21 dubna, 2024

Příručka dezoláta

Dostala se mně do ruky kniha Jana Kellera „Hybridní politika„. Je to velice čtivá kniha, plná kellerovské ironie, ale také smutku nad rozbitou společností, ve které žijeme. V jedné své části  se zabývá současným slovníkem našich elit, jehož slova často používají (a současně jehož některá slova jsou přísně zakázána). Tento slovník má zdůraznit současné priority (evropské hodnoty) a zároveň navozovat to správné chápání světa.

Tato příručka využívá Slovník novořeči Jana Kellera pro určení korektních dezolátních postojů. Pro dezoláty by měla být poučením, pro zastánce Pravdy a Lásky také.

Pravda a Láska:

Civilizace – Až do nedávna tento neškodný pojem znamenal vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku lidí. Ale pokud je uznána svébytnost civilizačních okruhů, ohrožuje to existenci univerzálních hodnot (a to jsou ty správné hodnoty). Pokud jejich rozdílnost uznána není, činí to nadbytečným samotný výraz.

Dezolátní pravidlo jedna

Vždy a za všech okolností zdůrazňovat rozdílnost kultur, kterou je třeba mít na paměti při styku s těmito kulturami. To, že dezolátovi je jasné, že míšení různých kultur musí přinášet problémy, bude již v nejbližší době trestným činem. 

Příkladem může být popis problémových situací, které známe  a jenž se vyskytují zejména kolem migrace a o kterých se dočteme či uvidíme v TV.

Pravda a Láska:

Migranti nikdy nepáchají zločiny ani neprovozují násilí.

V těchto případech např. nejde o vraždu spáchanou za zvlášť brutálních okolností, s cílem se obohatit, motivovanou závistí a nenávistí vůči Evropanům.

Pravda a Láska vždy hovoří o dramatu (tragédii), jehož motivy jsou nepochopitelné. Přitom delikvent by ani kuřeti neublížil, byl to dobrý soused, který vždy pozdravil a byl vzorem integrace. Pokud se toto dá těžko prosadit (nenašel se žádný dobrý soused a jde o osobu s rozsáhlým trestním rejstříkem), pak zpravidla nastupuje zdůvodnění poslední instance: šlo o osobu s psychickými obtížemi. A tyto přece nemůžeme soudit, natožpak odsuzovat.

Dezolátní pravidlo dvě

Vražda je vražda a násilí je násilí. Vůbec nezáleží na barvě kůže, rase, náboženství či kulturním původu pachatele. To, že dezolátovi toto je jasné, bude také již v nejbližší době trestným činem, pokud pachatelem nebyl tuzemec (viz odsouzení bílého policejního zabijáka nevinného černocha Floyda, jenž by ani kuřeti neublížil).

Pravda a Láska:

Zeměpis v naší společnosti musí doznat změn, protože příkazem dne je budovat svět bez hranic, pochopitelně s výjimkou těch zemí, vůči nimž jsou uvaleny hospodářské sankce. Pokud tedy je slovo hranice používáno, pak jen ve smyslu překážky prosperity, či bariéry mezi lidmi. Mluvit v této souvislosti o národu je zvlášť zavrženíhodné, protože  ten se provinil a to dokonce trojím způsobem:
a) v jeho jménu byla vedena řada válek, 
b) hranice jeho území jsou překážkou volného trhu a 
c) samotné přetrvávání národů komplikuje budování Evropské unie, která vůbec nikdy neválčí a vládu volného trhu upřednostňuje před vládou lidu.
Hovořit o vlasti, znamená hovořit o národu a nebezpečně evokovat další zakázané slovo identita. Podobně vyznívají vulgární slova rodina, otec či matka.

Pokud hovoříte o lidu, pak toto slovo se zásadně se nepoužívá v souvislosti s obyvatelstvem jednotlivých evropských zemí, neboť navozuje nesouhlas s reformami, které evropské instituce zavádějí pro větší blaho všeho evropského lidu.
Suverenita státu či lidu jako zdroje demokratické moci je rovněž nevhodný pojem. O suverenitě lze mluvit jedině v případě bank a trhů.
Lépe než užívat slovo víra se doporučují evropské hodnoty.

Dezolátní pravidlo tři

Národ je společenství lidí, jenž může být buď etnickým národem (sdílením jazyka, historie a kultury) nebo politickým národem, který stojí na občanství v teritoriálně vymezeném a suverénním státě. Lidé  jsou jeho občany a mají oprávnění účastnit se politiky a uplatňovat svou suverenitu. Základem státu je rodina. Identifikací jednotlivců se státem je dán pojem vlastVíra je soukromou věcí každého jednotlivce.

Pravda a Láska:

integraci či dokonce asimilaci se již vůbec nesmí hovořit; tyto termíny se staly politicky nekorektní poté, co se usoudilo, že Evropané mají povinnost přijímat cizince, kteří nemají povinnost přizpůsobit se jejich kultuře a hodnotám. 

Evropané vzhledem ke svému dědičnému koloniálnímu hříchu mají povinnost se postarat o všechny legálně či nelegálně příchozí a to i na úkor bílých domorodců (ať už jejich pradědové spáchali uvedený dědičný hřích nebo ne). Co bude následovat, až dojdou zdroje (nikoliv migrantů, ale finanční), není na pořadu dne. Lze věřit, že se o bílé domorodce chálífát postará (otroci jsou vždy potřeba).

Dezolátní pravidlo čtyři

Migranti jsou povinni dodržovat zákony státu, aktivně se snažit o integraci do společnosti získáním jazykových dovedností, úctou k místní kultuře a víře a hledáním zaměstnání. Za migranta je považován každý, jehož pobyt byl legalizován. Nelegální migrace je porušením zákona. Podpora migrace musí být účelná a jen do úrovně zabezpečení občanů státu.

Zvláštní kapitolu v knize Jana Kellera tvoří pojednání o slovech klamavých. Cituji:

Slova klamavá změnila zpravidla svůj smysl během druhé poloviny 20. století. Zvláště v posledních dekádách stoupá počet těchto slov přímo raketově. S oblibou jsou používána pravicovými i levicovými liberálními politiky.
Samotné výrazy „pravice“ a „levice“ patří ostatně právě do této kategorie. Jedná se o slova klamavá od doby, kdy levice přijala principy kapitalismu a pravice principy kosmopolitismu.
Typickým příkladem této kategorie je slovo „občan„, které liberálové s oblibou v jeho změněném významu používají. Zatímco původně toto slovo označovalo příslušníka národního státu s volebním právem, nyní je občanství vyzvedáváno naopak u těch, kdo se k instituci národního státu nechtějí znát.
V jistém smyslu opačnou proměnou prošlo slovo „rasista„. Dříve bylo používáno pro stoupence doktríny tvrdící, že lidské rasy si nejsou rovny. Dnes je rezervováno pro osoby, které se k této ideologii nehlásí, varují však z celé řady věcných důvodů před možnými dopady masivní migrace.
Pamětníci mohou potvrdit, že typicky klamavým výrazem se stalo slovo „paměť„. Dříve sloužilo jako víceméně spolehlivá opora historické identity národa, dnes je zneužíváno pro potřeby přepisování dějin za účelem kolektivního sebeobviňování příslušníků národa.
Obrovským posunem prošlo slovo „svoboda„. Původně vyjadřovalo schopnost jedince zvládat sebe sama a podílet se na kontrole svého kolektivního osudu. Dnes označuje možnost činit cokoliv, co vyhovuje individuálnímu puzení, a to zcela bez ohledu na možné společenské důsledky.

Klamavá slova jsou využívána s takovou intenzitou proto, neboť mají funkci zavádějící. Pomáhají zakrývat ty proměny reality, v jejichž důsledku dochází k podstatné proměně kultury a ke ztrátě tradičních orientačních bodů.
Společné mají to, že stoupající identitární dezorientaci a kulturní nejistotu vydávají za nárůst svobody.

Tak „integrace“ už neznamená výzvu nově příchozím přizpůsobit se zvykům a obyčejům přijímající země, ale naopak povinnost místních obyvatel adaptovat se na zvyky a víru nově příchozích.
Výraz „právní stát“ už není označením pro vládu obecných zákonů nad celou společností, ale vyjadřuje možnost jednotlivců a skupin dožadovat se svých vlastních práv bez ohledu na prospěch celku.

Klamavá slova bývají často skládána do výrazů, které mají podobu oxymóron, tedy do sousloví, která si vnitřně protiřečí.

Výraz „pozitivní diskriminace“ ignoruje, že jakákoliv diskriminace je ze své povahy negativní vzhledem k hodnotám rovnosti. Nelze usilovat o něco negativního pozitivním způsobem. Pozitivní diskriminace není ve skutečnosti diskriminací, ale právě naopak – privilegizací.“

Významnou měrou k posunu původních významů těchto slov přispěla existence Evropské unie. Tato organizace je dnes úplně jinou, než ta, do níž Česká republika vstupovala. Nadšení nad západními hodnotami, nadšení z volného pohybu osob, kapitálu a zboží, toto nadšení v naší společnosti ustoupilo hodně do pozadí.
Snaha orgánů EU o stále větší centralizaci moci, jenž směřuje k federalizaci s omezením státních suverenit nejen v zahraniční politice, tato snaha začíná vzbuzovat dojem, že vzhledem k absolutní dominanci Německa jsme se dopracovali ke Čtvrté říši. Ne úplně od věci se říká našemu státu 17. spolková země.
O nápravu (o kterou Pravda a Láska vůbec nestojí) by měla postarat činnost dezolátů.

Dezolátní pravidlo pět

Vedení země musí především se odpovídat občanům země. Nelze dopustit snahu o federalizaci Evropy a ani (v této situaci) přijetí eura. Vláda, která ztratí další části suverenity státu, jedná proti zájmům zájmům státu a tyto zájmy zrazuje. Příkladem tohoto protistátního vedení státu je současná vláda Petra Fialy. Jednou bude souzena, ale dnes je potřeba ji zabránit v prosazení omezení rozsahu jednomyslného rozhodování premiérů s hlasem veta. 
Nelze z EU vystoupit (to pokládám za ekonomickou sebevraždu), ale dezoláti se musí snažit o ukončení vlády Pětikolky a jejím nahrazením vládou, která dbá o zájmy národa.Tato vláda také zajistí, že klamavá slova nabydou svého původního významu: občan jako tvůrce suverenity státu, paměť  jako historie a paměť národa, a především právní stát, jako společenství, kde vládne právo a pořádek.

Jak se pozná dezolát
(pro referenty BIS a dalších zpravodajských komunit)

a) jde o jedince, kterým se zdají dezolátní pravidla sympatická (ty je třeba převychovat nebo internovat) a/nebo
b) lze na ně uplatnit podstatnou část (ne-li všechna) dále uvedených definic (citace):

Xenofob – ten, který si chce chránit svoji identitu. Jeho postoje nelze brát vážně, protože by se měl léčit.
Populista – ten, kdo volí jiné strany než ty, které si zvykly pravidelně se střídat u moci.
Reakcionář – osoba, která se diskvalifikuje sama tvrdohlavým zastáváním názorů, které dějiny již dávno překonaly a vyvrátily anebo osoba jehož názor není v souladu s vládnoucí ideologií progresivismu.
Rasista – může být kohokoliv s výjimkou migrantů, kteří nejsou nikdy ani rasisty, ani xenofoby. Toto slovo původně označovalo osobu, která byla přesvědčena o nadřazenosti své vlastní rasy nad ostatními. Dnes je používáno pro označení osob, které se obávají důsledků masové migrace.
Demagog – ten, který se vyjadřuje politicky nekorektně a shodou okolností bývá kladně vnímán veřejným míněním.
Konzervativec –  toto označení diskvalifikuje jakéhokoliv odpůrce ideologie progresivismu.
Vlastenec – ten jenž je poslední překážkou na cestě k totální modernizaci, jež povede k trvalému míru a blahobytu na celé planetě.
Eurofob – ten, který má námitky vůči současné podobě a směřování Evropské unie. Výraz sugeruje, že lidé s odlišnými názory mohou trpět fobií, tedy psychickým problémem, který je třeba léčit.
Národní populista – ten, který má  výhrady k současnému směřování Evropské unie a je tedy ideovým dědicem národních socialistů třicátých let.“

Smutný je pohled na tento svět.

Poznámka Homera Simpsona:
Pokud není uvedena přímo citace, je text s významným použitím textů JK psán proloženě.

49 thoughts on “Příručka dezoláta

 1. U nás v práci to bylo v knihovničce manažerských příruček, mezi Jak získávat přátele a působit na lidi a Nejbohatším mužem v Babylónu.
  Být to čtivější a tenčí,mohlo by to být evangelium pro nový věk. evangelium 2.0. Nebo spíš analýza řešitelnosti problému, který máme, pomocí dostupných prostředků. A to v sobě žádnou radostnou zvěst nenese.
  Podobně dobrá kniha jsou Poznámky o elitách, válce a míru Petra Hampla…

 2. Ano, považuji pana MUDr. Davida a prof. Kellera za vůdčí vlastenecké osobnosti, shodou okolností oba znají chod EU jako europoslanci.

 3. „Dezoláti“ pozor na jazyk!

  Stanfordská univerzita zveřejnila index „škodlivého jazyka“, který plánuje odstranit z webových stránek školy a počítačového kódu, a nabízí termíny, které mají být použity jako náhrada.

  Iniciativa Eliminace škodlivého jazyka, která byla odhalena v květnu, je podle příručky „vícefázovým, víceletým projektem zaměřeným na řešení škodlivého jazyka v IT na Stanfordu“.

  Průvodce říká, že jeho cílem je odstranit „mnoho forem škodlivého jazyka“, včetně „rasistického, násilného a zaujatého (např. předpojatost zdravotně postižených, etnických předsudků, etnických urážek, genderových předsudků, implicitních předsudků, sexuálních předsudků) jazyka“ na webových stránkách a kódu Stanfordu. Dodala, že se snaží vzdělávat lidi o dopadu slov.

  https://www.foxnews.com/us/stanford-releases-guide-eliminate-harmful-language-cautions-against-calling-us-citizens-american

  https://nypost.com/2022/12/20/stanford-releases-guide-against-harmful-language-including-term-american/

 4. Promiňte, ale dneska jsem sem asi neměla chodit. Ta přehršel jedině správnejch lidí a všeznalejch lidi. To si chcete říkat alternativa, je to fuj. Co se to s Vámi, obvykle se vydávající za moudré a chytré lidi dneska stalo, že by tou mlhou nebo střídajícím se počasím….
  A s tímhle chcete aby někdo počítal při změnách. O co by to bylo lepší než je teď.
  Sebevědomím pětikolky se už nedivím, mají Vás přečtený.

 5. Krajem louží, mlh a bláta
  vidím kráčet dezoláta.
  Zadlužený, bez matury
  kolem stejné kreatury
  mastné hlavy pod kapucí
  na krku pět exekucí
  vyrazili pro dávky
  kol se linou nadávky.
  ——
  Tak je vidí česká vláda
  celá chytrá, krásná, mladá.
  Jsou to ovšem staré pasty
  co přežily bez ochlasty
  a té jeho pravdylásky.
  Ví, co je to sbírat klásky,
  znají právo, mechaniku,
  znají každou volnou niku,
  zvládnou každou situaci.
  Vědí, co je to vztah k práci.

 6. Sem to asi bude patřit:

  “Ve Francii neexistuje centrální evidence obyvatel a všechny změny osobního stavu (uzavření manželství, rozvod, změna jména) se zapisují do rodné matriky.”

  Francie náš vzor. K čemu evidence lidí? K čemu národ? Národ je problém. Důležitější je mít číslo zdravotního a sociálního pojištění.

  1. Jak víme, národ může být aniž by k tomu potřeboval stát. I tisíce let. Kolik států mezi tím vzniklo a zaniklo. Národ zůstává. Jestliže to tak je, proč takovým národem by nemohl být příkladmo i….. Český.
   Bez dalšího. Stačí být. Ale kdybyste někdo trvali na něčem uchopitelnějším, tuze moderním, tak třeba….
   Český národ, nezisková organizace.

   1. Jestliže může být nezisková organizace „Člověk v tísni“, proč by nemohla být nezisková organizace
    „Národ v tísni“?

    1. Dávno tomu, co jejich bohové sídlili na Olympu… A dalších. Thor, Wotan, Freya…

     „Otázka národní jest především otázkou náboženskou.“
     TGM: Česká otázka.

    2. Ale mají. Například dodržují přikázání Desatera (mnozí). Ovšem není problém najít na českém území společnost, kde je Desatero pro smích – ale možná v ní rychle přijdete o peněženku.

 7. Viděl jsem jen závěr sebechvály Zemana (původně se jmenoval Seeman), nebudu se vyjadřovat k jeho vlastnímu projevu, jen podotýkám, že produkční měl nějaké divné svíčky na slavnostním stole, ani jednou se nepohly žádným směrem. Dvojprojekce ze zeleného (zelenského) pozadí.

    1. Proc drahé a pracné,viděli jsme Fantomase že 60. let,jak filmaři udělali gumové masky nerozeznatelné od předloh Fantomas je měl pěkně vystavené na stolku gumáky Zemana i Klause má Nova jistě ještě někde ve skladu. Plus najmout herce,co si to obleče

 8. Ten Slovník novořeči mi připomíná Žurnalistický slovník K. Poláčka, který v jiném díle předpokládal možnost vzniku třídy dezolátů tvrzením (volně cituji), že „Lid je podle potřeby spravedlivě rozhořčeným davem nebo nezodpovědnou chátrou „.

  1. Poláček jim viděl až do žaludku.
   Je docela možné, že Bin Ládin obdrží posmrtně Nobelovu cenu za mír.
   Nějaký Menachem Begin ji obdržel za zdařilý kousek, kdy pomocí dynamitu v konvích od mléka vyrobil 92 mrtvol v hotelu Krále Davida. A potom že je teror fůůj. Jak kdy.

 9. Zeman odsoudil Rusko a pochválil Izrael v novoročním projevu. Blýskl se dáále ekonomickými znalostmi a známostí s nějakým Švejnarem. Domorodcům nevzkázal nic

  1. Zeman je jeden z nejvetsich Izraelskych ritolezcu vubec. Globalne.
   Do dneska tvrdi, ze se musime vratit do Afghanistanu. To same Izrael.
   Kdyz ale chcete jezdit recnit do Knessetu, tak vam nic jineho nezbyva.

   A je skoda ze ty sve uezasne ekonomicne znalosti neupltnil, kdyz by na vrchoku exekutivy.
   Tenkrat stat modre zbavil plynoveho potrubi a zasobniku, a neuveritelne zprasil privatizaci Telekomu.
   Nakonec musel stat koupit Eurotel a pribalit ho zadarmo k Telekomu, aby to aspon nekdo koupil.

   1. Pane Sakura.
    Přesně.
    Generace budou zatracovat Klause a Zemana,rozprodali stát židům.
    U prodeje Transgasi,dělala podklady Vitasková a domnívám se, že i u zásobníku.

  2. Zemen je ekonomický fabulátor. Jen pro doklad jeho neschopnosti pochopit ekonomiku i ekonomii je: Zdražování je inflace.
   Je to lež za níž by se nemusel stydět ani „Gebls“.

   1. Že prý díky němu máme zdravé banky. Myslí si, že jsou lidé uplne blbí a nic si nepamatují. IPB a Nomura. Jeden darebák jde od válu,bohužel horší se tam cpou

   1. Něčeho si přihnul a pak se hrozně rozkašlal, byla jsem napjatá, jestli to ústojí, ale nevěděla jistě, jestli to je přímý přenos.

 10. Tak nějak, jenže, proč se nechat zatahovat do diskuse s oponenty, proč se nechat provokovat k emotivní hádce, ve které huba ujede už hrozí kriminál? Alžběta II se celý život držela pravidla „nic nevysvětlovat“.
  Proč plýtvat časem na vysvětlování, hledání argumentů, přesvědčování nepřesvědčitelných? Místo hledět si své úspěšnosti a udržování a rozvíjení svého kulturního společenství?
  Všimněte si, že pravidla jsou, zatím, nastavena tak, že zákonem je zakázáno hanobit jiné, tak jako například obchodní konkurenci a její zboží, ale na druhou stranu je dovoleno vychvalovat sebe a své zboží.
  Proč nevyužívat té úžasné možnosti ke svému prospěchu?

  Můj národ je nejlepší!

  1. Schumacher: Královna nic vysvětlovat nemusela, když ani do politiky přímo zasahovat nesměla. To byla její největší výhoda i nevýhoda současně, že nemohla většinou říct, co si myslí.

   1. Směla. Jenže, zvyklosti… vymykající se chápání zdejšího většinového publika. „Anglická“ kultura.
    Drobné signály. Oblečení, vhodně zvolený doplněk…. Uměla lehce naznačit. Jako v případě Brexitu.

    1. Schumacher: Jen naznačit. Teoreticky má pořád skoro absolutistické pravomoci na úrovni 17. století, ale při neexistenci ústavy je zvyk je nepoužívat, který králové dodržují asi 300 let, vlastně už zákonem. Nemusí se potýkat s běžnými politickými problémy jako premiér. Musí se potýkat s omezením své moci.

     1. Jistěže. Ať se potýká premiér. Od toho je. Prvidelně čerstvý. Potýkat se s neomezením své moci může být mnohem obtížnější.

 11. Xenofob je ten, kdo tvrdošíjně odmítá uznat, že panenka Maria byla chlap a sv. Josef transmuž a Ježíšek se narodil otci 1 a otci 2 , jenom nám to celých 2000 let zdařile tajili. Což se jim dařilo, záchodky nebyly, všechny gendery chodily na hnůj.
  🤔

 12. Tak jsem zrovinka vyslechla slavný projev Tondy Zápotondy , který pronesl o Vánocích k národu někdy v padesátých.
  Pravil, že Ježíšek už nežije ve chlévě a nezahřívají ho volci a kravičky. Vyrostl, stal se z něj Děda Mráz, v teplém kožichu a v beranici. A nad chlévem, kde tenkrát žil proletariát, nezáří jedna hvězda, ale rudé hvězdy září nad hutěmi a doly po celé republice.
  S drobnými úpravami by se ten projev dal uzpůsobit i dnešku.
  Děda Mráz pošel, vrátil se Ježíšek a znovu ho ve chlévě zahřívají krávy a volci. Hvězd máme nepočítaně, svítí na blankytném podkladu v hojném počtu nad všemi státními institucemi.
  Snad jenom za blahobyt dnes nevděčíme Moskvě, ale Bruseli , potažmo dnešnímu epicentru pokroku – Washingtonu.
  🤓

 13. Asi je to trochu OT, ale nejde si nevšimnout jedné maličkosti. Všimli jste si taky?

  Minimálně od Štědrého dne, tu chybí gogoš – a jeho propagandistické žvásty!!

  1. Re: Tecočamp

   Si vybírá náhradní volno. Nebojte, on se vrátí.
   Dobří holubi se vracejí.
   Pokud by se vám to čekání na gogoše zajídalo, použijte zaklínadlo „první gardová tanková armáda“.

   1. Ještě tu schválně přivěsím jeden výňatek, kdyby se tu opravdu Gogoš zjevil.

    1. gardová tanková armáda

    Samostatný tankový prapor 27. motostřelecké brigády – 40 tanků T-90A a T-90M (v roce 2021 bylo přijato osm tanků T-90M). Kromě toho bylo několik tanků T-14 přiřazeno k provádění vojenských zkoušek. Do konce roku obdrží brigáda prvních dvacet sériových tanků T-14 jako náhradu za T-90A.

    6. tanková brigáda – tři tankové prapory – 93 tanků T-72B3M. Plus jedna cvičná rota tanků T-72B3

    Podle Gogošovo nezvratných vědomostí se taková tanková armáda skládá ze čtyř praporů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *