27 května, 2024

Stát, který je, a ten, který není

Výňatky z knihy Erazima Koháka Národ v nás (vydáno v exilu, 1978).

“Demokracie je svou podstatou něco daleko základnějšího než vládní systém. Prvotně je to postup k životu, který evropská civilizace buduje už tři tisíciletí.

[Tento pojem občana] nám dali do vínku staří Řekové svým pojetím státu, který není: nemá jinou existenci než vzájemnost lidí, kteří jej tvoří. Je to pojetí naprosto cizí celému mimoevropskému světu. I v evropských dějinách prosvítá jen tu a tam. Běžně chápeme stát jako něco, co je, jako vrchnost nebo jednu z dvou rovnoprávných stran společenské smlouvy. Na jedné straně stojí stát, na druhé lidé. Stát se stará, rozhoduje a vládne, lidé poslouchají či případně se bouří, platí daně a dožadují se služeb, nechávají si líbit nebo se dožadují slušnosti, ale v každém případě je to stát, který nese iniciativu i odpovědnost. Když je humánní, je ke svým občanům slušný, když je demokratický, dbá jejich přání, když socialistický, poskytuje i hmotné zaopatření, ale vždy stojí odděleně od občanů jako rovnoprávná strana, zodpovědná za plnění našich přání.

Proti tomu univerzálnímu paternalismu postavili antičtí Atéňané pojetí státu, který není. Ve starořeckém pojetí jsou občané sami stát, sami nesou zodpovědnost za společné záležitosti, rozhodují o nich a spravují je. I když si vytvářejí státní aparát, či přesněji, i když ukládají některým ze svého středu zvláštní úkoly, od řízení provozu po kontrolu kvality mléka, nepovyšují je na vrchnost. Vrchnost, s odpovědností i právem, jsou občané sami. Správní aparát slouží, ale nevládne. Polis starých Řeků je doslova stát, který není: je to jen společenství občanů.

Z toho vyplývá celé pojetí demokratické státnosti, zachycené latinským výrazem res publica, veřejná, společná záležitost. Republika je stát, který nemá vlastní existenci. Jsme to my. Neuznává státní zájmy neodvislé na zájmech občanů. A opačně, nepřebírá za občany odpovědnost. I tu neseme my. Aby se u nás dobře žilo, je odpovědností každého z nás. Naši zástupci — v Aténách byli podle Kleisthenovy ústavy vylosováni, aby přišla řada na každého — nejsou vládci, ale pověřenci. Jsou civil servants. V angličtině je to čestný titul. Česká obdoba, “veřejný slouha,” má podstatně odlišný nádech. Přesto nejpřesněji vystihuje postavení státního úředníka v republice, od referenta MNV po prezidenta. I prezident je veřejný slouha.
——————————————————
Ideál demokracie je hluboce evropský, ale Evropa, zatížena vahou mocenských a národnostních sporů, nedokázala svůj ideál rozvinout. Jeden slibný pokus za druhým narážel na stísněné podmínky prostoru i dějin, hroutil se či zůstával omezen na chráněná zákoutí. Rozvoj evropského pojetí člověka si vyžádalo rozlet, prostor neomezený dějinami, možnost začít de novo. Tu možnost získali na konci osmnáctého století okrajoví dědici evropské myšlenky s kolonizaci Ameriky a s rozvojem novodobého Ruska. Americká republika a ruská říše převzaly od staré Evropy úkol budovat v pustině království Boží, každá podle svých představ a svým způsobem.

Vzhledem k našim zkušenostem s ruskou okupací si dnes stěží uvědomujeme, že i Rusko je dědicem Evropy. Ale je. Podobně jako Amerika. Rusko není Evropa, ale patří mezi země evropského dědictví. Přejímá je ovšem v čistě byzantském pojetí, ve kterém chybí právě prvek svobody jedince a důvěry v lidskou svobodu. Byzantská říše chápala evropský etický ideál vždy jako směrnici pro církev a stát, ne jako smysl života věřícího či občana. Jedinci nikdy nedůvěřovala. Od toho očekávala jen poslušnost, ovšem pro jeho vlastní dobro… Systém pravoslaví i samoděržaví je byzantský: odpovědnost za člověka patří státu, ne člověku samému. Všechna moc spadá do rukou mocných a moudrých. Byzantský princip vládce pravé víry a pravé moci vede pasivního člověka k Dobru. Jaká je to víra, jaká moc, může ovšem podstatně ovlivnit podmínky našeho každodenního života. Nemění to však byzantský princip ani nevytváří demokracii.

Demokratickou alternativu k byzantskému pojetí evropské myšlenky rozvinula daleko jasněji americká republika na opačném předpolí Evropy. Ani Amerika není Evropa; i Amerika je dědičkou evropského ideálu. Přejala jej jen v opačném, demokratickém smyslu, který proti renesančnímu pojetí osvíceného despoty postavila reformace radikálním heslem kněžství všech věřících. Vyjadřuje základní důvěru k člověku — a stejně základní nedůvěru k moci, přesný opak byzantského pojetí. Vychází z přesvědčení, že člověk roste víc vlastní chybou než vnucenou ctností a že proto svoboda — samo-správa — je důležitější než správnost, pravá víra, ve které stejně nemůžeme důvěřovat žádnému chybujícímu člověku.

Protože lidé jsou lidé chybující, systém, který správu etického ideálu předává do rukou svobody, neposkytuje záruku, že elita vytříbených mravů a vkusu prosadí svoje. Obrazně řečeno, svoboda je i svobodou kýče, a jsou lidé, kteří raději oželí svobodu, než aby ji dopřáli někomu, jehož názory neschvalují — či jehož schopností se bojí. Smyslem demokracie však není jen, aby lidé dosahovali “správných” výsledků. Je to především, aby výsledky dosahovali sami a rostli svobodou a odpovědností k plnému lidství.

[Demokracie] neuznává žádnou vládu mimo samosprávu zúčastněných. Netkví v instituční formě, ale v lidech. Když Masaryk mluvíval o demokracii v nás, neužíval jen řečnický obrat. Vyjadřoval jasné a přesné poznání, že když demokracii nevytvoříme sami v sobě svým postojem k životu, k bližnímu a ke společnosti, nevytvoří nám ji žádný společenský systém.

To ovšem není nás navyklý přístup. Obyčejně postupujem opačně; své postoje k sobě a k druhým odvozujeme z podmínek, které nám společenský systém předkládá. Demokracii očekáváme od vlády, od státu, případně od mocného spojence či od Spojených národů, jen ne sami od sebe. Nemůže nám to nikdo mít za zlé. Žijeme už v devátém — či vlastně třistadvacátem prvním — roce normalizace. Postoj poddaných, vzhlížejících k vrchnosti, je u nás pochopitelný a omluvitelný. To však nemění skutečnost, že je to hluboce nedemokratický přístup. Svaluje odpovědnost z nás samých, v demokratickém pojetí jediných nositelů odpovědnosti, na někoho jiného. Vytváří a potvrzuje v nás vnitřní potřebu vrchnosti, kterou nad námi původně ustavil čistě vnější zásah.
————————————————–
Nejzákladnějším předpokladem demokracie je osobní svoboda, ne ve smyslu práv a příležitostí, které nám osud či vrchnost poskytnou, ale jako základní postoj v každé situaci. Svobodný je ten člověk, který vrchnost nepotřebuje. Dovede vládnout sám sobě, spoléhat na sebe, utvářet si vlastní úsudky, sám rozhodovat, obcovat s druhými — a odpovídat za své jednání. Když nejsme schopni odpovídat sami za sebe, převezme odpovědnost někdo jiný — a s ní i právo rozhodovat, o nás a za nás. Domnívat se, že je možné svalit odpovědnost na druhého ale ponechat si svobodu, je iluze zhýčkaných dětí a revolucionářů: pro svobodného člověka jsou nerozlučné.

Demokracie nezačíná revolucí či “osvobozením,” začíná růstem svobodných lidí. Docela konkrétně, bylo by to krásné, kdybychom měli svobodu tisku. Ale nemáme ji. Rozdíl nesvobody a svobody je dnes mezi člověkem, který si naříká na cenzuru a čeká na osvobození, ale zatím duševně odumírá, protože dobré knihy nevycházejí — a člověkem, který na stroji opisuje rukopis dobré knihy, která nevyšla.

Není to náhodou, že první moderní demokracie, švýcarská a novoanglická, vznikly v zemích drobných zemědělců, odkázaných sami na sebe. Faktická nezávislost drobného zemědělce ve švýcarských Alpách nebo na americkém pohraničí ovšem není reálně možná v podmínkách pokročilé industrializace, ale nejde o ni. Jde o odpovědnost za sebe jako základní postoj k životu. Demokratická vzájemnost a soužití je možné jen mezi lidmi, kteří nepotřebují jeden druhému závidět, vzájemně se manipulovat a duševně i ekonomicky se využívat, ale mohou spolu obcovat otevřeně, v sebedůvěře a vzájemné důvěře.

Demokratická vzájemnost je vzájemnost svobodných lidí. Formy demokratické vzájemnosti jsou nakonec na té či oné kultuře neodvislé. Vycházejí čistě z požadavků svobodného soužití.”

51 thoughts on “Stát, který je, a ten, který není

 1. Hmmm, tak přesně tyto „hluboké úvahy“ na téma božské demošky po stomiliónté a první jsou opravdu potřeba.
  Jalové žvanění zaměňující formu s obsahem připomíná blábolení jisté aktivisty na Venclplacu během „reverzní“ demonstrace vůči té páteční, pořádané šváby a dezoláty. Ta obrýlená soukmenovkyně použila slovo demokracie snad 200x až 300x, snad i v souvislosti se stolicí. Ta nebetyčná krůta v momentě, kdy svým micromozkem seznala, že vyřkla „dostatečně údernou a geniální formulaci“ zmlkla, významně hodila z tribuny oko do davu dole, což byl signál k frenetickému potlesku. A tak to šlo dokola – dej blbce mikrofon a šanci kvokat. Nicméně tak mladá, tak tupá, a tak odhodlaná to všem sdělit, dokázat….
  Fakt, že ta „masa“ těm zvratkům tleskala, je sice smutná, ale bohužel nejen pražsky reálná.
  Nic proti E. K. – na zadek si z něj opravdu nesednu – autorovi těch řádek, ale když oni si totiž páni tzv. „filosové, disident a bývalí osmašedesátníci“ spoustu věcí u té demošky vysnili, přimalovali, nalhali sami sobě a mnohdy pro svůj prospěch, živnost i jiným, zidealizovali, zbožštili doslova náboženským způsobem, včetně podpory demo fanatismu, čehož jsme dnes svědky.
  Především chlapci zaměnili, zcela obrátili či vědomě zkreslili vcelku důležitou věc : ta demoška je pouze FORMA – OBSAH je sakra jiná kapitola v jiném pojednání.
  Ano, místo tun skutečných, relevantních argumentů z mnoha oborů a oblastí, které jdou použít proti dá se říci „civilizačnímu nepříteli“ ( a to otevření náckové z Pětihnusu bez pochyby jsou, což dokazují tzv. Furt), tzv. Alternativa, rádoby opozice plká na opravdu ORIGINÁLNÍ TÉMA – DEMOKRACIE…
  Wauuu, opravdu skvělý a funkční nápad plus styl… Demokracie má dnes plnou hubu, klávesnici, mikrofon, megafon, telefon, kdejaký kretén, kdejaký mentálně-morální mrzák a zločinec – Pětihnus obzvláště. Faktem je, že mimo obecných plků, ideologických žvástů nikdy nic konkrétního, zasvěceného, odborného, moudrého, prospěšného, sofistikovaného a ocenění hodného NIKDY z hub, ani jiných komunikačních prostředků NE VYPUSTILI.
  ZMAR, INTELEKTUÁLNÍ BÍDA, POUŠŤ, REJ DEPRIVANTŮ…
  A protistrana – tedy předpokládám, že většina zdejších diskutérům nejsou ve fanklubu Fialenkova apokalyptického mančaftu – hodlá zahrozit té smečce, a zároveň se utvrdit o své intelektuální převaze, statěmi o DEMOKRACII…
  To nevymyslíš. Jen malá otázka : uvědomují si vlastně salónní filosofové a estéti, koho a co mají před sebou, s čím vlastně mají tu čest – tedy pokud nekolaborují, anebo si nelibují v tvorbě Alter eg pro různé příležitosti, ovšem pokud to nese…?
  Je to stejné, jako kdyby do oktagonu na zápas MMA za alternativu vlezl malý, asketický, podvyživený, studijní týpek s velkými, silnými brýlemi, v triku a džínách, vyzbrojen v kapse složený pojednáním o demošce, a vážně tvrdil, že to tomu profíkovi naproti nandá… Realizační tým, by vypadal stejně, a místo ručníku, pití, ledu a stoličky by nešťastníkovi četli třeba toho EK.
  Že to je blbost? Tak proč se tak alternativa i tzv. Opozice chová?
  Stávající tragici u vesla neváhají, a rozumí pouze tomu samému. Není čas na milosrdenství, tedy pokud nemávnu prackou s tím, že je mi to vlastně fuč. A popravdě, když vidím, kolik lidí a jak je „infikováno“ zvrácenou doktríny Pětihnusu, opravdu to nemá cenu, i když jde de fakto o rychlý začátek ještě rychlejšího konce., ale plebs to chce, plebs to bude mít.
  Pokud kdokoliv bude chtít cokoliv změnit, platí, a to BEZ PARDONU PŘESNĚ TO, CO JSEM UVEDL PŘED PÁR DNY.
  Aneb jedině tudy vede cesta, a ještě jedna věc : ZAČÍT NAZÝVAT VĚCI PRAVÝMI JMÉNY, KONKRÉTNÍ SKUTKY, KONKRÉTNÍ OSOBY, SPOLKY, STRANY, SKUPINY – JDE O OBROVSKOU SÍLU SLOVA ( a náš mateřský jazyk je neuvěřitelně výrazově i významově bohatý, tedy umožňuje mnohé).
  Anebo pořádejme MS v planém žvanění na opravdu originální, neotřelé, JEDINEČNÉ, zcela neprozkoumané a famózní téma : DEMOKRACIE
  Je to jen o prioritách…

  1. Myslím si to samé, levičáci už se facto úplně prorostli do společnosti, kdy chytře ovládli školy a hustí to do mladých už ve školách. Ti si zvykli na pohodlný život, s vidinou dotací na všechno, nikdo nechce vytvářet žádné hodnoty, všichni chtějí jenom kvákat a sedět v kancelářích. Když si třeba projedete LinkedIn, valná většina „odborníků“ tam nabízí koučing na všechno možný, rady a porady, nikdo už fyzicky pracovat nechce… dohnali jsme a předehnali Západ. V nekonečném tlachání a mlácení prázdné slámy. Tím se ale nic nezmění.
   To samé přes kopírák je i tzv. „alternativa“ – není se schopna spojit a nabízí pouze „mírný pokrok v mezích zákona“. To ale asi nebude stačit… nemyslím si, že demonstrace něco změní, vždyť se tam opět pouze mlátí prázdná sláma. Jediná cesta je IMHO generální stávka nebo něco obdobného. Ale toho nejsou u nás odbory schopné, tuční kapři si přece nevypustí vlastní rybník…

   1. Dezoláte, s těmi levičáky je to stejné jako s demokracií, všichni si je berou do úst aniž by věděli co ve skutečnosti to levičáctví obsahuje, jenom davově se na něj přenáší všechno zlo, stejně jako na ruskou civilizaci ..
    Nejsou ti zlí „levičáci“ náhodou liberálové, kteří většinu lidí napálili kecy o svobodě a demokracii a všechny svoje úchylnosti svádějí na levičáky …

   2. Nevím, kterou „levici“ myslíte.

    Já znám jen jednu a ta by měla zjednodušeně řečeno chránit slabé před silnými.

    LGBT, zelený úúúděl, práva bez povinností, to s levicí nemá nic společného a tudíž pláčete na špatném hrobě.

    1. Bingo, to byla a měla by být role levice – né kolaborace s kapitálem, a rvaní si z eráru rukou společnou s pravicí…

   3. Ach, tady došlo k omylu – vyhnul jsem se pravo-levé optice. Dle mne jde dnes skutečně o „civilizační ohrožení“ Pětihnusem, jenž zcela veřejně hájí zájmy nesmírně mocných internacionalizovaných sil na konto této země a jejích „původních“ obyvatel.
    Pravo-levé hašteření je fajn, pokud jsou v ringu právě především ony dvě váhy, nicméně nejsem přítel anglosaského modelu 2 stran, páč USA jsou děsivým existujícím příkladem, v co se taková verze vyvine. Pokud opravdu chcete model alá USA, buď pár let počkejte, nebo se naučte líbat boty tmavočechům a podobně opáleným dobrákům hned.

    K té levici a tzv. údajnému levičáctví – za prvé : Levice, skutečná levice, nejen zde, NEEXISTUJE, byla ihned eliminována co by skutečná ideologická hrozba. A rychle se vytvořily ideologické tzv. historické ústavy, lustrační zákon, atd., kdy si pravice, disent a emigranti vyřizovali účty.
    Naprostým MAJSTRŠTYKEM Pravice byla iniciace, podpora, prosazení mnoha sporných věcí, které díky zřejmým následkům okamžitě hodily na levici, a v této úspěšné strategii „hry na obě strany“ s politickým ziskem pokračují dál, nyní mnohdy jako nositelé a iniciátoři.
    Levice, tedy to, co si říká NYNÍ Nová Levice je bastard, zplozenec jistého T. Blaira. První, čeho zbavili byli jejich tradiční voliči, poté i zbytku mantinelů při rvaní z živého eráru spolu s pravicí, a silně podpořili válečnou rétoriku, štvaní, včetně spolupodílu na vyvolání mnoha konfliktů. Tahle smečka zasedla ke stolu s pravicí, a podle toho to vypadá.
    Levice, ta moderní, je víte kde – má nasazenou oslí hlavu i za věci, v nichž nefiguruje, ale protože ji reprezentují prázdné sudy, už ani neduní na odpor.
    Skutečná levice se totiž v mnohém podobá a rezonuje s konzervativní pravicí. Důraz na práci, iniciativu, odpovědnost za své činy a skutky, atd. V mnohém více, než si především konzervativci uvědomují – popravdě byla levice v minulosti více konzervativní než dnes, a naopak chránila rodinné hodnoty…
    Výstižný názor o tom měl Štěpán Kotrba.
    To, co si dnes říká Levice, tzv. Nová Levice je spolek progresivistů, aktivistů, mimoňů, politických zombie, a především hrobařů skutečné levice.
    Apropo, progresivistickým virem je zhusta nakažena i tzv. Pravice. A popravdě, stav na pravici je, i přes to, že vládnou, plus patří jim parlament i Senát – naprosto tragický také. Duševní, intelektuální, mentální a morální bída, zcela veřejně vystavená na obdiv…
    Nemohlo by existovat v takové koncentraci, nemohlo by být tak úspěšné, kdyby média nepřetržitě otevřeně za pravý sektor nebojovala a nekryla jej…
    PS: Mělo by Vám být zřejmé – na základě dolozitelnych historických faktů, že skutečný hybatel v pozadí, skutečná elita ve stínu, k prosazení svých představ bez skrupulí používá ideologické nástroje obou stran ( na to má loutky zvané politici), a jen ona rozhodne, jak to má být chápáno…

  2. Mno. Americti Zakladatele si taky moc o demokracii nemysleli, pro ne to byla vlada luzy. Proto taky prisli s tim, ze Amerika bude republikou. (Tenkrat to byla velka vec, mnoho lidi cekalo, ze udelaji Washingtona kralem.)

   Pro mne je demokracie samosprava, a jako takovy ideal, dobry ideal. Ale to neni v Evrope moc v mode. Tam se usalasil „stat jako chuva.“ Starejte se o nas lip! kricej lidi na vlady. Ze by se sami meli postarat, o to myslim moc nejde.

   A pred tim to byl „stat jako feudalni pan“ ktery furt musel clovek prosit o neco s kloboukem v ruce. Teda krom Svycaru. Ti vzali flintu do ruky, zavedli si samospravu, a pozvali bankere. Sikovna kombinace.

   A v Americe tak dlouho „socialni stat“ kritizovali, az si ho udelali sami, s extra davkou chaosu. Protoze je i v Americe vlada byrokratu, a ti roztahovacny stat milujou. Jako vsude jinde. A cim vetsi chaos, tim vic byrokratu potreba, ze jo.

 2. Nejde ani tak o filozofii, jako o to, zda vidime a chceme stat jako spolecnestvi plnomocnych spolupracujicich na verejnem dobru, nebo spolecenstvi bezmocnych volajicich po lepsi chuve. Tak ktery?

 3. Chápu Masarykovu politiku jako budování státu pro příští generace ,proto spojení v Československo. Komunisté vybudovali mohutnou energetickou soustavu ,která utáhla i těžký průmysl atd.,nebudu mluvit o kultuře,školství,sportu či bytové výstavbě. Komunisté předali zabezpečenou zemi po všech stránkách než přišla nová vlna.Klaus i Zeman spolu s disidenty vlastně nedělali nic a vezli se 30let na tom ,co vybudoval socialismus. Z pohledu presidenta Masaryka nemohou být jinak označeni ,než jako škůdci národa.

  1. Oni se nevezli – to je hluboký omyl. Oni DRANCOVALI to, co jiní vybudovali, naspořili, vytvořili.
   Nejde kruci o pohled dávno zesnulé politické legendy bez jakéholiv vlivu, ale o ten NÁŠ. Ten je pro dnešní „jelity“ nebezpečný a nechtěný…
   Přičemž disidenty, konkrétně velkou část z nich, dost dlouho beru jako bezpáteřní, převlečené defraudanty a společenské devianty.
   Výsledek vidí všichni – tedy především majetkově, finančně a mocensky nezainteresovaní – dennodenně…
   Jestli jou výsledkem tragické reality plky o demokracii v antické Řecku, a jejím vlivu na zemskou rotaci, tak se vlastně není čemu divit…

  2. Když končila první světová, Německo mělo armády hluboko na území nepřítele a ekonomicky bylo pře kolapsem. Pak si mohli Němci snít o tom, jak by vyhráli a že je někdo bodl do zad.

   Podobně na tom byli komunisti. Měli dluhy, které nebyly vidět. Nechápali hlubší souvislosti. Neovládali ani svoji vlastní StB.

   Nezvládali kádrovou práci a ani si neuvědomovali, že to nejde. S nabídkou „přidej se k nám za výhody“ nikdy neseženete někoho nezkorumpovatelného. Ti prostě nejde.

   Proč jste vy neseděl v prognosťáku? Aha.

   Nebo proč šel Zeman na režimní průvod SSM, kam jít nemusel? Aha.

   1. A Vy sedíte v sekretariátu vládní strany, nějakého ústavu, university, media, korporace, akciový, jste CEO nebo někdo z jeho okolí, povídejte, a vysvětlete nám hlupákům, jak dnes rozhodují schopnosti, um a přehled.
    A pak hned tu o Perníkové chaloupce, páč jinak jde o poruchu vnímání reality…
    Němci prohráli I. WW i proto, že jejich dosavadní bankéři po jistém tajném zasedání majitelů bank, silně přivřeli investiční a finanční kohouty – nebylo za co v dostatečné míře vyrábět, a nejen zbraně, nebylo za co nakupovat suroviny, atd…
    Komunisté možná měli tzv. Vnitřní dluh, který spočíval v nutnosti investic do telekomunikací, průmyslu, oprav bytového a realitního fondu, do dopravní infrastruktury, atd., ale jednak za nich jsme byli zemí věřitelskou, armáda čítala skoro 250 tisíc hlav, o technice nemluvě, hustá síť zdravotnických zařízení, škol, školek, jeslí, školství v pohodě, potravinová soběstačnost, vše, i banky, v majetku lidu a ČSSR.
    Dnes titáni ducha rozervali průmysl, velký i malý, rozkradl banky, rozvrátili školství, sehnat zubaře je i několikaletá záležitost s platbou na dřevo, armáda téměř neexistuje, drogy k sehnání i na ZŠ, místo polí sklady, místo hotových výrobků maximálně komponenty, media v cizích rukách,, atd. Průmysl rozprodán a rozkraden, banky to samé – dluh ČR – cca 2,5bilionu, další dluh vnitřní, pak jsou dluhy domácnosti a fyzických osob, dluhy firem, a dluhy měst a obcí…
    Tedy ve zkratce : nic není naše, dluží kdekdo kdekomu, bankovní systém je z 95 %v cizích rukách, nejsme schopni uživit sami sebe, jen tak tak splácíme úroky z dluhů, armáda téměř neexistuje, civilní obrana – rozkradena, voda, plyn, ropa, produktovody – prodáno, loďstvo – rozkradeno, atd., a Vy máte žaludek tady kecat o vnitřním dluhu komunistů.
    Pokud umíte alespoň do pěti, tak si spočítejte, na kolik ty prý nedostatkove banány přišly, a ještě přijdou, investore.
    Za další – ukažte mi dnes nezkorumpovaneho politika, stranu, organizaci, atd. Od devadesátek v tom jedou všichni, inteligente. Gauneři krytí politiky, policajty, SZ, justicí, zparchantělá politika je organizovaný zločin chráněný státem, nikdo za nic neodpovídá, předsedkyní parlamentu je nejtupější nána v historii, vláda bez kvalifikace, a Vy, umělče řeči o personalistice komunistů, a to pyskujete v době, kdy ani ten poslední cigoš, natož jakýkoliv politik, vedoucí, manažer, zubař, atd. nepřekříží zadarmo stéblo…
    Neovládali StB – a kdo dnes ovládá BIS, co dělá BIS mimo psaní knížek na dějepis, mimo lezení do zadku kovbojům, mimo toho, že ausgerecht všechny orgány a složky státu jsou doslova prolezlé lidmi sloužících jiným agentůrám? Kde žijete? Co to proboha melete? Jak to, že média neřeší premiérově bratra, který je, ouplně náhodou, dnes už po koupi dalších titulů, mediálním magnátem na Ukrajině? Jak to, že rozvědka s BIS neřeší vysoce pravděpodobné propojení organizovaného zločinu z Ukrajiny a vládních představitelů ČR při nezakonnych transakcích?
    Poslední dva Vaše odstavce jsou demonstrací Vaší intelektuální nedostatečnosti, místě XI, a klidně si stěžujte na lampárně.
    Pro mne jste buď aktivní oznamovatel, nebo provokatér, placený provokatér, elf – pokud Vas platí vnitro, tak to tedy sbohem a šáteček, vyhazovat erár peníze za takový zmetek…
    Naprosto nechápu, proč s Vámi ztrácím čas…

    1. Je to smutný výčet,Minorito, ale vpodstatě Vám musím dát zapravdu…. Škoda, že jsme to nepochopili včas a neviděli pravou podstatu,my tehdy mladší klíči zvonící. Jen mám obavu, že bychom stejně žádnou třetí cestu nenašli, i když v to byly vkládány naděje.

     1. Děsivé je, že většina neprozřela dodnes, a dokonce aktivně podporuje tu vlastizrádné a protinárodní smečku u lizu…

 4. Téda Vevčo, fakt dobré. Takový pohled! Ale jak se to v té americe zvrtlo? Šli tam nepřipraveni, nevyrostlí revolucionáři, kt. se těšili na svobodu… Se zodpovědností je to asi těžší, možná paradoxně v tom, že odpovědnost se ráda zcizuje (někdo to vždycky bude vědět lépe, co má ten druhý udělat. Rádo se rozkazuje). A rádo se udržuje nezodpovědné obyvatelstvo v jakési mínce, že jest svobodné…
  V tom ale byzancie tedy je alespoň pravdivá… A co je víc? (líp)

 5. Souhlasím, že demokracie je ve Švýcarsku. Dvacet let jsem tam jezdil, přednášel na universitě, staral se o doktorandy.
  Švýcarsko má i s námi v něčem podobnou historii (resp přesně opačnou): Švýcarský spolek původně 3 kantonů vznikl proti získání moci švýcarskými Habsburgy, před více než 700 lety.
  Naopak čeští pánové povolali Habsburgy na český trůn.
  Ale zpět k demokracii: Kohák píše, že to byl ideál, ale já podotýkám: jen pro svobodné a movité občany ve starém Řecku.
  Ve Švýcarsku každý Švýcar má svoji domovskou obec, které je občanem, a rozhoduje (má možnost) mluvit do všeho ve své obci, kde má domovské právo. To je základ. Jen část práv se přenáší výše do kantonu a pak ještě výše do konfederace. Třeba president se nevolí, je to vždy jen na rok jeden člen konfederační vlády.
  Každý Švýcar ví, že se především musí starat sám o sebe.
  A teď něco k současné ČR a Vidlákovu dněšnímu článku: myslím, že v naší společnosti vznikl problém popsaný jako (Hlava 22). Většina lidí vidí, že člověk by neměl přírodu ničit, že moderní technologie (internet, počítače, mobily, zkrátka vše s „polovodičovými čipy“, včetně aut) nikdo nezastaví. Že i energetika je již někde jinde, než bývala.
  Že nejlepší způsob jak chránit přírodu a lidi je neplýtvat, neničit, neválčit.
  Zůstanu u toho plýtvání: když někdo chce aby lidé neplýtvali třeba energií, tak zmanupuluje situaci tak, aby energie byla drahá. Hodně na tom ti v pozadí vydělají a současně se mohou ohánět něčím „ušlechtilým“.
  Jenomže, když to přeženete, jako se stalo, a lidem seberete peníze za příliš předraženou elekřinu a plyn, tak jste jim současně sebrali možnost investovat do úsporného topení, úspor do výstavy (přestavby) domů na energeticky úsporné domy (to je to „catch 22“). A způsobili jste obrovskou inflaci.
  A takových to špatně řešených důležitých problémů máme u nás spousty…..

  1. Probůh, „seberete peníze za příliš předraženou elekřinu a plyn“, „A způsobili jste obrovskou inflaci.“

   Tímto se inflace nezpůsobuje, je to obyčejné zdražování. Chudáci Švýcaři, co museli být dvacet roků balamuceni.

   1. Pro informaci věštce: v roce 1986 mě pozval jeden švýcarský profesor k nim přednášet, začínali s novou fyzikální tématikou (o které jsme v 1987 my pořádali v Praze světovou konferenci). No a teď je z nich velká špičková skupina v EPFL a spolupracují i s CSEM, který pro ně v Neuchateli postavil obrovskou aplikační budovu s hi-technologiemi. Spolupracují i s největší švýcarskou firmou co vyrábí zařízení pro velkoseriovou výrobu fotovoltaických panelů pro celý svět.
    Jejich postdoc studenti jsou rozlezlí po celém světě …..
    tož tak

   1. Jó, předpokládám že cenová skupina bude taky stát za to… už stačí ty supermoderní „křupky“
    https://www.grig.cz/suseny-hmyz/

    Je to divné. Já otevřu peněženku, a řeknu si „hurá! nemusím žrát brouky!“ Asi existuje hafo ldí, co si naopak řeknou „hurá! dneska můžu žrát brouky!“ Nevěřil jsme že se dožiju doby, kdy budu příliš chudý na to, abych se živil červama.

 6. K tomu Švýcarsku,byl jsem překvapen když jsem se dočetl,že vzniklo za vojenské pomoci Ruska,to píšu protože rád Rusko chválím.
  Článek neumím posoudit,podle autorky má nějakou vypovídací hodnotu z jejího úhlu pohledu,když tomu použila energii a čas.
  Nakonec demokracie je i to,že necháme ozřejmit názor se kterým nesouhlasíme.

 7. Stát, který je, a ten, který není, … ve vztahu k demokracii a svobodě, to je zhruba obsah článku …

  Demokracie, jako vláda lidu, je už tak zprofanovaný pojem, že si jeho obsah vykládá každý po svém .., a absolutní svoboda jednotlivce, o které většina filosofů sní, je proti funkčnosti státu jako akceschopného celku, rovněž ta absolutní svoboda jednotlivce je proti schopnosti demokracie, být nějakou akceschopnou „vládou lidu“ ve státě .. Absolutní svobodu si mohou dovolit pouze opice, a proto žijí ve tlupách ..

  Marxismus uvedené nesmysly liberalismu reflektuje, a proto definuje tzv. demokratický centralismus, ve státoprávní oblasti blokuje absolutní svobodu jednotlivců v činnosti proti základům státu …
  Opice v liberalním státě tu absolutní svobodu využívají „demokraticky“ v největší míře na korumpování a rozvracení svého státu, proto to liberalismus, jako hlavní ideologie kapitalismu k dnešnímu demokratickému chaosu dopracoval …

  1. Ještě přidám něco k té genezi ideologie liberalismu …, která vůbec není evropská …
   Liberalismus vznikl eklekticky z bludů o demokraci (antika), bludu státu jako nepřítele svobody (anglosasové) a z judaistického „ekonomického práva“ s chamtivostí …
   Liberalismus rozložil Evropské universalistické křesťanské státy ve spolupráci s jim podníceným romantickým nacionalismem ve prospěch kosmopilitních parazitů (ti potřebují státy jenom pro parazitování, sami se považují za svobodné opice), a jsou reprezentovani judaisticko zednářskými tlupami kočujícími po světě …
   Lidé Západu kteří uvěřili v pohádku svobody osidlovali Ameriku společně s vyšinutými desperáty, tu koncem 19. století ve slavné revoluci ale nakonec ovládly ty parazitické tlupy …
   Lidé v Rusku šli do „vyhnanství“ za svobodou na Sibiř, tam zjistili že k přežítí potřebují kolektivismus, a v r. 1917 ho zařídili pro celé Rusko …, v carském Rusku parazitické tlupy ale neměli úspěch jako v Americe, tam je carské vlády držely v guberniích Ukrajiny a Polska, tam proběhla za jejich pomoci největší degenerace obyvatelstva, která se zase spojuje s degeneráty rodičovského Západu – USA a Západní Evropy …..

 8. Mimochodem, pokud jde o stát, který je:
  Stát má hranice a rozhoduje o tom, kdo na jeho území smí.
  Stát má vlastní měnu a tedy ji emituje.
  Stát má zákony a ostatní normy, které vydává a dbá jejich dodržování.

  Já chci stát ..

 9. Vidláku, nebyl bych být tebou takový skeptik. Vždycky jsem si myslel, když se událo něco přelomového, že už zítra přijde změna, namůže nepřijít – a ona nepřišla. Přišla, ale se značným zpožděním. Když se to moje očekávání – zklamání opakovalo několikrát, zamyslel jsem se, proč to tak je a došel k tomu, že existuje něco jako brzdné mechanizmy. Až teprve, když se vyčerpají brzdné mechanizmy, dojde ke změně.

  Běh věcí má svůj směr, který určuje silou, mocí parta disponující velkými možnostmi. Je to jako změnit přirozený tok řeky. To může fungovat, dokud nepřijde povodeň. Pak se řeka vrátí do přirozeného koryta.

 10. Nevím co říci, jak napsal Bandita, najednou přečíst nelze a i když se to přečte, pak spíše vytváří otázky co nebyli zodpovězeno v samotném textu.

  Když pomineme poloviční informaci, že stát byl občané kdy se neřekne, že to byla ona nobilita ne samotní lidé co tvořili stát, tedy od řemeslníků po otroky. Tedy jak napsal občan, stejná situace jako ve Švýcarsku, kdy něco spáchala vyšší vrstva lidu co prakticky vládla a nekacel jim do toho lid dělný a navíc ten neměl ani práva, těch co rozhodovali=občanů/měšťanů.
  A to neříkám, že staré zřízení před feudalismem byli občiny, kde rozhodovali lidé společně (jasně, ženy a děti apod. ne) a ti si pak volili vůdce napříč občinama (a v té době neměli otroky), kteří je vedli, tedy dalo by se říci, že to měli dřív jak řekové a navíc zapojili i řemeslníky a zbytek občiny, narozdíl od řeků, kteří razili „nobilita“, tedy tam rozhodovala ta „vrchnost“ a ne lid, jak lživě opisem dovozuje občan=každý řek…

  Tak by mě zajímalo to zjištění „že špatné mít potřebu vůdce“, dle slov článku „vrchnost“. Pokud chci něčeho dosáhnout, musí někdo velet, otázka je jak se ten velitel ustanový, ale ani omylem není špatný pocit mít za každou cenu velitele, když se buduje větší celek, spíše naopak, je to potřeba, aby to fungovalo, tedy pro civilizaci je potřeba opak toho co dovozuje článek a neklade si jak dělat volbu „velitele/vrchnosti*/nobility“, tak aby sloužila celku a ne celek jim…

  Za mě Kohák, jestli je autor ukázal, že absolutně nechápe svět kolem sebe a manipuluje demagogicky historií, kdy vykládá něco nějhak a přitom to tak nebylo 🙁
  Ale toto říkám jako blbej technik, nemám vzdělání filosofa apod.

  1. Naprostý souhlas.

   Technik je vzdělání, kde vám fyzika a materiály nic neprominou.

   Přírodní zákony nejde okecat.

   Ve filosofii jde všechno okecat až moc snadno.

   Vždy se nutím si připomínat, že Masaryk byl také studovaný filosof, abych je neodepsal všechny šmahem.

  1. Švýcarský model je – volební právo má zbraněschopný muž. Ženy v celém Švýcarsku neměly volební právo do roku 1973.

 11. So slobodou mam tak trochu problem … aby som mohla byt naozaj slobodna, musela by som sa zbavit pocitu zodpovednosti a vycitiek svedoma … a tiez ludi, na ktorych mi zalezi, pretoze oni su moja zodpovednost, a moje vycitky, ked svoju slobodu postavim pred nich …. a z toho pohladu mi asi viac vyhovuje byzanstsky pristup … povysuje zodpovednost za skupinu trochu vyssie nez len manzel a deti a pripadne rodicia …

  1. Svoboda je myšleno spíš o tom, že „nepatříte“ nějakému šlechtici či králi, že o vás nerozhoduje nějakej partajník či farář.

   1. Ked ale patrim nejakemu slachticovi, tak ma za mna zodpovednost … dnes patrim slobodnemu politikovi, ktory zodpovednost nema veskeru ziadnu, pretoze zodpovednost by uz obmedzovala v slobodnom rozhodovani, takze si slobodne kona, alebo aj nekona, nezavisle na tom, ci niekoho podpori, alebo poskodi … pretoze brat na nieco/niekoho ohlady uz znamena neslobodu, nutenie, mus.

    To mate ako neslobodne brigady socialistickej prace, kde vsetci sli povinne dobrovolne, ale vysledkom bola postavena nova skolka … dnes vsetci slobodne dobrovolne sedia doma na zadku, nikto a nic ich nemoze nutit, a novej skolky niet …

    1. Jo.

     Nejhorší vládu máme právě teď.

     Nejhorší šlechtice jsme měli ve středověku, kdy lidem kradli děti a prodávali je do otroctví a ti končili až ve Španělsku u muslimů. Chlapečci kastrováni.

 12. Jsem samej titul 🙂 ale nevladal jsem to precist plynule. Zkuste treba cist od Ransdorfa jeho Nove cteni Karla Marxe a budete mit podobny pocit. Naco tohle a proc takto ?? Vsechny jste otravila.

  1. Taky se mi to špatně četlo.

   Autor neumí psát.

   Třeba napíše: „Demokracie nezačíná revolucí či “osvobozením,” začíná růstem svobodných lidí.“ – Což je možná nějaká filozofická mystika, ale v Řecku, Římě, Švýcarsku ani USA na tom nijak nebádali, jestli vyrostli dost do svobodných lidí, vyhnali vládce, co jim pil krev, zorganizovali si stát bez nich a měli demokracii a zbytek ať si řeší další generace.

   Napřed by měl uznat historická fakta a pak si filosofovat o tom, že dotyční revolucionáři dorostli nějak vnitřně ještě za nesvobody do „svobodných lidí“ – což ovšem dělá každej rebelující teenager.

   Navíc přes své tituly není moc vzdělaný.

   Nějak si vybájit, že americká demokracie vlastně vznikla v „zemi drobných zemědělců, odkázaných sami na sebe v Americkém pohraničí“ když jste vystudovali prestižní Yale a povídání o tom, jak se v Bostonu pil čaj, se v USA omílá pořád dokola a učili jsme se to i my tady, to už je doopravdy výkon hodný Koháka.

   Také ti drobní zemědělci se živili spíš obchodem, právničením, v armádě, pašováním čaje, výrobou stříbrných předmětů a tak dále. Jefferson měl dokonce plantáž s otroky a po smrti první manželky spal její polosestru otrokyni, kterou vyrobil tchán s otrokyní míšenkou.

   To pašování čaje bylo pro to, aby se vyhlo placení daní, a revoluce, jejímž počátkem bylo také vyhýbání se placení daní, mají až moc podobný motiv, aby to byla náhoda a víc než o prvotním vyrůstání do svobody, to bylo napřed o kšeftu a prachách.

   To, že tam sáhli po demokracii spíš než po království, bylo postaveno na obavě, že se nechtěli za chvíli ocitnout ve stejné situaci, kdy by museli bojovat zase proti králi, tentokráte místnímu, kterýho si sami vybrali. Takhle si všichni ponechali tolik moci, co to jen šlo, aby ji nikdo neměl moc a každý mohl být během pár let odstraněn a musel se ohlížet na ostatní.

   1. Měl napsat, že anerická demokracie vznikla postupnou likvidací původního obyvatelstva.
    Ať už pomocí kvérů, anebo ohnivé vody.

    1. Samozřejmě, že nevznikla.

     Jedno je o složení populace a druhé o politické organizaci.

     Nás vyhlazují odsáváním peněz a řekněte si někde o rezervaci bez imigrantů a zahraničních dělníků.

  2. Hehe, já jsem četl první diskusi, jako že snadněji pochopím vo co go. Článek už číst nemusím :–).

   Ale nebyl bych tak příkrý, z každého to nepadá samo, jako z Vidláka. Kdyby nebyl článek, nebyla by ani ta diskuse.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *