě nemá žádný význam, žádnou hodnotu? Nezajímá mě. Je někdo schopen si uvědomit hodnotu a cenu, zrůdnost, která byla pošlapána, zdevastována za přihlížení mnoha lidí, bez postihu a následků? O co přišel celý národ a jakou zažil krutost? Lze ji právně a finančně vyčíslit nebo je na místě pokora a uznání historické pravdy, bez ohledu na nějaké vyúčtování. Bohužel, ani zde opět není snaha o smíření o nalezení zdravého rozumu, ctnosti.

  A nyní je prostor pro ty, kteří budou opět plivat, že? A jak pak k tomu majetku církev milý pane přišla, že
  Ale to už je úplně mimo toho co jsem psal a vlastně i mimo potřeby to zde nějak řešit. Děkuji za pochopení a možnost se vyjádřit

  1. O jaké historické pravdě píšete?

   Otroci platili výpalné i pánbíčkářům po staletí. Těm nižším to bylo stejně málo platné, protože se oficiálně nesměli ani rozmnožit, aby nekonkurovali lichvářské vrchnosti.

   Programově pálení knih, ničení památek, fašismus i komumunismus byly banksterské projekty.
   Kostely byly provozovány i za socialismu.

  2. Manipulátore Romane

   Problém s církevními restitucemi je, že nejsou podle stejných pravidel jako ostatní restituce, ale mají speciální pravidla.

   Druhý problém je, že jim to sebrali komunisté, ale vyplácí se z toho, co se vybere na daních ode všech. I od těch, co byli taky okradení a nic nedostali. Kdyby církev chtěla vracení jen od komunistů, tak by to bylo pochopitelné. Třeba od presidenta Pavla, poslance Babiše, předsedy vlády Fialy, europoslankyně Konečné, ex-prezidenta Zemana a tak dále.

   Církev se dohodla s dalšími církvemi a uplatila je. Restituce bly vyplácené dokoce i církvím, které tu v okamžiku ani nebyly.

   Každej duchovní je jen chamtivej zloděj, podvodník a darebák.

   1. Pokud jde o majetek v restitucích vrácený církvím,je to špatně. Vždy měl základ v práci a jejích výsledků lidí služebných. Až na výjimky darů a to mnohdy vynucených. Nikoli v práci vlastní.

   2. Pokud vám historická fakta o zločinech komunismu připadají jako manipulace, pak je to smutné, ale máte právo na názor. Nikdo vám ho nebere.

    Je faktem, že způsob restitucí po roce 1989 církvím byl nespravdlivý. Více jsem o tom psal v odpovědi paní Samkové. To však nevyvrací právo na zákonné a přiměřené právo na navrácení majetku a uznání jiných faktů, které se staly.

    Že by majetek měli vrátit komunisté se zdá být sice logické a pěkné, ale je vidět , že nemáte znalosti platných zákonů, tehdy i nyní. Nelze to provést jinak, než podle zákona. I v běžné právní praxi existuje tzv. právní nástupce, dědic, např. po zemřelém, nebo co se týká převodu majetku na novou právnickou osobu. Tento nový právní nástupce po komunistické vládě byla nová vláda vyšlá z událostí po roce 1989, která „zdědila“ tento majetek po předchozí a podle všech zákonů i mezinárodních bylo otázkou kdy a jak se s právem na navrácení majetku a odčinění zločinů a křivd vypořádat. Pokud by někdo tvrdil, že na to církev neměla nárok a kdoví jak k majetku přišla, musel by to opět řešit nějaký soud. Opět je to pouze věcí názoru, který je sice zajímavý, ale protože si i vy přejete právní řešení a spravedlnost i pro sebe, nemýlím -li se, mělo by se to řešit právní cestou. A to je vždy velmi problematické. Po listopadu 89 do funkcí, do vlády stejně jako dnes nastoupili mnozí zcela nekompetentní, nezkušení lidé a tak to nemohlo dopadnout jinak.
    Chci říci, že v době komunismu se vytvořily pro národ a běžné lidi dobré věci, kterých je třeba si vážit a to je třeba oddělit od těch jiných křivd, protože lidé pracovali pro národ, pro svoji vlast a často ani ne pro nějakou ideologii.

    Stejně tak je to s duchovními. Katolická církev je vinna mnoha zločiny, zvláště pokud jde o inkviziční procesy a jiné přehmaty, nespravedlnosti, ale o každém člověku, o každém knězi tvrdit, že je chamtivej zloděj, podvodník a darebák, to může opravdu jen diletant . Mnoho z nich bylo neskutečně obětavými, přátelskými lidmi, kteří i nasadili své životy, v obou válkách i v dobách totalitních režimů a váš soud nad nimi je trapný. Někdy je dobré nastavit zrcadlo.

    1. A bude se taky vracet, co teď kradou občanům Ruské federace nebo sportovcům?
     Nebo jedni jsou fuj na věčné časy , kdežto druhým se musí odčiňovat i za čarodejnické procesy, neb to přeci mysleli dobře?

     1. Asi jste mé komentáře nečetla dostatečně pozorně. Mě se jedná o co nejspravedlivější a nejoptimálnější řešení, které by se mělo nalézt. Zjevně se nenašlo. Zatajuje se pravda, dokumenty a fakta. Pokud na sebe budou lidé pouze pokřikovat a urážet se-obecněji, tak to není nikdy cesta k nějakému řešení. Téma tu bylo dané článkem paní Samkové, takže proč to rozšiřovat o problémy současné vlády a jejich poskoků, kteří se neštítí zabavit majetek jen v souladu se západní válečnou ideologií. Někdy mě překvapuje, jak daleko do historie jsou lidé ochotni zajít, aby si obhájili své povrchní názory. Kdyby se tak postupovalo ve všem, tak by mnoho národů nemělo právo nic vlastnit, nic budovat, na ničem pracovat, protože názor je nadřazen realitě a faktům. Inkvizice a spol je svinstvo, které leží jako balvan na katolické církvi minulosti, až dodnes. Neřeší to ovšem problém restitucí po roce 1989 a ten je třeba řešit z hlediska zákonů, soudu, odborníků, případně referenda, ne podle všemožných názorů na historii běžných občanů.

      1. Restituce bylo politické rozhodnutí schválené odsouzeným poslancem, který šel druhý den hned do lochu. Na zákony, soudy, odborníky nedbal nikdo.

       1. Takže tady máme precedens, podle kterého by se mělo postupovat.
        Existuje zde několik hlavních politických stran, které byly sponzorovány z podivných zdrojů. Mnohokrát se ukázalo, že šlo o úplatky, korupci. Přijde čas, kdy někdo bude zkoumat z jakých finančních zdrojů ta která politická strana vůbec existovala, kdo ji sponzoroval. Takže jak přišla ke svému majetku? Prací, poctivou činností? A pak bude někde diskuze, že by se majetek politické strany měl odebrat, protože byl získán nečestně. Kam až půjdeme? K roku 2010, k roku 1990?

        Existuje tu hromada neziskovek. Jak přišly ke svým milionům, kdyby je nepodporoval někdo ze zahraničních fondů, dotací? Vznikly poctivou prací nebo ten majetek neziskovek(kromě těch pracujících pro zdraví občanů) hlásajících zvrácenou propagandu je sponzorský dar těch, kteří jsou přesvědčeni o dobré investici? seberme majetek politickým stranám, které sponzorovali mafiáni a oligarchové. Seberme majetky neziskovkám, které je dostaly z nečestných a spekulativních darů od sponzorů, kteří tu chtějí prosadit sví ideologie.
        atd. …byl by to dlouhý seznam.

        1. Mělo by se tedy zabavovat cokoliv, co se nám zdá jako nečestné nebo co je prokazatelně ze zdroje, který nebyl získán poctivou prací? Z jaké autority, z jakého zákona to vyplývá, kdo je ochoten to podepsat. Tak dlouho by jsme moralizovali a odsuzovali, že nakonec by došlo k tomu, že vláda by vydala zákon, který by umožnil zabavit váš, můj majetek ve veřejném zájmu. A ani by jsme si nevšimli, že se to připravuje.

         Do roku 2030 nebudete nic vlastnit a budete z toho mít radost“, slíbil lidem nedávno Klaus Schwab .

         1. A vracet něco po 80 letech? Komu, lidem, co s majiteli neměli už nic společného a příbuzenství často nelze ani dohkedat? Viz restituce po bezdetnem sedlakovi Bednářovi.

          1. A bylo to silně kontraproduktivní, 6 válek za jeden lidský život.

         2. Tento Klaus….není on to nakonec nějaký prosovětský špion ?
          Nu a sám jde příkladem, pan Klaus ?
          Jak to udělal ? Komu svůj majetek rozdal ?
          Nebo že by prodal ?!?
          To by bylo nečestné a nepoctivé, ba i riskantní – viz Skutky apoštolů, Ananiáš a Zafira.
          Leda by všecky utržené peníze rozdal.

      2. Mělo by se to řešit z hlediska Pána našeho Ježíše Krista.
       Btw – bratr Duka ve svém spisku obhajuje španělskou inkvizici. Jmenuje se toto povídání „Španělská inkvizice“, bylo kdysi přítomno na netu v pdf.

   3. Tedy, to je výplod… Když jsme u těch „fakt“, tak by – v Bohemii bezpochyby – mělo být jednomu z té historicky protičeské, protinárodní, a dokonce nejen státem, ale v minulosti i feudálem alespoň z části „umravněné“ organizace docela nevolno. To, co vše má, konkrétně v těchto zemích, v historii ( ona i současnost je spornà ) na triku církev, především ta katolická, je do nebe volající.
    Nezměnili jste se, ani o to Ň … Rozum velí mít se na pozoru…

    1. Jaký výplod máte na mysli, konkrétně – soudruhu minorito?! A s chutí do toho, máte právo na názor, bez postihu, člověče.

   4. Bylo by dobré si přiznat, že ti hrozni komunisté toho cirkvi vlastně už tolik „nesebrali“. Způsob nabytí majetku, konkrétně v Bohemii, to je na rozsáhlou studií, při jejímž čtení by měl konzument polknout pár tablet Kinedrylu. Cirkvi první majetkové pustil zilou jistý Habsburk, a to nejen na svoji dobu takovým způsobem, že by dnes nesl označení bolševik, komunista, dezolát, atd. Vznik samostatné ČSR a první léta vůči církvi a jejímu majetku nebylo taktéž příznivá etapa, v čemž se pokračovalo i v prvních poválečných , tedy ještě „demokratických“ letech. Ono toho tolik v případě cirkevního majetku na ty komunisty nezbylo, a paradoxně restituce prošly díky jejich legislativní polovičatosti v minulosti.
    Celé tzv.církevní restituce byl vcelku odporný ideologicko-mocenský proces, kdy se tzv.církve ( un Block) odškodňovaly i za ty Habsburky na základě uznání bianco šeku co by soupisu restituovaného majetku přímo prý tzv.zákonodárným sborem… A zdaleka nešlo o jedinou nechutnost, jak je v této zemi, a nejen v tomto prý zákonodárném sboru běžné.
    No nic, autorka článku klade opravdu včas a opravdu na správném místě alespoň malou množinu dnes nic neřešících otázek…
    Kdo je nejen v případě těchto, dle mne především ze zištných důvodů prosazených skandálních restitucí na účet běžného erárního Lojzy, tím, s kým je třeba řádně zatřepat, a nemíchat, jest vcelku zřejmé… Je na autorce a jejím svědomí ( při uvědomění si, pochopení a vnímání dnešní reality v celé její šíři ) , zda, co a kdo jí nejen s touto kauzou vydané na mysli – především ve smyslu aktivní účasti na jednom z mnoha útoků proti státnosti.

    1. Takže soudruh Minorita podporuje rozkrádání majetku komunisty v padesátých letech!
     Je dobré, když se tito“ minorité“ odkopou a z rozsáhlých zločinů veřejně dělají jen maličké prohřešky. Navíc se vážně hlásíte k zednářskému Josefu II.? To jako fakt, po tolika staletích? Tak to jste vážně minorita.
     Alespoň víme, že ještě jsou a nedodýchali někde na smetišti dějin a vyskakují si. Ale komunistický dobytek mučil a trýznil tisíce lidí, nejen z církve.. Njede jen o majetky soudruhu. Pokud si toto chcete vzít na svoji zodpovědnost, prosím. Ono se vám to brzy objeví v realitě. Jak se do lesa volá, takse z lesa ozývá. Máte prostor se obhájit, konkrétně ten malý a zanedbatelný majetek vyčíslit. Šup a s chutí do toho. Tak jak byl konkrétně zanedbatelný?

     1. Nazývanim svých oponentů soudruhy jen manipulujete.

      Mluvíte o zločinech komunismu. Je to docela vágní a dnes účelově zprofanovaný termín. Těmi, kteří na tomto slovu parazitují. Ani tento termín neomlouvá zločin církevní restituce. S hlasováním poslance z vazby ( nebo tak nějak), nabízené všimne správným politickým subjektům, atd. Prostě následná korupce. Jedno bezpráví nemůže omlouvat druhé.

      Nehledě na to, že katolická církev získala svůj majetek pobělohorskou krádeží a rozmnožovala ho z nevolnické práce jí podřízených lidí, bez možnosti volby. Když sama odstranila konkurenci. Zločiny katolické církve pak nemají s těmi „komunistickými“ srovnání. Komunisté byli pouzí příštipkáři.

      Co se týče kultury, katolická církev zlikvidovala vše z kultury, co jí ideologicky nevyhovovalo. Takže kulturou bych se neoháněl.

      Vzhledem ke státu, katolická církev vystupovala jako agent cizí mocnosti.
      Nakonec byly její majetky takové, že podvazovaly ekonomický rozvoj státu. Proto musel být její majetek redukován i za vlády rakouských katolických panovníků.

      1. Pro člověka, který tuto dobu zažil je termín zločin komunismu věcí reálnou. Zločin nikdy nemůže být zprofanován, pokud chceme jednat v zájmu spravedlnosti a práva. Komu to přijde vágní, tedy nejednoznačné, zřejmě se ho perzekuce STB a komunistických funkcionářů osobně nedotkly, tudíž jim přisuzuje malý význam. Stejně tak pro mě, který byl stb pronásledován a perzekuován, jako několik mých přátel, zná osobně chování lidí, té doby a jejich vyjadřování, pojem soudruh není nějaká manipulace, ale má konkrétní význam.
       Vedení katolické církve bylo v průběhu staletí infiltrováno zednáři a agenty cizích mocí, kteří prosazovali své zájmy. Ovšem není možné hodit do jednoho pytle obrovské zástupy dobromyslných a úpřímných lidí, jejichž životní hodnoty se odvíjely od upřímné a živé víry. Odsouzení všech lidí v církvi, tedy i těch, kteří věnovali svůj majetek, své úspory a své síly pro Boha a víru v Krista, je poněkud opovážlivý počin.
       To už by jsme byli v oblasti takové skutečně vágní, kolektivní viny. A podle mě to tedy je slepá cesta.

  3. dovolte mi Vám odpovědět: samozřejmě že MAJÍ PRÁVO NA VRÁCENÍ MAJETKU. Leč ptám se i tu druhou část otázky, kterou jste nepoložil: proč oni ano a ostatní ne? proč způsobem, nad kterým se mi kroutí celá střeva? proč se „restituovalo“ církvím, které v „rozhodném období“ ani neexistovaly?? Proč se tomu říká „restituce“ a ne odluka církve od státu???

   1. To vše jsou otázky, které pokládáte sice správně, podle mého skromného názoru, i mě se příčí ta skutečnost jak vše dopadlo, ale měla by jste pokládat na zcela jiném místě, jiným lidem, kteří tak rozhodli a vytvořili další problém a nespravedlnosti. Já, jako historik a badatel v tom nemám žádné možnosti a ani ambice. Mluvím sám za sebe a nezastupuji ničí zájmy!

    Podobně jako níže v případě konfiskace Lichtenštejnům jsem uvedl na světlo některá fakta, s nimiž není česká veřejnost seznámena a tvrdohlavě je odmítá. Když obecně napíšu, že došlo ze strany zfanatizovaných a zvrhlých jedinců, komunistických úřadů té doby k mnoha zločinům a brutalitě, neznamená to, že současně schvaluji pozdějí způsoby polistopadových restitucí. To je poněkud rozsáhlejší téma.
    O PRÁVO NA VRÁCENÍ MAJETKU jde v první řadě, související otázky, způsob provedení je věcí jinou. Opět musím konstatovat, mám-li být objektivní, že česká společnost obecněji, soudy a odborníci neumí problém řešit tak, aby nedošlo k dalším nespravedlivým důsledkům. Komentáře lidí, kteří znají věci povrchně a nedokáží myslet nezávisle nebo věcně jsou běžné a já osobně nepřicházím nějak bojovat a přesvědčovat. Každý má právo na názor, ale také prostor ověřovat své informace, je-li toho schopen a má k tomu možnosti.

   2. Propánakrále, paní Samková!
    Jste právník a právníkem jste byla již v době Vašeho působení v ODS.
    Kladla jste tyto otázky v době, kdy poslanecký klub ODS, jehož jste byla členkou, schvaloval restituční, privatizační a protizemědělské zákony?
    CO jste udělala pro to, aby paskvily z 90. let, jež jsou příčinou hrozícího zániku republiky, nebyly přijaty?

    KOMU vlastně dnes kladete ty otázky, které kladete??? A K ČEMU jsou takové otázky 33, resp. skoro 10 let poté, co k událostem došlo???

   3. Paní Samková, to, že část náhrad dostaly i církve, které dříve neexistovaly, bylo dobrovolné rozhodnutí církve římskokatolické, která se v jejich prospěch vzdala části svého nároku. Pdivuji se, že tohle nevíte (nebo jste „zapomněla“?), když uvážím váš bezesporu ohromující přehled v jiných věcech.

    1. Co říkáte tomu, že judaejský prorok Jehošua neměl mnohdy kam hlavu složit. S velkou pravděpodobností by odmítl Satanovi , že by měl bydlet v paláci se zahradami a fontánou.
     Nárok na majetek ?
     Už zakladatel křesťanství Pavel vulgo Saul tvrdil, že kdo nepracuje, ať nejí. Přičemž kazatelství či různé misie zřejmě za práci nepovažoval, živil se šitím stanů. Možná že dnes by spravoval lesy nebo kasíroval úroky (díky inflaci jde řádově o miliardy ročně).
     Vše plyne.
     A tak možná že za nějaký čas se Církev zdiskredituje tak, že bude k ničemu. Stane se nápomocným prostředkem Satana. Ten vládne světu, i přes to, že Církev vlastní majetky řádu miliard euro, možná ještě více.

     Čiňte pokání, pokrytci a farizeové. A majetek rozdejte, bohatec se nedostane do Božího Království. Jak tedy může nějaký spolek s majetkem v hodnotě miliard a miliard euro, kázat někomu , třeba i někomu úplně chudému, jak se má chovat. Aby došel do Božího Království.
     To je naprosto absurdní, tragikomické a paradoxní.
     Raději takový spolek zavrhnout, přestat být jeho členem, jeho podporovatelem, podporovatelkou. Vrátit se k Pánu našemu Ježiši.

  4. Sloužíš také více Pánům ?
   To je těžký hřích, jak to hodláš řešit z hlediska své věčné budoucnosti ?
   Co když ti udělí věčná muka ?

   1. Prodávala věčně trvající vypořádání se se strachem, nejprve především ženám, Římankám. Protože ty, jak je všeobecně známo, přežívají své manžely. No a dědí jejich majetky.
    Později tu něco dostala, tu ukradla, tu něco vyždímala i z těch hodně chudých…
    Prostě obchod se strachem.

    Mimochodem, víte jak se řekne rusky “ pojišťovna“ ?
    😀

    1. tu něco vyždímala….si děláte srandu?
     Desetinu úrody musel dávat církvi každý. Si to vygooglujte, klíčové slovo desátek a spadne vám brada

     1. Poslyš, sestro , nechtěl jsem tady tapetovat , vyjmenovávat všecko od pokřtění až po odúmrtě.
      Mohl by z toho Romana třeba trefit šlak, zbláznil by se a jel lát prelátům, ať skončí s tou imperiální pompou a navrátí se k Janu Křtiteli a k Jehošuovi, později zvanému Ježíš Kristus.
      Už tak mají mnoho starostí, jak každodenně utíkat před Duchem Svatým….
      Prostě nerozhrabávat rozžhavené uhlíky dýkou.

  5. Tedy, to je výplod… Když jsme u těch „fakt“, tak by – v Bohemii bezpochyby – mělo být jednomu z té historicky protičeské, protinárodní, a dokonce nejen státem, ale v minulosti i feudálem alespoň z části „umravněné“ organizace docela nevolno. To, co vše má, konkrétně v těchto zemích, v historii ( ona i současnost je spornà ) na triku církev, především ta katolická, je do nebe volající.
   Nezměnili jste se, ani o to Ň … Rozum velí mít se na pozoru…

 6. Ve všech konfiskacích historie došlo vždy k mnoha křivdám. V případě pobělohorských konfiskací byl zabaven majetek mnohdy i těm, kteří se stavovským povstáním neměli nic společného. Mohl bych tu uvést dlouhou řadu konkrétních jmen, i jmen těch , kteří se na tom velmi obohatili. Konflikt byl vyvrcholením dlouhotrvajících nábožensko-mocenských sporů mezi zeměmi katolického a protestantského tábora. Hlavním hnacím motorem všeho „před a po“ událostech, tedy byl náboženský fanatismus a dogmatismus, prostor, kde nebyla ochota k nějakému smíření, uklidnění.

  Je třeba pochopit, že hlavní ideologií komunistů po roce 1948 byl marxismus – leninismus, který jako ideologie, opět fanatická ideologie, nepřipouštěl jiný druh vlastnictví, než státní, tedy co se týká většího majetku. Bylo tedy nepřípustné, aby byl kdokoliv z bývalých šlechtických rodů, vlastníků statků a větších pozemků atd. vynechán při zabavení majetku. A právě zde, se odehrálo mnoho křivd, protože je známo, historicky doloženo, že spousta těchto rodů s nacismem a Hitlerovskou propagandou neměla nic společného. Naopak učinili Společné prohlášení na Pražském hradě, kde potvridili loajalitu své zemi. Leden 1939- „jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, že dáváme všechny své síly do služeb vlasti. Přicházíme-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opět vyslovili svou vůli plnit všechny své povinnosti, činíme tak i osobně kvůli Vám. ….je dobré se seznámit i s dalšími prohlášeními, kdo chce znát onu historickou pravdu. Dalo by se tedy říci, že i když bylo o mnohých z nich známo, že byli na straně odboje proti Hitlerovi, bylo za to „potrestáni“ po válce konfiskací. Ovšem dopadli tak i mnozí bojovníci proti fašismu, spolubojovníci partyzánů, kteří byli v monstr procesech padesátých let(Babice) pronásledováni, na rozkaz KGB. Byla totiž obava, že by se se zbraní v ruce mohli postavit proti kolektivizaci aj. Pro výstrahu byly tedy zinscenovány takové akce, křivá obvinění…
  https://www.historickaslechta.cz/autor-pise/slechticke-deklarace-na-prazskem-hrade/

  Nejsem přívržencem vrácení majetku sudetským Němcům, ale paní Samková, měl bych na Vás jednu otázku. Skutečně dobře znáte osudy rodiny Lichtenštejnů, dokonce tak dobře, že jste schopná najít právně i historicky jediný důkaz , že kolaborovali s Němci? A když už takový „důkaz“ najdete, jste schopna ověřit jeho pravost? Zabýval jsem se poměrně podrobně situací rodiny v době německé okupace a naopak jsem našel mnoho důkazů opačných. Jsou ovšem v němčině, v německých archivech, protože je nepřípustné, aby se něco v tom dochovalo v češtině po řádění rudých komand a pouličních výborů, kdy pásku dostal kdejaký blbec a hrubián. Současně byl zabaven i majetek mnoha jiným občanům Lichtenštejnska, seznam je to dlouhý, ani ti většinově v době války nebyli na našem území, ale v neutrálním lichtenštejnském knížectví. Zde kníže František Josef II. bojoval velmi jednoznačně proti snaze narušit neutralitu i proti NSDAP, umožnil pobyt uprchlým vězňům a zajatcům, podpořil finančně exilovou vládu a jeho manželka ho v tomto silně podporovala. Konfiskace byla z hlediska práva nezákonná a nevztahovaly se na to Benešovy dekrety. Byl to jeden z dalších zločinů komunistů po roce 1948.

  Netvrdím, že se má rodině vracet majetek, ale je třeba uznat tyto historické pravdy, protože zákonitě se každá nespravedlnost a křivda vrací ve velkém celé zemi. A očividně se stak stalo, i když to lidé nemají smysl a schopnost pochopit.

  1. Oblbujete pěkně, možná jste agentem inkluzivní historie:

   Jakoby dlouhotrvající nábožensko mocenské spory mezi zeměmi katolického a protestantského tábora bylo židovské svinstvo. Z toho pocházela i nově dosazená „z Boží vůle“ vrchnost.

   Milostivá „šlechta“ zotročovala prostolidi po staletí.

   Restitucí už bylo dosti. Jediné vhodné by byly úhrady škod spáchané bankstery, třeba za obě světové války, za koronafašismus a za grýndýl.

   1. Pokud je pravdivá historie oblbováním, pak ten výrok jde za vámi.

    Podle vás je šlechta špatně, komunisti špatně, církev špatně, restituce špatně. Jen vy a váš světonázor je skvělý a pozoruhodný. Víte o tom, že dnes tu jsme a zítra již být nemusíme, a kola světa se budou otáčet dál i bez nás? Říkám to proto, že je na místě někdy trocha sebekritiky a pokory, pokud víte, co ta slova znamenají. Nepochybně , kdyby jste řídil vládu vy, bude svět růžová zahrada. Škoda. kandidujte, pište veřejně, bojujte za pravdu a spravedlnost. Nikdo vám vtom nebrání. jen je to třeba dobře rozmyslet, aby jste se nerozplácnul hned na prvním rohu. 🙂

    A s potřebou uhradit škody bankstery s vámi výjimečně souhlasím. Ovšem je to dost nereálné. Národ je asi v kómatu a v hlubokém stavu deprese.

    1. Pokus se zlepšit gramatiku. Až poté sem piš o národu v komatu.

     Národ – to je např. dle exbaronky z VB jen množina jednotlivců.
     Já bych to upřesnil – jde o podmnožinu sestávající ze supertřídy (viz např. Rothkopf) , včetně části kléru.
     Nepočetná , či závislá nebo vydíratelná supertřída malého národa má málo manevrovacího prostoru, třeba i v případě nějakého majetku, nebo území (viz Srbsko a Kosovo ) . Co se týče sporů se silnou supertřídou. Kdy paradoxně nějaké formalizované (včetně jurisdikce) napojení slabé domácí supertřídy na silnou a cizí supertřídu , může vést k tomu, že ta domácí bude kolaborovat o to více, oč silnější by to byl svazek.

     Takže ve výsledku to může být domácí, malá a slabá supertřída, která bude s radostí a pýchou předávat majetky či území té silné, velké cizí supertřídě. Prostě se z nějakého, veřejnosti neznámého důvodu, stanou relevantní osoby poskoky, knechty, zrádci…

  2. Jste lhář a dost sprostý. Ke konfiskaci šlechtických rodů došlo už před rokem 1948 a právem. Ta pakáž se k Němcům hlásila a podporovala.
   I ten profláklý tábor Lety byl posvěcen nacistickým režimem.
   A církev? Ta Hitlerovi odpor nekladla, spíše podporovala.

   1. Ano, ke konfiskaci majetku českých šlechtických rodů došlo v nově vzniklém Československu po roce 1921, kdy proběhla v souvislosti se zákazem používání šlechtických titulů první velká vlna konfiskací majetku šlechtických rodin a jejich následnému znárodnění v rámci pozemkové reformy. Proč bych měl být lhář, člověče? Tady se řešily otázky z doby pobělohorské a vůbec to nebylo nějak jednoduché. Ale to nechám stranou.

    Nemám ani nic proti tomu, že se mnozí z nich podíleli na spolupráci s nacisty. Máte pravdu – pěkný svinstvo! A oprávněně byl mnohým majetek zabaven. Pokud jste pro celoplošné řešení problému, tedy pokud obhajujete kolektivní vinu, potom si ji na sebe přivoláváte. A konečně se tak děje s naší zemí, zákonitě, protože lidé se neumí čelem a poctivě postavit ke své minulosti. Budou nuceni si ji zopakovat. Bohužel. Je to jednoduché, nikdo je to nenaučil a minulost odmítají vidět v pravdivém světle.

  3. Smiř se milý trolle s tim, že feudalismus ani knížecí majestáty tu dávno nejsou.
   Jinak něco tak kluzkéko a překvapivě kvalitně manipulativniho jsem dlouho necetl. Prevít povolal lépe vycvičenou jednotku?

  4. rozdělme dvě věcI. Historické pravdy (a je fakt, že ohledně německé národnosti Lichtensteinů, pokud mi je známo, svědčí preskripční archy, kde se přihlásili k národnosti německé) a to, že jediní, komu má být vráceno, jsou ti, kteří si to vynutí mocensky a nikoliv čeští občané. to je pro mne neskousnutelné.

   1. Paní Samková, omlouvám se, ale krátce to nelze. Máte bohaté zkušenosti v oblasti práva, tudíž dobře víte, že u každého soudu se předkládá důkazní materiál. Mezi to patří kromě svědků také dokumenty, listiny a ověřená fakta. To není nikdy tak úplně jednoduché, jak se tvrdí i v případě „důkazu“ o nějakém podpisu, s nímž se mnozí neinformovaně ohánějí. Vím, že následující řádky jsou pro mnohé nestravitelné, protože se podrobněji případem nazabývali, ale znovu upozorňuji, že mi nejde o nějaké navrácení majetku této rodině. Jsem proti navracení majetku rodině, protože by to otevřelo cestu k dalším podobným případům z jiného prostředí, a to by skutečně ohrozilo i jiné případy, kdy tu byli skuteční zrádci národa, kolaboranti z řad německých občanů té doby a o majetky zaslouženě přišli. Je třeba si přiznat, že tato společnost, soudy a další odborníci neuměli a dosud neumí věc vyřešit, a že nelze znovu zabránit nějakému dalšímu zneužití, korupci a nespravedlnosti nového druhu.

    Občané Lichtenštejnského knížectví měli a mají občanství lichtenštejnské a národnost lichtenštejnskou. To je a byla otázka jisté cti a hrdosti. Komunistický ministr zemědělství Julius Ďuriš ale považoval konfiskaci majetku Lichtenštejnů za otázku své stranické cti, a tak bez ohledu na české a mezinárodní právo bylo všech 38 občanů Lichtenštejnska (z toho 8 členů knížecí rodiny včetně hlavy státu), kteří měli majetek v ČSR, účelově označeno za Němce. Na jejich majetek tak byly uplatněny tzv. Benešovy dekrety č. 5 a 12 zcela nezákonně.

    Jako důkaz jejich přihlášení se k německé národnosti měl sloužit arch ze sčítání lidu z 1. 12. 1930 z Velkých Losin, kdy se údajně dědičný princ František Josef II. přihlásil k německé národnosti.Tento arch československé úřady odmítaly v letech 1945 – 1951 předložit jako důkaz advokátům Lichtenštejnů. Když se tak konečně v roce 2014 stalo, ukázalo se proč: arch nebyl vyplněn a podepsán princem Františkem Josefem II. (potvrdilo se jeho tvrzení z roku 1945), sčítací arch tak byl neplatný dle Vládního nařízení 1930. A není ani jisté, že se jedná o originál z roku 1930, a že nejde o padělek z roku 1945.

    Osoba, která arch vyplnila uvedla, že princ je lichtenštejnský státní občan s jazykem německým a trvale přesídlil do Vaduzu. Na policii ve Velkých Losinách byl princ František Josef II. hlášen jako lichtenštejnský občan, jak potvrdil výzkum PhDr. Ondřeje Horáka z roku 2008.

    Princ, budoucí hlava státu a držitel diplomatického pasu, SČÍTÁNÍ NEPODLÉHAL, i kdyby byl v době jeho provádění přítomen v ČSR.

    Výzkum vládní česko – lichtenštejnské komise historiků v letech 2011 – 2014 přinesl na světlo zajímavá fakta především z českých archivů. Například v létě 1945 vydalo Ministerstvo vnitra ČSR oběžník, ve kterém lživě uvedlo, že Švýcarsko má pouze jednu národnost – švýcarskou, a proto se u jeho občanů německá národnost nezkoumá a konfiskace se tedy neprovede.

    V případě majetku 38 lichtenštejnských občanů v ČSR se ale postupovalo jinak – Lichtenštejnci byli označeni za Němce. Jinak by jejich majetek nemohl být zkonfiskován a komunistický ministr Julius Ďuriš by nesplnil svůjstranický cíl. Musel se dopustit této obrovské lži, protože proti Lichtenštejnům se nenašly žádné důkazy ani svědci, kteří by zpochybnili jejich jednání za okupace. Nic takového neexistovalo. Existuje naopak mnoho historických důkazů(procházel jsem tehdejší lichtenštejnský tisk z Vaduzu – je k dispozici stále) o nelehkém boji rodiny proti nacistickým agentům, kteří se snažili narušit neutralitu knížectví, snaze knížete bojovat proti členství občanů země v NSDAP, pomoci uprchlým zajatcům, jež nacisti pronásledovali(rodina jim poskytla azyl), pomoci jeho choti totálně nasazeným, důkazy o pomoci exilové vládě aj.
    —-
    Jde tedy v první řadě o důkazní materiál a toho je opravdu obrovské množství, oproti jedinému papíru s nějakým podpisem, který z výše uvedených důvodů byl zfalzifikován. Prosím toto netvrdím já, ale skupina právníků, kteří to jednoznačně dokázali. Chápu, že pravda by otevřela velký problém, který současný právní systém neumí a ani nemí schopen řešit.
    —-
    I mě se příčí navracení majetku těm, kteří si to vynucují mocensky a vůbec se nedivím vašim dojmům.

  5. A co třeba vrátit majetky např. i Baševimu a de Wittemu (ten jediný, chudák, přijal osobní odpovědnost a skočil do studny)?
   https://www.stoplusjednicka.cz/mincovni-konsorcium-nejvetsi-zlodejina-raneho-novoveku-1
   Anebo co třeba nárokovat si území, která patřila pod jurisdikci Karla IV. ?
   Když to máte tak nádherně nastudované, tak jak to, že se členové NSDAP po roce 1946 stávali soudci, vysokými úředníky, ba dokonce i spolkovými presidenty. Majetky jim zůstaly.
   Adenauer dostal náhrady dvakrát, poprvé za Hitlera. Coby významný člen Zentrum zřejmě podporoval Zmocňovací zákon – tedy hitlerismus, jeho vznik.

 7. Zdravím pí. Samková,

  Ne že bych chtěl váš výklad rozporovat, ale dle sněmovního tisku č. 585/0, paragraf 31 je beze změny a je zde uvedeno:
  „Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“) může
  nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo
  československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o
  pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o
  úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle
  smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o
  Zakarpatské Ukrajině“.

  Jak to tedy je? Přidání dalších paragrafů se tento paragraf ruší? Jenom se ptám.

  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=585&CT1=0
  https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=238840

  1. Až první Helmuth nebo Berndt napíše do Štrasburku že jeho děd též amigroval v roce 1945 tak jak myslíte že slavný mezinárodní soud rozhodne? Já se , domnívám že shledá , že zákon je diskriminační , protože rozlišuje národnost. A šmytec-staneme se Lužickými Srby.

 8. Například případ poúnorových emigrantů Lubora Karlíka a Jana Karlíka, jejichž otec byl popraven nacisty za aktivní účast v odbojové organizaci Obrana národa? Spolu s maminkou po něm zdědili vilu v Dejvicích. Nacisti ji nesebrali. Až komunisti. Nejprve v ní byl přidělen byt dceři akademika Mukařovského. Domohla se snížení nájmu s argumentem, že nejde o rodinný dům, ale o soukromý majetek. Teprve po smrti maminky soudruzi přišli na to, že je to součást majetku o němž bylo rozhodnuto, že propadá státu. Dům byl odprodán oné nájemnici jako „rodinný“. Ty čtvereční metry navíc nevadily. Pak restituční spor. Nespornými důkazy, úředními listinami a dochovanou korespondencí podložený argument, že dům z onoho důvodu nebyl nabyt v „dobré víře“ byl ignorován všemi instancemi. Bylo tušení nějaké asymetrie v onom případu, ani naznačovat…, ale například zdejší diskutující G. by si přisadil, dost možná, že i důvodně.

  Příběh Lubora Karlíka je popsán v knížce „Ikarův Let“. Mimo jiné byl profesorem na Stanfordu, vedoucím sekce UNIDO ve Vídni. Velký kritik „Václava Klause a velké privatizace. V tom by si rozuměl by si s KLárou. Předvídal nynější krizi Západu, především jako krizi mravní. Jeho bratr Jan to vzal před Austrálii, byl královským prokurátorem na Nové Guinei, misionářem v Africe, nakonec žil v Anglii, kde se oženil . Jeden ze světových znalců díla Jana Amose Komenského. Vznikající lidé. Jenže co takoví….tady.

 9. A co majetek Petchků, objekt velvyslanectví SSSR, nyní RF místo jeho vrácení, věnovaný Benešem Sovětskému svazu? Další dům jako rezidence velvyslanectví USA.

  1. Ten arizoval a přebíral Hermann Josef Abs (je ale třeba německé Wiki). Do vlastních rukou (jeden z příkladů, který dokládá, že slovo “ socialistická“ v nezkráceném názvu NSDAP, je nesmysl, vábnička, chiméra….za Hitlera se privatizovalo, až z toho špony, třísky , peří lítalo – angažovaný diskutér si zdroje najde sám).
   https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Josef_Abs
   Financoval Hitlera, po válce administroval Marshallův plán, později „pomáhal“ Vatikánu s korupcí.

   Správně se píše “ (Familie) Petschek“.

 10. Tolik péče o blaho Českého národa, to si nezasloužím…
  Škoda, na ono nebylo pomýšleno při dělení Československa, při zrušení podmínky trestní bezúhonnosti pro nabytí státního občanství České republiky zde žijícími občany Slovenské republiky.

 11. Ještě že se tohohle bordelu nedožil můj děda, který kdysi před Henleinovci musel s ostatními Čechy opustit pohraničí, aby zachránili aspoň holé životy před těmi, kterým Adolf s Konrádem řekli, že ode dneška jsou nadlidi.

  1. Takový hodní lidé to byli, ti co podporovali Hitlera. Ti mrtví si zato určitě mohli sami, neboť to určitě zavinili ti zlí komunisté.
   Jo útěk před Henleinovci je dnes tabu, může se říkat jen to co bylo po válce.

 12. Pani Samkova zapomina ze kritizovat muze jen ten, kdo ma sám ciste ruce. Byla jednou z duchovnich a politickych protagonistek etnickeho principu. A neudelala nižádnou sebereflexi z tzv. „cikanismu“- t.j. prosazovani kolektivnich prav, ale nikoliv povinnosti. Toto protezovani vede samozrejme k protireakci lidi – zacinaji to etnikum skryte nenavidet. Kam to povede ? Hezky to vystihl Ondrej Neff v romanu Tma, kde pri zmizeni elektriny nastal rozklad spolecenskeho řádu. To mluvil nemec s cechem o novem systemu a cech spomenul predpokladany osud turku v nemecku. „Jaci Turci ?“ okomentoval to strucne nemec. A zacal s tim jak asi dopadli cikani v cechach. „Jaci cikani ?“ opáčil čech… Treba v Nemecku byl podivinsky filosof Horbiger se svymi teoriemi nadřazenych pra-árijců (snad) nechtěným duchovním otcem pozdejsich zcela konkretnich tovaren, kde se pod kotly prikladali živi židé. I Samkova je svou karierni politickou – i pravnickou – historií duchovni matkou neceho, cemu brani jen stavajici řád. Běda, kdyz ten řád ať už z jakéhokoliv důvodu, povolí…

  1. Jako zdejší kvalifikovaný fašista nacista podotýkám, že Horbiger proslul teorií Světového ledu. Ovšem v potřebě rozhojňovat množství oddaných soukmenovců, Parteigenosse Himmler uznal, že víra v onu teorii není nutnou podmínkou uznání za věrného německého národního socialistu.
   Hajlík.

  2. bohužel, pane, vyznačujete se naprostou nevědomostí o mých názorech a žvýkáte to, co vám předhodil mainstream. Pokud byste se chtěl dovzdělat, ráda vám pošlu svou knížku „Romská otázka – psychologické důvody sociálního vyloučení Romů“ stačí napsat na klara.samkova@lawyers.cz vaši adresu.

   1. Mne bohate staci titulek vasi knihy. Ja se nenecham oblbnout dymovou clonou frazi a tvrzeni ale posuzuju ciny. A vase ciny byli v tomto smeru vzdy naprosto tendencni. O jakem probuh socialnim vylouceni lze mluvit, kdyz treba v rozhovoru s predsedou bramborarskeho druzstva na Spisi jsem se zeptal, proc plati strazni sluzbu v noci pred najezdy romu na pole, misto toho aby je zamestnali u sberu. Odpoved znela, ze to zkusili – ale pres den meli „pracovnici“ pak mnohem vice casu a moznosti nakopane pytle schovavat, takze ztrata byla – jeste vetsi… Nebo cikan – stavebni podnikatel v Kosicich. Nezamestnaval ani jednoho sveho. Kdyz jsem se ho ptal ze proc, odpovedel strucne : „Protoze nechci zkrachovat.“ Policejni velitel v okresu hojne zaplavenem osadami. Na otazku proc se nedelaji DNA testy pri zcela zjevnych indicich na podvod nebo incest (treba oblibena metoda oznacit otcem staresinu rodu a pak brat sirotci duchod) odpovedel, ze maji tichy politicky pokyn nevrtat do toho. Protoze vezeni by nestacila, stat by mel na krku tisice matek s detmi, mezinarodni rev, atd. Hergot kurva fix, me serete !! Jedna vec je zvenku nadelene „socialni vylouceni“ – ale veci zcela jinou jsou ciny a vyciny tohoto etnika ktere provadeji sami a ktere budi obrovskou latentni nenavist v majoritni populaci, ktere primo bije do oci tento uplatnovany dvoji metr. Vam podobni zenou tento narod do zlocinu nejvetsiho – zlocinu genocidy. Jak jsem uz rikal – pockejte az tuha vlada zakona z jakehokoliv duvodu povoli. Budou to apokalypticke sceny a vam podobni „intelektualove“ na tom budou mit lvi podil.

 13. Kritizoval jsem různé věci u knížete jako zbrklé uznání Kosova, velebení Albrightové, účast na zasedání skupiny Bilderberg i falešné a prázdné lákání konzervativních voličů na image konzervativního šlechtice, aby volili progresivně liberální stranu. Lex Schwarzenberg byl ale právně otřesný zákon, když byl vydán proti jen jednomu rodu účelově a to v situaci, kdy nebyla knížata vinna nějakou kolaborací za války. Ani to nebyla všeobecná pozemková reforma jako za první republiky. Otec knížete se považoval za českého zemského vlastence i v době, kdy tohle pojetí vyšlo z módy, ale na Bilderberg by velmi pravděpodobně nikdy nejel. Byl opakem tzv. liberálního bilderbergovce. Jak se to hodí mít mezinárodní uznání, jako ho má Vatikán nebo Lichtenštejnsko. Chtějí získat uznání skoro všecky všeobecně neuznávané státy světa.

  1. „Lex Schwarzenberg byl ale právně otřesný zákon, když byl vydán proti jen jednomu rodu účelově a to v situaci, kdy nebyla knížata vinna nějakou kolaborací za války. […] Otec knížete se považoval za českého zemského vlastence i v době, kdy tohle pojetí vyšlo z módy, ale na Bilderberg by velmi pravděpodobně nikdy nejel. Byl opakem tzv. liberálního bilderbergovce.“

   Ale no tak.

   „Jakou roli v kauze Lety sehrál rod Schwarzenbergů?

   Kníže Karel VI. Schwarzenberg, otec někdejšího předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, se o vznik tábora v Letech zasloužil. V prosinci 1939 totiž sněhová bouře zle poničila lesy na jeho panství a on potřeboval levnou pracovní sílu k odklízení škod. Poprosil tedy úřady o vybudování pracovního tábora. Dodávám, že v té době nebyl jediný. O vlastní otroky tehdy žádala řada dalších šlechticů – vždyť pracovních lágrů tu stálo asi sto padesát. V Letech nejprve skončili obyčejní Češi, ale často to byli starší lidé. Dále sem byli posláni Židé, což byli většinou intelektuálové, právníci nebo doktoři. A nakonec sem nahnali Romy. Všichni sloužili jako otroci na jeho panství, pracovali v lesích a kamenolomu, kde se těžil kámen na stavbu slavné schwarzenberské silnice.“

   https://a2larm.cz/2014/12/schwarzenberg-by-se-mel-smirit-se-svou-minulosti/

   1. Jenom technická.

    Pan Karel Schwarzenberg se narodil až 19 let poté, co byly šlechtické tituly zrušeny (Zákon č. 61/1918 Sb.) Tudíž knížetem nikdy ve svém životě nebyl (tady, v Československu, v České republice.) A jeho otec, ať už ten tábor v Letech byl jeho iniciativa nebo ne, v roce 1940 knížetem už dávno nebyl.
    https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1918-61

    1. Ale pěstoval si image aristokrata, jen ten pohřeb zádušní mše a koruna na Orlíku. Děs běs . Jakoby to zrušení feudálů v ČR nikdy nenastalo

    2. zednář Schwarzenberg tedy nikdy nebyl knížetem, protože zednářská vláda dostala v SSA od banksterů notičky na zapovězení otrokářských hodností ve vynalezeném protektorátu ČSR.

     O sto a několik let později při falešném pohřbu (rakev bez těla) na Hradě čaroděj Halík však kázal očekávatelné zhovadilosti a k tomu přibrumlal i ty záhadné tituly.

  2. Na které frontě bojovali takovíto čeští zemští vlastenci (měli jít příkladem lidu obecnému) proti Hitlerovi ?
   Jaké sabotáže prováděli za Protentokrátu ?

 14. Paní Samková,
  tu likvidaci ČR jste nastartovali vy; přijetím zákonů o restitucích a o privatizaci v rozsahu, jenž nemá obdobu v žádné z postsocialistických zemích. Navíc jste zařízli jakoukoli možnost kontroly a přezkoumání.

  V r. 1991 jste se stala členkou poslaneckého klubu ODS a v r. 1993 i její členkou (do r. 1999). Jste tedy spoluviníkem.

  To, že nyní tatáž ODS prosadí vrácení občanství sudeťákům, Liechtensteinům a krimigrantům, je jen posledním dějstvím procesu nastartovaného vámi.

    1. Teď už z těch viníků neodčiní nikdo nic, neb vše je teď předáno a odevzdáno v důsledku jejich politických kroků a všeho, co pak následovalo, mimo moc občanů. Lítost či omluvy, pozdní demonstrativní sypání si popela na hlavu a tak podobně nám všem bude platné jak mrtvému svrchník. Byli včas varování xkrát už na samém začátku, že to bude mít přesně tyhle důsledky. Ale oni se přece cítili chytřejší, že. Oponenty vytěsňovali z politiky, vysmívali se jim, případně z nich dělali extrémisty a politicky i jinak je likvidovali. Dostáváme se do bodu, kdy bude variantou dalšího vývoje buď naprosto brutální narovnání poměrů, a to hodně drsným a zásadním způsobem, nebo zánik tohoto národa.

     1. Toto vše vím a souhlasím s Vámi. Přesto oceňuji procitnutí a překročení Rubikonu dnes, kdy to ještě není z prospěchu a kdy mohou pomoci.

  1. Voliči ODS to tak chtěli. Jinak by přece nedali v dalších volbách šanci ODS v likvidaci ČR pokračovat, že.

  2. Správně. Ne loupežník, ale sprostej oloupenej e vinnej. Za tu opovážlivost po demogratyckym pracujícím lidu žádat majetek z jeho krve a mozolů bych mu napařil pokutu a zpětně daně i s úroky. Trautenberk jeden nenažranej. Razdvatři tfuj ho!

  3. Souhlasím. Ano snaží se to nyní napravit, ale je to chytrá paní, to nemyslela v letech kdy byla v ODS a poté také v TOP09? Vždyť jí to muselo být jasné už tenkrát. Odesáci byli vždy gauneři, ne jen teď.

   1. Jste s tím názorem na p. Samkovou dost vedle. Přemýšlejte o realitě a možnostech jednoho proti všem. Kdybychom dnes používali rozum, nejsme tam kde jsme . Ale sedíme, kecáme a jsme v průšvihu nebývalého rozsahu.

  4. Ty, co ty svoje příspěvky vzali zase tou jednoduchou zkratkou „ad hominem“ , bych chtěl upozornit na to gró z autorčina článku, a sic:
   kde je vůle – tam je cesta
   Tohle byste měli diskutovat a dělat vše, aby ta „vůle“ nebyla. Děte do háje s tím věčným všeználkovsky vševědoucím a nic neřešícím „pozdě bycha honěním“!

  5. To jste vedle člověče, tady demonstrujete příklad kolektivní viny. Jak příznačné pro některé karatele v různých epochách. A co úloha Petra Pavla? Byl komunista? Houby, byl u komunistů. Kdo ho volil? Komu slouží? A komu vy? Takhle můžete být pomocníkem likvidace ČR. CHCETE TO?

  6. Občan

   Nemyslím si, uz statisticky, že jedna osoba může za všechno, tedy třeba i za restituce.

   Příklad:
   Představte si, že je e společnosti nějaký koncenzus, vrátíme majetek těm, co o něj nespravedlivě přišli. O jeho konkrétní podobě rozhodne většina. Může to jednotlivec nějak ovlivnit?? Může. Dejme tomu, že rozhoduje 200 lidí. Váha jednoho člověka je tedy 1/200. Proti konglomerátu zm*dů na konečnou podobu zákona tedy moc šancí nemá.
   Dále, tehdy jsme, nikdo z nás, jsme nevěděli, o co jde. Nikdo neměl zkušenosti. Jen kmotři, napojení na zahraniční rozvědky. Tedy nějací ODSáci, ODAři a třeba Hejvl, ale ten byl naivní, spíše jeho nohsledi (hlídači?) Kolář nebo Trautenberg. Neexistence „špinavých peněz a zhasínání a předstih před právníky“, krádeže ideově umožnily. Když parta Albánců tehdy vykradla Klausojc vilu, přišla jenom paní Klausová o šperky za 20 Mega. Tehdejších. Lehké topné oleje. Jedná z prvních privatizací Mackův knižní velkoobchod. Věděl, oč běží. Vydělal za jeho likvidaci a rozprodej pozemků 400x. Pokud vím, nikdo z veřejnosti nedemonstroval nebo nějak organizovaně, vyjma jednotlivců, kteří
   neoslovili spokečnost, neprotestoval. Obohatili se taky jiní. Ti, co nám teď vládnou.
   Ohledně restituce tam halt byli jiní sekáči. Ti vyhráli tehdy i dnes, ve volbách. Paní Samková mezi ně nepatřila tehdy, ani dnes.
   Vinu neseme všichni.

 15. Jan Werich řekl: „Kde blb, tam nebezpečno!“
  A že těch blbů máme v různých institucích hafo!
  Takže každá rada, jak se jich zbavit je jako sůl nad zlato!
  Možná by pomohlo vzpomenout na Žižkovo „HRRR NA NĚ!“

  1. Také z toho dneška mám velké chmury, ač se nestalo nic nečekaného, vlastně dokonce bylo vše dopředu jasné. Přijde mi to jako je v hudbě The day the music dies, tak my máme dnes den, kdy u nás definitivně umřela demokracie. Já vím, byla spíše odpojena od přístrojů. ale prostě je definitivně pryč.

   1. Nemá co umřít. Demokracie je smyšlený dočasný uměle velkým úsilím realitu zakrývající konstrukt, který je v rozporu s lidskou biologickou přirozeností, a obecnými vesmírnými zákonitostmi.

    1. Pozoruhodná myšlenka, vyžadující správnou?, analýzu. V naší zemi ale postačí tvrdit,že máme demokracii ačkoli je to nesmysl. Zato Západ je demokratický, leč nesmíte tvrdit opak. Co kdybychom se dohodli na tom,že lež není pravda a naopak. Aby to fungovalo,musíte mít nástroj jenž to definuje, musí jej respektovat všichni, musí být vynutitelný a to na každém subjektu. Co děláme nyní? Nejsem věřící v náboženském pojetí. Bože chraň tuto zemi a její lid,prosím.

 16. Může to být ještě horší? Ano. Jan Keller naznačuje možnost, že Němci se do Sudet po zrušení Benešových dekretů nebudou až na výjimky chtít vracet, ale využijí získaný prostor k vystěhování nepřízpůsobivých migratů, se kterými si nevědí rady. Německý stát od nich ty restituované nemovitosti za tímto účelem rád vykoupí.

  1. Mám jiný scénář, pravděpodobnější. Němci se sem naopak začnou stěhovat ve velkém, protože v Německu se přestane dát kvůli migrantům žít, a i když to s AfD vypadá na opak, tak k žádnému řešení migrační krize reálně nedojde. Na to už je pozdě.. Po čase vytvoří „díky“ právě přijímaným zákonům vlastní politickou stranu a další vývoj už známe.

 17. Strašidelné jako naše realita.
  Dnes je hodně špatný den, navíc ještě vidět jméno Ing. Rostislava Senjuka, snad největšího křiváka, kterého jsem v životě poznal.

 18. Problém není ani tak v Němcích, ale v židovské vrchnosti, v majitelích KoZa a té aspenistické šestidemoliční kolaborantské sebranky.

  Vždyť hlavním mottem WEF je: „Nebudete nic vlastnit a budete šťastni.“

  Pro košer Globalistického Parazita je populace obecně masou hospodářských zvířat, která by měla být řízena, kontrolována a využívána tím nejlepším možným způsobem.

  Osm miliard je příliš. „Zmenšování světové populace“ (název WSJ) jde nad rámec plánovaného rodičovství, které spočívá ve „snižování růstu světové populace“. Spočívá v „Depopulaci“, konkrétně ve snížení absolutního počtu Světové populace👹

  WEF je především sdružením satanistů, kteří vždy cíleně propagují krize, ze kterých sami nejvíce profitují – prostřednictvím lupičství pod falešnou vlajkou a přerozdělováním, nebo prostřednictvím kolektivní propagace totalitních struktur k lukrativním ziskům a udržení moci.

  Neustálý boj proti kritickým informacím je zde nejlepším příkladem.

  Nic z toho není slučitelné s demokratickými principy.

  Nebo jste byli dotázáni, zda by vaše daně měly být použity na dotování nekonkurenceschopných zelených technologií a zda by se experimentální farmaceutické produkty měly nakupovat a distribuovat lidem pod nátlakem?

  Byli jste dotázáni, zda podporujete útok na národní suverenitu v podobě pandemické smlouvy WHO a změn Mezinárodních zdravotních předpisů?
  https://necenzurovanapravda.cz/2023/12/who-a-wef-se-ptaji-proc-nam-lide-neveri/

  Věříte, že příznivci WEF a organizace, které otevřeně spolupracují s WEF, budou jednat ve váš prospěch a budou mít na mysli pouze váš nejlepší zájem?

  1. V tomto nemáte úplně pravdu, Němec je vždycky problém. Jen se nás vládní kreténi už pětatřicet let snaží přesvědčit o opaku, protože je řady z nich napojená na sudeťácké či německé penězovody a jejich rodinky jsou spojené s druhou republikou a okupací.

   1. Sudeťácká partajní sebranka jako to prase Posselt je mnohdy chazarské rasy, proto s ní souzní SSoudruh Daniel Herman. Však fašisté ho několikrát vyznamenali.

    Smysl by mělo, pokud by restituce a utrpení platili potomci těch banksterů, kteří obě světové války spáchali.

 19. Nejsem žádný horlivý demonstrant, ale jenom náznak prosazování toho, co píšete, by mě na náměstí spolehlivě dostalo.

  Za upozornění na nebezpečí máte u mne palec nahoru.

 20. V zákoně je jasně uvedena hranice 25.2.1948, takže sudetských Němců se to týkat nebude. Zatím. I když zrušit Benešovy dekrety je vládní sebranka schopná .

  (4) Fyzická osoba, která není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské
  republiky, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud alespoň
  jeden z jejích praprarodičů
  a) pozbyl státní občanství Československé republiky, Československé socialistické
  republiky, České socialistické republiky nebo České republiky v době od 25. února 1948
  do 28. března 1990 propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím státního
  občanství jiného státu, s nímž měla Česká republika uzavřenu smlouvu upravující
  otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství, a
  b) ke dni 1. ledna 1969 se nestal státním občanem Slovenské socialistické republiky

  1. Připravené zákony jsou na novém základě a pokud budou vyhlášeny nic demontáži této země a lidské společnosti nezabrání, leda my sami. To ovšem nesmí.e sedět na zadku a filozofovat.

 21. A mne tady chybí Luxův odpor,proti Klausovi.
  Sice perfektně napsané,ale dost pozdě.
  Tohle zvrátit,nejsou tomu nakloněné hvězdy na politickém nebi.
  Proto včas nakopat tenhle systém kapitalismu a znova znárodnit.

   1. Lux bol fajn, hoci vtedy sa na neho nadavalo, ja mam na neho dobre spomienky
    bol to ferovy a cestny clovek

    1. Re: KM

     Spomienky můžete mít, jaké chcete. Ale kdo se spřáhl se sebrankou maskovanou písmenky ODS, nemohl být ani čestný, ani férový.

      1. Re: idio…

       Vrána k vráně…, však to znáte.
       Anebo u nás v pohraničí se kdysi říkávalo – aký šiel, takú potkal…

       Jedna parta chtěla rozbít systém zásobování obyvatelstva, druhá parta chtěla pro změnu rozkrást ten zbytek.
       Zásadní rozdíl nevidím. A vykládat něco o tom, že jeden z představitelů tohoto loupežnického spřežení byl hotový Mirek Dušín…, no…

       Přijde mi to podobné, jako když jsme se ožrali na školním výletě. Sice už nám bylo 18, ale měli jsme to zapovězeno, takže jsme to udělali co nejdřív.

       Po příjezdu se začalo vyšetřovat a už to jelo.

       První kus – já se na to nemohl dívat, tak jsem šel šoustat spolužačku (bylo z toho děcko, jak jinak).
       Druhý kus – když se poblil třetí kus, byl tam takový smrad, že jsem se poblil taky.
       Třetí kus – já se poblil, protože mě namazali hořčicí, jak jsem ležel na stole (fakt jsme mu namazali čelo hořčicí a líce kečupem, co můžete chtít po ožralých osmnáctkách).
       Čtvrtý kus (Mirek Dušín) – já tam seděl, ale moc jsem nepil, já dělal čárky, kdo kolik vypil, aby se to vědělo (naprášil úplně všecko).
       Finále – sborově. Za všecko může Targus, to ON přinesl chlast!
       Že mi na něj dali prachy a ruksak, o tom taktně pomlčeli.
       Takže dostali dvojku z chování a já jako hlavní zásobovač trojku. Když jsem jim řekl při slavnostním vyhlášování vítězů – „běžte do pi*e, *uráci zasraní“, dali mi navrch podmínečné vyloučení.

       A tak jsme tam tenkrát žili. Lidi se nemění, že jo…

       1. Jo, náš Mirda Dušín za ty bonzy slízl jen ředitelskou. No neber to.

        Pak z něj byl kovaný soudruh s průkazkou ODS. Z třídního srazu po patnácti letech jsem ho skopal se schodů i s tou jeho průkazkou a pak už se neukázal…

        1. OT:
         Přejezd v Lutyni je na mírném náspu, delší auta tam dělají rýhy břichem. Návěs se strojem zústal viset na přejezdu a auto s ním nehlo. Řidič utekl a pak spadly závory a přijel vlak. Řidič za nic nemohl, přejezd neměl parametry pro provoz návěsů, ale omezení značkou tam není.

     1. Pane Targus.
      To nikdo nečekal, jaká bude ODS,co je záměrem Klause.
      Lux to prokoukl a jak o něm říkají,kroutil se jako had anic mu to nebylo platné. Proto i ten Sarajevský atentát, takže nastoupil zachránce privatizace Zeman.Tihle dva,jsou největšími strůjci zkázi ČR.

      1. Re: zemedelec

       Nevím, jak to mohl někdo NEČEKAT. Co ten zku*vysyn provede, bylo jasné už v okamžiku založení té jeho strany.
       Na to, že někdo zbohatne na kupónovce a všichni se budou mít dobře, mohl skočit jenom duševně těžce zpomalený jedinec, pokud mám být aspoň trochu slušný.

      2. No to né. V době kdy Klaus zakládal ODS byl již dost odkopaný a i fakt, koho se chtěl založním ODS zbavit, jasně hlásal budoucnost.

      3. Hm, a že já jsem Klause hned odhadl co to je za křiváka a podvodníka.
       Stačilo jen poslouchat jak mluví a co mluví.

        1. Souhlas s oběma, já ty dva také nesnášel od začátku. Ale ne každý má zkušenosti lidi rychle odhalit.

      4. Existuje známé rčení – jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna. Kolikrát se už spálili voliči ODS, tedy ti, kteří tu stranu nevolili ze svých darebáckých pohnutek?

       Myslícímu člověku – nerad lidi urážím, ale někdy si bohužel nemohu pomoci – by bylo jasné, co je Klaus a spol. zač přinejmenším od okamžiku, kdy začal mluvit o „útěku před právníky“, „zhasnutí“ během privatizace a o nerozlišování mezi čistými a špinavými penězi. A to bylo hodně brzo – hned na začátku.

       Ale nemyslím si, že by většina národa byla tak hloupá – jen chtěla mít podíl na vychcanosti svých kmotrů a tatíčků, které notoricky volí pořád dokola, jenže bohužel ve stále horší a horší verzi. Ten podíl tedy má, ale poněkud jinak, než asi chtěla.

       Začalo to Havlem, pokračovalo Klausem. Tupolánek, Nečas, občas někdy na střídačku s béčkem ODS – ČSSD. Po nenáviděném Babišovi přišel Fiala a agent Pávek. Bohužel už ani není moc z čeho vybírat, takže další bude možná Rakušan… Po něm už může následovat snad jen Posselt nebo nějaký nový Heydrich.

     2. Ale blbost, Lux se snažil co mohl, proto mu nadávali do slizských hadů. To je vždy to dilema, snažit se minimalisovat škody nebo se distancovat. Lux dělal to první ze všech sil. Byl to vlastně první desolát, první koho proklausovská měěědia nenáviděla a špinila ho co mohla. Pro úplnost dodám, že jsem nikdy Luxe nevolil.

       1. Vyloučit nejde nic, já to mám podobně s Karlem Krylem.
        U Josefa Luxe se mi nezdá, že by dokázali vymyslet leukémii, ale poslat ho do Států a tam dořešit, to by asi šlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *