13 června, 2024

Dopis Cukroušovi

S ohledem na dnešní okamžité zablokování Kydů na FB si dovoluji publikovat svůj dopis, který jsem již před téměř pěti lety zaslala Cukroušovi. Poslala jsem mu jej v angličtině, čtenářům nabízím k přečtení českou verzi. Anglická verze je k dispozici zde:

Po pěti letech jsem si to celé přečetla, a dnes je to vše stejně tak pravda, jako když jsem dopis psala tehdy.


Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square
Dublin, 2
D02 X525
Ireland

v Praze, České republice, dne 5. října 2017

Upozornění na soustavné porušování Evropské úmluvy o lidských právech společností Facebook v České republice (a pravděpodobně v celé jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva)
prosím předejte panu Marku ZuckerbergoviVážený pane Zuckerbergu,

dovoluji si obrátit se na Vás jako na zakladatele a výkonného ředitele společnosti, provozující největší celosvětovou sociální síť – Facebook.

Jak už to tak bývá, k úmyslu napsat Vám a předestřít Vám svůj právní názor na problém tzv. „blokací“, správněji řečeno na výkon cenzury, mne přivedla moje vlastní situace, kdy jsem po osmi letech využívání Vašeho geniálního vynálezu “zablokována“ na třicet dnů, a to bez toho, aby se tak stalo (s jedinou 24hodinovou výjimkou) kdy před tím.

Důvodem proč Vaše společnost trestá své uživatele znemožněním přístupu a znemožněním využívání služeb Vaší společnosti, jsou pravidelně „nevhodné“ výroky, zejména pak údajně rasistického či xenofobního obsahu. Takto byl také označen můj výrok, který ovšem ve skutečnosti skrýval nadsázku, ironii a aforismus, což jsou legitimní prostředky literární tvorby. Tu – na rozdíl od naprosté většiny uživatelů – jako autorka několika knih a stovek článků velmi dobře ovládám.

Abych mohla obhájit svůj právní názor na to, že Vaše společnost postupuje nelegálním, ba protizákonný postupem, dovolte mi říci několik faktů o mně samotné. Je mi 54 let a 24 let pracuji jako advokátka. Působím také ve veřejném prostoru, když v letech 1990 – 1992 jsem zastávala funkci poslankyně Parlamentu tehdy ještě existující Československé federace. Ačkoliv nejsem Romka, byla jsem tehdy delegována romskou politickou stranou k obhajobě zájmů této národnostní menšiny. Po skončení svého politického mandátu jsem pracovala a stále pracuji ve prospěch tohoto národa. V březnu 1993 jsem s tehdejším kongressmanem Tomem Lantosem uspořádala první slyšení na téma postavení Romů ve Střední a Východní Evropě, které se konalo před Výborem pro lidská práva obou parlamentních komor USA. (Human Rights Caucus) V témže období jsem spolupracovala na získání statusu pozorovatele při OSN pro Mezinárodní romskou unii. V následujících letech jsem v České republice obhajovala oběti rasově motivovaných útoků, a to nejen z řad Romů. Angažovala jsem se v několika mediálně sledovaných případech, kdy jsem nabyla přesvědčení, že právě příslušnost k této národnostní menšině je důvodem pro poněkud odlišný přístup soudů k tomu kterému případu. Žádná z těchto kontroverzních kauz mi na veřejnosti skutečně na popularitě nepřidala. Na základě svých zkušeností jsem (kromě stovek článků především právně-popularizujícího charakteru) napsala též knížku „Romská otázka – psychologické důvody sociálního vyloučení Romů“, která je v romské komunitě přijímána jako vykreslení pravdivého obrazu jejich bytí a jejich problémů.

Kromě zastupování a obhajoby Romů se dlouhodobě angažuji na poli rodinného práva a byly to především tyto případy, které mne dovedly až k vedení obhajob před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Se svými patnácti vyhranými případy před tímto soudem (s hořkou pachutí, že zastupuji své klienty proti své vlastní zemi) patřím mezi nejúspěšnější české advokáty, vystupující u tohoto soudu. Kromě toho mám za sebou nemálo úspěchů i před českým Ústavním soudem.

Poněkud pikantní příchuť má moje obhajoba příslušníků LGBT komunity, kdy jsem svým postojem téměř zapříčinila rozpad československé federace o rok dříve, než k němu skutečně došlo. Při projednávání Listiny základních práv a svobod, české obdoby Evropské úmluvy o lidských právech, jsem totiž již v roce 1991 jako mladá poslankyně navrhovala, aby k explicitně vyjmenovaným stavům, na jejichž základě je zakázána diskriminace, jako je sociální postavení, rasa, náboženství, jazyk, politické smýšlení, byl také přiřazen zákaz diskriminace na základě sexuální orientace. Mezi kolegy poslanci z převážně katolického Slovenska zavládlo tehdy úplné zděšení.

Moje právní a politické postoje byly následovány i mými osobními postoji, když jsem se provdala za Roma, s nímž mám nyní devatenáctiletou dceru poloromského původu. Z tohoto důvodu – ačkoliv jsem tak zvaně dcera z „dobré“ intelektuální bílé rodiny – pro mne neplatí teorie „bílé rasové identity“ (theory of critical whitness) a neplatí pro mne ani obvyklý závěr této interdisciplinární vědy, totiž, že lidé bílé pleti nemohou nikdy již z principu zcela porozumět životním reáliím a perspektivám osob barevné pleti. Hořkost tohoto údělu jsem na sobě pocítila v roce 2003, kdy mne tehdejší prezident Václav Klaus navrhl do funkce soudce Ústavního soudu České republiky. Senát Parlamentu ČR, který schvaluje prezidentovy návrhy, se však nezabýval mými právními názory a postoji, ale v kuloárech řešil zapeklitou otázku mého původu, totiž, zda jsem Židovka, Cikánka či jaká kombinace těchto dvou národů. Senát moji kandidaturu odmítl i pod dojmem skutečnosti, že několik dnů před hlasováním o mojí kandidatuře jsem jménem svých romské klientů uzavřela s Českou republikou smír ve věci sporu, který rozhodoval právě Evropský soud pro lidská práva. Součástí tohoto smíru bylo i finanční odškodnění pro moje klienty. To ovšem bylo velkou částí české veřejnosti – a to včetně velké části Senátu České republiky – přijato s výraznou nelibostí, a to nikoliv s ohledem na spravedlnost, ale s ohledem na to, komu bylo zadostiučinění přiřknuto a vyplaceno.

Tyto moje celoživotní profesní i osobní postoje mne vedou ke vznesení požadavku, aby bylo vůči mojí osobě opatrně nakládáno s obviněními, že jsem rasista či xenofob. Cítím oprávnění se ohradit vůči tomu, že mne právě za takovou Vaše společnost označila.

Podobným způsobem – odepřením poskytnutí služby Vaší společností – jsou stíhány i stovky, ba tisíce mých dalších spoluobčanů, kteří vyslovují jiné názory, než jsou právě nyní oficiálně přijímány a než jsou považovány za tzv. žádoucí. O tom, které jsou žádoucí a které jsou zakázány, rozhoduje Vaše společnost na základě svého vlastního úsudku. Pominu nyní právní aspekty chování Vaší společnosti. Mohu však vyslovit názor, pramenící ze znalosti historie, že chovat se takto k národu, u kterého je po staletí zvykem nechat se dát pro pravdu upálit (viz český učenec a církevní reformátor mistr Jan Hus), je poněkud méně prozřetelné. Rozhodovat o tom, co je a co není vhodné říkat a přikazovat to společnosti, která má za sebou 50 let komunistické cenzury, osm let nacistického teroru a 300 let útlaku pod nadvládou cizí země, pak rozhodně není způsob jednání, kterým byste si v mojí zemi vysloužil obdiv či úctu.

Držme se však právních aspektů posuzování situace. Nejen země Evropské Unie, ale státy celé Evropy, a to včetně Ruska a Turecka (jediným nečlenským státem Rady Evropy – Council of Europe – je Bělorusko), podléhají jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva. Všechny tyto země se zavázaly dodržovat Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Mezi právy, která jsou garantovaná touto úmluvou, je dle čl. 10 právo na svobodu projevu. Za dobu své téměř šedesátileté existence Soud vytvořil standardní judikaturu, jak tuto svobodu slova interpretovat a jak ji vyvažovat s dalšími právy, garantovanými Úmluvou, do kterých by právě svoboda slov mohla případně zasahovat. Svou úhlavní myšlenku v rámci vyvažování jednotlivých legitimních cílů, ke kterým ochrana slova či jeho limitace vedou, je možno shrnout do postoje, že „….svoboda slova se vztahuje i na projevy, které zraňují, šokují nebo znepokojují stát či určitou část společnosti.1

Tato takřka absolutní svoboda slova totiž představuje – jak Soud opakovaně konstatoval v dalších a dalších případech – „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce.“ Sepjetí demokracie a svobody slova coby jeho nutné podmínky je podtržena ještě dalším lidským právem, takže můžeme hovořit o nutném triumvirátu demokracie. Jedná se o to, že „ochrana názorů a svobody jejich projevu je jedním z cílů svobody shromažďování a sdružování, zaručených čl. 11 Úmluvy.2

Soud se jednoznačně vyslovil zejména ohledně politických prohlášení tak, že „…není demokracie bez pluralismu. Jedna ze základních vlastností demokracie totiž spočívá… v možnosti debatovat prostřednictvím dialogu a bez uchylování se k násilí otázky nastolené rozličnými politickými názorovými proudy, a to i když působí strach či znepokojení. Demokracie je vlastně živena svobodou projevu…“3

Jak jsem již uvedla výše, Evropský soud pracuje na základě vyvažování jednotlivých práv. K této otázce je zapotřebí připomenout znění čl. 17 Úmluvy, na který se často zapomíná; a proto si jej dovoluji citovat v plném rozsahu:

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo se dopouštět činů zaměřených na popření kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než tato Úmluva stanoví.“

Úmluva je totiž ukotvena v ideologickém a hodnotovém systému s ohledem na typ s ní slučitelného společenského uspořádání. Tímto uspořádáním je demokratický, pluralitní politický systém respektující vládu práva a práva jednotlivce. Jinými slovy, i pluralitní demokracie má právo se bránit svému (sebe)zničení.

Co však dělá Vaše společnost? Pod záminkou „dobrých úmyslů“ zcela ničí pluralitní diskusi, která je zárukou – a dle nikoliv jen mého názoru jedinou zárukou – posunu názorů ve společnosti4. Názory se vyvíjejí jen a pouze diskusí, a to nejen diskusí „uměřenou“, ale i za pomocí ironie, posměšků, neobratných a neopatrných vyjádření, aforismů, podobenství, za užití nespisovného, ba i vulgárního jazyka. V hodnocení příspěvku svých uživatelů (ke které, mimochodem, není Vaše společnost vůbec oprávněna, a to ani na základě toho, že sociální platformu, na které i „nevhodné“ debaty probíhají, vlastní) je nutno brát na zřetel i rozdílné intelektuální schopnosti diskutujících, které jsou rozdílné. Jsou také rozdíly mezi psaným a mluveným slovem, které absolutní většině společnosti – a to celosvětově – zcela unikají. Podle psychologických výzkumů za „normálních okolností“ probíhá brutálně převažující část komunikace mezi lidmi nonverbálně.5 Tvrdit, že „všichni umí psát“ stejně jako „všichni umí mluvit“, je velmi hloupé. Lidé se musí písemnému projevu – a tím výroky na Facebooku jsou – prostě učit.6

Nic z toho však Vaše společnost nerespektuje. Všechny zásady a výdobytky hledání spravedlnosti Vaše společnost nejen ignoruje, ale cíleně je boří.

Slyšela jsem několikrát názor, že „každý je doma svým pánem“ a tedy že si každý může dělat, co chce. Takováto interpretace práva je jeho úplným popřením. Abych uvedla konkrétní příklad dovedený ad absurdum – jestliže byste vraždil v domě, který vlastníte, ospravedlňuje vás snad vlastnictví místa k vraždě? Zajisté nikoliv. Stejně tak i Vaše společnost má povinnost dodržovat zákony zemí, ve kterých působí. Je tedy povinna dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech a svobodách, včetně výkladů, daných příslušnými judikáty Evropského soudu pro lidská práva.

Vaše společnost faktickou cestou nahrazuje zákonodárnou roli státu, když si osobuje právo určovat zákony, tyto zákony vymáhat a jejich nedodržování trestat. Podle nejobecnějších zásad právní teorie takováto moc náleží pouze státu – to je jediný zákonodárný suverén. K přenesení této pravomoci může dojít pouze mezinárodní smlouvou; na příklad tak, jak učinily země Evropské Unie podpisem Lisabonské smlouvy. Není mi však nic známo o tom, že by Vaše společnost uzavřela mezinárodní pakt s Evropskou Unií nebo Českou republikou, která by ji opravňovala k určování legislativy v naší zemi, v Evropské Unii či v zemích Rady Evropy. Vaše společnost zcela protidemokraticky vytěsňuje a likviduje politický pluralismus. Osobujete si moc zákonodárnou a faktickou revizí rozsudků Evropského soudu pro lidská práva si osobujete moc soudní. Co Vás a Vaši korporaci opravňuje k takovémuto mocenskému přístupu, který je již svým základem totalitní?

Vyskytují se též názory, že pokud my, uživatelé Vaší platformy, máme možnost užívat tuto platformu zdarma, máte Vy absolutní právo regulovat její obsah. Nechci se opakovat ohledně právní argumentace, leč dovolte právníkovi i úvahu ekonomickou. Jistěže my, Vaši uživatelé využíváme dobrodiní Vašich služeb zdarma. To však naprosto neznamená, že Vám nepřinášíme zisk. Dnes je celosvětová komunita Vašich uživatelů pastvinou, na které se popásají vykrmené krávy reklamních agentur i jednotlivých prodejců či výrobců a dodavatelů služeb. Vy z této pastvy máte tučné mléko, ba i smetanu. Právě na nás, na těch obyčejných stéblech trávy, jste získal bohatství. Budiž Vám přáno – ale nedomníváte se, že nám, řadovým konzumentům, nenáleží alespoň trochu respektu za to, že z Vaší platformy Vám plynou zisky? Uživatelé FB nechtějí nic jiného než jako ta stébla trávy se svobodně vlnit ve větru a nastavovat své tváře svitu slunce, zvaného sociální soudržnost. Jsou za to ochotni odvádět své peníze směrem, který určí objednatelé FB inzerce. Mezi námi, Vašimi konzumenty a Vámi, respektive Vaší korporací, panují vzájemně výhodné vztahy, ve kterých každý dostává, co chce: vy peníze a lidé sociální kontakty. Nyní však, jak se zdá, je Vám to málo. Cítíte se silnější než stát, silnější než demokraticky zvolení (i když to vůbec neznamená, že nejchytřejší a bezchybní) zástupci svých zemí.

Z ekonomického hlediska je nutno připomenout ještě jeden aspekt: ideologickými zásahy do textů svých uživatelů roztáčíte kola pozitivní zpětné vazby. Čím více budete komentáře a úvahy jistého pro Vás údajně nepřátelského, názoru umlčovat, tím více budou tyto názory žádány a tím více se budou šířit. Zároveň dojde k destabilizaci systému. Lavinovité šíření a destabilizace jsou totiž základní vlastností pozitivní zpětné vazby. Na základě Vámi řízeného umlčování (které my, co jsme vyrostli v dobách reálného socialismu tak dobře známe) ovšem může dojít ke změnám a společenským pnutím, které se vymknou z kontroly a budou probíhat zcela opačným směrem, než se Vy nyní snažíte ovlivnit. Pakliže Vám Vaše analytické oddělení říká, že to „ustojíte“, pak mi s pohledem do minulosti dovolte ledabylou připomínku: …takových už bylo…

Vážený pane Zuckerbergu,

rozhodl jste se, že prostřednictvím své korporace budete určovat lidské dějiny, že budete prosazovat ideologii, o které se domníváte, že je správná. Zapomínáte, že cesta a cíl, ke kterému cesta vede, jsou proměnlivé hodnoty, vzájemně zaměnitelné. V prvních hodinách na právnických fakultách celého světa se učí, že z nepráva nemůže povstat právo. Stejně tak, pokud Vaše dobré úmysly užívají prostředků, které vzbuzují oprávněnou nedůvěru ohledně jejich zákonnosti, pak ovšem i cíl se hroutí. Prosím, zamyslete se nad dosavadní strategií Vaší korporace. Zkuste překonat kognitivní disonanci a pohlédnout do tváře realitě, ve které výsledky Vašich kroků mohou být přesně opačné, než zamýšlíte.

A především: za situace, kdy se pomocí Facebooku prokazatelně domlouvají extremisté celého světa na provedení svých teroristických útoků, nehrajte si na Boha, který jediný ví, co je a co není pravdivé a správné. Nešikanujte obyčejné lidi, kteří se vyjadřují tak, jak umí – a jak na to mají zákonné právo. Přestaňte se svým inkvizitorským zneužíváním své moci, která, jak už v dějinách bylo mnohokrát prokázáno, vede vždy k opačným než chtěným účinkům. Blokováním kohokoliv nic nespravíte. Přestaňte s touto strategií, která tupí nejen nás, uživatele Vaší platformy, ale především Vás.

V dokonalé úctě,

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.


1 viz: Handyside proti Spojenému království, rozsudek pléna ze 7. 12. 1976

2 viz: Sjednocená komunistická strana proti Turecku, rozsudek z 25. 5. 1998, rozsudek Partidul Comunistilor a Ungureanu proti Rumunsku z 3. 2. 2005, Linkov proti České republice – rozsudek z 7. 12. 2006 a další.

3 viz: Herri Batasuna a Batasuna proti Španělsku, rozsudek z 30. 6. 2009.

4 To, jakým způsobem dochází ke změnám názorů, módou či šířením epidemií počínaje a politickými názory konče, velmi dobře popsal Malcolm Gladwell ve své knize „Bod zlomu“. Zásahy FB však tomuto přirozenému posunu názoru brání.

5 Účinek mluveného sdělení závisí na 3 základních aspektech. Na obsahu sdělení závisí 7 %, na obličejové mimice a řeči těla 55 % a zbývajících 38 % závisí na způsobu, jakým jsou slova řečena, tedy na hlase a technice mluvení. Tedy celých 93% připadá na nonverbální a paraverbální komunikaci

6 Zde bych ráda připomněla úžasný vliv FB na obecné gramotnosti, zejména u intelektuálně a sociálně nejslabších vrstev obyvatelstva. Jsem také nesmírně vděčna za to, že FB vytvořil celosvětovou platformu, díky níž ožívají a rozvíjí se jazyky, které by jinak měly významnou tendenci k zániku. Desetititsíce probíhajících FB chatů v romštině udělalo pro tento jazyk více než všechny katedry romistiky na světě dohromady.

59 thoughts on “Dopis Cukroušovi

 1. Kláro, že jsem tak osobní, tenhle právnický elaborát je marnost nad marnost. Jako se snažit náčelníkovi lidožravců vysvětlit co je divadlo…. Anebo beránek vyvětluje vlkovi, proč mu nemůže kalit vodu
  Anebo „Pačemu vy potopíli naš karjabl?“….
  Tohle pokládám za typický příklad naprosté nevhodnosti právnické argumentace tam, kde jediným řešením je eného aného cukrouše poslat do…. Ano přesně tam. Viz dopis Kozáků tureckému sultánovi. A nebo, jaká byla řečnická otázka hyeny když jí lev oznámil, kdy že přijde na řadu k sežrání?
  Také jáma se škorpiony by byla vhodná. Když už Turecko… Za daleko efektivnější bych považoval patřičně intonované zaklínání příkladmo v jazyce, ve kterém zaklínal Gandalf v bouři při přechodu hor. Z toho by na Vás cechovní mrťafové bič neupletli. Když bič… Indiana Jones na tržišti…. Proč přijímat cizí pravidla, jetliže vlastní jsou účinnější? Například Artikule pořádku a práva lze užít i způsobem neobvyklým…
  Že se takhle vyjadřuji, máte fantazii a mimořádně široký rozhled… Videmus nunc per speculum et in enigmate. Podstatné je, že tak jak jste mi při jedné příležitosti odpověděla na moji námitku, že „v tom nevidím šanci na úspěch“ : „To vím, ale mně to baví.“ Udělalo na mně ohromný dojem. Tohle mrťafové nikdy nepochopí.
  Jak pravil I.K., vaše místo je tady. Držím palce.

   1. Nejsem si jistý ničím vyjma vlastní smrtelnosti.
    Občas v hnutí mysli také něco sepíšu, to mi k vyventilování stačí. Nebo z cvičného důvodu. Leč chápu. Většina lidí má vidění světa a fungování v něm filtrované mimo jiné svojí profesí. V tomto případě právnickou. Proto chápu onu aktivitu i přikládání významu. Třebaže někdo kdo to dresáta má na starosti to přečte, řekněme prolétne, podobně pochopí, že je to složitý právnický text, a předá právnímu oddělení k posouzení jestli z toho nehrozí nějaká škoda. Tam si to někdo přečte, případně i někdo chápavější, se závěrem, že nehrozí, a elaborát skončí podle interního pořádku tak jako všechny ostatní elaboráty. Což, po pěti letech naopak přitvrzující se obchoní politiky lze říci se stejnou jistotou jako stran vlastní smrtelnosti. Pokud jde o ideologii a politiku Facebooku, jediným kriteriem je maximalizace uzisk. Facebook nebyl založen jako svobodný prostor. Je soukromým podnikem. Byl založený a je určený k neškodnému či aktuálně nejprve v USA a následně globálnímu trendovému“pindání“ a prezentaci názorů považovaných za obchodně vhodné. V základu „zdarma“, ve skutečnosti „bezplatně“. Spolu s Google je největším reklamním prostorem ovlivňujícím masové spotřební chování. Proto potlačuje veškerý potenciálně rizikový obsah. Nástroji považovanými za nejvýše účinné. To, že filtr na základě algoritmů a nebo najatý člověk se schopnostmi přiměřenými svému platu tu a tam někoho zruší, takový zmetek v ohromné mase výroby nemá význam. Jako zašlápnutý mravenec pro mraveniště. Ano, Facebook byl zpočátku „svobodnější“. Jenže vyrostl už natolik, že už nemusí usilovat o nové zákazníky, „když ptáčka lapají…“ Jde o to aby o ně nepřicházel, aby se udržel. Jde o velká čísla a velké peníze. Z toho pohledu zablokovaná Samková či Schumacher, který tam vůbec neleze, a další takoví, jsou naprosto nevýznamní. Být na Facebooku není existenční povinností. Zatím. Kdo chce svobodu, musí ji hledat a především vytvářet a udržovat jinde. Svoboda není zdarma.

 2. Vážená Kláro,
  doufám že Himaláje stále krásné a bílé… nu, jak Vás tady vždy bráním, tak dnes ne a napíšu něco naopak. Jak víte, FB nemám, nezaložil jsem ho a to ani také Twitter apod. Jak jsem pravil – nebudu FBI ani CIA a NSA a dalším ctihodným podnikům usnadňovat práci. A navíc je prchlivé povahy jak mne znáte a mně by zastavili provoz hned, co bych se zdravě …… a poslal je do ………. . K Vidlákově nadšen z FB jsem se postavil shovívavě, s povzdychem : “ když si myslí…“.
  Odpověď je známá. Finito. Nu a k Vašemu dopisu Cukroušovi bych použil citátu Zdeňka Mlynáře, který kdesi popisuje, jak po vydání Charty 77 potkal na Národní třídě Hendrycha, bývalého kolegu a bývalého hlavního ideologa KSČ, který mu pravil: „Nic jste nepochopili, svatá prostoto! Don Quijoti !“
  Dopisy Cukroušovi jsou k ničemu a zbytečné. Vidlákovy kydy a teď litterate jsou stokrát důležitější a hlavně dnes mocnější, než si kdo dovede představit. Takže za mne dnes mínus, psát člověku, který má přímo za úkol nás otročit je k ničemu.
  Je to podobné, jako psát Fialenkovi, aby nevysílal signály. Stejně je bude vysílat a ničemu přitom nerozumí. Bohužel.
  Kláro a Vidláku, pište a pišme sem, kašlete na sociální sítě, tento web sám o sobě je mocná sociální síť. Doporučujte ho, šiřte jeho slávu.
  A pro příští politický program přijměte neexistující projev, který pro Petra Fialu napsal Mirek Macek. Víc dělat nemusíte.
  A Mirkovi se omlouvám, že ho zde cituji:

  Alternativní projev předsedy vlády: Dámy a pánové, vážení spoluobčané! Rády bych Vám v této turbulentní době popřál hlavně zachování zdravého rozumu a dostatek sil k oproštění se od mediálně vybičovaných emocí. Nejprve bych rád zdůraznil, že nejsme ve válce. Nikdo nás nenapadl, válku nám nevyhlásil a také my jsme ji nikomu nevyhlásili. Současná špatná politická a ekonomická situace je zapříčiněna spoustou minulých chyb, z nichž ta největší byla hrnutí problémů před sebou, jejich neřešení a jejich záplatování dalšími a dalšími ničím nepodloženými miliardami a biliony, na čemž se v rámci EU naše minulé vlády bohužel též podílely. Dalším velkým viníkem dnešní situace bylo též nahrazení ekonomických zákonitostí falešnou ideologií Green Dealu. Nemohlo to tedy skončit jinak.

  Mám pro vás následující řešení: Okamžitě odejdeme z lipské energetické burzy a začneme distribuovat českým občanům a firmám elektrickou energii za české, podstatně nižší ceny. Okamžitě odejdeme ze systému emisních povolenek a patřičně zdaníme vysoké zisky solárních baronů. Okamžitě začneme vyjednávat dlouhodobý kontrakt na dodávky ruského plynu. Okamžitě přestaneme finančně podporovat válečné konflikty. Okamžitě přestaneme podporovat ekonomickou migraci. Okamžitě přestaneme podporovat neproduktivní neziskové organizace. Okamžitě přestaneme ostrakizovat a kriminalizovat občany za jejich názory, rozdělovat tak společnost a vytvářet „jedinou přípustnou pravdu“. Okamžitě se pustíme do legislativního procesu, na jehož konci bude stav, kdy občané budou moci kontrolovat vydání každé koruny z veřejného rozpočtu. Co nejrychleji přestaneme přisypávat do rozpočtu další a další ničím nekryté peníze, neboť by to je roztáčelo další inflaci, a postaráme se o co nejrychlejší změnu systému přerozdělování, aby na jedné straně nebylo pár korporací vydělávajících miliardy tu na epidemiích, tu na energetických zdrojích, a na druhé straně rostoucí počet ožebračovaných a chudnoucích lidí. Okamžitě přestaneme vnášet do ekonomiky politické aspekty a vytvoříme všem, kteří podnikají nebo chtějí podnikat, co největší svobodný prostor. Žádám vás, dámy a pánové, o co největší podporu, neboť bez vás a bez vaší důvěry to nepůjde. Dejme se ihned do práce!
  K tomu Karel Kříž:
  Užvaněný, sebeláskou a euroláskou potrefený profesor v čele vlády, zmatená nanyna v čele parlamentu, podivný cestovatel v čele Senátu a nekompetentní sbor ministrů, kteří nemají ani páru o tom, co a jak mají řešit. Jedinou mantrou těchto vládnoucích panáků je Evropská unie, jak nám pomůže, jak s námi bude solidární, jak bychom bez ní prý zahynuli.
  Lidé už mají většinově dost blbých eurosocialistických keců a zuří nad cenami energií, potravin či pohonných hmot. Mají dost utahování šroubů svobody, mají dost nenažraných zkorumpovaných papalášů, jejichž politická i ekonomická nekompetentnost je fatální.

  A tomu já: Omlouvám se Vidláku za dlouhý příspěvek a brzy něco pošlu. Váš IK

  1. Immanueli,
   jen Vás srdečně zdravím na znamení neutuchajících sympatií.

   Nezačaly utuchat ani poté, co jsem zjistil, že netušíte, co je to a jak se V NÁS VŠECH HOMOSAPIENTECH projevuje nedílná součást naší psychiky – „stupidita“ , kterou tak krásně popisuje Koukolík.

   Naopak! To, co jsem, řečeno buditelem Kolárem, považoval za Vaše „křivé pochopy“ se ukázalo pouhým nedostatkem informací a drobnou mezírkou ve Vašem vzdělání.

  2. Pekne napísané, áno tento „vidlákov chliev“ (bez urážky ) má svoje čaro a zmysel v tejto vyhranenej dobe. Pozdravujem.

 3. Text, který má víc než jednu stranu A4, žádný velký šéf s rozhodovací pravomoci nikdy nebude číst!!! A to ještě musí být ta stránka vhodně strukturovaná a graficky upravená tak, aby závěr a doporučení okamžitě padly šéfovi do oka.
  To není ze mně, to mám ze školení. Ale funguje to!
  K té první stránce A4 může být jako příloha připíchnuto jakékoli množství dalších stánek rozboru a zdůvodnění, ale je to plýtvání papírem, to nikdo z vedení číst nebude.

  1. Přesně. Napadlo mě okamžitě totéž. Lidi s majetkem nad půl miliardy texty překračující jednu stranu A4 prostě nečtou. Pak už argumenty nehrají roli.

   Navíc, ona píše jednomu z nejprohnilejších lotrů současnosti a podepíše se „V dokonalé úctě“…

   Ta by snad byla schopna podobné supliky poslat i Hitlerovi :-/

  2. Cokoliv co je nad jednu A4 skoro nikdo nebude číst (míním úředníky apod), dokonce ani policie se nenamáhala … (když jsem před pár měsíci řešil problém se zneužití identity). Ve výsledku má člověk sice spoustu popsaného papíru, který mu dává smysl, ale nikomu jinému … Je třeba vždy podstatnou část vypíchnout do max 12ti vět. osobní zkušenost.

 4. Logické, výstižné. Krásně napsáno!

  Kdyby to vše, bylo adresátovi aspoň u p*dele!
  Problém je, že mu je to totálně jedno, i kdyby se to k němu dostalo. Což se nedostane ani náhodou, odfiltrují to na nižších úrovních. V podstatě, vyjde to nastejno, jako kdyby to nebylo nikdy napsáno.

  Existuje snad cesta, jak podobným praktikám zabránit. Na dlouhé míle. Dosáhnout silné postavení národních států (nebo státu), které určí pravidla služeb ve veřejném prostoru. A budou je dodržovat. Včetně sankcionování subjektu, až po zákaz činnosti.

 5. Dost dobrý text. Klobouk dolů paní Kláro. Taky jsem chtěla Cukrouškovi napsat, když mi zmizel FB profil po třech minutách od založení. Já teda neměla špatný názor, ale hodlala jsem propagovat svoji knihu, která měla v názvu slovo “bílá”. Společnost pro obranu svobody projevu mi tehdy slíbila pomoc-medializaci, ale tak nějak to vyšumělo. Vám někdo na tento dopis odpověděl?

 6. Považuji za férové upozornit Kláru na nesmrtelné verše ostravského barda Ládika!!!

  Je tak decentní, že je neumístil zde…. možná i proto, aby mne nerozplakal.
  Znám ho léta, přes rok i osobně, patří mezi ty, kteří jsou inteligentnější než já.

  Jeho verše jsou dokonalé po stránce obsahové i formální, zkuste je zarecitovat při některém z vašich výjezdních táboráků. Pochopitelně nejsou pravdivé ze sta procent, jen z devadesáti.
  I těch deset procent ale možná mnohé souputniky potěší.

  Viz rubriku Tribuna zdejšího blogu.

 7. Veškeré vaše snažení je předem odsouzeno k zapomnění. Spousta slov, chytrých myšlenek – a nic. Zabýváte se totiž přátelé sami sebou – kdo jak komu co zablokoval, kdo co o kom řekl…
  ===
  Pokud nebude v ulicích rozzuřený dav – a tam jej nevyženete vy, ale „něco“ – nic se nestane.
  Ale až tam bude, bude zapotřebí charismatickou osobu typu Dubček nebo Hitler. (Můžete si vybrat.)
  Jinak se dav hulákáním unaví a pak půjde domů, pokoušet se přežít. Možná chuligáni něco zapálí, možná policajti pár lidí zmlátí a odvezou, ale jinak se nestane NIC! VŮBEC NIC!

  „…a vlky z lesa žene hlad!“ (F. Villon)

   1. EuroMajdan měl ale masívní podhoubí, připravované vlastně od II. světové.
    Pak stačilo pár nesplnitelných slibů od představitelů „Západu“ , pár vlasteneckých výkřiků z trinun a už to jelo. Oligarchové to měli „ošéfované“. Sledoval jsem to tehdy, teď vidím výsledky. Tam nešlo o svobodu, ale o moc.
    Ale to je téma na jinou diskuzi.

 8. 2017, a od té doby se nic nezměnilo k lepšímu. Dobře nám tak, když jsme nepoučitelní a furt tam lezeme. Copak nemáme z čeho vybírat?
  Twitter? Gettr, Gab, Parler.
  Facebook? Minds, MeWe.
  Youtube? Rumble, Odysee.

  Ano, je tam zatím poměrně málo lidí a ještě míň Čechů. Ale oni přijdou, když tam budou mít co číst. Na Facebook a Twitter taky musel někdo přijít jako první, než se to ujalo.

 9. relativně dlouho jsem to ignorovala.
  považuju za absurdní břitké argumenty ad hominem v diskuzním foru, které si jinak nedává za cíl nic jiného, než spojovat lidi s podobným přesvědčením.
  A považuju za absurdní dohnat svou obhajobu do publikace článků o svém osobním životě.
  Nějak vrže samotná podstata tohoto webu. Ikdyž si na situaci Vidlák naběhl pompezním entrée před pár týdny. Kdo jsme, abychom kádrovali…
  Vyprdněme se na uštěpačné komentáře a přijměme pomocnou ruku.

 10. Tak jsem se inspiroval Asfaltovým Holubem, dopis si vytiskl a s ranní kávou a cigárem jej po ránu dvakrát přečetl. A dalo mi to jiný výsledek než večer, kdy jsem jen rychle přečetl na mobilu.
  Dávám jedničku dokonce s minimálně dvěma hvězdičkami. Aspoň za mně se jedná o velmi kvalitní a chytrý text, který stojí za chvilku přemýšlení.
  Paní Kláro, jste fakt šikovná.

  1. Chcete rict neco takoveho ? : Pane Moravce, byvaly to statecny zastance Ceskoslovenske republiky, dnes Vudce, jste fakt sikovny 😀

  1. Zrovna včera letěl papež do Kanady omlouvat se za zneužívání dětí klérem v internátních školách pro domorodce,kde je chtěli převychovat k obrazu svému. Lidstvo se nepoučí. Vždy vstanou noví bojovníci,Samková Výborná ,Abasová,co budou bojovat za to,co se jinde neosvědčilo. Kolonizace,aspoň jazyková,Brity.

 11. Pěkná fotočka, skvělý text.
  Diblík na prahu šedesátky by přece jen mohl text posunout více k dnešku. Přece cygáni za těch pět roků již dost pokročili v začleňování do společnosti. Již jsou nám, bílé majoritě, rovnocenní, tudíž je již netřeba protěžovat. Ale chápu. I Ukrajinští cygáni potřebují podporu. Tam se práce s nimi asi zanedbala. Žádné konference, žádné symposia. Takže, k pumpám směr Ukrajina!!

  1. No s těma Červenákovýma to bylo dost kontroverzní,když už jdem u mouder předků,tak ve stylu čím víc se hojnost každý,tím smrdí.

  1. Opravdu. To nandala . Judr. Phdr. Je ted rovnou ,Ha dr.
   Pozor Zakruta , byl porad popularni tim ,ze dostavali tvurci hodne dolaru..
   Jiny federalni vymozenosti , 3 mil rovnopravnosti slovaku s 10 mil. Cechu, tak cesi lecos nedostali. Vse pro rovnopravnost.
   Ta se vymenila chytre za tu globalni rovnoschwabnost.
   ZAKRUTA. 180 stupnu. Navrat Vidlaka. Ten skutecnej. Na kolotoci sveta.
   Ignoraci role vlady /funkce , povahy ,ziskuchtivosti pres mrtvoly , nekdy i ty svoje/,megakorporaci ,slouzici predevsim za proslaveni propagandy slavne Petice, pro ostatni. Opakovani je nezbytnost !!!
   Povsimnete si mne jsem ze vsech nejvic zapalena pro nasi vec.
   Mnozstvu uspechu a tisice dekovnych dopisu..A zaroven nevdeku se dostava.
   Ma idiotek cukrousek ,se stadem advokatu a podrztasku , prekonat „cognitive disonance“.
   A zacit bejt chytrej ,moje rady nad zlato , jsou samozrejme ze vsech nejlipsi.
   Mala zaminka blokace na place poslouzi , jako duvod k velkym protestum..
   Vycet horlivosti bez konce. Obetovala vse, fanaticky zapalena ,horim pro vec.
   Zapaluje svym zivotnim prikladem ,obetuje se pro ostatni.
   Miliony ,desitky milionu obeti v Rusku , v Cine a jinde ,musi nasledovat dalsi a nekonecny stovky milionu obeti v celem svete , za svetovou revoluci ,trockistu..
   Za osvobozeni a probuh, koho??

    1. Ano, co to strika ten ubozak, ten dusevni malorolnik ?? Jake dolary ?? Redaktori Zakruty pod vedenim Pavla Brychtu meli stejny plat jako vsichni v Ceskoslovenskem rozhlasu, meli stejne reportazni magnetofony Uher Report jako vsichni ostatni…

     1. Stejně i později pod vedením Laco Brata. Byli to velmi šikovní kluci (Jožo Vydra, Dušan Kobližek a všichni ostatní, na které už jsem zapomněl) a Danka Polláková taky.

    2. Neberte každou větu doslova.
     Paw pracuje metodou automatického psaní a nebržděné tvorby asociací, přirovnání a metafor.
     Něco jako intuitivní brainstorming bez závěrečné fáze třídění výsledků.

     Navíc myslí anglicky a někdy to dost ledabyle průběžně překládá do češtiny.
     Ale má své nepopiratelné kouzlo. Koukejte na jeho výstupy třeba jako na básně v próze.
     Nebuďte tak přísnej. Tady jsme cvok každej druhej.

     V mé oblíbené knize Zasraná pošta má vrchní poštmistr Vlahoš von Rosret, polepšený oběšenec, na svém kávovém hrnku nápis Nemusíš být blázen, abys zde pracoval, ale hodně to pomáhá.

     Když chceš diskutovat na Kydech, nemusíš být blázen, ale hodně to pomáhá, parafrázoval bych…

       1. Co ja pamatuju. Porad Zakruta vysilal neco pisnicek ze zapadu a za to se plati dodnes . Vsude . Za kazdou vterinu odvysilani.
        To se nazyva autorska prava.
        A v dolarech reservni meny ,tenkrat prisne strezenych a vzacnych.
        Vexlovanim a prostituci ,oboji povolene a podporovane ,tez ziskavanych ..
        Divoke fantasie o redaktorech s platy v dolarech ,nepatri mne.
        Napr. K.Gott /a tvurci s nim spolupracujici / , v Nemecku popularni ,nam /i sobe/, takhle vydelavali vice, nez cela plzenska Skodovka.
        Takze zpevak ,skladatel ,muzikanti a textar ,vsichni ktere jsem nazval tvurci, dostavali a dostavaji poplatky.
        Redaktori ve velke vetsine nejsou tvurci.
        Mozna ,neni vylouceno ,pro Hulvato Hudce.
        Ten fofr ,jak oba velice pospichali ,aby stihli soudit ,aby neposkytli ani vterinu prilezitost nejdrive se zeptat na smysl vety.
        Chybu opravit. To okazale povysene a velkopanske pohrdani ,spatnymi diskusemi.
        Omlouvam se . Jedna se jen o uvod do prispevku a mel jsem na mysli zaroven hlavni obsah , to se stava snadno soustredenim na nekolik veci najednou…..
        Cela ta veta nema smysl. Ted to vidim.
        Tedy. Porad cs.rozhlasu Pozor Zakruta ,byl popularni vysilanim vetsiho poctu oblibenych zahranicnich skladeb , za prehrani kazde pisnicky se vsem tvurcum platilo tvrdou valutou , dolarem..
        Do zahranici a na zapad ,vetsinou do Usa.
        O tom o prideleni kazdeho dolaru se rozhodovalo ,na nejvyssich politickych mistech s patricnym ideologickym oduvodnenim.
        Neobvykle mnozstvi dolaru utracenych na jeden porad a duvody pro to /temer zadne, pro porady ostatni/,vzbudilo pozornost ,nebyvalou stedrosti a samozrejme vselijake dohady …
        Nebylo casto dost valut na nakup daleko dulezitejsich potreb ,prumyslu ,stroju ,leciv a vyrobku, atd.. /Bananu,pomerancu ,mene dulezitych ale postradanych , treba/.
        Vsecky vydelane zapadni valuty vsech statu RVHP sly do toho velkyho baraku v Moskve a tam vlady predkladaly plany a pozadavky na pocet pridelenych valut a tam byly schvalovane a pridelovane pro kazdy jednotlivy stat.
        Domnivam se ,ze my cesi jsme vydelavali tech valut hodne ,ale dostavali zpet mene.
        I kdyz to tak nevypada ,vetsinou vim o cem pisu ,jen zkracuji na hole mimum.
        Na rozdil od zasveceneych expertu.

        1. Co je dole to je i nahore.
         Stoji za povsim ten velmi reaktivni ,spesny impuls niceni a prikladny ,obou jmenovanych .
         Jakoby cekali na prilezitost.
         Na misto aby napsali , hele vole vo co de v ty blbosti …

 12. Paní Kláro,
  jste právnička.
  Proč jste tedy tu STÍŽNOST nenapsala jako právnička?

  P.S.: Dostala jste na ten opus nějakou odpověď?

 13. Dneska je svoboda slova,ale naši předci měli moudrost mluviti stříbro mlčeti zlato. A taky slušnost, třeba v Americe byl soud,jeden voják,gay,padl v Afghánistánu a rodiče mu udělali pohřeb a parta ,co nechtěla,aby gay sloužil v armádě,tak využila pohřbu k demonstraci proti gayům a vyřvávala tam hesla. Rodiče je žalovali,že nemohli v klidu pohřbít syna,ale prohráli a museli vše zaplatit,protože ta svoboda slova. Ale dnes by to možná vyhráli rodiče gaye,kdyby to navlékli na gay diskriminaci,tak se společnost posunula,že určití jsou nedoktnutelní a mohou třeba i tu svobodu porušovat. To je to pokroucené právo jak paragraf. Ale kde je spravedlnost nebo dokonce slušnost.

 14. Já bych byl klidný – cenzura je pouze v Rusku a Číně. Rychlý zákrok Facebooku svědčí o tom, že naše demogracie funguje excelentně – byl bych nervózní, kdyby naši demogracii mohli rozvracet nějací ztroskotanci a samozvanci, velmi pravděpodobně placení a řízení ze zahraničních ideově-diverzních centrál.

 15. Nic ve zlém, ale představa, že takovou kládu Cukrouš skutečně přečetl, je z říše pohádek. Z takové naivity paní doktorku nepodezírám. K čemu tedy měl ten dopis skutečně sloužit?
  Možná k prezentaci autorky ve smyslu „Píšu si s Zuckerbergerem“?
  To samozřejmě nevím a ani vědět nemohu, mohu se jen domnívat.
  Sympatické mi to celé nějak moc není, ale žíly mi to netrhá.

  1. Jednalo se o OTEVŘENÝ DOPIS VIZ
   https://www.citarny.cz/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/glosa-svet-knihy/klara-samkova-otevreny-dopis-facebook-zuckerbergovi

   Jako takový měl rozhodně zasáhnout několik cílů současně.( A navíc, nezávisle na tehdejším úmyslu autorky, mohou být i jeho jednotlivé části různě použity. )

   Rozhodně se jedná o kvalitní text – bez ohledu na to, jaký vztah kdo máme k autorce či nakolik souzníme s jednotlivými myšlenkami a argumenty.

   Četl jsem jej, přiznám se, dnes poprvé, hodlám si jej vytisknout a ještě párkrát pročíst s tužkou v ruce.
   K tomu, abych poznal, že je Klára dáma, která mne a naprostou většinu zdejšího osazenstva svým IQ i celkovým rozhledem převyšuje , nepotřebuji potvrzení Menzy.

   K tomu, abych si uvědomil, že se jedná o neřízenou střelu konfliktogenní osobnost, což bude působit problémy v jakékoli skupině, mi bohatě stačí životní i pracovní zkušenosti.
   Bylo by báječné, kdyby míru své agresivity dokázala vždy lépe ovládat a prostředky verbální i nonverbální komunikace dokázala volit s lepším ohledem na cílovou skupinu, jak by řekli kucí u nás v hospodě. Aby dokázala nasrat toho, koho chce nasrat – a nikoli naopak.
   Ale na druhé straně – pak by to nebyla Klára Samková.

   Niocméně za tenhle dopis dávám předběžně jedničku s hvězdičkou – s tím, že si vyhrazuji právo hvězdičku po jeho důkladném prostudování vygumovat.
   —–
   Jaký bude mít tento dopis dopad na budoucnost svobody slova u nás, v Evropě či zbytku světa?
   S největší pravděpodobností (ale nikoli jistotou!) nulový.
   Tedy stejný jako veškeré naše /Vidlákovo/zdejší snažení.

   Ale pozor, ještě jednou opakuji – Pravděpodobně(!) nulový, nikoli zcela jistě nulový!
   Cokoli se může stát kapkou, díky níž přeteče pohár.
   No a co se kapek, přispívajících k přetečení týče – k přetečení úplně stejně přispívá první, tisící i ta poslední kapka naprosto stejně.

    1. No jistě!
     Vždyť je ten odkaz datovaný.
     Pravda, čas oponou trhl, zatímco v roce 2017 dopisu stála zdejší svoboda slova krok před propastí, od té doby jsme udělali krok vpřed.
     Což nic nemění na jeho platnosti, byť to mění rozsah jeho praktické využitelnosti, mnohde směrem k nule.
     No a?

   1. Asfaltový holub to napsal i za mne.
    Lepší zapálit malou svíčku, než proklínat tmu.
    A ten dopis je taková malá svíčka, jen víc takových!

    1. Helanove,
     nepřechvalte mě, rád bych doplnil
     –Já už své svíčky vypálil, asi dvakrát to byl docela slušný ohňostroj , ale povedlo se, potřetí ne
     – mám vážné pochybnosti o účelnosti exhibicionistického žonglování hořícími svíčkami v prachárně
     – nemám nic proti sebevraždě, ale způsob jejich provedení si má každý určit sám – a každý sebevrah je povinen dát pozor, aby s sebou nevzal nikoho dalšího
     – pokud jsem věřící, mám se vyhnout hříchu neoprávněného spoléhání na pomoc Boží
     – jakož i respektovat, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

     Jinými slovy – nikdy neškodí dát si majzla, lidmi ani mužstvem se nemá plýtvat, ani sám sebou ne. To pak naserete i pánaboha, myslím si.

     1. Ano, je potřeba si dát majzla. Když člověk zapaluje doutnák od bomby. Aby mu na něj někdo, co stojí vedle, nenachcal. (Mám samozřejmě na mysli bombu informační!)

   2. Jsou věci a činy, které mají velmi dlouhou “dobu dopadu”. Od tohoto dopisu jsem si slibovala a slibuji i nyní jedno: NIKDY NEMÚŽE ŘÍCI, ŽE NEVĚDĚL.. Je to absurdní, ale vsadím boty, že mu to uceleně kromě mně nikdy nikdo neřekl a nenapsal (kůva – však je to vždycky práce to poskládat a kvalitní překlad taky není zdarma…) u těchto dopisů ( píši obdobné do různých směrů) nejvíc hlídám… mezinárodní doručenky. Můj archiv by měl být v některých částech opancéřovaný. Neboť, jak praví klasik, “Es kommt der Tag…” a já dodám důkazy. Tento způsob práce mi přináší úspěchy v advokacii a tady se já osobně připravuji na další Norimberský proces.

 16. Gratuluji k fotografovi ktery umi vyborne pouzivat Photoshop 🙂 Jinak, ucinek tohoto dilka bude samozrejme nulovy, co autorka dobre vi a snazi se zadarmo zviditelnit smerem domu. Ale mačetéros tam ve vyctu pravnich uspechu spomenuti nebyli, proc ?? 🙂 V dokonale ucte dr. Ing.grad. Hulvath 🙂

   1. Jakej boj , vyslovil pouze svuj nazor?? Hned se musi Bojovne navrhovat. Ejhle.
    Latentni agrese prichazeji „hulvatsky“na povrch , musi se bojovat.
    Do zbrane pratele ..
    Es kommt der Tag.
    Idiotek ,cukricek ,samozrejme nevedel co dela a ted teprve vi !!
    Pokryvac rovnou opravi strechu ,kdyz je treba a nepise o svych opravovacich povinostech a neposkytuje rady o povinnostech majitelu strech ..
    Nepise poucne ,poucovaci petice o povinnostech majitelu ,jak se strechami zachazet a povinnostech pokryvacu ,sepisovat nekonecne vycty upozorneni na chyby majitelu a kolik strech , ktere za svuj zivot spravil..
    O tom , co a jak opravovat. A.
    Kdyz nekdo porusi zakony svobody slova a ustavu ,ktera to zarucuje tak !!!
    Advokat /jednoduse nepise sahodlouhe poucovaci petice/ vezme vec k soudu.
    Nebo nevezme ?
    A kdyz nevezme ?

  1. Panu Zakladateli se strašně moc omlouvám.
   Ale jděte Hulváte do Brusele, česky řečeno do prdele.
   A jak se tady rychle a rázně zametá s troly, stejně by mělo být naloženo s obtěžujícím frustrátem.

   1. Myslím, že paní Samková bere takové zlostné výkřiky s humorem.
    Panu Hulvátovi se uleví, zřejmě mu tahle Klára leží v žaludku a kazí zažívání.
    Také by si proti pálení žáhy mohl vzít Helicid, ale v lékárně za něj chtéjí hříšné prachy.
    Takhle si zchladí žáhu grátis a ušetří.
    😀

  2. Narodit se ve zdejším prostředí jako žena s certifikovanou genialitou a podlehnout posléze pokušení vystudovat práva představuje vážnou doživotní komplikaci.
   Ale dovdu si představit horší osudy:
   -Mohla se vyučit učitelkou
   – mohla se narodit jako Hulvath.

    1. Ad:Helanov
     Aj mne to uz napadlo. Pani Klara ma svoje dni, ako sa hovori, ale kto ju dlhsie pozna, tak o tom vie. Ale k tomu jej 5 rokov staremu dopisu (ktorym len chcela pripomenut, ze ju facebookove metody stvali uz vtedy a ze to dala najavo) pozerat dnes z hladiska fotografie, ucinku, zviditelnenia sa zadarmo smerom domu (inak, kolko plati hulvath za svoje zviditelnovanie?) a pod. je, ako sa hovori, riadne …

     1. Hulvat nepredstira , ze neni.
      Ja bych napriklad asi zkusil si udelat skoro zarucenou popularitu ,napadenim Pfizer ,jeho tajne korupcni podvodohody s Lejno v miliardach…
      Brusel je bliz a moznost tam delat obcas „ramus“ pravdepodobnejsi ..
      Taky moznost vystourat nejaky jejich tajnosti.
      A ,ze by se hodne lidi pridalo..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *