13 června, 2024

Ideologické zásady nové evropské pravice

Někdo si možná všimnul, že jsem z blogu Litterate prakticky zmizel. Přiznám si, že mi připadá naprosto neproduktivní nadávat na jednání současné vlády. Vítězové studené občanské války se chovají jako vítězové a drancují zemi odpovídajícím způsobem. Co jiného bychom od nich mohli čekat.

V takové situaci by bylo racionální analyzovat příčiny vlastní porážky. Ale obávám se, že na to není alternativa připravena a není na to připravena ani většina čtenářů Litterate (tedy aspoň většina těch, kdo se účastní diskuzí). Poptávka je po ujištění, že jsme všechno udělali dobře. Že debakly byly způsobeny neovlivnitelnými vnějšími poměry. A že se to nějak samo mění k tomu, abychom příště vyhráli. Na tuhle poptávku reagovat nechci.

Nicméně pro tu menšinu, co si chce lámat hlavu, se rýsují dvě otázky.

Za prvé. Kdy se situace změní natolik, aby bylo možné se postavit té mocenské vrstvě (společenské třídě), kterou reprezentuje vláda Petra Fialy.

Za druhé. Jak musí být opozice do té doby připravena? Co musí mít, co dnes nemá? Co musí umět, co dnes neumí?

K tomu snad brzy něco napíšu. A do konce roku snad bude venku knížka, která se tím zabývá. Z toho je zřejmé, zda pokládám za možné dosažení rychlé změny nebo nikoliv.

Tentokrát ale přináším překlad z ciziny. Jeho autorem je Daniel Friberg, šéf a majitel nakladatelství Arktos a rozsáhlé webové stránky, kde najdete texty Alexandry Dugina, Julia Evoly, Guillaume Faye, a kde publikuje taky moje maličkost.

Některé body jeho manifestu pokládám za inspirující a skvělé. Nicméně to snad přispěje k vyléčení těch, kdo věří, že protisystémová opozice ve velkých národech může být naším spojencem. Ne! Le Penová bude vždy hájit francouzské zájmy, představitelé AfD německé zájmy, Salvini italské zájmy…které téměř nikdy nejsou stejné jako zájmy malých evropských národů.

Ideologické principy nové evropské pravice

Cílem následujících stručných orientačních bodů je shrnout některé zásady, jimiž by se měli řídit ti, kterým záleží na budoucnosti naší civilizace

I. Člověk a společnost

Lidské společnosti vznikají a žijí jako výsledek složitého souboru faktorů. Mezi tyto faktory patří kulturní tradice a zvyklosti jejich obyvatel, jazyky, náboženství, biologické vlastnosti, etika a morálka, vzorce chování i sociální, etnická a politická identita.

Mají-li se lidé cítit součástí společnosti, ve které žijí, potřebují autentickou identitu a historický kontext. Tuto potřebu neuspokojují ani proměnlivé, plastické spotřebitelské identity, ani utopické představy o tom, jaký by člověk měl být, vnucované shora. Autentická identita je založena na jazyce, kultuře, identitě, etnické příslušnosti a sociální realitě – nikoli na názorech, sexuální orientaci nebo mediálně vyvolaných impulsech a umělých potřebách.

Etnická identita je přirozeným východiskem pro politickou organizaci. Liberální pojetí jednotlivce i socialistické pojetí tříd se ukázaly jako nedostatečné. Etnická příslušnost představuje nejvhodnější východisko pro politickou analýzu a praxi.

II. Evropa

Pro mnoho lidí zůstává jejich místní, regionální nebo národní příslušnost nejdůležitější součástí identity. Historické okolnosti však způsobily, že tyto celky nejsou dostatečně silnými politickými subjekty a nemohou zajistit prosazování zájmů Evropanů na celém světě. Tak tomu bylo již v době studené války, kdy byl kontinent rozdělen na dvě poloviny Sovětským svazem a Spojenými státy, a tak je tomu dosud, kdy je Evropa podřízeným partnerem USA, které nyní soupeří nejen s Ruskem, ale také s Čínou a nakonec možná i s obrozujícím se muslimským světem a Indií.

Z tohoto a dalších důvodů je sjednocená a nezávislá Evropa nezbytná. Společná zahraniční politika a společná vůle hájit zájmy Evropy v celosvětovém měřítku je jediným způsobem, jak se kontinent může chránit a politicky působit ve světě, aniž by byl pouhým vazalem jedné z ostatních velmocí.

Vznik multipolárního světa vytvořil pro Evropu dosud nepředstavitelné možnosti, jak se vymanit z podřízenosti Spojeným státům čistě diplomatickou cestou. Vyvažováním zájmů různých velmocí by Evropa mohla hledat a nalézt vlastní cestu a dosáhnout vyšší úrovně sebeurčení v politických otázkách. Jestliže relativně malé národy, jako je Japonsko a Barma/Myanmar, mohou efektivně prosazovat vlastní zájmy tím, že využívají rostoucího napětí mezi Čínou a Spojenými státy, Evropa může dokázat ještě více. Zejména pokud se rozhodne spolupracovat pouze s velmocemi, které respektují její suverenitu.

Navzdory potřebě politické integrace by měly být místní, regionální a národní identity uznávány a podporovány. Měla by jim být přiznána práva a měly by se dále rozvíjet. Byrokratická centralizace charakteristická pro současnou Evropskou unii musí být omezena na oblasti, kde je to nezbytně nutné, což znamená především na bezpečnostní otázky, obchod a zahraniční politiku, ale jen málo na cokoli jiného. Regionální a národní identita Evropy by neměla být zavržena, ale naopak posílena v celoevropském rámci.

III. Hospodářství a politika

Obhajujeme nadřazenost politiky nad ekonomikou. Politická moc by měla být vykonávána otevřeně, transparentně a na základě jasně vymahatelné odpovědnosti vládců vůči lidem, kterým vládnou. Je zcela nepřijatelný současný stav, kdy korporace, neziskovky a soukromé osoby nashromáždily obrovskou moc nebo bohatství a mohou volně ovlivňovat nebo rozhodovat o dění ve všech oblastech společnosti. Skuteční političtí zástupci evropských národů musí mít pravomoci – a vůli – omezit korumpující vliv peněz soukromých subjektů v politice.

Vláda nerovná se regulace nebo plánování. Nesmí být podceňována schopnost svobodných trhů, svobodných lidí a svobodného obchodu vytvářet ekonomické bohatství. Proto nesmí být omezována z jiných důvodů, než je omezování vlivu peněz v politice a řešení sociálních problémů, s nimiž si trh sám nedokáže poradit. Terapeutický sociální stát si v Evropě historicky dovolil příliš mnoho vůči jednotlivcům i skupinám a je dobré si uvědomit, že většina obětí komunismu nebyla zastřelena, ale zemřela hlady kvůli absurdní hospodářské politice. Kromě toho by sociální služby a pomoc, které Evropa poskytuje svým občanům, jako je zdravotní péče a sociální zabezpečení, měly být omezeny na Evropany a neměly by se rozšiřovat na neevropany, jejichž jediným zájmem je být v Evropě a sobecky využívat tyto zdroje, které jim zdarma rozdávají utopičtí politici a sociální křižáci.

Ekonomika není absolutním základem společnosti a dogmatický přístup k jejím funkcím není nikdy rozumný. Slova Alaina de Benoista platí i pro nás: rádi uvítáme společnost s trhem, ale ne tržní společnost. A naopak, požadavky na ekonomickou rovnost obyvatel Evropy nesmí omezit pozitivní, bohatství vytvářející účinky tržních sil.

Sféry, které jsou chráněny před silami trhu, mají hodnotu samy o sobě – náboženské komunity, kulturní a sportovní sdružení, místní historické spolky a další podobné formy organizace společenství jsou důležitými prvky zdravé společnosti, pokud slouží zájmům evropských národů a nepůsobí proti nim.

IV. Národy světa a etnický pluralismus

Naším historickým subjektem je Evropa a my se především zasazujeme o její zájmy a zájmy jejích národů a hájíme je. To v žádném případě nevylučuje dobrou vůli vůči jiným národům a politickým skupinám nebo spolupráci s nimi. Každý člověk v Evropě má však právo na to, aby političtí vládci zastupovali zájmy jeho národa. Politik, který je motivován nějakou obskurní představou, že jeho hlavní loajalitou by mělo být jakési abstraktní „lidstvo“ nebo „svět“, a nikoli skutečný lid, jemuž vládne, nemůže být nikdy tolerován jako vládce, a dokonce ani jako legitimní demokratický představitel. „Lidstvo“ nebo „svět“ jsou pojmy, které neodkazují na žádnou konkrétní politickou, kulturní, historickou nebo antropologickou realitu. Pokud se jich někdo dovolává, slouží nevyhnutelně k zakrytí nějakého nežádoucího vlivu nebo prosté politické idiocie.

Pokud jde o roli, kterou by Evropa měla hrát mimo své vlastní hranice, to bude záležet na dalším vývoji dějin. Obecně lze říci, že její funkcí by nemělo být vnucování vzorců života a politických systémů jiným národům, o které neprojevily výslovný zájem. Fanatická skupina válečných štváčů, která za frází o „lidských právech“ a „demokracii“ zabíjí miliony lidí po celém světě a současně stejnou rétorikou podporuje masovou migraci ze třetího světa do Evropy, musí být zbavena jakéhokoli vlivu na zahraniční politiku Západu. Názor na to, jak jiné národy řeší své záležitosti, by měl být vyjadřován výhradně prostřednictvím diplomacie a příkladů, a ne prostřednictvím agresivních válek a pokusů o rozvrat, které se nám v posledních desetiletích znovu a znovu vracejí.

Zásada, že každému národu, pokud je to možné, musí být umožněno žít tak, jak chce, není založena na žádném kulturním relativismu, v němž jsou všechny způsoby jednání považovány za stejně hodnotné pro všechny národy všude na světě. Je to naopak přísně pragmatický přístup: válka a revoluce jsou bez výjimky horší než alternativa, která spočívá v tom, že se vývoj každé společnosti jednoduše ponechá na lidech, kteří v ní skutečně žijí. Proto bychom neměli vést války, podněcovat revoluce a jinak rozvracet zavedené pořádky v cizích zemích.

Na oplátku za tento přímý odpor k intervencím a násilí vůči kulturám a národům požadujeme totéž pro sebe. Masové přistěhovalectví do Evropy musí být zastaveno. Amerikanizace a import hloupých politických idejí a infantilizující populární kultury musí být omezeny a nahrazeny kulturou, kterou částečně vytvoří zdola různé národy našeho kontinentu a částečně intelektuální a kulturní elity, které jsou politicky a duchovně loajální vůči Evropě.

V. Parlament, revoluce, reakce

Parlamentní úsilí nemůže být nikdy více než doplňkem širší kulturní a politické práce. Výsledky voleb jsou pouze produktem toho, jak se formovalo veřejné mínění a jak, čím a jakým způsobem se mezi těmito volbami šířily informace. Naší silnou stránkou je, že hovoříme o skutečném světě, který každý kolem sebe vidí, na rozdíl od těch protievropských politických sil, které se stále snaží lidem zamlžit jejich názor tím, že jim malují růžové obrázky, které jsou v rozporu s fakty. To může vést k příznivým volebním výsledkům pro více či méně pozitivně orientované strany, ale tyto výsledky poskytují jen nepatrnou výhodu v rámci celkové práce, kterou je třeba vždy vykonávat s ohledem na širší a dlouhodobější perspektivu.

Politické násilí, ať už organizované, nebo páchané jednotlivci, nemůže hrát žádnou pozitivní roli při obrodě Evropy. Náš současný politický establishment má drtivou mocenskou převahu, včetně převahy vojenské, zpravodajské a v dohledu nad občany. Obhajovat „vzpouru“ nebo „revoluci“ (v doslovném významu těch slov) za současných historických podmínek znamená chovat se jako rozzlobené dítě a spoléhat na to, že záchvat vzteku povede ke splnění přání.

Nejlepším příkladem je „revoluční“ levice: kdyby došlo ke skutečnému přímému střetu mezi státními aparáty Západu a směšnými hordami komunistů a anarchistů, kteří tvrdí, že je chtějí svrhnout, byly by tyto hordy během několika dní vymazány z povrchu zemského a nikomu by nechyběly. Skutečná pravice by se neměla snažit napodobovat jejich časem promarněnou idiocii. Revoluční žvanění nemůže přinést nic jiného než vyburcování duševně labilních lidí k násilným činům, které jsou jednak nemorální a jednak nemohou mít žádnou praktickou hodnotu. Takové činy bychom měli přenechat extrémní levici a radikálním islamistům, pro které je to přirozené. Sami na sebe klademe vyšší nároky.

Naší metodou je opět metoda metapolitická – postupná transformace společnosti směrem, který bude prospěšný pro nás a hlavně pro obyvatelstvo obecně. Na této práci se mohou podílet činitelé uvnitř i vně zavedeného politického systému, pokud existuje vůle, a tedy i způsob. Revoluční převraty působí na evropském kontinentu spoušť již více než dvě století. Toto šílenství nyní končí. Reakce přichází, krok za krokem, a my se budeme řídit doporučením Julia Evoly, abychom „své nepřátele raději zahrnuli opovržením než řetězy“.

Úspěch našich myšlenek je nejen možný. Je jistý.

101 thoughts on “Ideologické zásady nové evropské pravice

 1. Co tomu říká ANNA z KSH tj SOCIALNiCH HODNOT.

  Pan Hampl je známý sociolog neboli dřistalista.Rezim mu povoli mu jen papouškovat co my tu dávno známé a co mu chybí je návrh řešeni.
  Ten dřistalista má,ale přísně zakázáno sepsat ve spolupráci se zdejšími komentátory návrh jakéhokoli naznaku reseni a proto si sám sobě zakázal s námi skwélymi kvítky z čertovy zahrádky vést opravdu plodnou diskusi
  Tak se ten pán stává postupně naprosto zbytečný ,neboť NIKDY nesmí přemýšlet nad skutečnymi rešenimi a válí tu jenom šrot!

  Ptám se tedy vás ctení diskutující má to děvče pravdu nebo ne?
  To by byla totiž ta pravá diskuse k věci .

  1. Tak se nám tu pan Hampl neozve.
   Tak co přivedete si na pomoc pana historika Škálu z rozbité KSČM,kterou rozbíjejí a ovládli tzv zasloužili členove tj funkcionářská buržoasie,které se už nic nechce dělat,jsou bez použitelného a opravdového programu ,,prý se živi miliardovém majetkem,který docela možná stále patří nám LIDU a tak panu historikovi nezbývá vykládat v dotazech na http://www.sripkyze sveta.cz jak namísto aby se tu taky v diskusi objevíl,aby jsme se ho zeptal,lkde tedy ten Marx udělal chybu jv toKAPpITALU jak parník world s teď tu máme kapitalismus bez přívlastku rozuméj skrupuli.
   To prý chce vědět ANNA z KSH
   Tak se prosím ozvete spacane než to zajde za obzor.

  2. Tak se nám tu pan Hampl neozve.
   Tak co přivedete si na pomoc pana historika Skálu z rozbité KSČM,kterou rozbíjejí a ovládli tzv zasloužili členove tj funkcionářská buržoasie,které se už nic nechce dělat,jsou bez použitelného a opravdového programu ,,prý se živi miliardovym v nemovitostech, majetkem,který docela možná stále patří nám LIDU a tak panu historikovi nezbývá vykládat v dotazech na http://www.sripkyzesveta.cz jak namísto aby se tu taky v diskusi objevíl,aby jsme se ho zeptali,kde tedy ten Marx udělal chybu v tom KAPITALU v rozměrech parníku worl\\\\ teď tu máme kapitalismus bez přívlastku rozuméj skrupuli narvanym nám ODS presidentem,který bude rabovat donekonečna!
   To prý chce vědět ANNA z KSH
   Tak se prosím ozvete spacane než to zajde za obzor.

 2. Milej zlatej, přiznám se že Vaše vypisování jsem si přečetla až včil, není to totiž nic tak zajímavého aby to člověk přečetl na ex. Přečtouce si Vaši dosavadní cestu životem ani se nedivím že obdivujete toho švéda, ale jen tak, není to pro českou republiku ta pravá cetsta. My si ji upravíme sami. Jsme prostě jiní než si myslíte.
  A nemyslím, že by někdo zdejší nějak zvlášť litovl že nepíšete. ani nás tím nevytrestáte.
  Že švédské zvyklosti nejsou nic pro našince věděli už naši dávní předkové
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Brna_(1645)
  I když chápu že to musí být pro Vás zklamání že většina příspěvků je o něčem jiném a jen málokterý se věnuje Vašim návrhům. njn

  Tož tak na rozzdíl od Vás známe svou zemi, a sice se někdy přikrčíme, ale základ zůstává svůj…. Sory jako

 3. Čestný a spolehlivý kredit za 24 hodin. Závažný nebankovní úvěr ve výši 40 000 až 45 000 000 Kč, kde není nutné zaručit nemovitost. Je vyžadován pravidelný měsíční příjem a česká národnost. osobní přístup ke každé žádosti. Garantuji vám rychlá a seriózní jednání. Celá půjčka a vyplacení finančních prostředků do 24 hodin. Půjčku můžete také použít ke konsolidaci svých dluhopisů. Vysoká propustnost schválených aplikací. Kontaktujte mě prosím: lenkasykorova47@gmail.com

 4. Současný politický systém se dá asi nejvýstižněji nazvat zastupitelská vláda oligarchie. To je také největší problém. Peníze nám přerostli přes hlavu. Hrnou nás, kam si zrovna usmyslí.

 5. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
  Píšete: „Skutečná pravice by se neměla snažit napodobovat jejich (revoluční levice) časem promarněnou idiocii. … Sami na sebe klademe vyšší nároky.“
  Jaké? Snažit se svou vlastní idiocii nepromarnit?

  Idiocie je inherentní v jakémkoliv kolektivu stmeleném společným zájmem. Zřetelné je to např. ve výkonově motivovaném zdravotnictví. Přívlastek „skutečný“ napovídá, že jste si rizika skupinové stupidity dobře vědom a používáte jej místo růžových brýlí. Jak sám identifikujete, ani z 200 tisíc neztelevizovaných hlav nevypadne skoro žádná podnětná teze.

  Leze teze z displeje,
  až se čtenář pobleje.
  Co je to?

 6. Pane Hample, noc ve zlém, ale plavčík Alternativy nemusí mít znalosti Kapitána.
  Dobrý kapitán umí motivovat důstojníky, poddůstojníky, i plavčíky.
  Vy asi na kapitána nemáte?
  Jste důstojník, poddůstojník, nebo plavčík?
  I géniové mohou být plavčíky.

 7. „Politik, který je motivován nějakou obskurní představou, že jeho hlavní loajalitou by mělo být jakési abstraktní „lidstvo“ nebo „svět“, a nikoli skutečný lid, jemuž vládne, nemůže být nikdy tolerován jako vládce, a dokonce ani jako legitimní demokratický představitel. „Lidstvo“ nebo „svět“ jsou pojmy, které neodkazují na žádnou konkrétní politickou, kulturní, historickou nebo antropologickou realitu. Pokud se jich někdo dovolává, slouží nevyhnutelně k zakrytí nějakého nežádoucího vlivu nebo prosté politické idiocie.“

  A „Evropa“ je co za pojem?

  „Je smažno. Lepě švihlí tlové se batoumají dálnicí, chrudošiví jsou borolové na mamné krsy žárnící.“

  1. A u nás je zase svačvečer a lysperní jezeleni se vírně vrtáčejí v mokřavě. Vetchaří hadroušci jsou roztruchleni a selvy..?

 8. Rakce manželky na adresu autora:
  1. Akorát je jasné, že nemá rád muslimy.
  2. Ekonomicky a politicky je zcela mimo.
  3. What you have been smoking?

  Co mě se týče, nad tím, že Hampl doporučuje tenhle ideový Eintopf pozvednul jsem obočí.
  Tudy ne.

  1. Až na to, že Hampl sám sebe považuje za konzervativní levici či co. Nikde nepíše, že dnešní text vyjadřuje jeho názory..

 9. Nynější systém již je mimo hranice reformovatelnosti.
  Pohlcuje čím dál více zdrojů jen pro sebeudržení.
  Navíc je ničí. Hospodářské, kulturní, lidské.
  Klesá produkce užitečných statků pro přímou spotřebu i pro směnu za jiné užitečné statky na světovém trhu. Zanikají produkční centra.
  Snižuje se reálná vzdělanost spojená s produkcí užitečných statků.
  Každá další snaha o vylepšení zvyšuje míru regulace a přibližuje jeho rozpad.
  Jedinou možností byla deregulace. Více svobody. To je pryč.

 10. Cituji : „…. Politik, který je motivován nějakou obskurní představou, že jeho hlavní loajalitou by mělo být jakési abstraktní „lidstvo“ nebo „svět“, a nikoli skutečný lid, jemuž vládne, nemůže být nikdy tolerován jako vládce, a dokonce ani jako legitimní demokratický představitel….“
  No a “ skutečný lid“ není abstrakce ? Co je demos – volební okrsek, ve kterém se navzájem lidé vůbec neznají ? Jak a kdo vybral kandidáty z takového demos ? Partajnické spolky, ve kterých se lidé znají až přespříliš (to znamená, že zastupují své aktualní “ panstvo“, jeho zájmy) ?
  Interpretuji:“ Ne války,ale diplomacie….“
  A co třeba knížka „How diplomats make war.“ (je na mises.org).

  Změnu volebního systému to chce, mimo jiné (společenským tmelem např. mělo by být náboženství, ne náboženství peněz. …..).
  Inspirací může být Kleisthenes, který svými reformami vyprodukoval demokracii, jako vedlejší produkt svých záměrů.

 11. Asi budu za kverulanta, ale idea jakési „nové pravice“ je nesmysl. Pravice je přesně to, co dovedlo západ tam, kde je teď. I celý ten nonsens zvaný liberální demokracie či neomarxismus jsou produkty pravicové a konzervativní politiky západu, protože se neustále a systematicky mocní a bohatí snažili klasickou politickou levici zkompromitovat a zneschopnit tak, aby se stala jejich dalším mocenským nástrojem, aniž by si to samotní představitelé té „nové“ levice uvědomovali. Pro důkazy netřeba chodit daleko, protože kdyby levice byla stále levicí, chtěla by bankstery a velkokapitál věšet na kandelábrech. Místo toho tu máme armádu neziskovek, které za prachy právě těch zmiňovaných, řeší pseudoproblémy a zavádějí společnost přesně tam, kam to všichni ti mocní hybatelé pro většinu světové populace naplánovali.

  Jinými slovy, další sebelépe míněné pokusy o resuscitaci čehokoli pravicového skončí naprosto stejnou tragédií, v jaké už žijeme.

  A kdybych chtěl být konkrétní, tenhle plán je za mě nedomyšlený. Kupříkladu: „Vláda nerovná se regulace nebo plánování.“ Sorry, nechci nikomu brát iluze, ale bez silně autoritativního přístupu a plánovitého rozvoje hospodářství, zejména v oblasti infrastruktury, energetiky, bytové výstavby, průmyslové výroby, výzkumu atd., se z toho marasmu, do nějž stále hlouběji zabředáváme, prostě nevymaníme. Čína se během pár desetiletí z jedné z nejchudších a nejzaostalejších zemí nestala světovým ekonomickým lídrem, protože se vyhřívala v paprscích ideálů volného trhu a ničím neřízené ekonomiky.

  1. Manželka: „Čína není lídrem z příčiny řízeného hospodářství, ale právě díky okolnímu světu s relativně volným trhem. Ti lidé jsou úplně mimo.“

   1. Vaší manželce to neberu. Ale nebýt direktivního řízení hospodářství s výhledy na x let dopředu a neměnnou vládou s drsnou kádrovou politikou, tak se tenhle zázrak nekoná. Je minimálně několik jiných států, které byly v podobné pozici, a lídry prostě nejsou.

  2. tdx –
   myslím, že ste trafili kladivom kliniec (a trochu aj Petra Hampla :-)) po hlavičke!
   Tipoval by som, že budúci vývoj bude, po viacerých peripetiách a slepých uličkách, istou analógiou vývoja v Rusku v.r. 1917. Počas februárovej revolúcie o bolševikoch nikto ani nechyroval, bola to úplne marginálna skupina. Ale v ďalších mesiacoch prišli v pravý čas so správnymi heslami – mier a pôda, ktorými strhli za sebou masy. A tak by to mohlo byť aj teraz – keď už bude vyčínanie arogantnej a nenažranej uzučkej svetovej kapitálovej špičky neznesiteľné – objaví sa „smiešna horda“ so správnou ideológiou – napr. stanoviť strop na osobný majotok, zoštátniť veľké korporácie a banky, zaviesť centrálne riadenie/usmerňovanie hospodárstva – a získa podporu absolútnej väčšiny obyvateľstva, najlepšie v tej v súčasnosti udajne ešte stále najmocnejšej krajine.

 12. Friberg se mýlí. Evropa jako subjekt není. Ani sjednocená, ani samostatná. Nemá kulturní spojující základ. Především společný jazyk. Kdo v jeho pojetí je Evropan? Podle jakého kritéria? „Reichseurope“ či „Volkseurope“ ? Občanstvím či rodem? Jestliže rodem, podle jakých pravidel?
  Ony teze, ona vize se mi nelíbí.

 13. Dnes je článek velice podmětný.

  Jednak jsou kladeny otázky a taky ujištění, že na ně bude snad odpovězeno. Důležité je ono slovíčko SNAD, tudíž se pokusím odpovědět již dnes.

  Zopakuji otázky:

  Za prvé. Kdy se situace změní natolik, aby bylo možné se postavit té mocenské vrstvě (společenské třídě), kterou reprezentuje vláda Petra Fialy.

  Za druhé. Jak musí být opozice do té doby připravena? Co musí mít, co dnes nemá? Co musí umět, co dnes neumí?

  1-Situace se změní tehdy, až se změní výrobní vztahy, tedy ekonomika. Do tohoto okamžiku se budeme potýkat se současným marasmem. Nové výrobní vztahy vzejdou ze strany Ruska a Číny. Nevyhnutelný je tedy ekonomický kolaps Západu tak, jak jej dnes známe. Zjednodušeně, když je něčeho moc, je toho příliš. Moc dluhů, moc neřešitelných problémů. Jelikož současná vláda nastoupila trajektorii festovního zadlužování, a případná dnešní opozice lék na dluhy nemá, nelze očekávat žádnou změnu k lepšímu.
  2- Opozice bude připravena se změnou výrobních vztahů. Do té doby budou Hampl ,Vidlák (nesmím na něj zapomenout má totiž 200000 duší) a ostatní, spřádat různé, nikam vedoucí, konspirace.

  1. Podnětný, ne podmětný. Ale to je detail.

   Jen malou opravu – společenská třída, kterou reprezentuje vláda Petra Fialy, bude vládnout vždy (průměr ani nižší třídy nemají schopnost vládnout).
   Vám jde pravděpodobně o to, jak dostat k moci tu její část, která není kosmopolitní, je pronárodní, bude bránit libertinským někulturnostem a stát zhomogenizuje.
   Otázka je, co by z tohoto programu její členové měli. Tam je čertovo kopýtko.

   1. Změní se (už se mění) výrobní prostředky.
    K otázkám : To nevíme. To také nevíme. Na základě druhů vlastnictví výrobních prostředků. To raději nechtějme vědět („právo“ silnějšího).

  2. Dneska je svet plnej komiku a pan Hampl je jen zase dalsi ,
   komik , akademik. Samouk.
   Nejdrive pise o nejake studene obcanske valce , aniz by neco o ni vysvetlil.
   Najednou tady vyskoci, studena valka , jako kralik kouzelnikovi z cylindru.
   A tak se nedovime jaksi, kdo konkretne jsou ty vitezove, ktery
   to vitezstvi dobyli a zvitezili a kteri a jak ti prohravajici prohrali.
   Se nedovime..
   Lepsi nemenovat , jeden muze narazit na tvrdou vodu, opatrnost je taky matka moudrosti..Text je klouzacka , nebo jako had a neni se kde , ceho chytit a pridrzet.
   Jak ty valcici vlastne kokretne bojovali , jako meli zbrane,prostredky atd..
   V systemu , vlastne v maglajzu predstirajicim demokracii.
   Co mame dneska zase neni vysvetleno a na jakym pozadi , v jaky situaci ,
   se ta studena valka odehrala vlastne..
   Kdo ji zacal a kdy, kde a co bylo pricinou , zase/noc a mlha / nic.
   A proc je samozrejme , ze ti vitezove zemi drancuji..
   Kdyz vsecku korist posilaji a musi daleko pryc..Jsou to pravdu vitezove..
   Zahady sedmi almar. Proc vlastne a za co tak zbesile bojovali a zvitezili.
   Zonglovani se vyrazy a slovy , jako s kuzelkama , co litaji ve vzduchu
   nahoru a dolu a taky vsemi smery , nalevo a zase napravo ,v arene cirkusu.
   Nic realneho a zadna skutecnost.
   „Kdy se zmeni natolik“… To je zase z oblasti , az naprsi a uschne.
   Dalsi , je zase ulehcovani , Hampl na nas vyskoci a vymrsti opozici.
   Co musi umet , jak musi byt pripravena , co ma mit a nema..
   Preskoci lehce , jako v cirkusu dobre cviceny Lipican pres prekazku,
   vysvetleni ,aspon strucnyho , co je opozice a nejakou tu akademickou definicku.
   A hned a rovnou na to co vsechno vopozice,/ proti zlovolnym vopicim ,
   ktery zaplavili EU , kopiruji a napodobuji jedna vod druhy/ ,
   ma mit a umet a nema a neumi.
   Kdyz nevime ani , co on skryva pod nazvem opozice.
   A kde tu opozici dnesni nasel ,jak ta opozice ted funguje a projevuje se a kdo ji predstavuje a jak takovyho nejakyho opozicnika vubec aspon pozname..
   Je to napr. Oka mura /opposition nightmare/, nebo oligarch Babis , zalostne nepovedeny predesly vladce , ktery tu studenou obcanskou valku prohral ,
   nebo kdo ji vlastne prohral se nedovidame ,
   nebo opozicnik je ted, vlade neplechy obcanu oznamujici a vzdy bdely Rajchl…
   Hampl se asi nesnizi s k nejake diskusicce s nami..
   Otazky na aspon vysvetleni ,k orientaci ctenare a k upresneni textu ,by asi nebraly koncu.
   Text , nepodmetne , nepodnetny , plny mlhavych chimer a temnych abstrakci ,
   bez atrakci , zase dokazuje , ze ctenare nebere vazne ,
   neco kecu hodi do placu a adije..Adije a zaplavy pismen na nas vy /b/lije.

 14. Tady se nebere do uvahy, ze nastava zcela bezprecedentni situace, brzka nutnost od zakladu zmenit spolecenskou smlouvu v dusledku nastupu umele inteligence. Ta roste exponencialne, jen mnozi nevidi ten vzestup, protoze z jejich pohledu jsme jeste v te ploche casti krivky. Se divim ze pan Hampl to nebere v uvahu jako zakladni vec. Na ilustraci : Za nejvyse 5 let zanikne rada povolani jako dabingovi herci, pocitacovi grafici, vetsina programatoru, cela call centra, a x dalsich. Manualni prace jiste zustane – roboti co budou treba sadit stromky v lesni skolce jsou mozni, ale jeste drazi a malo efektivni. Ale i kdyz nahradni prace bude – tak malokdo sni o tom ze se bude rypat v zemi rycem misto „tvurci inteligentni profese“jako si vysnil a pripadne i vystudoval. Takze co ? Pane Hample, budicek !! Hlavne neblouznete o vzniku novych povolani !

  1. Luddistická hloupost. Každý nástroj (a umělou inteligenci, která se zatím jeví spíše býti arteficiální blbostí, nevyjímaje) vyvolává jen změnu práce a nikoli nezaměstnanost. Naopak zvýšení produktivity v jedné oblasti umožní vrhnout síly na dosud nerozvíjenou oblast, typicky mechanizace umožnila odliv ze zemědělství do průmyslu (manufaktur), pásová výroba od manufaktur do služeb. Psi vždy štěkali, ale karavana šla dál. A krom toho, dneska nejde sehnat pomocné profese; kdyby byla pravda to, co říkáte, bylo by nezaměstnaných čím dál více, zatímco opak je pravdou. A to máme maximálně štědrý sociální systém.

   Konečně pokud někoho nahradí AI, nebyl tvůrčí. 🙂

   1. klasická ekonomická mantra…zedníka už netřeba, půjde dělat IT specialistu. 3-8 let investujeme do lidí přes vzdělání, pak ho znovu přeučíme na jinou profesi..

    ano všichni půjdeme dělat služby – půjdeme si navzájem prodávat pojistky, nemovitosti, půjčky. hodně lidí hodíme do dopravy, protože budeme převážet věci zleva doprava a opačně. tak se vyrábí práce.
    a co se týče té nezaměstnanosti – já se vždycky směji, když nějaký chytrák říká, že MY máme jen 3% nezaměstnanost..a kolik lidí dělá pro stát??? kolik lidí je placeno státem?? 800 tisíc?? a největší průser je, že tento službový model ekonomiky funguje jen v dobrých časech.
    připomíná mi to vtip s HDP: co vznikne, když vykopete a zakopete jámu? reálně NIC, nominálně HDP..

  2. No, již dnes jsou namlouvána některá videa na YT strojově. Je to nepřesné, bez intonace, asi jak hlášení odjezdů vlaku na nádraží. Ale dobře, do deseti roků se to jistě změní k lepšímu.

   1. Běžně už několik let využívám na YT automatické titulky. Je vidět, jak se ten systém za těch několik let hodně zdokonalil. Už téměř nedělá chyby, leda občas když mluvčí nemá úplně ideální výslovnost, dokonce delší dobu umí poznat vlastní jména atd. Jediné, co systém zatím neumí, je odlišovat jednotlivé věty a souvětí. Nicméně předpokládám, že i tohle bude v dohledné době vyřešeno.

 15. Hampl se táže:
  Za prvé. Kdy se situace změní natolik, aby bylo možné se postavit té mocenské vrstvě (společenské třídě), kterou reprezentuje vláda Petra Fialy.

  Za druhé. Jak musí být opozice do té doby připravena? Co musí mít, co dnes nemá? Co musí umět, co dnes neumí?
  Nuže:
  Za prvé. Situace se změní zcela určitě-už to začalo-s oslabením hegemona a jeho dolárku a nástupem nové ekonomické a globální situace. A samože i vojenské a také surovinové a energetické. O LGBT a podobných pošahanostech nehovoře. Svět se mění a změní se řádně, to si pište. I náš maličký svět v kotlině se změní. Pak to sfoukne i tu mocenskou vrstvu, antoš mocní, jak už to tak bývá, se stanou bezmocní. Kdy to bude? Do roka a do dne. Vsadím boty.

  Za druhé. Opozice-to je to, co je opozicí dnes, se holt bude muset postupně přizpůsobit rychlosti změn a najít jasný cíl, jasný smysl své činnosti. Nají ono pravé gró, určující další směr. Co tak asi chce většina lidiček v tomto státečku? Většina, ne skupina, která je dnes a denně nejvíc slyšet. Co chce většina zde, ne kdosi kdesi v Bruselu či jiné pérdéli.
  A také nebýt opozicí z trucu, opozicí z principu, opozicí proti všem a nikdy jinak, nýbrž nabídnout jasnou vizi a za ní jít. Čili, opozice musí mít nabídku, o kterou je většinový zájem a musí umět tu nabídku prodat. A taky si musí zapsat za uši, že je třeba volit spolupráci, nikoliv konfrontaci, která bere síly a zabíjí šanci.
  Dodnes není opozice cosi jako síla jednoty (to musí umět), je to konglomerát mnoha zájmů, dost často zcela protichůdných(to se holt musí odnaučit).
  Ti, co dnes tvoří věrchušku mají vždy společný zájem a na něm se vždy domluví-doba jim to umožňuje, ale blíží se doba jiná, která jim do toho hodí dost velké vidle.
  No a opozice by neměla zaváhat, jinak zůstane opozicí na věčné časy.

 16. Manifest nové pravice je skvělý.
  Bohužel nevnímám, že by mohl sám o sobě být realizovatelný. Bude mít mnoho nepřátel.
  Spojí se proti němu globalisťáci s levičáky. Přirozeně i s blbečky, kterých nikdy není zandebatelně málo.

  Potřebuje partnera – novou levici, s kterou bude nutno nějak vyjít. Debatovat (konstruktivně, nikoli si jít po krku) o míře pravicovosti/levicovosti a spojit se proti globalisťákům.

  Takhle samo to nemá šanci.

  1. To je i měj názor. Spojení moderní levice s moderní pravicí a dojít ke konsensu.
   V zásadním bodě, odporu proti násilí a válčení, by shoda už byla. Stejně i v odporu proti cenzuře a ostatním bizarním libtardím jevům.

   1. Moderní levice jsou ale právě ti vzývači eko, bio, homo, trans, a dalších pitomin. Stará levice dosáhla svého cíle, brutální společenské solidarity (cca 50%).
    Tak ono jaksi není kde brát.

    1. To, co líčíte, je moderní levice. Cosi jako ČSSD či Piráti. Jako moderní pravicí je cosi jako ODS či TOP.

     Ale Hampl má na mysli NOVOU pravici, tak jako já a Helanov dopňujeme o NOVOU levici.

     Jasně, žádná ze současných stran pravděpodobně není ani novou pravicí, ani novou levicí.

     PS: Nemluvím o Raichlovi. Tam nevím, netroufám si soudit.

     1. Přesně takhle to myslím. Nová levice už dávno není tak hloupá a militantní, jako ta stará. A nová pravice má s novou levicí v mnoha věcech shodu.
      Třeba Ilona Švihlíková je levičanda, ale nežene to na hranu a má otevřenou mysl.
      A třeba Jakl z IVK je pravičák, ale radost číst jeho názory.
      Dokonce i ze Skály vypadne občas něco, pod co se s chutí podepíši. A to komanče opravdu, ale opravdu nemusím.

  2. Vyraz , termin pravice, neni nic jineho nez , zase jen zase dalsi konstrukce ,
   v nekonecne rade dalsich ,pristich ,
   „vzdusnych zamku“..

 17. Nová pravice,je jen inovace té mafiánské současné.,jinak se nic nezmění na okrádání občanů.
  Rozdíl mezi pravicí a levicí,je jen v okrádání občanů.
  V dnešním světě,ke změnám dochází jen v tedy,když se zhroutí mocnost,říše.

   1. Je to úplné stejné. Jenom si mastili kapsy a protežovali svoje známé. V korupci si neměli co vyčítat. Tam to bylo fifty fifty.

     1. Nikoliv.
      Příležitost umožní, aby se latentní zloděj projevil. Člověk, který nekrade že strachu, že by mohl být chycen, je pořád zloděj.

      Skutečně poctivý člověk je ten, ze kterého příležitost zloděje neudělá. To je dobré mít na paměti.

      1. Musí to být strašně lákavé, mít tolik příležitostí. Takových charakterů asi moc není, kteří by nepřihráli teplý flek neteři, nebo strýčkovi. A potom už to jede. Dotyčný zjistí, že to dělají všichni. A člověk je hříšná nádoba. Neteř má kamarádku… Ten člověk může mít pocit, že dělá dobrou věc. Že někomu pomáhá.
       ***
       Jeden recidivista vykrádal herny a bary. Restaurant U Novaků vykradl třikrát po sobě.
       Když ho konečně lapli, tak se hájil, že dělal dobrou věc. Že je mu líto těch poctivých otců od rodin, kteří hrají a chlastají, místo aby se věnovali rodině a dětem. Že se na to nemůže dívat. Vlastně takový jako Jánošík, nebo tak něco.
       😻

 18. Předem zvýrazním svůj bias; jsem kosmopolita (spíše ze záliby), libertarián (založením) a žabomyší půtky o přípustnost mezidruhového, mezirasového nebo stejnopohlavního obcování mě nechávají chladným.

  Nicméně:

  1) Nelze současně vidět identitu založenou na jazyce, kultuře, identitě 🙂 a etnické příslušnosti a současně chtít sjednocenou Evropu. Evropa – i bez přistěhovalců z neevropských zemí – je přece mnohojazyčná a mnohokulturní; a orientace na společné hodnoty a názory byla v kolébce vzniku EU jako způsob jak čelit identitárním sporům (od SRN/F historicky až někam po spory menšin ve Španělsku, UK a nyní i Maďarsku).

  2) Evropa bez USA znamená Evropu bez UK (transatlanticka vazba je pro UK určující) a to znamená Evropu německo-francouzskou a nyní ještě spíše německou. Je to to, co chcete? Především v zájmu malých států na východě je udržování symetrického evropského trojúhelníku (přestože není UK v EU) a vyvažování. Nemluvě o tom, že současná EU je politicky a vojensky nulitní (ano, dalo by se to změnit, ale nejsou lidi). Akceschopnou armádu má v Evropě Turecko, UK a bude mít Polsko.

  3) Imigraci potřebujeme. Počet čistokrevných Evropanů klesá + klesá vůle k práci a snížením (dnes nedostatečného!) přistěhovalectví napácháme obrovské ekonomické škody. Ano, šlo by to vylepšit a přinutit každého příchozího sníst svůj kousek slaniny a políbit kříž, jenže na to nemá volič ani politik odvahu. A i kdyby ano, státní náboženství nebo státní ideologií by se v Evropě prohlásilo co? Sekularismus (F pro, Pol proti). Katolické křesťanství (N + Pol pro, F, Skandinávie proti). Něcismus? 🙂

  4) To není kritika ale nejasnost. Na jednu stranu nezpochyňujete svobodný trh, na druhou stavíte politiku nad ekonomiku, to nejde dohromady. Nakonec je třeba si zvolit – MÉNĚ (svoboda) nebo VÍCE (socialismus) podílu veřejných rozpočtů na ekonomické produkci.

  Taky nacházím inspiraci v Juliu Evolovi; přečtete-li si ho dobře, pochopíte, že aby měl Váš recept naději na úspěch, musíte napřed vykynožit demokracii. Bez toho se utopíte ve výše zmíněných negativech, které odeženou voliče a jejich náprava v duchu evolovského tradičního státu nedostane dost času. Jenže náprava by potřebovala jednu generaci.

  Nepřeji Vám hodně úspěchů, neboť realizace Vašich idejí by snížila kvalitu života, ale jisté sympatie mám.

  1. Jak si vysvětlujete, že právě největší hlasatel multikulti má obyvatelstvo, které má celoročně před domkem vyvěšenou americkou vlajku???
   Nebo jak rozumět tomu, že Izrael se definuje jako stát pro židy.Pro všechny židy na celé zeměkouli? Nevidím rozdíl mezi Islámským státem, jenom pro muslimy, a židovským státem, jenom pro židy. A bere se to tam přísně. Někteří rabíni požadují od snoubenců genetický testík. Aby se nezprznila správná rasa .

   1. Jednoduše proto, že ve skutečnosti je USA monokulturní (známá a trochu jednoduchá a dekadentní americká kultura). Dále vládne jedním jazykem a de facto i jedním náboženstvím (ale jeho vliv trochu klesá). Američanem se krom toho člověk stává přihlášením se k amerikánství, všichni jsou přistěhovalci. Rasové spory se řeší, někdy dosti krvavě.

    Izrael je také monokultura, především náboženská + národnostní. Pokud bychom Evropu dovedli vést jako bílou (ve smyslu caucasian) teokracii, byli bychom také velmi úspěšní (a vždy, když jsme tak činili, jsme úspěšní byli, od Charlemagne až někam ke Karlu IV.). Jenže takhle změna je nekompatibilní s dnešní politickou realitou, viz můj poslední odstavec.

    1. Přesto ale i americká a izraelská společnost je rozdělená na dva přibližně stejné tábory.
     V tomhle jsou na tom všechny tzv. demokratické státy stejně. Nedemokratické státy většinou takový problém nemají. Vlastně jenom ty, které poznaly blaho libtardí masírky.
     Mám pocit, ze nedemokratický svět = 5/6 lidstva , nám na naše rozumy zvysoka … píp. A moc se jim nedivím. Dění na Kapitolu, armáda v ulicích, po demokratických volbách prezidenta USA , poněkud to pŕipomínalo spíš Střední Afriku, nebo tak něco. Byla to ukázka henté správné demokracie v přímém pŕenosu.
     😻

     1. Dosti se mýlíte. Demokraté i Republikáni budou v podstatě prosazovat totéž, s minimálními odchylkami. Stejně tak Likud a Kadima nebo strana práce.
      Oba póly se sešly ve středu. Což není dobře, ale co s tím?

      Dojem dvou táborů je daný především mediálně, protože se strany potřebují odlišit, aby získaly voliče. A dichotomie je přitažlivá.

      Ostatně nejsem příznivce demokracie, aťsi z jiných důvodů, než píšete.

      1. V tom případě jde ale o šaškárnu, aby občané měli pocit, že ve volbách o něco jde.
       Ale souhlasím s vámi, že zejména zahraniční politika těchto dvou států je neměnná.
       Biden i Náčelník Velká Huba jsou jenom marionety, za provázky tahají úplně jiní borci.
       Možná poslední prezident, který uplatnil svůj vliv a samostatně myslel byl J. F. Kennedy.
       Západ už nedokáže vygenerovat opravdové vůdce.

    2. Monokulturní, k tomu vládne jedním náboženstvím. Jako, křesťanským? Z věřících čtvrtina katolíků, polovina protestantů, pak různí baptisté, mormoni, to je jedno náboženství? A určující kultura je která ? Ta „jednoduchá“, tzn. hamburgerová a comicsová? Nebo jaká? A jazyk jako anglický, kterým se tam sice domluví většina, ale mnoho milionů ne, nebo jen s obtížemi?
     A Izrael, co to je národnostní monokultura? Vždyť tam je to sestěhováno z celého světa stejně, jako v USA. Tam není monokultura ani etnická. A judaismus je asi tak jednolitý, jako to křesťanství.

     Sice tím jaksi navazujete na předchozí komentář a otázku Helanov, ale bez urážky, to je asi jako když Černochová popisuje válku na Ukrajině. A tou úspěšnou bílou teokracii od Karla Velikého po Čtvrtého, to už je asi míněno jako třešinka na dortu. Co je úspěšného z teokratického pohledu na Velkém schizmatu, co na křížových výpravách? A co na společnosti, žijící v permanentní náboženské extázi?

   2. Genetický testík není kvůli prznění rasy, ale kvůli omezení genetických nemocí. Ono těch pravověrných není zas tak mnoho a vzájemným, i když vzdáleným, křížením se různé dědičné neduhy příliš rozmohly. Takže nositelem alespoň jednoho vadného genu je téměř každý. Proto jsou rabimu předloženy genetické testy a pokud mají oba stejný vadný gen, tak svatba nebude.

    1. Fakt? Myslela jsem, že čistokrevný žid se smí nechat oddat s nečistokrevným partnerem jenom v zahraničí. A že ty testy slouží i k tomu, aby se vyeliminovali přistěhovalci, kteří se za židy jenom vydávají. Týká se to hodně právě Rusů. Ale hádat se nebudu, zase ta pravidla moc neznám.

  2. Body 1,2 a 3 k diskusí jsou a legitimně nadhazujete možná úskalí a rozpory. Bod 3 k diskusi není. To že klesá populace (bílá), není důvod k dovozu migrantů. I kdyby (stále) klesala, pak sice zatížíme systém některými většími sociálními vydají (zvýšený počet starých lidí závislých na důchodech), ale bude potřeba méně veřejných výdajů do školství, zdravotnictví, nebude potřeba tolik úředníků, nemusí se zkapacitňovat silnice, nebude tlak na jiné typy dávek (doplatky na bydlení)…
   Celý problém urychlí racionalizací a optimalizací výrobních prostředků, dojde k úpravě daňového systému a RUD, odpadnout některé drahé ekologické potřeby.
   Atd…

  3. Chytrému napověz:

   „Transom si čichl k jedné láhvi. „Hergot! Brandy! Každej má v sobě dobrej půllitr. To jsme to teda vyvrbili! Plukovníknás voba degraduje. Žádný Montepico ’92, zadek transportéru v hajzlu a přepadový komando vožralý pod vobraz.“Moje první myšlenka, jak jsem tam stál mezi troskami svých snů, prázdnými soudky a naskrz prosáklými vojáky, byla připojit se k jeho zoufalství. Ale když jsem posoudil situaci chladným rozumem, uvědomil jsem si, že moje naděje na třetí pecku dosud nepohasla.

   ,,Nil desperandum, seržante,“ povzbudil jsem ho. „Ještě není vše ztraceno. Víno je sice pryč, ale ještě nám zůstaly soudky.“ „To myslíte, že plukovníka potěšíme prázdnejma soudkama?“
   „Možná, když budou plné … Je na nich značka Montepico ’92. U vína záleží všechno na patřičné vinětě … Ty díry se dají ucpat a soudky znovu naplnit.“ „Čím? Nějakým vobyčejným vínem?“
   „Co můžeme ztratit?“ „Už nejspíš nic. Ale kde tady seženete dvě stě litrů vína? Až na Montepico je celej kraj vypitej do poslední kapky.“ „Caesario!“ řekl jsem. „Vy tady zůstaňte v krytu a postarejte se, ať ta cháska vystřízliví. Já se vrátím, jak nejrychleji to stihnu.“

   Řidiče cisterny srdečně potěšilo, že jede zase po hlavní silnici, a těch stošedesát kilometrů do Beneventa jsme ujeli za čtyři hodiny. V pět odpoledne jsem zaklepal na Caesariovu kůlnu a požádal jsem ho, aby mi do hodiny sehnal dvě stě litrů bílého vína. „Tenente,“ zanaříkal. „Dám spousta ginu, spousta whisky, pronto. Ale dvě stě litrů vino bianco, to velká potíž. Tedeschi ukradli víno, Inglesi, Američana vypili poslední dobrá marka … Možná vám seženu dvě stě litrů, něco tady, něco tam, ale nebude to dobrý …“

   Vzal jsem ho na objížďku po jeho obchodních kontaktech a všude něco káplo. Největší štěstí jsme měli v posledním albergo, kde jsme najednou ukořistili pětasedmdesát litrů.
   „To víno je pro chudý, moc chudý lid, tenente. Je v něm spousta jablek a malých hroznů a to dělá moc zle na žaludek.“ Caesario našpulil rty jako koštér projímadel a skrčil se jako při kolice. „Moc trhá střeva a nerad prodávám pro Inglesi Offlciale.“Uvědomil jsem si, že žebráci nemohou dělat labužníky, zaplatil jsem mu a o půlnoci jsme se opět shledali se seržantem Transomem. Nádherně zatím opravil prostřílené soudky špalíčky z násady od koštěte a směsí lepidla s pilinami. Naplnili jsme soudky z cisterny a za svítání jsme vyrazili s druhým transportem plným šedivých obličejů a opilecké kocoviny.

   Nadšení, s jakým nás plukovník Plaster přivítal, by bylo polichotilo i francouzskému polnímu maršálovi. Uložil devět soudků a postavil k nim ozbrojenou stráž, zatímco desátý dal postavit do zpravodajského stanu. Když myslel, že se víno usadilo, úctyhodně soudek narazil.
   „Dáte si jednu, Goodbody? Na oslavu vašeho triumfu.“ „Děkuji, radši ne, pane plukovníku,“ řekl jsem při vzpomínce na těch posledních pětasedmdesát litrů. „Pro mne by to byla škoda.“ Plukovník načepoval tři sklenky a podal po jedné majorovi Arkdustovi a kapitánovi Tabletoví. Všichni tři pak znalecky upíjeli spolu, vychutnávali nosem buket, zakláněli hlavy a váleli tu tekutinu po patře.

   Plukovník pohladil tři vypálené
   korunky a blaženě se usmál. „Castello Montepico ’92,“ šeptal. „Válka přece jen stála za to… Jaká nádhera! … Jaká ušlechtilost! … Jaký duch! … Má jiskru jako velké chablis … a zároveň hedvábnou hebkost jako vybrané sauterne …“ „Velkolepé!“ rozplýval se major Arkdust. „Ta výmluvnost! … Ta lahoda … Je stříbřitě suché, a přece plnoštíhlé … Královské víno!“ „Skvělé!“ vrkal kapitán Tablet. „Jaká jemnost! Obrovské víno! Ten oheň! Ta vůně! To víno přímo zpívá …“

   Poslali pět soudků na základnu do plukovního skladiště a Montepico ’92 pak sloužilo za slavnostní nápoj při každém důstojnickém shledání. Dokud nedošlo, pravidelní účastníci tvrdili, že medicínské účinky takového mušketýrského večírku se daly srovnat jenom s výplachem střev.“

 19. Cituji : „Úspěch našich myšlenek je nejen možný. Je jistý.“
  V rámci soutěže o fiat měnu zatíženou úrokem je úspěch vašich myšlenek nemožný.

  Nepřátele je třeba přesvědčit, příklady hodnými následování.

  Pozn. :“…..většina obětí komunismu….“
  Kde že ten komunismus kdy existoval ?
  ————————————————————————
  https://en.wikipedia.org/wiki/July_11 …….World Population Day,např:
  1346 – Charles IV, Count of Luxembourg and King of Bohemia, is elected King of the Romans.
  1796 – The United States takes possession of Detroit from Great Britain under terms of the Jay Treaty.
  1804 – A duel occurs in which the Vice President of the United States Aaron Burr mortally wounds former Secretary of the Treasury Alexander Hamilton.
  1882 – The British Mediterranean Fleet begins the Bombardment of Alexandria in Egypt as part of the Anglo-Egyptian War.
  1893 – A revolution led by the liberal general and politician José Santos Zelaya takes over state power in Nicaragua.
  1919 – The eight-hour day and free Sunday become law for workers in the Netherlands.
  1920 – In the East Prussian plebiscite the local populace decides to remain with Weimar Germany.
  1943 – Massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia by the Ukrainian Insurgent Army within the Reichskommissariat Ukraine (Volhynia) peak.
  1962 – First transatlantic satellite television transmission.
  1971 – Copper mines in Chile are nationalized.
  1995 – Yugoslav Wars: Srebrenica massacre begins; lasts until 22 July.
  2010 – The Islamist militia group Al-Shabaab carried out multiple suicide bombings in Kampala, Uganda, killing 74 people and injuring 85 others.
  Births :
  1920 – Yul Brynner, Russian actor and dancer (d. 1985)
  1944 – Michael Levy, Baron Levy, English philanthropist
  1959 – Richie Sambora, American singer-songwriter, guitarist, and producer
  1966 – Ricky Warwick, Northern Irish musician
  Deaths :
  1937 – George Gershwin, American pianist, songwriter, and composer (b. 1898)
  1989 – Laurence Olivier, English actor, director, and producer (b. 1907)
  2014 – Tommy Ramone, Hungarian-American drummer and producer (b. 1949)

 20. Kontinent předasijský sahající po Volhu, jehož lid padá z útesu, jak slunečné úrodné břehy tam jsou, kde nezbylo už nic a zachránit jej může jen souputnictví, tak k etnikům obraceti se dlužno. Prach ale nevířit.
  Čtu vás rád, pane Hample (i ty, z kt. vycházíte, i tento překl. např.), vždycky se nad tím vzteknu a dostanu dvěstě nápadů, jak udělat revoluci. Naštěstí nemám čas

 21. Pane Hample, už jsem se tak ptal několikrát pod vašimi články – když sem vložíte článek a v něm pokládáte otázky, stojíte o odpovědi na ně nebo obecně, hodláte o tom diskutovat?
  Já se ptám proto, abych zbytečně neplýtval silami.

  1. Většinou je to tak, že z těch desítek příspěvků pod článkem vzejde jedna či dvě zajímavé teze. Na ty reaguji v dalších článcích.

   1. Hample,nekecejte 34 let jste nerozpoznal ty správné téze ,jak poznáte TADY ty spravné když vám chybí nejen ideologie,ale i PROGRAM!
    To říká ANNA z KSH.

 22. Pravice je a byl Pinochet, Mussolini , Franco a dalsi..
  Nova pravice, je zase pravice.
  Pravice a ukazka v praxi, bylo napriklad rozhodnuti a hlasovani totalne levicovych Socialnich demokratu v Risskem snemu v srpnu 1914 ,
  pro svetovou valku , kdyz predstirali ty socialisti neco jineho..
  Dokonce opacneho.
  Valky jsou vedene predevsim za astronomicke zisky pro bohace
  na obou stranach a upevneni jejich moci i ve valkach ,
  opakovane prohravanych od 45..
  Nebo rozpad levice , zase socialnich demokratu a komunistu zase s vetsinou v Risskem snemu /hned v 33/, aby tim byl umoznen nastup a prevzeti moci vlady fasismu s vyvojem do nacismu….
  Pravice a levice /rozdel a panuj v demokracii , s velkou a hodnotnou pro bohace pomoci , akademiky uctivaneho vedce Marxe/ , neni nic jineho ,
  nez postupne a opakovane predavani vlady bohacum a korporacim
  a jejich sluhum a postupnou zmenu s pomoci jejich , sluzky demokracie do fasismu..
  Iluse o demokracii se pouzivaji vzdy po valkach , na pripravy na dalsi valky.
  Pri neustalem opakovanem tvrzeni , ze jde o mensi nedostatky nadrazeneho nade vse , systemu vlady demokracie.
  Do te chvile, nez Satan zkazy zase vyskoci na svet.
  Akademikove vsi neuzitecnosti a zbytecnosti z kancelari , bez kontaktu s realnym zivotem v isolaci si zongluji s ideologiemi , ilusemi, chimerami a jinymi neuveritelnymi vymysly, vyctenymi z poucek ,.atd..
  Podobne poustni isolace na Strednim Vychode nam vzdy poridila vlady a teror ,
  tri hlavnich nabozenstvi , stepenych chamtivosti do mega masakru , zalozenych na neuveritelnych ilusich , neskutecnych a zpitomelych fantasmagoriich , s terorem nasili a donucovani jim verit a
  vysledky v prubehu staleti se dostavuji../Nenavist katoliku a protestantu napr./.
  Verit nekomu a necemu je opravdu neskutecne posetile, ale v isolaci od praktickeho zivota a s pohodlim zajistene mestacke existence a vlivem vselijakych poucek , snadne ..Co taky teoretikum zbytecnosti zbejva..
  Udalosti zminene v 33 , kdy udajne Stalin zakazal komunistum se spojit s socdemokraty a se zminenymi vysledky me vedou k podezreni ,
  ktere se neda jen tak vyloucit ,
  tedy , ze Stalin byl tenkrat nejak v holportu se celym zapadem..
  Jeho chovani behem pocatecniho napadeni SSSR tomu nasvedcuje..
  Vydaval rozkazy armade , nestrilet zpatky na utocniky , nebranit se ,
  nedelat nic, s vysvetlenim , ze jde o provokaci .
  V situaci , kdy fakt , 3.5 milionu po zuby ozbrojenych fasistu , bylo shromazdenych na hranicich SSSR ,
  za ucelem pouhe provokace??? Bla, bla sou to samy legracky.
  Na nas ucet.
  Dale najednou , brzy potom se vymrstilo velmi vyznamne spratelene spojenectvi zapadu , tanecky /shows /, v Teheranu a v Jalte , s prave Stalinem ,
  kterej mel v naplni prace , celej slavnej kapitalismu znicit..
  Slavnym komunismem. Svet zalozenej na vlade opakovanyho silenstvi.

  1. Pawe,
   Stalin na počátku německé invaze zmatkoval ze dvou důvodů:
   1) Neměl pořádný genštáb, tajné služby a pod., protože si to sám vymlátil v rámci čistek.
   2) Zjistěte si, KDO v té době ovládal politbyro, NKVD a pod. Rusové&spol. to NEBYLI.

   1. Tak, v politbyru, které odstartovalo VŘSR byl jenom jeden, jediný Rus. Ve smyslu Slovan. A potom i jeden mazaný Gruzín, který si ve finále všechny zbývající s přehledem namazal na chleba.

  2. Nechci vyvolati vádu, či spor. Ale právě generál Pinochet vytáhl svou zemi z hospodářských problémů a postavil ji na nohy. A Stalin? Z rozvrácené země plné analfabetů udělal vítěze nad nejmocnější zemí Evropy, udělal z ní atomovou velmoc a přivedl ji ke kosmickému věku. I ten bambula Ukrajinec Kukuruznik měl co dělat, aby Stalinovu práci zničil.
   Ono ti diktátoři bývají hospodářsky veleúspěšní- ovšem dokud se nepustí do válčení.

 23. Děkuji za článek. Tento manifest je podle mě perfektní, snad se ještě za svého života dočkám nové evropské pravice…
  Moc se mi líbí třeba tento postřeh (překlopený v princip): „Politik, který je motivován nějakou obskurní představou, že jeho hlavní loajalitou by mělo být jakési abstraktní „lidstvo“ nebo „svět“, a nikoli skutečný lid, jemuž vládne, nemůže být nikdy tolerován jako vládce, a dokonce ani jako legitimní demokratický představitel. „Lidstvo“ nebo „svět“ jsou pojmy, které neodkazují na žádnou konkrétní politickou, kulturní, historickou nebo antropologickou realitu. Pokud se jich někdo dovolává, slouží nevyhnutelně k zakrytí nějakého nežádoucího vlivu nebo prosté politické idiocie.“ Touto idiocií jsou úplně posedlé hlásné trouby mainstrýmových médií, stejně jako zblblíci co vylézají z humenitněsociálních fakult (vím o čem mluvím, taky jsem z jedné vylezla).

 24. Základním předpokladem takového vývoje je racionálně uvažující občan.
  Nejsem si jist, jak je to v jiných evropských zemích (myslím, že to bude dost podobné), ale takových se, obávám se, v ČR spíše nedostává.

   1. Tedy, nerad bych se dovolával zdejšího exota sasina, ale předpoklad racionality vidím ve schopnosti rozeznat svoje potřeby a zájmy v dlouhodobějším horizontu, v souladu s relativně blízkým okolím (cca 200 osob?), protože větší záběr už snadněji podléhá manipulacím (zprostředkované informace).

    Příkladem iracionálního přístupu občanů naší země byl výsledek referenda k (uspěchanému) vstupu do EU. Racionální úvaha (podle mého názoru) vedla ke zjištění, že staré státy EU mají zrovna v případě ČR větší zájem na našem vstupu do spolku, než samotná ČR (stačí pohled na mapu Evropy). Vstoupili bychom stejně (tlak byl velký), ale podmínky mohly být daleko výhodnější, což nenastalo, a s důsledky se potýkáme dodnes.
    Metaforicky řečeno (to je módní) naši občané:
    70% zúčastněných voličů, volili iracionáoně jogurty Danone (sračky)
    30 % racionálně kvalitní jogurty z Madety (ty ve skle)
    Ovšem skoro třetina ze všech oprávněných voličů se na volby zcela a naprosto iracionálně (na druhou) vykašlala.
    (Ta čísla říkám z paměti, pokud se někde maličko mýlím, na celé věci to nic nemění).

    1. A největší exoti si potom jogurty vyrábějí doma. Ti to pak schytávají od Madeťáků i Danoňáků, kteří se proti nim vždycky rádí spojí .

      1. Plnotučné nebo polosmetana stačí. Jak si jednou uděláte vlastní jogurt, už ho asi nebudete kupovat.
       Problém je sehnat jogurtovou kulturu. Ta z prodávaných jogurtů nemusí být kvalitní.

    2. Jestli si dobře vzpomínám, tak jediná povolená odpověď v masmédiích bylo „ANO“.
     Nacpali do toho spoustu peněz.
     Argumenty pro „NE“ se v masmédiích prakticky nevyskytovaly.
     Většina lidí, se kterými jsem se kdy o tom bavil, prý hlasovala „NE“.
     Podle agentury JPP se lístky nedlouho po referendu nedaly přepočítat, protože byly skartované.

    3. Godote, zapomínáte na jedno. V době kdy se o vstupu do EˇU hlasovalo, byla úplně, ale, úplně jiná.
     A většina lidí byla fascinována možnostmi a přijetím které se jim tam dostávalo. Byl-li to záměr či ne by se dalo debatovat či hledat důkazy. Ale na to už je podzě. To co se z toho vyvinulo bohužel nikdo neočekával. Takže presstituti musí lidi přesvědčovat, aa s velkou chutí, za menší bakšiš to, že je nynější stav ten pravý ořechový, dělají. Bohužel.

     1. Tenkrát všichni argumentovali Španělskem a Portugalskem, kterým vstup do EU výrazně ekonomicky pomohl. Jenžeže prachy došly, nóó.
      Ani v Bruseli nemají tiskárnu na prachy. A přerozdělit se dá jenom to, co se vytáhne z kapes občanů.
      Být přerozdělovačem je to nejlepší zaměstnání na světě. Kdo sedí na měšci, byť i poloprázdném, těší se velké úctě.

     2. Ale očekával. V době, kdy se u nás „rozhodovalo“ (cha!) o vstupu do EU, bylo zaděláno na to, jaká je EU teď.

      Ne poprvé připomínám, že jedním z kritérií posuzování inteligence je schopnost vidět a vzít v úvahu dostatečně dlouhý řetězec příčin a následků.

      1. Takovouhle sprchu ale nikdo nemohl očekávat. Tenkrát se mluvilo o míru a ono válka.
       Ekonomický nevzrůst mě ani tak netrápí, pořád jsme ještě celkem bohatá země. Ale nastartování zbrojního průmyslu, tak si to božský Havel asi nepředstavoval. Aspoň zpočátku se tvářil jako velký pacifista.

      2. Ale vůbec, my jsme v té době taknějak doprohlídávali jurop, to co nám ještě chybělo a bylo to úplně o něčem jiném. I ti evropani. Včil když tak koukám po světě, dost se divím, jak moc se to za těch 20 let změnilo. Po tom 00, takový nějaký divný zlom, mraky absurdit. co vím, jsem ráda, že ač bylo jak bylo , přece jen ten svět byl taknějka pro lidi. Teď mi připadají většinově jak utržení z řetezu-
       Hodně to připomíná rozpad říma… tak co vím. že by opravdu to dvoutisíciletí byla hranice, kterou lidstvo nepřekročí a musí si všechno zopakovat. A proto možná ten vztek na rusy, že se nechtějí poddat a chtějí jít dál… kdo ví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *